Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon rozsudku je súdom nariadené opatrenie, ktoré má prinútiť povinných, aby splnili súdne príkazy.

V rámci právneho systému v Anglicku a vo Walese spočíva výber spôsobu výkonu rozsudku úplne na oprávnenom.

Pri výbere spôsobu, ktorý sa má použiť, musí oprávnený zvážiť, či:

 • je pravdepodobné, že od odporcu dostane peniaze a súdny poplatok,
 • odporca dlhuje peniaze iným ľuďom alebo či proti nemu neboli vydané iné rozsudky súdu grófstva (county court),
 • odporca nevlastní akýkoľvek majetok alebo aktíva, ktoré je možné zabaviť a predať na dražbe,
 • odporca pracuje,
 • má odporca iné príjmy, napríklad príjmy z investícií,
 • má odporca bankový účet, účet stavebného sporenia alebo iný účet,
 • odporca vlastní nehnuteľnosť (dom) alebo
 • či niekto iný nedlhuje odporcovi peniaze.

Nasledujú informácie o rôznych druhoch exekučných opatrení. Oprávnený by si mal vybrať ten, ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou získa dlžné peniaze.

Súd nemôže zaručiť, že oprávnený dostane späť svoje peniaze, a za akékoľvek úkony sa musí zaplatiť súdny poplatok. Hoci súd pripočíta poplatok k peniazom, ktoré už odporca dlhuje, súd nemôže vrátiť to, čo oprávnený zaplatil, ak od odporcu nedostane peniaze. Viac informácií nájdete v letáku o exekučných postupoch.

Všeobecné informácie pre oprávneného nájdete v príručke Ako si uplatniť peňažný nárok na súde (Make a Court Claim for Money).

Všeobecné informácie pre povinného nájdete v týchto príručkách:

Rozsudky súdov grófstva o dlhu (County court judgments for debt)

Prejednanie peňažného nároku na súde (Respond to a court claim for money)

Ako si uplatniť peňažný nárok na súde (Make a court claim for money)

Rôzne spôsoby exekúcie sú:

Prevzatie kontroly nad majetkom (predtým známe ako zabavenie/exekúcia)

Zabavenie majetku pre prípadné odňatie a predaj na dražbe na pokrytie nákladov na súdny dlh.

Aby sa dosiahlo vykonanie rozsudku prostredníctvom prevzatia kontroly nad majetkom, je potrebné požiadať súd o príkaz na kontrolu. Príkaz pomôže, iba ak má odporca:

 • na adrese uvedenej oprávneným dostatok majetku, ktorý by sa mohol predať na dražbe, aby sa získali peniaze, alebo
 • všetky peniaze požadované v príkaze (na zastavenie predaja majetku).

Súd vydá príkaz, len ak odporca:

 • nezaplatil sumu, ktorá mu bola uložená, alebo
 • sa omeškal aspoň s jednou zo svojich platieb.

Exekútori nemôžu vždy odňať a predať majetok odporcu. Nemôžu napríklad odňať základné potreby pre domácnosť a remeselnícke nástroje alebo majetok, ktorý je predmetom lízingových alebo nájomných zmlúv. Exekútor nezabaví majetok odporcu, ak nemá dostatočnú hodnotu na zaplatenie príkazu po zaplatení nákladov na prevzatie a predaj majetku. Prostredníctvom predaja majetku v dražbe sa často získa iba zlomok jeho pôvodnej hodnoty. Okrem toho už mohol byť majetok odporcu zabavený exekútormi konajúcimi na základe iného príkazu.

Viac informácií o príkazoch na kontrolu nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Príkazy na zrážky zo mzdy

Pri tomto spôsobe exekúcie sa vydá príkaz, na základe ktorého sa pevne stanovená suma odpočítava zo mzdy alebo z platu povinného v deň výplaty a posiela sa priamo oprávnenému.

Pred vydaním príkazu na zrážky zo mzdy musí byť odporca niekým zamestnaný. Príkaz nemožno vydať, ak je odporca nezamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný. Môže sa tiež stať, že súd nebude môcť vydať príkaz alebo vydá len príkaz na splácanie v malých splátkach, ak sú životné náklady odporcu vyššie ako jeho zárobky.

Viac informácií o zrážkach zo mzdy nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Príkazy na zaistenie majetku – vrátane príkazov na predaj a príkazov na zablokovanie

Príkaz na zaistenie majetku bráni odporcovi v predaji jeho majetku (ako sú nehnuteľnosti, pozemky alebo investície) bez toho, aby zaplatil dlžné sumy oprávnenému. Oprávnený sa vypláca buď z príjmov z predaja, keď oprávnený nehnuteľnosť predá, alebo z príjmov z dedičstva, keď povinný zomrie. Tento proces môže zahŕňať aj dva ďalšie typy súdnych príkazov. Po prvé, ide o príkaz na predaj, keď súd môže vynútiť predaj nehnuteľností na základe príkazu na zaistenie majetku. Po druhé, ide o príkaz na zablokovanie, ktorý zabráni povinnému nakladať s nehnuteľným majetkom, aby sa zabránilo tomu, aby sa proti nemu začalo konanie o príkaze na zaistenie majetku.

Viac informácií o príkazoch na zaistenie majetku nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Príkazy pre dlhy tretích strán (predtým známe ako prikázanie pohľadávky)

Pri tomto spôsobe exekúcie sa vydá príkaz, ktorým sa na príkaz súdu zmrazia bankové účty dlžníka. Suma na pokrytie dlhu sa potom automaticky prevedie na oprávneného na uhradenie pohľadávky. Ak na bankových účtoch nie je dostatok finančných prostriedkov na pokrytie dlhu, tak sa prostriedky, ktoré sú k dispozícii, použijú na splatenie aspoň časti dlžnej sumy.

Viac informácií o príkazoch pre dlhy tretích strán nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Vo videu nájdete ďalšie informácie.

Konkurzné konanie

Ak predstavuje dlžná suma najmenej 5 000 GBP, oprávnený môže uplatniť postup, na základe ktorého sa odporca dostane do konkurzu. Návrh na toto konanie je možné podať na súde grófstva a na vrchnom súde. Môže to však byť nákladné.

Príkazy na získanie informácií (predtým známe ako ústne preskúmanie)

Aj keď sám osebe nie je spôsobom exekúcie, umožňuje tento postup, aby sa od povinných vyžiadali informácie týkajúce sa ich majetku, aby sa oprávnenému umožnil informovanejší výber, pokiaľ ide o spôsob exekúcie, ktorý by chcel použiť.

Viac informácií o príkazoch na získanie informácií nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

V Anglicku a vo Walese je na výkon príslušný vrchný súd, súd grófstva alebo magistrátny súd. Vrchný súd a súd grófstva vydajú rozsudky a magistrátne súdy vydajú nariadenie o záväzkoch miestnym orgánom.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Je možné vykonať súdne aj mimosúdne rozhodnutia. Nie vždy je potrebné požiadať o súdny príkaz, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia. Prevzatie kontroly nad majetkom sa môže uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu súdu za neplatené nájomné, dane, colné a spotrebné dane a pokuty za parkovanie.

Súd grófstva aj vrchný súd sú príslušné na nariadenie výkonu rozhodnutia v prípadoch, keď vyniesli rozsudok. Je však potrebné poznamenať, že exekútor súdu grófstva nemôže vymáhať sumy vyššie ako 5 000 GBP (pokiaľ nevykonáva dohodu upravenú zákonom o spotrebiteľských úveroch z roku 1974, ktorú je možné vykonať iba na okresnom súde). Rozsudky súdov grófstva týkajúce sa sumy vyššej ako 5 000 GBP sa musia postúpiť na vrchný súd na výkon exekútorovi. Exekútori na vrchnom súde nemôžu vykonávať rozsudky týkajúce sa súm nižších ako 600 GBP.

Existuje postup, na základe ktorého sa oprávnení môžu rozhodnúť postúpiť rozsudky súdov grófstva týkajúce sa súm od 600 do 5 000 GBP na vrchný súd na výkon prostredníctvom exekúcie. Malo by sa tiež poznamenať, že na vrchnom súde neexistuje konanie pre zrážky zo mzdy; na to, aby sa tento spôsob exekúcie mohol použiť, musí byť vec predložená súdu grófstva.

Ak bola pohľadávka vydaná prostredníctvom služby Money Request Online, o vydanie exekučného príkazu je možné požiadať aj elektronicky.

Postavenie, úlohy, povinnosti a právomoci exekútorov

 • Exekútori vrchného súdu (predtým šerifovia) – od 1. apríla 2004 vykonávali exekútori vrchného súdu súdne rozhodnutia vrchného súdu. Sú to odborníci v oblasti výkonu súdnych rozhodnutí, ktorých menuje lord kancelár na vykonávanie rozsudkov v rámci určitých poštových obvodov. Aby mohli byť vymenovaní do funkcie, musia spĺňať početné kritériá, ktoré sa týkajú otázok ako kvalifikácia, finančná bezúhonnosť, členstvo v profesijnom združení a záväzky v oblasti rozmanitosti a vhodné správanie a procesná disciplína. Exekútori vrchného súdu môžu vymáhať peňažné rozsudky súdov grófstva, ak suma, o ktorej vymáhanie sa žiada, presahuje 600 GBP a oprávnený sa rozhodne postúpiť pohľadávku na exekúciu na vrchný súd.
 • Exekútori súdov grófstva (County court bailiffs), ktorých zamestnáva Služba Jej Veličenstva pre súdy a tribunály (Her Majesty's Courts and Tribunals Service) a ktorí sú teda štátnymi zamestnancami, sa zaoberajú výkonom rozsudkov a/alebo príkazov, ktoré boli vydané a zaregistrované na súdoch grófstva. Vykonávajú príkazy na kontrolu, odobratie vlastníctva pozemkov prostredníctvom príkazov na vrátenie vlastníctva a vymáhajú majetok na základe príkazov na vrátenie majetku. Okrem toho súdni exekútori súdov grófstva plnia aj iné úlohy vrátane osobného doručovania dokumentov a príkazov na uväznenie.
 • Certifikovaní exekútori sú súkromní exekútori oprávnení sudcom, ktorý zasadá na súde grófstva. Zaoberajú sa zabavovaním majetku nájomníka zo strany prenajímateľa s cieľom zabezpečiť zaplatenie nezaplateného nájomného bez zásahu súdu. Podľa niekoľkých zákonov môžu certifikovaní exekútori tiež vymáhať iné špecifické pohľadávky, napríklad obecnú daň, a daň z majetku okrem domácností atď.
 • Magistrátne súdy: Civilní exekútori sú zodpovední za výkon príkazov magistrátnych súdov. Môžu zabaviť a predať majetok, aby vymohli dlžnú sumu na základe pokuty alebo oznámenia o sankcii spoločenstva (community penalty notice). Môžu tiež vykonávať príkazy na zatknutie, uväznenie, zadržanie a kontrolu vydané magistrátnym súdom podľa ktoréhokoľvek z rôznych štatútov vrátane tých, ktoré sa týkajú vymáhania pokút a sankcií spoločenstva. Niektoré magistrátne súdy sa môžu rozhodnúť zadať prácu na výkone rozhodnutí certifikovaným exekútorom.

Využívanie právnikov alebo iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva

Oprávnený nie je povinný podať návrh na výkon rozhodnutia prostredníctvom právnika alebo iného odborníka pracujúceho v oblasti práva.

Exekučné postupy však môžu byť komplikované, najmä na vrchnom súde. Oprávnení môžu pred začatím exekučného konania získať poradenstvo od právneho zástupcu, právneho centra alebo prostredníctvom služby Citizens Advice.

Rozsah nákladov na exekúciu

Pri každom zo spôsobov exekúcie sa uplatňujú rôzne súdne poplatky. Ako bolo uvedené, hoci súd pripočíta poplatok k peniazom, ktoré už odporca dlhuje, súd nemôže vrátiť to, čo oprávnený zaplatil, ak od odporcu nedostane peniaze. Aktuálne poplatky za jednotlivé spôsoby exekúcie nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

3.2 Hlavné podmienky

Ako bolo uvedené, v Anglicku a vo Walese spočíva voľba spôsobu exekúcie, ktorý sa má použiť, úplne na oprávnenom. Zodpovední oprávnení, ktorí získali právoplatný rozsudok na súde a stále im nebolo zaplatené, majú právo vykonať tento rozsudok prostredníctvom najvhodnejších prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Preto, pokiaľ je platný rozsudok a je podaný riadny návrh, súd je povinný riadiť sa želaniami oprávneného a použiť spôsob exekúcie podľa výberu oprávneného.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Exekučné opatrenia sa môžu vzťahovať na tieto aktíva:

 • bankové účty prostredníctvom príkazu pre dlh tretej strany (alebo prikázania pohľadávky),
 • hmotný hnuteľný majetok využitím kontroly majetku,
 • registrované dopravné prostriedky využitím kontroly majetku,
 • nehnuteľný majetok prostredníctvom príkazu na zaistenie majetku,
 • platy alebo mzdy prostredníctvom zrážok zo mzdy.

Exekútor môže vziať iba majetok, ktorý patrí odporcovi alebo je v spoločnom vlastníctve.  Výnimkou je majetok z tohto zoznamu:

a) predmety alebo vybavenie (napríklad náradie, knihy, telefóny, počítačové vybavenie a vozidlá), ktoré sú potrebné na osobné použitie povinným v jeho zamestnaní, obchodnej činnosti, podnikateľskej činnosti, povolaní, pri štúdiu alebo vzdelávaní, s výnimkou, že celková hodnota predmetov alebo vybavenia, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, v každom prípade nesmie presiahnuť 1350 GBP;

b) také odevy, posteľná bielizeň, nábytok, vybavenie domácnosti, predmety a doplnky, ktoré sa primerane vyžadujú na uspokojenie základných domácich potrieb povinného a každého člena jeho domácnosti vrátane (ale nielen) –

i) sporáka alebo mikrovlnnej rúry;

ii) chladničky;

iii) práčky;

iv) dostatočne veľkého jedálenského stola a dostatočného počtu jedálenských stoličiek na sedenie pre povinného a každého člena domácnosti povinného;

v) postelí a posteľnej bielizne postačujúcich pre povinného a každého člena domácnosti povinného;

vi) jedného pevného telefónu, alebo ak sa v priestoroch nenachádza žiadny pevný telefón, mobilného alebo internetového telefónu, ktorý môže používať povinný alebo člen domácnosti povinného;

vii) akéhokoľvek predmetu alebo vybavenia odôvodnene potrebného na –

lekársku starostlivosť o povinného alebo ktoréhokoľvek člena domácnosti povinného,

bezpečnosť v obydlí, alebo

zabezpečenie obydlia (napríklad poplašný systém) alebo bezpečnosť obydlia;

viii) dostatočného počtu svietidiel alebo ohrievačov alebo iného zariadenia určeného na zabezpečenie osvetlenia alebo vykurovania na uspokojenie základných potrieb osvetlenia a vykurovania domácnosti povinného; ako aj

ix) akéhokoľvek predmetu alebo vybavenia odôvodnene potrebného na starostlivosť o –

osoby mladšie ako 18 rokov,

osoby so zdravotným postihnutím, alebo

staršiu osobu;

c) asistenčné psy (vrátane vodiacich psov, psov pre nepočujúcich a psov pre osoby so zdravotným postihnutím), ovčiarske psy, strážne psy alebo domáce zvieratá;

d) vozidlo s platným označením osoby so zdravotným postihnutím, pretože sa používa alebo v súvislosti s ním existuje dôvodný predpoklad, že sa používa, na prepravu osoby so zdravotným postihnutím;

e) vozidlo (bez ohľadu na to, či je vo verejnom vlastníctve alebo nie), ktoré sa používa alebo v súvislosti s ním existuje dôvodný predpoklad, že sa používa na účely spojené s činnosťami polície, hasičov alebo záchrannej služby; ako aj

f) vozidlo s platným označením British Medical Association alebo iným označením zdravotnej pohotovostnej služby, pretože sa používa alebo v súvislosti s ním existuje dôvodný predpoklad, že sa používa na účely zdravotnej pohotovostnej služby.

Pri akomkoľvek majetku, ktorý exekútor zabaví, musí existovať pravdepodobnosť, že sa jeho predajom na dražbe budú dať získať peňažné prostriedky. Exekútori nezabavia majetok, ak sa domnievajú, že po zaplatení nákladov na jeho zabavenie a predaj na dražbe nezískajú dostatok prostriedkov na zaplatenie aspoň časti pohľadávky.

Pri vydávaní príkazov na zrážky zo mzdy súd zohľadní množstvo prostriedkov, ktoré odporca potrebuje na stravu, nájom alebo hypotéku a základné potreby a na platenie pravidelných účtov, napr. za elektrinu. Toto sa nazýva „chránená sadzba príjmu“. Ak odporca zarába viac, ako je chránená sadzba príjmu, vydá sa príkaz.

V prípade dlhov tretích strán môže povinný, ktorý nemá možnosť vyberať peniaze zo svojho účtu v banke alebo stavebnej sporiteľni, a tvrdí, že on alebo jeho rodina v dôsledku toho zažívajú ťažkosti pri uspokojovaní bežných životných nákladov, požiadať súd o príkaz na platbu v prípade ťažkostí, ktorý umožňuje vykonať jednu alebo viac platieb konkrétnym jednotlivcom.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Pokiaľ ide o povinných, ako aj o tretie strany, neplnenie požiadaviek súdnych príkazov vedie k sankciám za pohŕdanie. Sankcie, ktoré možno uložiť za pohŕdanie, zahŕňajú „ospravedlnenie sa za pohŕdanie“ (to je ospravedlnenie sa sudcovi na verejnom konaní), pokuty a v najzávažnejších prípadoch odňatie slobody až na 14 dní.

Banky majú určité povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií a zablokovania bankových účtov. Ak banka dostane príkaz pre dlh tretej strany uložený jednému zo svojich klientov, banka nemusí poskytnúť informácie o množstve peňazí na účte. Môže konštatovať, že na účte nie sú peniaze, že nie sú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na pokrytie celej sumy, ale môže sa zaplatiť jej časť, alebo že na pokrytie požadovanej sumy je dostatok finančných prostriedkov. Existujú prísne pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré určujú, aké ďalšie informácie môže banka poskytnúť.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Vo všetkých príkazoch sa uvádza lehota, ktorá sa poskytuje na poskytnutie relevantných informácií alebo na splnenie súdneho príkazu, ako aj maximálne sankcie, ktoré možno uložiť za nedodržanie súdneho príkazu.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Súdne spôsoby exekúcie (príkazy na zaistenie majetku, príkazy na zrážky zo mzdy a príkazy pre dlhy tretích strán) spočívajú v dvojfázovom procese. Dočasná fáza procesu je čisto administratívnou súdnou funkciou a povinný v tejto fáze nijako nevstupuje do procesu. Na to, aby príkazy na zrážky zo mzdy a príkazy pre dlhy tretích strán postúpili do záverečnej fázy, musí prebehnúť vypočutie, na ktoré bude predvolaný povinný, ktorý na ňom bude môcť uviesť dôvody, prečo by plánovaný spôsob exekúcie nemal pokračovať. Záverečné vypočutie sa uskutoční na tom istom súde, na ktorý bol podaný pôvodný návrh na tento spôsob exekúcie (pokiaľ nie je uvedené inak). Dátum vypočutia sa oznámi všetkým stranám v dostatočnom časovom predstihu a v každom prípade musí byť medzi „dočasnou“ fázou, oznámením o „záverečnom“ vypočutí a samotným „záverečným“ vypočutím vždy stanovená minimálna lehota, aby sa poskytol povinnému (a akejkoľvek príslušnej, priamo zapojenej tretej strane, napr. banke v prípade príkazu pre dlh tretej strany) čas na prípravu na vypočutie. Ak je termín „záverečného“ vypočutia pre strany nevyhovujúci, môže sa im poskytnúť možnosť presunúť ho na vhodnejší dátum. Ak k tomu dôjde, dočasný príkaz zostane v platnosti, ale až do uskutočnenia tohto vypočutia nemôže byť vydaný „konečný“ príkaz.

Pokiaľ ide o príkazy na zaistenie majetku, oprávnený musí povinnému doručiť predbežný príkaz, a pokiaľ povinný nevznesie námietku, predbežný príkaz nadobudne konečný charakter bez toho, aby bolo potrebné vypočutie, pokiaľ sudca nerozhodne, že vypočutie je potrebné. Povinný musí súdu odpovedať do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vypočutí. Ak povinný vznesie námietku proti predbežnému príkazu alebo sudca postúpi vec, prípad sa postúpi pôvodnému súdu, na ktorom bol rozsudok vydaný, a stanoví sa dátum vypočutia. Na vypočutí sa zúčastnia oprávnený aj povinný.

Po vydaní príkazu súdom nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu. Za vhodných okolností sa možno odvolať alebo navrhnúť zrušenie iba v prípade pôvodného rozsudku, ktorý oprávnenému v prvom rade umožnil navrhnúť výkon. Súd môže zrušiť proces výkonu rozhodnutia iba v prípade, ak je rozsudok úspešne napadnutý odvolaním alebo návrhom na zrušenie. Ak je napadnutie rozsudku podané po tom, ako súd schválil návrh oprávneného na výkon rozhodnutia, príkaz možno zrušiť na základe návrhu podaného súdu. Exekútori nesmú odňať majetok, ale musia ho zahrnúť do exekúcie (teda zostaviť zoznam majetku, ktorý by sa neskôr mohol zaistiť a odňať na predaj).

Ak oprávnený podal na súd návrh na exekúciu správne, tento súd nemôže odmietnuť povoliť spôsob exekúcie zvolený oprávneným. Oprávnený preto nemusí mať možnosť odvolania proti rozhodnutiu o povolení opatrenia.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Príkaz alebo rozkaz na kontrolu sú časovo obmedzené. Príkaz a rozkaz sú platné 12 mesiacov a na základe príkazu súdu možno predĺžiť ich platnosť o ďalších 12 mesiacov.

V prípade postupu prevzatia kontroly nad majetkom musí byť povinný informovaný o výkone 7 celých dní pred začatím, aby mal príležitosť zaplatiť dlh a poplatky predtým, ako exekútor prevezme kontrolu nad majetkom. Túto lehotu možno na základe príkazu súdu skrátiť, ak existuje dôkaz o tom, že povinný prevedie majetok, aby sa vyhol výkonu.

Exekútor nesmie prevziať kontrolu nad majetkom skôr ako o 6:00 alebo po 21:00, ak je povinným fyzická osoba.

Exekútor nesmie vstúpiť do priestorov na účely prevzatia kontroly nad majetkom, ak je dieťa alebo zraniteľná osoba (či viaceré alebo kombinácia oboch) jediná osoba prítomná v priestoroch, v ktorých sa majetok nachádza.

Ak je povinný zraniteľnou osobou, poplatok alebo poplatky splatné vo fáze exekúcie nie sú pri prevzatí kontroly nad majetkom vymáhateľné, pokiaľ exekútor nedal pred zabavením majetku povinnému primeranú príležitosť získať pomoc a poradenstvo.

Súvisiace odkazy

ministerstvo spravodlivosti

Civil Enforcement Association

High Court Enforcement Officers Association

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 22/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.