Ako vykonať súdne rozhodnutie

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Exekučné konanie sa v Chorvátskej republike riadi ustanoveniami exekučného zákona (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17; ďalej len „OZ“]. Tento zákon upravuje postup, ktorým súdy a notári vykonávajú nedobrovoľné vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov a verejných listín (exekučné konanie), pokiaľ ho osobitný zákon neupravuje inak.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Exekučné konania vykonávajú súdy na základe exekučných titulov, zatiaľ čo notári vykonávajú exekučné konania na základe verejných listín.

To, čo predstavuje exekučný titul, sa stanovuje v článku 23 OZ, zatiaľ čo verejné listiny sú stanovené v článku 31 OZ.

Na exekučnom konaní sa zúčastňuje aj Finančná agentúra (Financijska agencija) (ďalej len „agentúra“) – ako právnická osoba, ktorá vykonáva exekúcie podľa ustanovení OZ a zákona, ktorým sa riadi exekúcia finančných prostriedkov, ako aj zamestnávatelia, chorvátska inštitúcia dôchodkového poistenia (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) a iné orgány stanovené zákonom.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Súdy vykonávajú exekučné konania na základe exekučných titulov, ktorými podľa OZ sú:

1. vykonateľné súdne rozhodnutia a zmiery;

2. vykonateľné zmiery uvedené v článku 186. a občianskeho súdneho poriadku;

3. vykonateľné rozhodnutia arbitrážneho súdu;

4. vykonateľné rozhodnutia vydané v rámci správneho konania a vykonateľné zmiery dosiahnuté v rámci správneho konania, ak sa týkajú plnenia peňažného záväzku, pokiaľ zákon nestanovuje inak;

5. notárske vykonateľné rozhodnutie a notárska doložka vykonateľnosti;

6. zmiery dosiahnuté ako výsledky konaní pred komorami „čestných súdov“ (sudovi časti) v Chorvátskej republike a zmiery dosiahnuté v mediačných konaniach v súlade s ustanoveniami zákona, ktorý upravuje mediačné konania;

7. ďalšie dokumenty, ktoré sú zákonom označené za exekučné tituly.

Exekučné tituly možno vykonať, ak je v nich uvedený veriteľ a dlžník, predmet, druh, rozsah a čas plnenia peňažného záväzku.

Ak je exekučný titul rozhodnutím, ktoré vyžaduje vymáhanie dlhu splatením alebo vykonaním úkonu, musí obsahovať aj lehotu na dobrovoľné plnenie a ak lehota na dobrovoľné plnenie nebola uvedená, potom lehotu stanoví súd v exekučnom príkaze.

3.1 Konanie

Veriteľ začne exekučné konanie na základe exekučného titulu podaním návrhu na vykonanie exekúcie súdu. Návrhy na vykonanie exekúcie môže veriteľ podať osobne ako účastník konania alebo prostredníctvom zástupcu. Exekučné konanie môže začať z úradnej moci, ak je to výslovne stanovené zákonom.

V exekučnom konaní sú vecne príslušné mestské súdy, ak zákon nestanovuje inak. Exekúcia sa vykonáva v medziach stanovených v exekučnom príkaze.

V exekučnom príkaze musí byť uvedený exekučný titul, t. j. autentický dokument, na základe ktorého sa má exekúcia vykonať, veriteľ a strana, proti ktorej sa exekúcia požaduje (dlžník), pohľadávka, ktorá sa má vymôcť, spôsob a predmet exekúcie, ako aj ďalšie informácie potrebné na vykonanie exekúcie.

3.2 Hlavné podmienky

Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať žiadosť o vykonanie exekúcie, v ktorej sa uvedie exekučný titul alebo verejná listina, na základe ktorej sa žiada o exekúciu, veriteľ a dlžník, osobné identifikačné čísla veriteľa a dlžníka, pohľadávka, o ktorej realizáciu sa žiada, prostriedky potrebné na vykonanie exekúcie a (prípadne) predmet exekúcie. Návrh musí obsahovať ďalšie predpísané informácie nevyhnutné na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie na základe verejnej listiny musí obsahovať:

1. žiadosť, aby súd nariadil dlžníkovi vyrovnať pohľadávku so všetkými príslušnými nákladmi do ôsmich dní a v prípade sporov týkajúcich sa zmeniek a šekov do troch dní;

2. žiadosť o vykonanie exekúcie.

Preto hlavné podmienky, ktoré musia byť splnené pri exekučnom príkaze sú: exekučný titul alebo verejná listina, na základe ktorých je nariadená exekúcia a žiadosť o vykonateľnosť.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Predmetom exekúcie sú veci a práva, ktoré podľa zákona môžu podliehať exekúcii s cieľom vymáhania pohľadávky. Exekúcia sa vykonáva, aby sa uspokojila pohľadávka veriteľa na predmetoch exekúcie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku dlžníka.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môže byť majetok dlžníka (peniaze, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, cenné papiere a podielové účasti) alebo určité nemajetkové práva žalobcu (odovzdanie a dodanie hnuteľného majetku, uvoľnenie a odovzdanie nehnuteľnosti, návrat do práce atď.). Počas konania si môže žalobca zvoliť predmety, na ktorých sa má vykonať exekúcia.

Predmety, s ktorými sa neobchoduje, nemôžu byť predmetom exekúcie, takisto ani iné predmety, pri ktorých to je zakázané osobitnými právnymi predpismi. Daňové pohľadávky a iné poplatky takisto nemôžu byť predmetom exekúcie.

Objekty, zbrane a zariadenie určené na obranu a objekty určené na činnosť miestnych a regionálnych samospráv a súdnych orgánov takisto nemôžu podliehať exekúcii.

Či určitý predmet alebo právo môže podliehať exekúcií, t. j., či je exekúcia predmetu alebo práva obmedzená, sa posudzuje vzhľadom na okolnosti, ktoré existovali v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, pokiaľ nie je v OZ výslovne stanovené inak.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Hlavným účinkom exekučných opatrení je obmedzenie práva dlžníka nakladať so svojím majetkom.

Exekučné konania v prípade nehnuteľného a hnuteľného majetku vedú k predaju nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, aby sa uspokojila pohľadávky veriteľa z výnosov z predaja.

Exekučné konania na finančné pohľadávky vedú ku konfiškácii a prevodu peňažnej pohľadávky na veriteľa až do výšky sumy potrebnej na uspokojenie pohľadávky.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Exekučné opatrenia sú platné až do skončenia exekučného konania, ku ktorému dôjde po úplnom uspokojení pohľadávky veriteľa alebo po späťvzatí návrhu na vykonanie exekúcie veriteľom.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Dlžník má právo:

• podať opravný prostriedok proti vydanému exekučnému príkazu, alebo

• podať sťažnosť proti rozhodnutiu notára vydanému na základe verejnej listiny.

Včasné a prípustné odvolanie proti exekučnému príkazu vydanému na základe exekučného titulu nepreruší exekučné konanie.

Včasná a prípustná sťažnosť proti rozhodnutiu notára vydanému na základe verejnej listiny (predloženej notárovi, ale o ktorej rozhodol súd) zmení konanie na štandardné konanie (klasična parnica), ktoré bude pokračovať pred súdom a v ktorom musia účastníci konania, teraz žalobca (predtým veriteľ) a žalovaný (predtým dlžník), preukázať svoje tvrdenia, aby uspeli v konaní. Ak sú splnené predpoklady uvedené v OZ, dlžník má právo prerušiť exekučné konanie.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Súd určí vykonanie exekúcie spôsobom a na predmetoch uvedených v návrhu na vykonanie exekúcie. Ak sa navrhuje niekoľko spôsobov a predmetov, súd na návrh dlžníka obmedzí vykonanie exekúcie vybranými spôsobmi alebo na vybrané predmety, ak ich považuje za dostatočné na to, aby uspokojili pohľadávku.

Jednou zo základných zásad exekučného konania je, že súd pri vykonávaní exekučných a zabezpečovacích konaní je povinný rešpektovať dôstojnosť dlžníka tým, že zabezpečí, aby exekúcia bola čo najpriaznivejšia.

Ochrana dlžníka je zabezpečená vylúčením a obmedzením predmetov a prostriedkov, na ktorých alebo s ktorými môže byť pohľadávka veriteľa nútene uspokojená v rámci exekučného konania, poskytnutím konkrétnych procesných a hmotných záruk dlžníkovi počas exekúcie a v súvislosti s exekúciou. Táto ochrana sa prejavuje v dodržiavaní zásady zákonnosti pri posudzovaní, či je exekúcia prípustná, pri stanovení predmetov a prostriedkov exekúcie a v konaní použitom na nútene plnenie pohľadávky veriteľa.

Existujú obmedzenia exekúcie nehnuteľného majetku, ktoré sa týkajú predmetov, ktoré nemôžu podliehať exekúcii, ako je stanovené v článku 91 OZ.

Existujú obmedzenia exekúcie hnuteľného majetku, ktoré sa týkajú predmetov, ktoré nemôžu podliehať exekúcii, ako je stanovené v článku 135 OZ.

Existujú obmedzenia exekúcie peňažných pohľadávok, ktoré sú stanovené v článku 173 OZ, zatiaľ čo v článku 172 OZ je uvedené, ktorý z príjmov dlžníka je vyňatý z exekúcie.

V článku 212 OZ sa stanovujú osobitné pravidlá na vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré sú vyňaté z exekúcie alebo ktorých vymáhanie je obmedzené, zatiaľ čo v článkoch 241 a 242 OZ sa stanovujú osobitné pravidlá pre vyňatie a obmedzenie exekúcie pri právnických osobách.

Ochrana dlžníkov – fyzických osôb v exekučnom konaní, ktoré sa týka peňažných pohľadávok, je stanovená v článku 75 OZ, zatiaľ čo ochrana právnických osôb je stanovená v článku 76 OZ.

Ustanovenia OZ, v ktorých sú uvedené obmedzenia exekúcie, t. j. ktoré vylučujú niektoré predmety z exekúcie, poskytujú dlžníkovi ochranu počas exekučného konania.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 06/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.