Ako vykonať súdne rozhodnutie

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon sa vzťahuje na vymáhanie určitého záväzku nariadeného súdom alebo priamo vykonateľného titulu na výkon rozhodnutia. Vo väčšine prípadov ide o vymáhanie dlhu. Ďalším dôležitým vykonávacím opatrením je vysťahovanie, t. j. povinnosť vysťahovať sa z určitej budovy alebo jej časti. Titul na výkon rozhodnutia môže zahŕňať aj povinnosť previesť určitý majetok na inú stranu, povinnosť vykonať určitý úkon alebo príkaz na zastavenie určitého úkonu. Vymáhať možno aj zaistenie vecí nariadené súdom alebo iné ochranné opatrenia. Fínsky vnútroštátny orgán presadzovania práva je agentúrou patriacou pod ministerstvo spravodlivosti, ktorá nezávisle a nestranne plní zákonné povinnosti týkajúce sa presadzovania práva.

Výkon vo veciach týkajúcich sa právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na deti

Vo veciach týkajúcich sa právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na deti, sa výkon týka vykonávania súdnych príkazov, akým je napríklad príkaz na odovzdanie dieťaťa. Titulom na výkon rozhodnutia môže byť aj dohoda potvrdená sociálnymi službami. Je potrebné uviesť, že vo Fínsku sú práva na styk s dieťaťom právom dieťaťa, nie rodiča. Výkon súdneho rozhodnutia, ktoré sa vzťahuje na starostlivosť o dieťa a/alebo právo na styk s dieťaťom, sa riadi zákonom o vykonávaní rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o dieťa a práva na styk (619/1996). Tento zákon sa vzťahuje aj na výkon všetkých dočasných príkazov. Výkon sa uskutočňuje v súlade s týmto zákonom aj v prípadoch, keď sú rozsudok alebo rozhodnutie vydané v zahraničí vykonateľné vo Fínsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

Súdny úradník môže vykonať príkaz týkajúci sa starostlivosti o dieťa, ak bolo rozhodnutie vo veci vydané v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov. Za iných okolností sa návrh na vydanie vykonateľného titulu musí podať na súd. Súd môže návrh na výkon zamietnuť, iba ak by bol v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Pri výkone príkazov, ktoré sa týkajú starostlivosti o dieťa, súd ukladá druhej strane povinnosť odovzdať dieťa navrhovateľovi pod hrozbou peňažnej sankcie. Alternatívne sa môže vydať príkaz na vyzdvihnutie dieťaťa z konkrétneho miesta. Pri výkone príkazov týkajúcich sa styku s dieťaťom je druhá strana povinná povoliť návštevy a podniknúť akékoľvek ďalšie konkrétne kroky, ktoré považuje za nevyhnutné na umožnenie návštev.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Kontaktné údaje fínskeho vnútroštátneho orgánu presadzovania práva možno nájsť na jeho webovom sídle vo fínčine, švédčine a v angličtine.

Vo Fínsku sú súdni úradníci vládnymi úradníkmi. Navrhovatelia si nemôžu vybrať jednotku pre presadzovanie práva alebo súdneho úradníka, ktorý bude ich prípad riešiť: o poradí, v akom sa veci prejednávajú, sa rozhoduje z úradnej moci.

Úkony presadzovania práva fínskeho vnútroštátneho orgánu presadzovania práva vykonávajú jednotky presadzovania práva.

Väčšinu prípadov vymáhania pohľadávok vybavuje základná vnútroštátna jednotka presadzovania práva elektronicky, takže osobné stretnutia s dlžníkmi nie sú potrebné.

Päť regionálnych jednotiek presadzovania práva patriacich pod vnútroštátny orgán presadzovania práva je zodpovedných za predaj zaisteného majetku a ďalšie náročnejšie úlohy v oblasti presadzovania práva v ich príslušných jurisdikciách.

Osobitná jednotka presadzovania práva sa zaoberá časovo náročnými úkonmi v oblasti presadzovania práva, ktoré si vyžadujú rozsiahle vyšetrovanie. Úzko spolupracuje s ostatnými orgánmi a prispieva k boju proti tieňovej ekonomike a hospodárskym trestným činom.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Konanie o výkone rozhodnutia sa začína, keď navrhovateľ požiada o výkon rozhodnutia, a ak je to potrebné, priloží kópiu titulu na výkon rozhodnutia. Navrhovateľ vopred neplatí za výkon rozhodnutia nijaký poplatok.

Viac informácií o konaní na podanie návrhu vo fínčine, švédčine a v angličtine.

Návrh na výkon rozhodnutia možno podať elektronicky prostredníctvom tejto online služby: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Návrh na výkon rozhodnutia je možné podať aj prostredníctvom klasického písomného návrhu alebo elektronickej správy:

Fínski navrhovatelia:

po fínsky: https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

po švédsky: https://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

návrh na výkon rozhodnutia pre navrhovateľov zo zahraničia (v angličtine): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Návrhy podané e-mailom zo zahraničia: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Pokyny na odoslanie zabezpečeného e-mailu (v angličtine): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html

Súdni úradníci sú povinní dodržiavať rozsudky súdov a iné tituly na výkon rozhodnutia stanovené v právnych predpisoch a nemôžu skúmať ich obsah. V záujme začatia vykonávacieho konania musí mať navrhovateľ dôvody na výkon, ako sa vymedzuje v právnych predpisoch, pričom odporcovi musí byť uložená určitá povinnosť. Súdni úradníci skontrolujú, či dlh po vydaní rozsudku súdu napríklad v dôsledku úhrady alebo uplynutia premlčacej lehoty nezanikol. Právo na vyplatenie držiteľov práv zo zábezpeky (akou je hypotéka) sa stanovuje v samostatnom ustanovení.

3.2 Hlavné podmienky

V občianskych a obchodných veciach sa výkon rozhodnutia zvyčajne zakladá na rozsudku alebo rozhodnutí všeobecného súdu. Nie je potrebný osobitný vykonateľný titul zo strany súdu. Medzi všeobecné súdy patria okresné súdy ako súdy prvého stupňa a na odvolacej úrovni odvolacie súdy a najvyšší súd. Titulom na výkon rozhodnutia môže byť aj rozhodcovský rozsudok. V praxi je dôležitým základom pre výkon rozhodnutia dohoda o platení výživného potvrdená príslušným obecným orgánom. Na druhej strane Fínsko neuznáva ako titul na výkon rozhodnutia dokumenty vyhotovené medzi súkromnými osobami.

Rozsudky, proti ktorým bolo podané odvolanie, možno vykonať, ak navrhovateľ poskytne zábezpeku určenú súdnym úradníkom na prípadnú škodu, ktorá by mohla byť spôsobená odporcom. Navrhovateľovi však nemôžu byť poskytnuté žiadne finančné prostriedky, pokiaľ nie sú tituly na výkon rozhodnutia a akékoľvek rozhodnutie o konfiškácii a obstavení konečné.

Hlavné ustanovenia o vykonateľnosti rozsudkov vydaných mimo Fínska sa nachádzajú v právnych predpisoch EÚ [napr. v nariadení Brusel I (č. 44/2001) a v nariadení Brusel IIa (č. 2201/2003)] a v dohovore o uznávaní a výkone rozsudkov v severských krajinách. Ďalšie informácie o cezhraničnom výkone rozhodnutí možno nájsť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti vo fínčine, švédčine a v angličtine.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Po začatí vykonávacieho konania sa dlžníkovi zašle oznámenie o konaní a žiadosť o platbu. Ak dlžník neuskutoční platbu v súlade so žiadosťou a dobrovoľne sa v súvislosti s touto platbou neobráti na úrad pre presadzovanie práva, tento úrad začne vyšetrovanie s cieľom zistiť na základe údajov z registrov dlžníkov príjem a majetok.

Nevyhnutnou súčasťou tejto vyšetrovacej činnosti je získavanie informácií od banky. Najčastejšie sa obstaví príjem zo zamestnania a finančné prostriedky na bankových účtoch. Namiesto zrážania určitej sumy zo mzdy vyplácanej v pravidelných intervaloch sa môže zostaviť aj splátkový kalendár. Opatrenia na zisťovanie dlžníkovho príjmu a majetku, ako aj ďalšie vyšetrovanie sa upravuje zákonom. Súdni úradníci majú rozsiahle práva stanovené zákonom, ktoré im umožňujú prístup k informáciám o finančnej situácii dlžníka z rôznych registrov. Súdni úradníci sú takisto povinní zistiť informácie o majetku, ktorý dlžníkovi patrí. Vykonávacie opatrenia sa musia vykonať bez zbytočného odkladu. Ak napríklad dlžník dostáva pravidelný príjem zo zamestnania, prvá platba sa spravidla uvoľní veriteľovi do približne dvoch mesiacov od začatia konania. Dlžník má právo na odvolanie, no inkasovanie platby sa nepreruší, pokiaľ to súd osobitne nenariadi.

Návrh možno podať na úplný alebo obmedzený výkon. Ak dlh nemožno inkasovať okamžite, veritelia môžu požiadať vnútroštátny orgán presadzovania práva aj o to, aby dlh počas dvoch rokov monitoroval prostredníctvom jeho zapísania do pasívneho registra. Na účely výkonu rozhodnutia si netreba najímať právnika či právneho poradcu.

Skonfiškovať možno akýkoľvek hnuteľný a nehnuteľný majetok dlžníka, ktorý nie je chránený alebo ktorý nepatrí do rozsahu práva na výnimku, ako aj práva, pohľadávky či predmety, ktoré majú peňažnú hodnotu. Ak veriteľ podá návrh na obmedzený výkon, skonfiškovať možno len majetok, ktorý je zistiteľný z registrov a v prípade ktorého sa nevyžaduje likvidácia. Ak sa v prípade skonfiškovaného majetku vyžaduje likvidácia, zvyčajne sa predá v nútených dražbách, ktoré sa bežne oznamujú v miestnych novinách a na internete.

Odkazy na záznamy o predaji:

https://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (vo fínčine a švédčine)

https://huutokaupat.com/ulosotto/.

Fínsky zákon o výkone rozhodnutí obsahuje aj osobitné ustanovenie, podľa ktorého môže okresný súdny úradník rozhodnúť, že nebude prihliadať na umelé usporiadanie majetku. Tvrdenie, že majetok patrí tretej strane, nebráni konfiškácii majetku, ak:

  1. sa zistí, že postavenie tretej strany sa zakladá na dohode o majetku alebo iných dohodách s právnym statusom, ktorý nezodpovedá ich skutočnej povahe alebo skutočnému účelu, s prihliadnutím na to, že práva dlžníka sú porovnateľné s právami vlastníka, úkony dlžníka sú porovnateľné s úkonmi vlastníka, ako aj na výhodách, ktoré dlžník požíva v dôsledku dohody a iných podobných faktoroch; a
  2. právne postavenie sa zjavne využíva na zabránenie vymáhaniu alebo na zaistenie znemožnenia prístupu veriteľov k majetku; a
  3. inak nie je pravdepodobné, že by sa dlh voči navrhovateľovi od dlžníka vymohol v primeranej lehote.

Konfiškáciu však nemožno vykonať, ak tretia strana, ktorej sa dohoda týka, predloží primeraný dôkaz o tom, že konfiškáciou by mohli byť porušené jej skutočné práva. Súdny úradník musí záležitosť v prípade potreby a primeraným spôsobom prekonzultovať s dlžníkom a treťou stranou, ako aj s navrhovateľom, pokiaľ sa tým výkon rozhodnutia značne neskomplikuje.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Začatie vykonávacieho konania má síce určité účinky, no významné právne dôsledky má obstavenie a konfiškácia. Po konfiškácii majetku dlžník nesmie skonfiškovaný majetok zničiť, nakladať s ním, založiť ho ani prijímať iné rozhodnutia týkajúce sa tohto majetku na úkor veriteľa. Úkony vykonané v rozpore s týmto opatrením nemajú vo vzťahu k veriteľovi nijaký právny účinok. Nadobúdateľ alebo tretia strana však v niektorých prípadoch môže využiť ochranu bona fide. Súdni úradníci majú rozsiahly prístup k informáciám získaným nielen od dlžníka, ale aj od tretích strán, ako sú banky. Keď banka dostane informáciu o zmrazení finančných prostriedkov dlžníka, nesmie uvoľniť prostriedky z bankového účtu dlžníka nikomu okrem súdneho úradníka. Vyplatenie pohľadávok alebo miezd či platu v rozpore s týmto opatrením je trestný čin.

Vlastnícke práva k predmetom sa v dôsledku predaja majetku uskutočneného v priebehu vykonávacieho konania zmenia. Finančné prostriedky nadobudnuté v podobe kúpnej ceny sa čo najskôr prevedú na navrhovateľa.

Majetok sa konfiškuje až do výšky sumy, ktorá je potrebná na vyrovnanie dlhu voči navrhovateľovi. V prípadoch, keď sa výkonu rozhodnutia domáhalo viacero veriteľov alebo keď napríklad konfiškovaný majetok podlieha hypotéke, finančné prostriedky sa rozdelia medzi veriteľov podľa hierarchie stanovenej v právnych predpisoch. Poplatky za výkon rozhodnutia splatné štátu sa obvykle účtujú dlžníkovi. Ak pokus o vymáhanie zlyhá, veriteľ bude musieť zaplatiť nízky poplatok za spracovanie. Veriteľovi bude takisto účtovaný poplatok za prevod finančných prostriedkov. Vo veciach, ktoré sa týkajú výživného, sa poplatok účtovať nebude a prednosť bude mať výživné. Platby prevádzané na navrhovateľa sa môžu každý mesiac meniť v závislosti od kolísania príjmu dlžníka a výšky dlhu.

Ďalšie informácie o poplatkoch za výkon rozhodnutia vo fínčine, švédčine a v angličtine.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Súdni úradníci musia v súlade s právnymi predpismi vykonávať svoje povinnosti promptne a bez zbytočného odkladu. Ak dlžník nemá majetok alebo príjem, ktorý možno skonfiškovať alebo obstaviť, vec sa vráti veriteľovi ako uzatvorená pre jeden z týchto dôvodov: chýbajúci majetok, chýbajúci a nezistený majetok alebo iná osobitne špecifikovaná prekážka vo vymáhaní. V takýchto situáciách sa informácie o príjmoch a majetku vždy získavajú z hlavných registrov. Vykonávacie konanie sa skončí, ale veriteľ môže požiadať, aby sa uskutočnilo aj neskôr, a v takomto prípade sa finančná situácia dlžníka prešetrí ešte raz. Navrhovateľ môže napríklad požiadať o výkon rozhodnutia včasným podaním nového návrhu, aby sa zaistilo obstavenie zdroja, akým je napríklad dlžníkov daňový preplatok na konci roka. Navrhovateľ môže takisto požiadať o zápis dlhu do pasívneho registra. Ak sa pri vyšetrovaní inej veci zistí, že dlžník má príjem, ktorý možno obstaviť, alebo majetok, ktorý možno skonfiškovať, alebo že možno dostane daňový preplatok, vo vykonávacom konaní sa zohľadní dlh zapísaný v pasívnom registri. Zápis v pasívnom registri bude platný dva roky odo dňa vydania osvedčenia o prekážke, ktorým sa preukazuje nedostatok prostriedkov.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Proti vykonávacím opatreniam alebo rozhodnutiam súdnych úradníkov sa môže odvolať každá osoba, ktorej práva sú daným opatrením alebo rozhodnutím dotknuté. Odvolania sa podávajú na okresný súd. Odvolacia lehota je tri týždne a spravidla sa počíta odo dňa vydania rozhodnutia alebo odo dňa, keď bolo rozhodnutie dotknutému účastníkovi oznámené.

Podaním odvolania sa zvyčajne vykonávacie konanie nepreruší, pokiaľ súd nerozhodne inak. Ak súd odvolaniu vyhovie, zruší alebo zmení rozhodnutie súdneho úradníka. V niektorých prípadoch môžu súdni úradníci opraviť zjavné chyby aj sami.

Ak si rozhodnutie o argumente alebo nároku predloženom v súvislosti s výkonom vyžaduje rozsiahle vypočutie ústnych dôkazov, o veci môže byť potrebné rozhodnúť v občianskom súdnom konaní (napadnutý výkon).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

V právnych predpisoch sa stanovuje zákaz výkonu, napríklad zo sociálnych dôvodov. Existuje viacero sociálnych dávok, ktoré nemožno obstaviť. Ak je dlžníkom v rámci konania fyzická osoba, predmety, dávky a práva osobitne stanovené v právnych predpisoch nemožno konfiškovať. Okrem toho majetok nemožno skonfiškovať, ak by navrhovateľ alebo navrhovatelia vzhľadom na hodnotu tohto majetku a ďalšie okolnosti po zaplatení trov výkonu rozhodnutia, poplatkov súdneho úradníka a dlhov z tohto majetku získali iba zanedbateľnú sumu.

V rámci výkonu rozhodnutí a plánov platieb sa vždy musí zohľadniť zákonom chránená časť príjmu a majetku dlžníka. Ide o sumu, ktorá zostáva na pokrytie životných nákladov. Vo všeobecnosti nemožno obstaviť viac než jednu tretinu čistej mzdy alebo platu dlžníka. Stanovené chránené časti príjmu a majetku spolu s príkladmi nájdete na webovom sídle fínskeho vnútroštátneho orgánu presadzovania práva vo fínčine, švédčine a v angličtine.

Ak bola fyzickej osobe uložená platobná povinnosť, tituly na výkon rozhodnutia zostávajú vykonateľné počas 15 rokov (premlčacia lehota pre tituly na výkon rozhodnutia). Ak je veriteľ uvedený v titule na výkon rozhodnutia fyzickou osobou alebo ak pohľadávka vychádza z trestného činu, za ktorý bol dlžník odsúdený na trest odňatia slobody alebo na verejnoprospešné práce, premlčacia lehota je 20 rokov.

Premlčacia lehota pre peňažné dlhy na základe dohody s fyzickou osobou je 20 alebo 25 rokov. Premlčacia lehota sa uplatňuje bez ohľadu na to, či existujú alebo nie dôvody na vymáhanie pohľadávky. Ustanovenie sa vzťahuje len na peňažné dlhy fyzických osôb. Peňažný dlh sa premlčí najneskôr do 20 rokov od jeho splatnosti. Ak je veriteľ fyzickou osobou, premlčacia lehota je 25 rokov.

Ak má fyzická osoba takisto dôvody na vymáhanie peňažnej pohľadávky na základe dohody, premlčacia lehota sa počíta podľa premlčacej lehoty, ktorá sa skončí ako prvá.

Rozsudok súdu alebo iné tituly na výkon rozhodnutia nemožno vykonať, ak nimi udelené právo následne zaniklo z dôvodu splatenia dlhu alebo uplynutia premlčacej lehoty, alebo z nejakého iného dôvodu.

Ďalšie informácie nájdete tu:

webové sídlo fínskeho vnútroštátneho orgánu presadzovania práva vo fínčine, švédčine a v angličtine.

webové sídlo ministerstva spravodlivosti – výkon občianskoprávnych rozsudkov: vo fínčine, švédčine a v angličtine

Exekučný poriadok vo fínčine a švédčine

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 08/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.