Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe kan ik de naleving van een uitspraak afdwingen?

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

In Schotland verwijst de term “diligence” naar een aantal wettelijke procedures die tegen schuldenaars kunnen worden ingesteld met het oog op tenuitvoerlegging van betalingsbevelen. Voor diligence-procedures is een rechtsgeldig bevel nodig, zoals een gerechtelijk bevel of schuldbewijs of, in bredere zin, een bevel van een burgerlijke rechtbank, dat veelal gepaard gaat met een bevel tot het verrichten of nalaten van een handeling.

Er zijn verschillende vormen van diligence, waaronder loonbeslag (arrestment of earnings), derdenbeslag (arrestment of goods or funds in the hands of a third party), beslag op goederen of gelden (attachment of goods or funds), een vervreemdingsverbod (inhibition) en een schuldtoewijzing (adjudication for debt).

Schuldtoewijzing

De schuldtoewijzing is een zeer oude diligence-procedure ten aanzien van erfbezit, die resulteert in gerechtelijke zekerheid ten gunste van de schuldeiser. Deze diligence wordt zelden gebruikt en is alleen beschikbaar in procedures bij het Court of Session. Na uitvaardiging van de schuldtoewijzing wordt het uittreksel daarvan vastgelegd of ingeschreven in het desbetreffende Schotse kadastrale register (het Register of Sasines of het Land Register (kadaster)). De schuldeiser in wiens voordeel een schuldtoewijzing wordt uitgevaardigd, komen over het algemeen dezelfde rechten toe als andere schuldeisers in erfbezit, behalve het recht tot verkoop. De schuldeiser kan op grond van de schuldtoewijzing vorderen dat de schuldenaar uit het onroerend goed wordt verwijderd als hij de eigenaar is, of, als het wordt verhuurd, aanspraak maken op de huurinkomsten. Pas na tien jaar kan de schuldeiser de rechtbank verzoeken om toestemming het goed als eigenaar te verkopen.

Derdenbeslag

Derdenbeslag (arrestment) is een diligence-procedure ten aanzien van roerende goederen van de schuldenaar die in handen zijn van een derde. Door middel van derdenbeslag wordt die derde ervan weerhouden de bezittingen waarop het beslag rust, vrij te geven. Zaken waarop aldus beslag kan worden gelegd, zijn onder meer schulden, banktegoeden, aandelen, goederen onder bewaring, verzekeringspolissen en materiële roerende goederen. De diligence-procedure voor materiële roerende goederen die de schuldenaar zelf onder zich heeft, is de beslagprocedure (attachment).

Beslag op goederen

Een schuldeiser kan beslag leggen op materiële roerende goederen die in bezit zijn van een schuldenaar en die goederen vervolgens bij opbod verkopen om een uitstaande schuld te innen. Er kan evenwel geen beslag worden gelegd op bepaalde voorwerpen, zoals gereedschappen of vakliteratuur, die de schuldenaar nodig heeft om zijn beroep te kunnen uitoefenen, en ook niet op voertuigen die de schuldenaar redelijkerwijs nodig heeft en waarvan de waarde een specifieke limiet niet overschrijdt. Evenmin kan beslag worden gelegd op goederen die zich in de woning van de schuldenaar bevinden, tenzij de Sheriff een gerechtelijk bevel tot uitzonderlijk beslag heeft uitgevaardigd. Een schuldeiser kan ook beslag leggen op geld (contanten, met inbegrip van munten en biljetten in vreemde valuta, postwissels, bancaire instrumenten enz.) dat zich in onroerend goed van de schuldenaar bevindt, maar niet op geld dat zich in de woning van de schuldenaar bevindt of dat hij bij zich draagt.

Loonbeslag

De diligence-procedures voor beslag op het inkomen van de schuldenaar zijn loonbeslag (earnings arrestment, in geval van een enkele schuld), onderhoudsbeslag (maintenance arrestment, in geval van een medische aandoening of een periodieke alimentatie na echtscheiding) of een samengevoegd beslag (conjoined arrestment, een gerechtelijk tenuitvoerleggingsbevel voor de gelijktijdige betaling van twee of meer schulden van dezelfde soort). Een bevel tot inhouding op het loon kan ook worden uitgevaardigd onder de Child Support Act 1991 aan eenieder die uit hoofde van een onderhoudsbeslag kinderalimentatie moet betalen. Wanneer aan de werkgever een loonbeslagschema wordt betekend, moet hij iedere betaaldag op het inkomen van de schuldenaar een bedrag inhouden dat is berekend op basis van wettelijke tabellen en dat bedrag overmaken aan de schuldeiser totdat de schuld is terugbetaald of de schuldenaar niet langer in dienst is.

Uitzetting of verwijdering

Uitzetting (ejection) is mogelijk uit hoofde van een bevel tot terugneming van erfbezit, een bevel tot verwijdering of een bevel tot uitzetting. Verwijdering (removing) is de term die wordt gebruikt wanneer een eigenaar van een goed bezit van een huurder wil terugnemen. Uitzetting is het rechtsmiddel voor het verwijderen van een bewoner die niet gerechtigd is om het erfbezit te bewonen.

Vervreemdingsverbod

Een vervreemdingsverbod (inhibition) is een persoonlijke diligence-procedure die het een schuldenaar verbiedt erfbezit te verkopen, anderszins te vervreemden of als onderpand te gebruiken ten nadele van de schuldeiser die om het verbod verzoekt. Daartoe moet een vervreemdingsverbod worden geregistreerd in het desbetreffende Register of Inhibitions and Adjudications. Een vervreemdingsverbod biedt de partij die er om verzoekt, in zoverre voldoening dat het de mogelijkheden voor de schuldenaar om zijn erfbezit te verkopen, beperkt, maar biedt die partij geen zakelijk recht ten aanzien van dat bezit. Een vervreemdingsverbod is een negatieve of prohibitieve diligence die vijf jaar geldig blijft, maar eerder vervalt als de schuldeiser instemt met het verlenen van kwijting; doorgaans bij voldoening van de schuld.

2 Welke instantie of instanties zijn bevoegd voor tenuitvoerlegging?

De bevoegde autoriteiten voor tenuitvoerlegging in Schotland zijn de Sheriff Officers en Messengers-at-Arms. Zij ontvangen van de schuldeiser een aanwijzing tot tenuitvoerlegging van een gerechtelijk bevel tegen een schuldenaar dat door een Sheriff Court of het Court of Session is uitgevaardigd, en van schuldbewijzen die voor tenuitvoerlegging in de Books of Council and Session zijn geregistreerd.

3 Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?

3.1 De procedure

Gerechtelijke bevelen die zijn uitgevaardigd door een Sheriff Court in een Sheriffdom in Schotland, of door het Court of Session of gelijkwaardige instanties, zoals een voor tenuitvoerlegging geregistreerd schuldbewijs, zijn uitvoerbaar. Een uittreksel van een dergelijk bevel is doorgaans toereikend voor rechtmatige tenuitvoerlegging.

Tenuitvoerlegging via een diligence-procedure verloopt doorgaans via een Sheriff Officer of Messenger-at-Arms. Dit zijn onafhankelijke, betaalde contractanten die handelen onder een mandaat verstrekt door de Sheriff Principal van het Sheriffdom waarin zij mogen optreden. Hun werkzaamheden vallen onder de controle en het toezicht van de rechtbank, al zijn zij geen werknemers van de rechtbank zelf. De Debtors (Scotland) Act 1987 voorziet in een wettelijk kader voor de toelating en opleiding van deze functionarissen en hun handelwijzen bij het uitoefenen van hun officiële taken; die taken en handelwijzen worden nader gereguleerd in de Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 en de Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007. Bovendien zijn alle gerechtelijke functionarissen verplicht hun taken te vervullen overeenkomstig de statuten en het reglement van de Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Het inschakelen van een advocaat is slechts in enkele tenuitvoerleggingsprocedures noodzakelijk.

De honoraria die Sheriff Officers en Messengers-at-Arms in rekening brengen voor diligence-procedures zijn momenteel geregeld in de Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345) en de Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346). De tabellen voor deze honoraria worden regelmatig aangepast.

3.2 De grondvoorwaarden

Voor tenuitvoerlegging is een gerechtelijk bevel ten gunste van de eiser (de pursuer, ofwel de partij die de vordering heeft ingesteld) normaliter voldoende. Bij de meeste diligence-procedures echter moet ook een betalingsbevel (charge for payment) worden betekend en een zg. Debt Advice and Information Package worden verstrekt voordat de schuld kan worden geïnd. Het betalingsbevel is een formele sommatie die aan een schuldenaar wordt betekend voor het bedrag dat een schuldeiser van hem tegoed heeft, inclusief eventuele rente en kosten. In dat bevel wordt de schuldenaar (indien die zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt) 14 dagen de tijd gegund om de betaling te verrichten. Is de schuld na het verstrijken van die uiterste termijn nog niet voldaan, dan kan de schuldeiser trachten die via een diligence-procedure te innen. Via een Debt Advice and Information Package wordt de schuldenaar aangeraden om financieel advies in te winnen.

In het geval van een buitengewoon beslagleggingsbevel moet de schuldeiser terug naar de rechtbank om specifieke toestemming te verkrijgen voor inbeslagneming van niet-essentiële voorwerpen die zich in de woning van de schuldenaar bevinden. Bij zijn beslissing omtrent het al dan niet uitvaardigen van een dergelijk bevel houdt de Sheriff rekening met verschillende aspecten :

  • de aard van de schuld (en met name of die schuld op enigerlei wijze verband houdt met belastingen of heffingen of met een onderneming die door de schuldenaar wordt gevoerd);
  • of de schuldenaar in de betreffende woning verblijft;
  • of de schuldenaar vanuit die woning een onderneming voert;
  • of de schuldenaar financieel advies heeft gekregen;
  • of een reeds eerder verleende periode van uitstel van een betalingstermijn of aanwijzing is verstreken; en
  • een eventuele schikkingsovereenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeiser.

Meer in het bijzonder moet tot voldoening van de Sheriff zijn aangetoond dat de schuldeiser redelijke stappen heeft genomen om tot een schikking te komen en ook al heeft geprobeerd om de schuld via een loon- of derdenbeslag te innen, en dat er een redelijke kans bestaat dat de opbrengst na verkoop bij opbod van de niet-essentiële goederen van de schuldenaar ten minste gelijk is aan het totaal van een redelijke raming van de in rekening te brengen kosten plus 100 GBP.

Bij derdenbeslag wordt beslag gelegd op bezittingen (geld en roerende goederen) onder een derde ten gunste van een beslagleggende schuldeiser. Geld waarop beslag is gelegd, wordt na 14 weken automatisch vrijgegeven, tenzij er een bezwaarschrift is ingediend. Zo'n bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Sheriff in de rechtbank en als gronden aanvoeren dat het beslag buitensporig streng is, dat de Sheriff Officer het beslag niet naar behoren heeft uitgevoerd of dat het geld waarop beslag is gelegd, toekomt aan een derde (of eigendom is van een derde en de schuldenaar). Goederen waarop beslag is gelegd, worden pas vrijgegeven als de rechtbank een verzoek daartoe van de schuldeiser heeft toegewezen waarin de beslagene wordt gelast de in beslag genomen goederen vrij te geven.

In het geval van schuldtoewijzing kan, als de schuld na tien jaar (de legal) nog altijd niet is betaald, de partij die om schuldtoewijzing heeft verzocht haar recht omzetten in een absoluut eigendomsrecht. Zij moet daartoe een vordering instellen bij het Court of Session, de zg. action of declarator of expiry of the legal. Een schuldenaar kan zich tegen een dergelijke vordering verweren door te stellen dat de schuld inmiddels is betaald.

Een vervreemdingsverbod wordt van kracht op de datum waarop het desbetreffende schedule of inhibition en het certificaat van executie van het vervreemdingsverbod in het Register of Inhibitions and Adjudications worden opgenomen. Is er in het Register of Inhibitions and Adjudications echter een kennisgeving (notice of inhibition) opgenomen, en zijn het schedule of inhibition en het certificaat van executie binnen 21 dagen na die kennisgeving geregistreerd, dan wordt het vervreemdingsverbod van kracht op de registratiedatum van die kennisgeving.

4 Het doel en de aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen

4.1 Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn?

Er is een diligence-procedure voor elk type activum, behalve voor contanten die de schuldenaar zelf onder zich heeft.

4.2 Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen?

Schuldtoewijzing

Via schuldtoewijzing verkrijgt de schuldeiser een gerechtelijke zekerheid ten aanzien van erfbezit. Een schuldtoewijzingsbeslissing verleent de partij die daarom heeft verzocht echter niet onmiddellijk de bevoegdheid om over te gaan tot verkoop, maar slechts een aanspraak op de huurinkomsten als het erfbezit wordt verhuurd, of de bevoegdheid om de schuldenaar te verwijderen als die de eigenaar is.

Derdenbeslag

Bij een derdenbeslag worden geld en/of roerende zaken van de schuldenaar die een derde onder zich heeft, geblokkeerd. Die derde kan het geld of de goederen niet gebruiken of vervreemden of weer vrijgegeven aan de schuldenaar zonder toestemming van de schuldeiser. Goederen waarop een derdenbeslag rust, kunnen pas aan de schuldeiser worden vrijgegeven als die daartoe een vordering heeft ingesteld (de action of furthcoming). Tegoeden van een schuldenaar onder beslag bij een financiële instelling worden na 14 weken automatisch vrijgegeven, tenzij er een bezwaarschrift is ingediend. Indien een beslagene de goederen waarop beslag is gelegd, vervreemdt, is hij jegens de schuldeiser aansprakelijk voor de waarde van die goederen. Bovendien maakt de beslagene zich in zo'n geval in theorie schuldig aan minachting van de rechtbank, doordat hij handelt in strijd met het derdenbeslag. Een beslagene is wettelijk verplicht om het bestaan of de omvang van de activa onder derdenbeslag aan de schuldeiser bekend te maken. Als de beslagene zich niet aan deze verplichting houdt, kan de Sheriff hem bevelen een som geld aan de schuldeiser te betalen.

Loonbeslag of onderhoudsbeslag

De werkgever aan wie een loonbeslagschema of onderhoudsbeslag is betekend, is verplicht het berekende bedrag in te houden en over te maken aan de schuldeiser. Houdt de werkgever zich niet aan voorwaarden van het beslag, dan is hij zelf jegens de schuldeiser aansprakelijk voor het bedrag dat overgemaakt had moeten worden.

Uitzetting of verwijdering

Een uitzettings- of verwijderingsbevel verplicht de persoon tegen wie het is gericht, het in het bevel genoemde onroerend goed te ontruimen. Indien deze persoon niet vrijwillig en binnen de aangegeven termijn aan het bevel gehoor geeft, zijn Sheriff Officers gerechtigd hem uit te zetten en het onroerend goed veilig te stellen, en daarbij zo nodig assistentie in te roepen van de politie. Een bevel tot verwijdering uit erfbezit (charge of removing from heritable property) moet worden betekend aan de te verwijderen persoon zelf, en de feitelijke ontruiming mag pas geschieden nadat de in het bevel aangeven aanzeggingstermijn is verstreken, tenzij de Sheriff beslist af te zien van die vereiste.

Vervreemdingsverbod

Met de registratie van een vervreemdingsverbod in het Register of Inhibitions and Adjudications wordt de schuldenaar ervan weerhouden zijn erfbezit te verkopen of anderszins te vervreemden, of het als onderpand te laten dienen ten nadele van de partij die om het verbod verzoekt. Elke beschikking of standaard zekerheid of andere door de schuldenaar verstrekte akte die strijdig is met een vervreemdingsverbod, kan nietig worden verklaard op verzoek van de partij die om dat verbod heeft verzocht.

Een zg. decree ad factum praestandum is een bevel waarin de schuldenaar wordt opgedragen een handeling te verrichten anders dan het betalen van een som geld, en moet worden nageleefd. In het bevel moet exact worden aangegeven wat er moet worden gedaan, en bij het verzoek aan de rechtbank om een dergelijk bevel is het wenselijk subsidiair te verzoeken dat de schuldenaar bij niet-naleving wordt veroordeeld tot schadevergoeding. Niet-naleving kan niet leiden tot een vrijheidsstraf, tenzij de persoon die in eerste instantie om het genoemde bevel heeft verzocht (de applicant) daartoe een verzoek indient bij de rechtbank die het bevel heeft toegewezen. In dat geval is het vervolgens aan de applicant om de rechtbank ervan te overtuigen dat de schuldenaar te kwader trouw weigert om het bevel na te leven. Als hij daarin slaagt, kan de rechtbank de verweerder veroordelen tot een vrijheidsstraf van ten hoogste zes maanden. Een vrijheidsstraf laat de plicht om aan de vereisten van het bevel te voldoen, onverlet.

Beslag op geld

Met dit bevel kan een schuldeiser beslag leggen op en zich in bezit stellen van geld (contanten, met inbegrip van munten en biljetten in vreemde valuta, postwissels, bancaire instrumenten enz.) dat zich in onroerend goed van de schuldenaar bevindt, maar niet op geld dat zich in de woning bevindt of in handen is van de schuldenaar.

4.3 Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

Schuldtoewijzing

Zodra het bevel is toegewezen, wordt het uittreksel ingeschreven in het desbetreffende Schotse kadaster. Vanaf dat moment is het bevel geldig; pas nadat er vervolgens tien jaar zijn verstreken kan de schuldeiser de rechtbank verzoeken om toestemming om het goed als eigenaar te verkopen.

Derdenbeslag

Het executoriaal derdenbeslag kan slagen of niet slagen. Het derdenbeslag kan bijvoorbeeld worden betekend aan een bank, maar als de schuldenaar geen rekening heeft bij die bank of als de tegoeden op zijn rekening ontoereikend zijn, zijn er ook geen middelen op beslag op te leggen.

Beslag op goederen

Een beslag geldt slechts tot zes maanden na da dag waarop beslag op een voorwerp wordt gelegd, of, indien eerder, twintig dagen na de dag waarop het voorwerp waarop beslag is gelegd, is verwijderd van de locatie waar het in beslag werd genomen. In een bijzonder beslagleggingsbevel staat vermeld binnen welke periode het ten uitvoer moet worden gelegd.

Loonbeslag of onderhoudsbeslag

Een loonbeslag of onderhoudsbeslag kan slagen of niet slagen. Is de schuldenaar niet in dienst van de persoon aan wie het bevel wordt betekend, dan zal het beslag niet slagen. Is hij wel in dienst, dan blijft het bevel van kracht tot de schuld is voldaan of de dienstbetrekking ten einde komt.

Uitzetting of verwijdering

Na uitvaardiging van een uitzettings- of verwijderingsbevel moet de diligence-procedure vervolgens zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Wat er precies onder “zo spoedig mogelijk” wordt verstaan, is niet nader gedefinieerd, maar hangt af van de bijzondere omstandigheden van elk geval.

Vervreemdingsverbod

Een vervreemdingsverbod komt na vijf jaar te vervallen. De partij die om het verbod heeft verzocht, kan bij de rechtbank een verzoek indienen tot verlenging. In een decree ad factum praestandum moet exact worden aangegeven wat er moet worden gedaan, en binnen welke termijn.

Beslag op geld

Een beslag op geld kan slagen of niet slagen. Als de Sheriff Officer bijvoorbeeld geen geld aantreft in het onroerend goed van de schuldenaar, dan zal het beslag niet slagen. Slaagt het wel, dan moet de desbetreffende rechtbankfunctionaris (een Sheriff Officer of Messenger-at-Arms) uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop het beslag op geld ten uitvoer is gelegd, een proces-verbaal uitbrengen aan de Sheriff. De rechtbankfunctionaris moet aan zowel de schuldenaar als de schuldeiser een afschrift van dat proces-verbaal toezenden. Het beslag verliest zijn werking als de Sheriff weigert om het proces-verbaal in ontvangst te nemen.

5 Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan?

De werkgever of de schuldenaar zelf kunnen de Sheriff verzoeken een onderhoudsbeslag nietig of ongeldig te verklaren. Ook als de schuldenaar naar tevredenheid van de Sheriff kan aantonen dat hij hoogstwaarschijnlijk niet nogmaals een betalingsachterstand zal oplopen, kan de Sheriff beslissen het beslag in te trekken.

De schuldenaar, de beslagene of een derde kunnen de Sheriff aan de hand van een bezwaarschrift verzoeken om het beslag in te trekken of te beperken. Dat bezwaarschrift moet binnen vier weken na tenuitvoerlegging van het beslag worden ingediend.

Tegen een beslissing van een Sheriff in verband met een beslag of bijzonder beslag kan beroep worden ingesteld. Dat beroep kan worden ingesteld bij de Sheriff Principal en over een rechtsvraag, maar uitsluitend met instemming van de Sheriff. De beslissing van de Sheriff Principal over een dergelijk beroep is definitief.

De gronden voor nietigheid of intrekking van een vervreemdingsverbod zijn procedurele tekortkomingen of vermindering van de betalingsverplichting.

Tegen een uitzettings- of verwijderingsbevel kan geen beroep worden ingesteld nadat het ten uitvoer is gelegd.

6 Zijn er beperkingen aan tenuitvoerlegging, in het bijzonder wat bescherming van de schuldenaar of termijnen betreft?

Schuldenaar treedt toe tot een schuldenregeling

Wanneer een schuldenaar onder sekwester wordt gesteld, partij wordt bij een trustakte of een protected trust deed of op hem een terugbetalingsplan onder de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt, dan staan diens schuldeisers geen verdere diligence-procedures ter beschikking, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In plaats daarvan kunnen de schuldeisers het verschuldigde bedrag proberen te vorderen via de trustee van de schuldenaar, of de schuld toevoegen aan het terugbetalingsplan.

Moratorium op schuldenregelingen

Met de wijziging, per 1 april 2015, van de Bankruptcy (Scotland) Act 1985 bij de Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014 is een moratorium ingevoerd op alle schuldenregelingen in Schotland. Dat betekent dat een persoon die aangeeft te willen toetreden tot een wettelijke schuldenregeling, gedurende zes weken gevrijwaard blijft van eventuele diligence-procedures door zijn schuldeisers Dit is dezelfde periode van zes weken als die welke momenteel geldt voor het moratorium onder de Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007 voor een schuldenaar die zich heeft aangemeld of wil aanmelden voor een terugbetalingsplan, of de periode van zes weken vanaf de dag waarop hij zijn voornemen om zich aan te melden voor zo'n plan kenbaar maakt aan de beheerder van de saneringsregeling. Wel kan de duur van deze moratoria onder bepaalde omstandigheden worden verkort of verlengd. [Uit hoofde van de Coronavirus (Scotland) Act 2020 is de periode waarin een schuldenaar deze bescherming geniet, verlengd tot zes maanden. Deze wetswijziging blijft van kracht tot en met 30 september 2020 en kan daarna worden verlengd.]

Betalingstermijnen

Ten aanzien van bepaalde soorten schuld kan de rechtbank bij het toewijzen van een vordering tegen een schuldenaar de aanwijzing geven dat het verschuldigde bedrag in termijnen mag worden terugbetaald (een time to pay-aanwijzing). Ook als er al een diligence-procedure van start is gegaan, kan de rechtbank bevelen dat in termijnen wordt betaald. Zo lang die aanwijzing of dat bevel van kracht is, kan de rechtbank geen betalingsbevel betekenen of de betaling van de schuld via een diligence-procedure afdwingen.

Verjaring van tenuitvoerlegging

Als een verplichting gedurende twintig jaar na de dag waarop zij uitvoerbaar werd, ononderbroken heeft voortbestaan zonder dat zij tot een vordering heeft geleid en zonder dat het voortbestaan van die verplichting op relevante wijze is erkend, komt zij te vervallen. Als derhalve gedurende een ononderbroken periode van twintig jaar geen diligence-procedure wordt ingeleid ten aanzien van een gerechtelijke beslissing of schuldbewijs en die beslissing of dat bewijs ook niet door of namens de schuldenaar schriftelijk en op ondubbelzinnige wijze is erkend, komt die verplichting te vervallen. Wanneer echter een schuldeiser een diligence-procedure inleidt met het oog op tenuitvoerlegging van een beslissing of schuldbewijs en de schuldenaar het voortbestaan van de schuld tegenover de schuldeiser duidelijk erkent, krijgt de schuldeiser wederom twintig jaar de tijd om volledige genoegdoening van de schuldenaar te verkrijgen.

Links

Accountant in Bankruptcy

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 19/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.