Ako vykonať súdne rozhodnutie

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia je nútený výkon obsahu súdneho rozhodnutia alebo príkazu s pomocou súdu a v niektorých prípadoch ďalších príslušných orgánov/útvarov (napr. správy katastra nehnuteľností – Ktimatológio). Strana, ktorej bolo doručené súdne rozhodnutie alebo príkaz, môže požiadať, aby súd prijal opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Justičná služba (súdni exekútori) a kataster nehnuteľností. Príslušným orgánom pri výkone exekučného príkazu na vymáhanie neuhradených platieb výživného je polícia.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Rozsudok alebo príkaz sú vykonateľné po ich doručení. Lehota na podanie opravného prostriedku sama osebe nepozastavuje výkon súdneho rozhodnutia; navrhovateľ musí na tento účel podať odôvodnenú žiadosť.

3.1 Konanie

Akty, ktoré nevydal súd (napríklad rozhodcovské rozhodnutie), nie sú samy osebe vykonateľné, ale môžu sa stať vykonateľnými, keď ich za vykonateľné vyhlási súd. Príslušným súdom s právomocou vydať príkaz na výkon rozhodnutia, ktoré nebolo vydané súdom, alebo rozhodnutia zahraničného súdu je okresný súd v obvode, v ktorom má bydlisko osoba, proti ktorej sa má viesť exekúcia, alebo v prípade príkazu na úhradu výživného rodinný súd. Súdne rozhodnutia zvyčajne vykonáva právnik, ktorý riešil prípad pred súdom, a to prostredníctvom niektorej z metód exekúcie uvedených v bode 3.1.

Pri registrácii a výkone zahraničného súdneho rozhodnutia na základe mnohostrannej alebo dvojstrannej dohody konanie vykonáva ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku ako ústredný orgán prostredníctvom svojej právnej služby (Nomikí Ypiresía). V ostatných prípadoch sa konanie môže vykonávať prostredníctvom súkromných právnikov.

Náklady na konanie nemožno určiť vopred. Súdna kancelária ich vypočíta na základe predpisov o poplatkoch a znáša ich osoba, proti ktorej bolo vydané súdne rozhodnutie.

Súdne rozhodnutie vykonávajú najmä súdni exekútori (dikastikoí epidótes), ktorí sú štátni zamestnanci zamestnaní na súde na dobu neurčitú. S cieľom urýchliť exekučné konanie sú doručovaním písomností vo všetkých občianskoprávnych prípadoch od roku 1996 poverené súkromné spoločnosti, aby sa súdni exekútori mohli sústrediť na výkon súdnych rozhodnutí.

3.2 Hlavné podmienky

V prípade, že sa výkon súdneho rozhodnutia týka účastníkov konania na Cypre, kritériá sa líšia v závislosti od prípadu. Hlavnými podmienkami je existencia súdneho rozhodnutia, doručenie súdneho rozhodnutia, ktoré vedie k vzniku povinnosti, a odmietnutie zaplatiť, resp. nezaplatenie vymáhanej sumy zo strany odporcu.

Kritériá vzťahujúce sa na vydanie príkazu na výkon súdneho rozhodnutia zo zahraničia sa zvyčajne uvedú v príslušnej dohode. Zvyčajnou podmienkou v tomto prípade je, že odporca musí byť riadne informovaný o konaní, ktoré sa proti nemu vedie v zahraničí.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť bankové účty, akcie, registrované vozidlá, nehnuteľný majetok a iné položky. Veľmi osobné veci, ktoré sú nevyhnutné na prežitie alebo výkon povolania odporcu, sú vylúčené.

Exekučné opatrenia zahŕňajú:

 • príkaz na zhabanie a predaj (éntalma katáschesis kai pólisis) hnuteľného majetku,
 • príkaz na odovzdanie (éntalma parádosis) hnuteľného majetku (ak bol hnuteľný majetok predmetom žaloby, napríklad žaloby týkajúcej sa porušenia zmluvy o predaji na splátky, predmet predaja na splátky),
 • príkaz na konfiškáciu (zhabanie majetku v držbe tretej strany) (éntalma katáschesis eis cheíras trítou),
 • príkaz na zaplatenie dlžnej sumy, ktorej sa týka súdne rozhodnutie, v mesačných splátkach,
 • príkaz na pozastavenie (diátagma apokopís) vyplácania mesačnej výplaty dlžníkovi uznanému súdom (ktorý sa doručí zamestnávateľovi, ktorý ho vykoná),
 • príkaz na odovzdanie (éntalma parádosis katochís) nehnuteľného majetku,
 • príkaz na predaj (éntalma pólisis) nehnuteľného majetku
 • príkaz na zverenie nehnuteľného majetku do správy tretej strany (mesengýisi) (vydaný na žiadosť dlžníka uznaného súdom, pokiaľ je súd presvedčený, že z príjmov z nehnuteľného majetku možno do troch rokov splatiť dlh, ktorého sa týka súdne rozhodnutie, úroky a všetky náklady),
 • zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť (epivárynsi) zápisom na základe súdneho rozhodnutia,
 • konkurz,
 • zrušenie spoločnosti.

V prípade príkazu na úhradu výživného je v rámci exekúcie možné vydať príkaz na zadržanie (fylakistiríou éntalma) dlžníka.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Dlžník a všetky tretie strany majú povinnosť podrobiť sa súdnemu rozhodnutiu, ktorým sa nariaďuje exekučné opatrenie. Ak dlžník odmietne alebo zanedbá vykonanie úkonov/krokov uvedených v príkaze, ktorým sa ukladajú exekučné opatrenia, môže byť proti nemu za nesplnenie súdneho príkazu začaté konanie týkajúce sa odňatia slobody.

Banka, ktorej bol doručený príkaz na prikázanie pohľadávky, je povinná zmraziť príslušný účet, pokiaľ nemá dôvod tento príkaz napadnúť. V takom prípade sa musí dostaviť pred súd, ktorý ho vydal, a uviesť dôvody, prečo by sa príkaz nemal vykonať.

Všetky nenapadnuté príkazy sa stávajú konečnými a majú účinok súdneho rozhodnutia.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Exekučné opatrenia sú platné šesť mesiacov od ich vydania. Súdne rozhodnutie, ktorým sa ukladajú exekučné opatrenia, je platné šesť rokov od jeho vynesenia. V prípade nevykonania súdneho rozhodnutia v tejto lehote súd môže toto rozhodnutie obnoviť podľa ustanovenia 40D.8 Občianskeho súdneho poriadku.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

V závislosti od prípadu je možné podať opravný prostriedok, napr. s cieľom pozastaviť exekúciu alebo zrušiť registráciu.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

V záujme ochrany dlžníka nemôže byť predmetom exekúcie osobný majetok, ktorý je nevyhnutný na prežitie alebo výkon povolania.

V prípade, že dlžníkom je štátna alebo verejná služba od exekúcie sú oslobodené predmety a vybavenie, ktoré sú nevyhnutné na používanie zo strany širokej verejnosti vrátane vybavenia prislúchajúceho ozbrojeným a bezpečnostným zložkám, predmetov umeleckého, archeologického, kultúrneho, náboženského a historického významu a devízových rezerv.

Príkaz na zhabanie a predaj hnuteľného majetku vykonáva v denných hodinách.

Zhabaný majetok (s výnimkou peňažných čiastok či cenných papierov) je možné predať len po uplynutí trojdňovej lehoty, ktorá začína plynúť v deň po dni zhabania. Až do ukončenia predaja musí byť majetok uložený na vhodnom mieste alebo v starostlivosti vhodnej osoby, ibaže by majetok podliehal opotrebovaniu alebo by vlastník v písomnej žiadosti uviedol inak.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 02/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.