Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Jak doprowadzić do wykonania orzeczenia

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych?

Egzekucja to środek prawny, na mocy którego można doprowadzić do wykonania wyroku, nakazu lub postanowienia.

W Irlandii Północnej ustanowiono unikalny system wykonywania wyroków w sprawach cywilnych. W większości systemów prawa precedensowego (common law) wyroki wykonuje się za pośrednictwem dodatkowych nakazów sądowych. W Irlandii Północnej wyroki sądu w sprawach cywilnych dotyczących odzyskania środków pieniężnych, rzeczy i majątku wykonuje organ centralny określany jako Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office), który pełni zarówno funkcje administracyjne, jak i funkcje sądownicze.

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych ustanowiono w 1971 r., a od 1979 r. podlega on Służbie Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Uprawnienia Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych i procedury regulujące jego funkcjonowanie określono w zarządzeniu królewskim z 1981 r. w sprawie wykonywania orzeczeń w Irlandii Północnej [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] („zarządzenie z 1981 r.”) i w regulaminie z 1981 r. w sprawie wykonywania orzeczeń w Irlandii Północnej [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] (SR 1981/147).

Poniżej przedstawiono poszczególne rodzaje środków egzekucyjnych:

nakaz spłaty zadłużenia w ratach – jest to nakaz zapłaty, który wydaje się, jeżeli Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych dojdzie do przekonania, że dłużnik dysponuje lub będzie dysponował zdolnością do zaspokojenia całości lub dowolnej części kwoty wierzytelności w rozsądnym terminie;

nakaz zajęcia wynagrodzenia – jest to nakaz skierowany do pracodawcy dłużnika zobowiązujący go do dokonywania okresowych potrąceń z wynagrodzenia lub pensji dłużnika i przekazywania potrąconych środków Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Nakaz ten różni się od większości innych nakazów egzekucji, ponieważ Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych nie jest uprawniony do jego wydania, jeżeli nie otrzyma wcześniej wniosku w tym zakresie od wierzyciela. Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych może również wstrzymać się od doręczenia nakazu pracodawcy, jeżeli stwierdzi, że dłużnik będzie dobrowolnie realizował płatności na rzecz Urzędu;

nakaz zajęcia – na podstawie tego nakazu Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych może pozbawić dłużnika własności części jego mienia i innego majątku w celu ich sprzedaży. Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przejmuje kontrolę nad majątkiem i wchodzi w jego posiadanie, po czym wartość tego majątku zalicza się na poczet zaspokojenia wierzytelności wierzyciela, na rzecz którego wydano nakaz;

nakaz obciążenia nieruchomości – nakaz ten wydaje się najczęściej w odniesieniu do długów opiewających na znaczne kwoty i stosuje się go zasadniczo w połączeniu z innymi środkami egzekucyjnymi. Nakaz ten sam w sobie nie wywiera żadnego wpływu na kwestie praktyczne związane z egzekucją długu; wierzyciel ma obowiązek podjąć działania w celu wykonania przysługujących mu uprawnień do wystąpienia o sprzedaż mienia, składając wniosek o przeprowadzenie egzekucji do sądu – w tym kontekście zarządzenie z 1981 r. również zawiera przepis przewidujący możliwość wydania nakazu obciążenia innych rodzajów majątku;

nakaz wyznaczenia syndyka i nakaz wydawany na podstawie ustawy o postępowaniu z udziałem organów Korony (Crown Proceedings Act) – na mocy nakazu wyznaczenia syndyka główny funkcjonariusz organów wykonujących orzeczenia sądowe (Chief Enforcement Officer) zostaje wyznaczony jako syndyk w odniesieniu do wszelkich płatności, do otrzymania których dłużnik może być uprawniony. Przykładowe płatności, w odniesieniu do których można wydać nakaz wyznaczenia syndyka, obejmują opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości i pożytki z nieruchomości, szczątkowe prawo własności wynikające z testamentu lub kwoty należne dłużnikowi będącemu osobą samozatrudnioną z tytułu umowy lub z tytułu powództwa cywilnego wytoczonego innej osobie fizycznej lub prawnej;

nakaz zajęcia długów (nakaz zajęcia wierzytelności dłużnika znajdującej się u osoby trzeciej) – na mocy nakazu zajęcia długów dłużnik dłużnika egzekwowanego spłaca dług nie na rzecz dłużnika egzekwowanego, ale na rzecz jego wierzyciela. Na mocy tego nakazu każdemu wierzycielowi, na rzecz którego go wydano, przyznaje się status wierzyciela zabezpieczonego; nakaz ten ma zastosowanie do zadłużenia wymagalnego lub które staje się wymagalne;

nakaz przywrócenia posiadania nieruchomości – wyrok w przedmiocie posiadania nieruchomości wykonuje się za pośrednictwem nakazu przywrócenia posiadania nieruchomości uprawniającego Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych do wydalenia dowolnej osoby znajdującej się w posiadaniu nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest ona pozwanym, czy też nie;

nakaz wydania rzeczy – wyrok w przedmiocie posiadania rzeczy wykonuje się za pośrednictwem nakazu wydania rzeczy. Na mocy tego nakazu Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych zajmuje rzeczy i przekazuje je wierzycielowi. Nakazu tego nie należy mylić z nakazem zajęcia, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do sprzedaży majątku.

2 Jakie organy są właściwe w zakresie wykonywania orzeczeń?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wydać tytuł wykonawczy?

3.1 Postępowanie

Każdy uprawniony do dochodzenia wykonania wyroku może – po uiszczeniu stosownej opłaty – zwrócić się do Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych z wnioskiem o wykonanie tego wyroku. Przed złożeniem wniosku dłużnikowi należy przekazać „powiadomienie o zamiarze wystąpienia o wykonanie wyroku”. Jeżeli dłużnik nie wykona wyroku w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wystąpienia o wykonanie wyroku, wierzyciel może przystąpić do czynności służących doprowadzeniu do wykonania wyroku. W sprawach, w których saldo wszystkich należnych kwot przekracza 3 000 funtów szterlingów, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wstępnego. Składając taki wniosek, wierzyciel egzekwujący może doprowadzić do wydania nakazu przejęcia kontroli nad majątkiem i uzyskać zestawienie majątku dłużnika, aby mieć możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji w kwestii ewentualnych dalszych środków egzekucyjnych.

Po przyjęciu wniosku Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych niezwłocznie doręcza dłużnikowi „nakaz przejęcia kontroli nad majątkiem” wskazujący konkretne należące do dłużnika rzeczy (z pewnymi wyjątkami, np. przedmioty gospodarstwa domowego), które wchodzą w posiadanie Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych i są objęte kontrolą tego Urzędu, co oznacza, że nie można ich zbyć. Nakaz przejęcia kontroli nad majątkiem znosi się wyłącznie po zrealizowaniu płatności na kwotę wskazaną w wyroku lub po odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie egzekucji.

Kolejnym etapem postępowania egzekucyjnego jest zgromadzenie informacji na temat środków, którymi dysponuje dłużnik – ma to kluczowe znaczenie dla treści wniosku o przeprowadzenie egzekucji. Dłużnik egzekwowany ma obowiązek udzielić funkcjonariuszowi organów wykonujących orzeczenia sądowe wszelkich żądanych przez tego funkcjonariusza informacji na temat środków pozostających do jego dyspozycji. Dłużnika egzekwowanego przesłuchuje się w jego miejscu zamieszkania lub wzywa do stawienia się na przesłuchanie prowadzone przez wyznaczonego funkcjonariusza.

Po otrzymaniu sprawozdania sporządzonego przez funkcjonariusza organów wykonujących orzeczenia sądowe urzędnik sądowy (Master) (zob. poniżej) lub główny funkcjonariusz organów wykonujących orzeczenia sądowe wydaje tymczasową decyzję w przedmiocie wniosku o egzekucję. Wyłącznie urzędnik w randze Master jest uprawniony do wydania nakazu zajęcia, nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika znajdującej się u osoby trzeciej, nakazu wyznaczenia syndyka oraz nakazu wydawanego na podstawie ustawy o postępowaniu z udziałem organów Korony. W tym kontekście bierze się pod uwagę sytuację finansową dłużnika i inne istotne okoliczności, aby określić najodpowiedniejszy środek, który należy zastosować w celu wykonania wyroku, lub aby ustalić, czy wykonanie wyroku jest w ogóle możliwe. Strony zawiadamia się o wydaniu nakazu i zapewnia się im możliwość wyrażenia sprzeciwu. Jeżeli strony nie wyrażą sprzeciwu, postanowienie o wydaniu nakazu uprawomocnia się; jeżeli jednak wniesiono sprzeciw, rozpoznaje się go w toku rozprawy przed urzędnikiem w randze Master.

Status, role, zakres odpowiedzialności i uprawnienia funkcjonariuszy organów wykonujących orzeczenia sądowe

Na czele Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych stoi starszy rangą funkcjonariusz posiadający status i rangę Master (rodzaj urzędnika sądowego), a do jego pracowników zalicza się głównego funkcjonariusza organów wykonujących orzeczenia sądowe (i jego zastępcę), nominowanych funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy organów wykonujących orzeczenia sądowe przypisanych do poszczególnych okręgów Irlandii Północnej.

W zarządzeniu z 1981 r. Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przyznano prawo do podejmowania czynności wchodzących w zakres jego uprawnień. W tym kontekście szczególnie istotnym uprawnieniem jest możliwość wydawania szeregu wymienionych powyżej nakazów egzekucji. Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych dysponuje uprawnieniami pomocniczymi służącymi usprawnieniu przebiegu postępowania egzekucyjnego. Uprawnienia te obejmują wydawanie nakazów przejęcia kontroli nad majątkiem i organizowanie przesłuchań świadków, przesłuchiwanie dłużników w kwestii środków pozostających do ich dyspozycji, uwzględniając przesłuchiwanie osób trzecich (które mogą znajdować się w posiadaniu informacji na temat środków dłużnika i jego majątku) oraz przyjmowanie środków pieniężnych odzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego.

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych jest również uprawniony do odrzucenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji. Choć w zarządzeniu z 1981 r. nie wskazano przesłanek uzasadniających podjęcie takiej decyzji, zasadniczo przyjmuje się, że wniosek zostanie odrzucony, jeżeli wnioskodawca nie jest uprawniony do dochodzenia wykonania wyroku. W przypadku braku możliwości wykonania wyroku w rozsądnym terminie (poprzez wydanie dowolnego nakazu egzekucji) Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych może wydać stosowne powiadomienie w tym zakresie wraz z zaświadczeniem o braku możliwości wykonania wyroku. Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych dysponuje również szeroko zakrojonymi uprawnieniami w zakresie bezwarunkowego albo obwarowanego warunkami wstrzymania wykonania jakiegokolwiek wyroku.

Korzystanie z usług prawników lub innych przedstawicieli zawodów prawniczych

Każda ze stron lub każda osoba, na którą nakaz wywiera wpływ, może stawić się na przesłuchaniu przed urzędnikiem w randze Master osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub prawnika (solicitor).

Wysokość kosztów egzekucji

System wykonywania orzeczeń w Irlandii Północnej jest finansowany z opłat uiszczanych przez jego użytkowników. Obowiązujące opłaty określono w części 1 załącznika do zarządzenia królewskiego z 1996 r. w sprawie opłat z tytułu wykonania wyroków w Irlandii Północnej [Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996)] (z późniejszymi zmianami) (SR 1996/101), przy czym ich wysokość zależy od kwoty podlegającej odzyskaniu na mocy wyroku; informacje na temat aktualnych stawek opłat można również uzyskać na stronie internetowej Służby Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej.

3.2 Główne warunki

Zakres właściwości Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych określono w zarządzeniu z 1981 r. – obejmuje on następujące wyroki:

 • wyroki dotyczące roszczeń pieniężnych, uwzględniając wyroki sądów dowolnej instancji w Irlandii Północnej, wyroki wydane poza Irlandią Północną i zarejestrowane w Irlandii Północnej oraz niektóre wyroki wydane na podstawie europejskich przepisów w zakresie zadłużenia lub odszkodowania, a także niektóre wyroki trybunałów i wyroki sądu polubownego;
 • wyroki, na mocy których osoba uzyskuje prawo do objęcia dowolnych nieruchomości w posiadanie, głównie wyroki na rzecz wierzycieli hipotecznych, ale również wyroki wydawane na rzecz prywatnych wynajmujących i wynajmujących będących przedstawicielami sektora publicznego;
 • wyroki uprawniające osobę do otrzymania mienia;
 • wyroki nakładające na osobę obowiązek przekazania sądowi środków pieniężnych lub dokonania czynności w wyznaczonym terminie oraz wyroki wydane przeciwko spółkom.
 • Uprawnienia Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych w zakresie wykonywania wyroków podlegają pewnym ograniczeniom:
 • jeżeli wyrok można wykonać wyłącznie za zgodą sądu, który go wydał, należy w pierwszej kolejności uzyskać taką zgodę;
 • jeżeli egzekucja została wstrzymana lub odroczona, wniosek o wykonanie wyroku nie może zostać uwzględniony, dopóki postanowienie o wstrzymaniu lub odroczeniu egzekucji nie zostanie uchylone;
 • wyroku nie można wykonać, jeżeli od dnia jego uprawomocnienia się upłynęło co najmniej sześć lat. W takim przypadku można wystąpić z wnioskiem do urzędnika w randze Master o udzielenie zgody na wykonanie wyroku po tym terminie;
 • wykonanie wyroku wydanego przeciwko osobie posługującej się imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem innym niż jej prawdziwe imię i nazwisko wymaga uzyskania zgody sądu.

Decyzję w kwestii tego, jakiego rodzaju nakaz egzekucji należy wydać w danym przypadku, podejmuje Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych – wnioskodawca nie może zażądać zastosowania konkretnego środka egzekucyjnego.

4 Przedmiot i charakter środków egzekucyjnych

4.1 Jakie składniki majątku mogą podlegać egzekucji?

Czynności egzekucyjne wobec pensji lub wynagrodzeń można przeprowadzić w toku postępowania wszczynanego na podstawie nakazu zajęcia wynagrodzenia. Wysokość potrącanej kwoty oblicza się, biorąc pod uwagę „standardową stawkę potrącenia” oraz „kwotę wynagrodzenia podlegającą ochronie”. Pierwszy współczynnik to kwota, której potrącenie z wynagrodzenia dłużnika Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych uznał za uzasadnione, aby pokryć zobowiązania spoczywające na dłużniku na mocy wyroku. Drugi współczynnik to minimalna kwota wynagrodzenia, którą w opinii Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych należy pozostawić dłużnikowi, uwzględniając środki znajdujące się do jego dyspozycji i jego potrzeby.

Nakaz zajęcia można wydać w odniesieniu do czterech kategorii majątku:

 • rzeczy, w których dłużnik ma zbywalny udział;
 • środków pieniężnych, weksli, obligacji i skryptów dłużnych oraz wszelkich innych papierów wartościowych należących do dłużnika;
 • wszelkich polis ubezpieczenia na życie, których dłużnik jest wyłącznym beneficjentem oraz
 • rzeczy należące do małżonka dłużnika, jeżeli dług objęty wyrokiem dotyczy rzeczy nabytych, usług wyświadczonych lub czynszów lub płatności należnych w związku z faktem zajmowania pomieszczeń w celu ich ogólnego użytkowania i korzystania z nich przez dłużnika i członków jego rodziny.

Majątek niepodlegający zajęciu obejmuje odzież, meble, łóżka i pościel oraz inne podstawowe przedmioty gospodarstwa domowego; narzędzia i urządzenia potrzebne dłużnikowi do wykonywania zawodu do kwoty 200 funtów szterlingów; mienie powierzone dłużnikowi na przechowanie przez inną osobę; oraz majątek znajdujący się w posiadaniu syndyka wyznaczonego przez sąd.

Nakaz obciążenia nieruchomości można wydać w odniesieniu do dowolnych nieruchomości lub prawa własności nieruchomości (estate in land) dłużnika, przy czym pojęcie „prawo własności nieruchomości” obejmuje wszelki udział lub interes, prawo, tytuł, roszczenie, żądanie, opłatę, zastaw lub obciążenie przysługujące dłużnikowi zgodnie z prawem lub zasadami słuszności w odniesieniu do nieruchomości lub w związku z nieruchomościami. Nakazy obciążenia i inne podobne nakazy można również wydać w odniesieniu do majątku niebędącego nieruchomością. Taki majątek to w szczególności fundusze lub akcje organów rządowych i przedsiębiorstw lub spółek publicznych; obligacje niezabezpieczone; środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu sądu; oraz udziały w spółkach prywatnych.

Poza zajęciem środków pieniężnych należnych dłużnikowi egzekwowanemu od klienta z tytułu wykonanych prac lub wyświadczonych usług dopuszcza się również możliwość wydania nakazu zajęcia długów, który obejmuje wszelkie środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika lub na jego rachunku prowadzonym w towarzystwie budowlanym.

4.2 Jakie skutki mają środki egzekucyjne?

Każdy nakaz egzekucji wydany przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych ma taką samą moc i wywołuje takie same skutki jak nakaz Wysokiego Trybunału (High Court). Przewidziano różnego rodzaju dodatkowe uprawnienia egzekucyjne, z których można skorzystać w przypadku niezastosowania się przez dłużnika do nakazu egzekucji, w tym:

 • nałożenie na dłużnika kary pozbawienia wolności na okres do sześciu tygodni z tytułu umyślnego niewywiązania się z obowiązku uiszczenia płatności ratalnych przewidzianych w nakazie spłaty zadłużenia w ratach lub z tytułu nieprzekazania innej sumy pieniężnej wskazanej w art. 107 zarządzenia z 1981 r.;
 • wydanie nakazu zajęcia uprawniającego dowolną osobę wyznaczoną jako podmiot dokonujący zajęcia do wejścia na nieruchomości stanowiące własność osoby, przeciwko której wydano wyrok; do wydania tych nieruchomości i płynących z nich pożytków, objęcia ich sekwestrem i uzyskania płatności z tytułu ich dzierżawy oraz do przejęcia kontroli nad wszelkim innym majątkiem osobistym tej strony i zajęcia tego majątku do chwili zastosowania się przez dłużnika do treści wydanego nakazu.

Przypadki dopuszczenia się obrazy Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych mogą zostać skierowane do Wysokiego Trybunału, które może uznać je za równoważne z dopuszczeniem się obrazy Wysokiego Trybunału.

4.3 Jak długo obowiązują takie środki?

Do zaspokojenia roszczenia pieniężnego będącego przedmiotem wyroku dochodzi w chwili spłaty lub pokrycia kwoty wskazanej w wyroku. Po zaspokojeniu roszczenia uchyla się wszystkie nakazy egzekucji wydane w związku z wyrokiem. Po skutecznym wykonaniu nakazu przywrócenia posiadania nieruchomości lub wydania rzeczy nie dopuszcza się możliwości wszczęcia żadnego innego postępowania z wyjątkiem postępowania w przedmiocie zwrotu kosztów i wydatków związanych z wykonaniem wyroku.

Wierzyciel lub dłużnik egzekwowany mogą zwrócić się do Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych o uchylenie, zniesienie lub zmianę treści nakazu egzekucji – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przesłuchania.

5 Czy istnieje możliwość odwołania od takiego środka?

Główny funkcjonariusz organów wykonujących orzeczenia sądowe może wnieść odwołanie wewnętrzne do urzędnika w randze Master.

Jeżeli chodzi o zewnętrzne środki zaskarżenia, w przypadkach wskazanych w art. 140 zarządzenia z 1981 r. dopuszcza się możliwość wniesienia odwołania od decyzji Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych do Wysokiego Trybunału dotyczącego kwestii faktycznych i prawnych – w pozostałych przypadkach odwołanie od decyzji Urzędu dotyczące kwestii prawnych wnosi się do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal). Nakaz zajęcia wynagrodzenia to jedyny rodzaj nakazu egzekucji przewidziany dla wyroków dotyczących roszczeń pieniężnych w art. 140 – na postanowienie o odmowie wydania konkretnego nakazu egzekucji zasadniczo nie przysługuje zażalenie.

6 Czy istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania orzeczeń, w szczególności odnoszące się do ochrony dłużnika lub terminów?

W art. 17 zarządzenia z 1981 r. w sprawie wykonywania wyroków w Irlandii Północnej [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] i w zasadzie 5 regulaminu z 1981 r. w sprawie wykonywania wyroków w Irlandii Północnej [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] przewidziano szereg ograniczeń dotyczących wykonywania orzeczeń. Wspomniane ograniczenia odnoszą się do szeregu różnych sytuacji, w których strona dąży do wykonania orzeczenia. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie dłużnikowi ochrony w określonych sytuacjach, m.in.:

a) w przypadku gdy wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga uzyskania uprzedniej zgody sądu;

b) w przypadku gdy sąd zawiesił lub odroczył wykonanie wyroku, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie egzekucji wyroku przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych;

c) w przypadku gdy wniosek o wykonanie wyroku złożono po upływie 6 lat od dnia jego uprawomocnienia się. W takiej sytuacji wierzyciel zwraca się do Urzędu o udzielenie zgody na wykonanie wyroku przed złożeniem stosownego wniosku – decyzję w tej kwestii podejmuje urzędnik w randze Master Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych;

d) wniosek o wykonanie wyroku nie zostanie uwzględniony, jeżeli od dnia jego uprawomocnienia się minęło ponad 12 lat;

e) w przypadku gdy złożono więcej niż jeden wniosek o wykonanie tego samego wyroku. Jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek, wierzyciel musi zwrócić się do głównego funkcjonariusza organów wykonujących orzeczenia sądowe o udzielenie zgody na wykonanie wyroku przed złożeniem kolejnego wniosku o wykonanie tego samego wyroku;

f) w przypadku gdy wierzyciel dokonał cesji długu na rzecz osoby trzeciej po wydaniu wyroku;

g) w przypadku gdy sąd uzależnił możliwość wykonania wyroku od spełnienia określonego warunku, a warunek ten nie został spełniony, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie egzekucji przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych;

h) uwzględnienie wniosku o wykonanie wyroku w przypadku gdy postępowanie w przedmiocie wydania postanowienia zawieszającego egzekucję jest w toku zgodnie z zasadą 103. Przed złożeniem wniosku o wykonanie wyroku należy uzyskać zgodę urzędnika w randze Master;

i) uwzględnienie wniosku o wykonanie wyroku w przypadku gdy wydano postanowienie o wstrzymaniu egzekucji z powodu niewypłacalności zgodnie z art. 14 ust. 1.

Jeżeli Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że wyroku nie można wykonać (art. 19–21 zarządzenia z 1981 r. w sprawie wykonywania wyroków w Irlandii Północnej), takie oświadczenie może zostać uchylone (na wniosek wierzyciela). Stosowny wniosek należy jednak złożyć w terminie 12 lat od dnia wydania oświadczenia o braku możliwości wykonania wyroku.

Zgodnie z art. 16 zarządzenia królewskiego z 1989 r. w sprawie ograniczeń w Irlandii Północnej [Limitations (Northern Ireland) Order 1989] ograniczenia w zakresie wykonywania wyroków (i egzekucji odsetek) przestają obowiązywać po upływie 6 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku. Urzędnik w randze Master Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych weźmie ten fakt pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o wykonanie wyroku, który uprawomocnił się ponad 6 lat temu (zob. lit. d) powyżej).

Powiązane strony

Służba Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.