Jak doprowadzić do wykonania orzeczenia

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych?

Egzekucja oznacza wykonanie orzeczenia.

2 Jakie organy są właściwe w zakresie wykonywania orzeczeń?

Zależy to od złożonego wniosku. Przykładowo wpisu hipoteki do rejestru dokonuje dyrektor rejestru publicznego po otrzymaniu poświadczonego odpisu orzeczenia wraz z zaświadczeniem wydanym przez urzędnika rejestrowego wskazującym, że nie zaskarżono orzeczenia i że upłynął termin na wniesienie środka zaskarżenia lub że nie jest możliwe zaskarżenie tego orzeczenia.

3 Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wydać tytuł wykonawczy?

Zgodnie z przepisami ogólnymi, tj. kodeksem organizacji i postępowania cywilnego (rozdz. 12 Zbioru praw Malty), tytułami wykonawczymi są następujące dokumenty:

 • pismo sądowe, jeżeli dług jest pewny, wyrażony w kwocie pieniężnej i wymagalny oraz nie polega na dokonaniu czynności, a wysokość długu nie przekracza 25000 EUR. Kwestię tę reguluje art. 166A kodeksu organizacji i postępowania cywilnego;
 • wyroki i postanowienia wydane przez sądy maltańskie;
 • umowy zawarte przed notariuszem na Malcie lub przed dowolnym innym upoważnionym urzędnikiem publicznym, jeżeli umowa dotyczy długu pewnego, wyrażonego w kwocie pieniężnej i wymagalnego, który nie polega na dokonaniu czynności;
 • opodatkowane rachunki za opłaty sądowe i wydatki poniesione na rzecz adwokata, pełnomocnika prawnego, notariusza, biegłego lub innego eksperta powołanego przez sąd bądź świadka, chyba że takie opodatkowane rachunki zostaną podważone zgodnie z prawem;
 • orzeczenia wydane przez arbitrów zarejestrowanych w maltańskim Centrum Arbitrażowym;
 • weksle trasowane i własne;
 • ugody mediacyjne, o których wykonalności postanowiły strony postępowania mediacyjnego;
 • orzeczenia wydane przez Trybunał ds. Roszczeń Konsumenckich.

Istnieją również różne inne tytuły wykonawcze wydawane na podstawie przepisów szczególnych, na przykład przepisów podatkowych.

3.1 Postępowanie

Stosownie do okoliczności tytuł wykonawczy można wykonać za pośrednictwem następujących środków:

 • nakazu zajęcia ruchomości;
 • nakazu zajęcia nieruchomości;
 • nakazu zajęcia przedsiębiorstwa;
 • sprzedaży sądowej poprzez licytację ruchomości, nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością;
 • nakazu zajęcia składników majątku dłużnika znajdujących się u osoby trzeciej;
 • nakazu eksmisji z nieruchomości;
 • nakazu in factum;
 • nakazu aresztu statków morskich;
 • nakazu aresztu statków powietrznych;
 • nakazu in procinctu.

Jeżeli tytuł wykonawczy zostaje wykonany na podstawie art. 166A, wnioskodawca ubiegający się o rejestrację pisma sądowego dopuszczalnego jako tytuł wykonawczy przedkłada poświadczony odpis pisma sądowego, w tym dowód doręczenia, oraz odpis odpowiedzi skierowanej do sekretarza sądu.

Jeżeli chodzi o inne tytuły wykonawcze, procedura różni się w zależności od ich charakteru. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 252 i nast. kodeksu organizacji i postępowania cywilnego.

3.2 Główne warunki

Przesłanki różnią się w zależności od ich charakteru. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 252 i nast. kodeksu organizacji i postępowania cywilnego.

4 Przedmiot i charakter środków egzekucyjnych

4.1 Jakie składniki majątku mogą podlegać egzekucji?

Następujące ruchomości podlegają egzekucji:

 • akcje i udziały w spółkach handlowych;
 • licencje wydane przez właściwy organ, które mogą zostać określone w rozporządzeniach wydanych przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • zabezpieczenia kredytów i wszelkie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

Zajęciu nie podlegają jednak następujące ruchomości:

 • odzież codzienna, pościel oraz narzędzia i meble, które racjonalnie uważa się za niezbędne do zapewnienia godziwych warunków życia dłużnikowi i jego rodzinie;
 • dokumenty osobiste i literatura fachowa związana z zawodem dłużnika, jego żony lub dzieci;
 • rejestry i księgi notarialne prowadzone przez notariuszy;
 • narzędzia i przyrządy niezbędne do nauki lub rozwoju jakichkolwiek umiejętności naukowych lub artystycznych dłużnika, jego żony lub dzieci;
 • zwierzęta i narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej oraz wszelkie plony zarówno zebrane, jak i te, których jeszcze nie zebrano;
 • statki powietrzne przeznaczone wyłącznie na potrzeby służby publicznej, w tym do celów świadczenia usług pocztowych, z wyłączeniem usług komercyjnych;
 • statki morskie całkowicie wyczarterowane przez rząd Malty;
 • szaty i naczynia liturgiczne wykorzystywane w konsekrowanym kościele lub należące do duchownego, zakonu religijnego lub dowolnego z jego członków;
 • jakakolwiek rzecz należąca do członka sił policyjnych lub sił zbrojnych Malty, tj. broń, amunicja, sprzęt, narzędzia lub odzież wykorzystywane przez niego w celu wywiązania się ze spoczywających na nim obowiązków.

Nieruchomości, przedsiębiorstwa, statki morskie, pojazdy i statki powietrzne podlegają zajęciu.

Nakazów zajęcia nie można wydać w odniesieniu do:

 • wynagrodzenia lub zarobków (w tym premii, dodatków, świadczeń, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i innych tego rodzaju świadczeń);
 • zasiłków, emerytury lub renty, dodatków lub świadczeń, o których jest mowa w ustawie o zabezpieczeniu społecznym, lub innego dodatku wypłacanego osobie pobierającej państwowe świadczenia emerytalne lub rentowe;
 • dotacji lub darowizny dokonanej przez rząd;
 • zapisu dokonanego wyraźnie do celów związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi, jeżeli dłużnik nie dysponuje żadnymi innymi środkami utrzymania i jeżeli sam dług nie jest należny z tytułu świadczeń alimentacyjnych;
 • kwoty należnej z tytułu świadczeń alimentacyjnych przyznanej zarówno z urzędu, jak i poprzez wydanie dokumentu urzędowego, jeżeli sam dług nie jest należny z tytułu świadczeń alimentacyjnych;
 • środków pieniężnych, które udostępniono dłużnikowi za pośrednictwem pożyczki na budowę, konstrukcję i utrzymanie budynków mających stanowić główne miejsce zamieszkania dłużnika;
 • kredytów bankowych na rachunku bieżącym, z wyłączeniem kart kredytowych, wykorzystywanych przy prowadzeniu przedsiębiorstw przez dłużnika;
 • gwarancji bankowych i akredytyw.

4.2 Jakie skutki mają środki egzekucyjne?

Skutek polega na tym, że tytuły wykonawcze zostają wykonane i za ich pośrednictwem następuje zajęcie majątku innej osoby zgodnie z prawem.

4.3 Jak długo obowiązują takie środki?

Zależy to od danej sprawy, ale co do zasady można stwierdzić, iż klauzule wykonalności są skuteczne, dopóki tytuł egzekucyjny, któremu nadano tę klauzulę, pozostaje wykonalny. Nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika znajdującej się u osoby trzeciej nie można przedłużyć, przy czym pozostaje on w mocy, dopóki nie zostanie uchylony postanowieniem sądu.

5 Czy istnieje możliwość odwołania od takiego środka?

Osoba, przeciwko której wystawiono tytuł egzekucyjny, lub dowolna inna zainteresowana osoba może złożyć zażalenie w sądzie, który wydał postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności, wnosząc o uchylenie tytułu egzekucyjnego w całości albo w części. O wniesieniu zażalenia należy poinformować stronę przeciwną, która w terminie dziesięciu dni wnosi odpowiedź zawierającą wszelkie twierdzenia, jakie pragnie zgłosić. Sąd orzeka w sprawie zażalenia po przesłuchaniu stron. Orzeczenie to można zaskarżyć w terminie sześciu dni od daty jego odczytania na posiedzeniu jawnym.

6 Czy istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania orzeczeń, w szczególności odnoszące się do ochrony dłużnika lub terminów?

Orzeczeniom wydanym przez sądy wyższej instancji można ponownie nadać klauzulę wykonalności po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym wyrok lub postanowienie można było wykonać. Orzeczeniom sądów niższej instancji lub Trybunału ds. Drobnych Roszczeń można ponownie nadać klauzulę wykonalności po upływie pięciu lat. Tytułom wykonawczym obejmującym umowy, jeżeli dług jest pewny, ustalony i należny, środkom przewidzianym na mocy rozdz. 12 art. 166A Zbioru praw Malty oraz wekslom trasowanym i własnym można ponownie nadać klauzulę wykonalności po upływie trzech lat. Ponowne nadanie klauzuli wykonalności następuje na podstawie wniosku złożonego we właściwym sądzie. Wnioskodawca musi również potwierdzić pod przysięgą rodzaj długu lub roszczenia, w odniesieniu do którego występuje o przeprowadzenie egzekucji, oraz to, że dług – w całości lub w części – jest nadal należny. Ponadto w takich okolicznościach obowiązuje trzydziestoletni okres przedawnienia roszczenia, ale bieg przedawnienia można przerwać, składając wspomniany wyżej wniosek.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 16/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.