Ako vykonať súdne rozhodnutie

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Nútený výkon rozhodnutia je právny postup na presadenie súkromnoprávneho nároku, ktorý zahŕňa použitie štátneho donútenia. Nositeľom exekučnej moci je výhradne štát, ktorý požíva monopol donucovacej právomoci uplatňovanej výhradne prostredníctvom svojich orgánov.

Veriteľ má k dispozícii rôzne opatrenia na vymáhanie svojej pohľadávky:

 • Zaistenie majetku
 • Obstavenie pohľadávok a iných majetkových práv (najmä obstavenie účtov alebo obstavenie príjmov)
 • Výkaz aktív
 • Nariadenie donucovacích opatrení na vynútenie vydania majetku alebo na vynútenie konania a opomenutia
 • Registrácia záložnej hypotéky
 • Nútený predaj
 • Nútená správa

V Nemecku je nútený výkon upravený predovšetkým v § 704 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung, OSP) a v zákone o nútenom predaji a nútenej správe (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, ZVG).

Ustanovenia súvisiace s nariadením (EÚ) č. 655/2014, ktoré upravuje cezhraničné vymáhanie pohľadávok medzi členskými štátmi EÚ, sa nachádzajú v § 946 a nasl. OSP.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Za vymáhanie pohľadávok a iných majetkových práv je zodpovedný okresný súd, v ktorého obvode má dlžník bydlisko. Ak dlžník nemá bydlisko v Nemecku, príslušný je súd, v ktorého obvode sa majetok nachádza (§ 13, 828 OSP).

Na nútený predaj a nútenú správu je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza (§ 869 OSP v spojení s § 1 zákona o výkone rozhodnutia).

Zápis záložného práva vykonáva miestny súd, na ktorom je vedená pozemková kniha (§ 867 OSP, § 1 katastrálneho zákona).

Na výkon rozhodnutia je príslušný procesný súd prvého stupňa, ktorý má donútiť k úkonom, zdržaniu sa konania alebo opomenutiu (§ 887, 888, 890 OSP).

Vo všetkých ostatných prípadoch uskutočňujú nútený výkon súdni exekútori (§ 753 OSP).

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Postup závisí od vykonávacieho opatrenia, o ktoré sa v danom prípade žiada. Nútený výkon sa uskutočňuje z právoplatných rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť alebo boli vyhlásené za predbežne vykonateľné (§ 704 OSP), zo zaistenia a dočasných súdnych príkazov (§ 929, 936 OSP), ako aj z iných exekučných titulov uvedených v § 794 OSP; patria k nim popri súdnych tituloch aj zmiery uzatvorené pred zmierovacím orgánom, zmiery podpísané stranami a advokátmi a notárske listiny. V prípade exekučného titulu možno podať návrh na výkon exekučného opatrenia na príslušnom úrade.

Súdy zvyčajne rozhodujú o návrhu veriteľa bez predchádzajúceho vypočutia dlžníka, aby neohrozili úspech výkonu rozhodnutia. Právo byť vypočutý sa poskytuje v rámci opatrenia. O žiadosti sa rozhoduje uznesením. Príkazy súdu možno napadnúť pripomienkou (§ 766 OSP) alebo okamžitým odvolaním (§ 793 OSP).

V zásade neexistuje povinnosť byť v exekučnom konaní zastúpený advokátom (§ 78 OSP).

Činnosť súdneho exekútora sa zameriava na vymáhanie hnuteľných vecí. V danom prípade je exekútor v zásade rovnako oprávnený povoliť dlžníkovi uhrádzať splátky a zodpovedá za plynulé a účinné uskutočnenie exekúcie. Jednou z hlavných povinností exekútora je získať od dlžníka miestoprísažné prehlásenie o majetku. Okrem toho je zodpovedný za:

 • odovzdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku (vysťahovanie);
 • odstránenie odporu dlžníka voči úkonom, ktoré je dlžník povinný strpieť;
 • doručovanie písomností potrebných na výkon rozhodnutia v podniku účastníka konania;
 • výkon príkazov na zablokovanie a predbežných súdnych príkazov (pokiaľ súd nemá právomoc);
 • vykonanie zatykača po odmietnutí poskytnúť vyhlásenie o majetku.

Exekútor je krajinským úradníkom strednej súdnej správy a podlieha služobnému dozoru príslušného riaditeľa alebo predsedu okresného súdu. Pri výkone rozhodnutí je však vecne nezávislý; nemôže byť ovplyvňovaný prostredníctvom služobného dozoru. Opatrenia a vyúčtovanie nákladov exekútora sú napadnuteľné pripomienkou ako opravným prostriedkom. To isté platí, ak sa exekútor bráni výkonu rozhodnutia. Sudca exekučného súdu rozhoduje o námietkach proti spôsobu výkonu (pripomienka).

Výška trov pri jednotlivých exekučných opatreniach:

V závislosti od druhu priznaného nároku sú zákonom stanovené rôzne možnosti výkonu rozhodnutia. Rôzne exekučné opatrenia sú spojené s trovami v rôznych výškach:

 • a) Zabavenie majetku:

Ak je priznané právo na plnenie určitej peňažnej sumy, môže veriteľ poveriť exekútora vymožením platobného nároku. Za zabavenie hnuteľného majetku dlžníka súdnym exekútorom sa platí poplatok 28,60 EUR podľa č. 205 sadzobníka trov konania (KV) k zákonu o trovách konania súdnych úradníkov (GvKostG). Za predaj zálohy alebo verejnú dražbu ako dražbu na mieste alebo ako všeobecne prístupnú dražbu na internete prostredníctvom aukčnej platformy alebo za realizáciu iným spôsobom sa platí ďalší poplatok vo výške 57,20 EUR podľa č. 300 KV GvKostG. Okrem týchto poplatkov sa spravidla vyberá časový príplatok podľa č. 500 KV GvKostG, ak vykonanie úradného úkonu trvá viac ako 3 hodiny podľa obsahu záznamu, ktorý má súdny exekútor vyhotoviť. Príplatok za každú ďalšiu hodinu je 22,00 EUR. K tomu sa pripočítajú nevyhnutné výdavky exekútora, najmä vo forme cestovných náhrad (položka 711 sadzobníka poplatkov GvKostG).

 • b) Zaistenie pohľadávok:

Okrem toho možno z platobného rozkazu uplatniť súdne zaistenie pohľadávky dlžníka (napr. pohľadávky na vyplatenie mzdy) a jej postúpenie veriteľovi na vymáhanie alebo namiesto vyplatenia (§ 829, 835 OSP). Zvyčajne sa o zabavenie a prevod pohľadávky žiada spoločne a sú spojené do jedného rozhodnutia (o zabavení a prevode). Konanie o návrhu vyvoláva poplatok vo výške 22,00 EUR podľa čísla 2111 sadzobníka trov konania (KV) k zákonu o súdnych trovách (GKG). Okrem toho sú tu náklady súdneho exekútora na doručenie príkazu na zablokovanie a prevod exekúcie exekútorovi a dlžníkovi.

 • c) Vyhotovenie výkazu majetku:

Súdny exekútor účtuje poplatok 36,30 EUR za vyhotovenie výpisu majetku podľa č. 260 KV GvKostG.

 • d) Vymáhanie nehnuteľností:

Nútený výkon rozhodnutia vo vzťahu k nehnuteľnému majetku dlžníka sa uskutočňuje zápisom zaisťovacej hypotéky na zabezpečenie pohľadávky veriteľa v katastri nehnuteľností, nútenou dražbou alebo nútenou správou pozemku.

Za zápis zaisťovacej hypotéky do katastra nehnuteľností sa účtuje podľa položky 14121 sadzobníka poplatkov zákona o súdnych trovách a notárskych poplatkoch (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG) poplatok so sadzbou 1,0 podľa hodnoty zabezpečovanej pohľadávky (§ 53 ods. 1 GNotKG). Tabuľka poplatkov pre hodnoty do 3 miliónov EUR tvorí prílohu 1 k týmto pokynom.

Súdne poplatky za konanie podľa zákona o nútenej dražbe a nútenej správe sa stanovujú podľa časti 2 oddielu 2 odsekov 1 a 2 sadzobníka poplatkov GKG. Za rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na nútený predaj nehnuteľnosti alebo o pripojení sa ku konaniu sa vyberá poplatok 110,00 EUR. Okrem toho sa uplatňuje všeobecný poplatok za konanie, poplatok za usporiadanie aspoň jednej aukcie s výzvou na predkladanie ponúk, poplatok za odklepnutie ponuky a ďalší poplatok za konanie o rozdelení výnosov vo výške sadzby poplatku 0,5 za každý z nich. Výška poplatkov za konanie vo všeobecnosti a za usporiadanie dražby sa v každom prípade odvíja od hodnoty majetku určenej exekučným súdom (trhová hodnota, § 54 ods. 1 GKG). Poplatok za distribučný postup sa určí podľa ponuky bez úrokov, za ktoré sa ponuka prijme, vrátane hodnoty zostávajúcich práv podľa podmienok dražby (§ 54 ods. 2, 3 GKG). Okrem toho sa suma, za ktorú sa kupujúci považuje za uspokojený z majetku, zohľadní v poplatku za odklepnutie ponuky (§ 54 ods. 2 GKG). Tabuľka poplatkov pre hodnoty do 500 000 EUR tvorí prílohu 2 k týmto pokynom. Okrem poplatkov sa osobitne účtujú trovy konania podľa časti 9 KV GKG, najmä náklady na znalecký posudok o trhovej hodnote nehnuteľnosti (č. 9005 KV GKG), ktoré sa uhrádzajú podľa zákona o odmenách a náhradách sudcov (JVEG).

Za rozhodnutie o návrhu na nariadenie nútenej správy alebo o pripojení sa ku konaniu sa vyberá poplatok 110,00 EUR. Okrem toho sa za vykonanie postupu platí ročný poplatok vo výške sadzby poplatku 0,5, najmenej však 132,00 EUR a v každom z prvých a posledných kalendárnych rokov najmenej 66,00 EUR. Výška poplatku sa stanovuje podľa celkovej hodnoty príjmov zo správy (§ 55 GKG).

 • e) Vykonanie odovzdania, nariadenie nútených opatrení na získanie úkonu, súhlasu alebo opomenutia:

Ak je dlžník povinný vydať hnuteľnú vec, exekútor vec dlžníkovi odoberie a odovzdá ju veriteľovi. Za tento úradný úkon si súdny exekútor účtuje poplatok vo výške 28,60 EUR podľa č. 221 KV GvKostG. Okrem tohto poplatku sa podľa položky 500 sadzobníka poplatkov GvKostG účtuje príplatok za nadčasy, ak si vybavenie úradného úkonu vyžiada podľa obsahu zápisnice zostavenej exekútorom viac ako 3 hodiny. Príplatok za každú ďalšiu hodinu je 22,00 eur.

Ak je dlžník povinný vydať nehnuteľnú vec, exekútor dlžníka vlastníctva zbaví a veriteľa do vlastníctva uvedie (nútené vypratanie). Za to sa účtuje poplatok 150,00 EUR podľa č. 240 KV GvKostG. Aj tu sa podľa č. 500 KV GvKostG vyberá časový príplatok 22,00 EUR za každú ďalšiu hodinu, ak vykonanie úradného úkonu trvá viac ako 3 hodiny. Okrem toho sú tu výdavky súdneho exekútora podľa oddielu 7 KV GvKostG, najmä za nevyhnutnú účasť tretích strán (napr. náklady na zasielateľa, náklady na kľúčovú službu).

V konaní pred prvostupňovým súdom, ktorého cieľom je prinútiť dlžníka vykonať úkon, ktorý možno alebo nemožno vykonať, strpieť vykonanie úkonu alebo zdržať sa vykonania úkonu, sa uplatňuje súdny poplatok vo výške 22,00 EUR za každý úkon podľa č. 2111 KV GKG.

3.2 Hlavné podmienky

Na žiadosť veriteľa sú exekučné opatrenia prípustné len vtedy, ak má veriteľ k dispozícii exekučný titul, v ktorom je uvedená pohľadávka veriteľa. Môže ísť o právoplatné rozhodnutia alebo rozhodnutia vyhlásené za predbežne vykonateľné (§ 704 OSP), alebo o jeden z titulov uvedených v § 794 OSP (napr. súdne zmiery, exekučné tituly alebo notárske zápisnice). Titul musí byť v zásade opatrený tzv. doložkou vykonateľnosti, ktorá osvedčuje vykonateľnosť titulu (§ 724 OSP). Exekučné príkazy, zaistenie a predbežné opatrenia si vyžadujú len osobitné prípady (§ 796 OSP; §§ 929 ods. 1, 936 OSP) doložky vykonateľnosti. Okrem toho sa výkon rozhodnutia môže začať len vtedy, ak už bol exekučný titul doručený dlžníkovi alebo sa doručuje súčasne (750 ods. 1 OSP).

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Nútenému výkonu rozhodnutia podliehajú hnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva, ako aj nehnuteľnosti dlžníka.

V § 811 OSP sa uvádzajú určité veci, ktoré nemožno zabaviť. Cieľom je zachovať dlžníkovi a osobám žijúcim v jeho domácnosti minimum vecí, ktoré sú potrebné napríklad na osobnú potrebu alebo výkon povolania.

Obmedzenia v súvislosti so zabavením sa vzťahujú aj na príjem zarobený dlžníkom. V tomto prípade sa v §§ 850 a nasl. OSP stanovujú určité nezabaviteľné sumy, ktoré musia zostať dlžníkovi na zabezpečenie jeho životnej úrovne. Ochranné opatrenie pred zablokovaním kreditného zostatku na účte poskytuje účet s ochranou pred zablokovaním (§ 850k OSP). Na niektoré sumy na ňom sa zablokovanie – nezávisle od pôvodu dobropisu – nevzťahuje (sumy vyňaté z výkonu zablokovania) (§§ 899 a nasl. OSP).

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

 • Pokiaľ ide o dlžníka

Exekúcia z dôvodu peňažnej pohľadávky voči hnuteľnému majetku dlžníka sa vykonáva zabavením a speňažením zabaveného majetku. Zabavenie je výsostný akt, ktorý vedie k zaisteniu zabaveného predmetu. Zaistenie má medzi iným ten účinok, že dlžníkovi je odobrané právo nakladať s predmetom.

 • Pokiaľ ide o veriteľa

Zabavením nadobúda veriteľ záložné právo k zabavenej veci (§ 804 ods. 1 OSP). Záložným právom sa zriaďuje právo speňažiť zaistený predmet a uspokojiť sa z výťažku.

 • Pokiaľ ide o tretie strany

V prípade zablokovania a postúpenia pohľadávok dlžníka voči tretím stranám už tretia strana nemusí dlžníkovi platiť; môže sa zbaviť dlhu postúpeného veriteľovi na vymáhanie len tak, že sa zbaví dlhu. Ak si tretia strana túto povinnosť nesplní, vystavuje sa medzi iným riziku žaloby o náhradu škody.

Ak exekútor zabavil hnuteľné veci, ktoré nepatria dlžníkovi, ale tretej strane, tretia strana sa môže zabaveniu svojej veci brániť pomocou tzv. rozporovacej žaloby tretej strany proti zabaveniu (§ 771 OSP).

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Na právoplatne stanovené nároky, ako aj na nároky z vykonateľných zmierov alebo exekučných listín sa podľa § 197 Občianskeho zákonníka vzťahuje 30-ročná premlčacia lehota. Počas tejto lehoty môže veriteľ kedykoľvek začať s výkonom exekučných opatrení.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Nemecké právo nepozná postup všeobecného povolenia výkonu. V tejto súvislosti sa preto neposkytuje žiadny osobitný právny prostriedok nápravy.

Dlžník môže v exekučnom konaní namietať opatrenia, ktoré ho obmedzujú: Má k dispozícii opravný prostriedok pripomienky proti spôsobu núteného výkonu rozhodnutia. Rozhodnutia vydané v konaní bez ústneho pojednávania môže dlžník napadnúť okamžitým odvolaním (§ 793, 567 OSP). Treba ju vzniesť v rámci lehoty dvoch týždňov na súde, ktorého rozhodnutie je napadnuté, alebo na odvolacom súde.

Podanie takéhoto opravného prostriedku neovplyvní priebeh začatého exekučného konania; nemá odkladný účinok.

Opravné prostriedky (pripomienka a okamžité odvolanie) sú k dispozícii aj ostatným účastníkom konania (napr. veriteľovi alebo tretej strane – dlžníkovi).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Nesmie zabaviť celý majetok dlžníka (tzv. Kahlpfändung). Existujú rôzne ochranné ustanovenia, ktoré dlžníkovi umožňujú dôstojný život, pozri bod 4.1 v predchádzajúcom texte.

Ďalej sa nesmie zabaviť viac, ako je potrebné na uspokojenie veriteľa a na pokrytie trov exekúcie (zákaz nadmerného zabavenia, § 803 OSP).

Príloha 1

Obchodná hodnota
do … EUR

Poplatok
Tabuľka B
... EUR

Obchodná hodnota
do … EUR

Poplatok
Tabuľka B
... EUR

Obchodná hodnota
do … EUR

Poplatok
Tabuľka B
... EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00Príloha 2

Hodnota predmetu sporu
do ... EUR

Poplatok
... EUR

Hodnota predmetu sporu
do ... EUR

Poplatok
... EUR

500

38,00

50 000

601,00

1 000

58,00

65 000

733,00

1 500

78,00

80 000

865,00

2 000

98,00

95 000

997,00

3 000

119,00

110 000

1 129,00

4 000

140,00

125 000

1 261,00

5 000

161,00

140 000

1 393,00

6 000

182,00

155 000

1 525,00

7 000

203,00

170 000

1 657,00

8 000

224,00

185 000

1 789,00

9 000

245,00

200 000

1 921,00

10 000

266,00

230 000

2 119,00

13 000

295,00

260 000

2 317,00

16 000

324,00

290 000

2 515,00

19 000

353,00

320 000

2 713,00

22 000

382,00

350 000

2 911,00

25 000

411,00

380 000

3 109,00

30 000

449,00

410 000

3 307,00

35 000

487,00

440 000

3 505,00

40 000

525,00

470 000

3 703,00

45 000

563,00

500 000

3 901,00

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 19/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.