Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Vykonanie rozsudku je súdom nariadené opatrenie, ktoré má prinútiť povinných uznaných súdom, aby splnili súdne príkazy. Výber spôsobu vykonania spočíva výlučne na oprávnenom.

Pri výbere spôsobu, ktorý sa má použiť, musí oprávnený zvážiť, či:

 • je pravdepodobné, že od odporcu dostane peniaze a súdny poplatok,
 • odporca dlhuje iným ľuďom peniaze alebo či proti nemu neboli vydané iné rozsudky okresného súdu,
 • odporca nevlastní akýkoľvek majetok alebo aktíva, ktoré je možné zabaviť a predať na dražbe,
 • odporca pracuje,
 • má odporca iné príjmy, napríklad príjmy z investícií,
 • má odporca bankový účet, účet stavebného sporenia alebo iný účet,
 • odporca vlastní nehnuteľnosť (dom) alebo
 • či niekto iný nedlhuje odporcovi peniaze.

Nasledujú informácie o rôznych druhoch exekučných opatrení. Oprávnený by si mal vybrať ten, ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou získa dlžné peniaze.

Súd nemôže zaručiť, že oprávnený dostane späť svoje peniaze, a za akékoľvek úkony sa musí zaplatiť súdny poplatok. Hoci súd pripočíta poplatok k peniazom, ktoré už odporca dlhuje, súd nemôže vrátiť to, čo oprávnený zaplatil, ak od odporcu nedostane peniaze.

Rôzne spôsoby exekúcie sú:

Zaistenie majetku

Exekúcia je výkon občianskoprávnych súdnych rozhodnutí prostredníctvom zaistenia majetku. Aby sa dosiahol výkon rozsudku prostredníctvom exekúcie, je potrebné požiadať súd o príkaz na exekúciu. Príkaz pomôže, iba ak má odporca:

 • na adrese uvedenej oprávneným dostatok majetku, ktorý by sa mohol predať na dražbe, aby sa získali peniaze, alebo
 • všetky peniaze požadované v príkaze (na zastavenie predaja majetku).

Súd vydá príkaz, len ak odporca:

 • nezaplatil sumu, ktorá mu bola uložená, alebo
 • sa omeškal aspoň s jednou zo svojich platieb.

Exekútori nemôžu vždy odňať a predať majetok odporcu. Nemôžu napríklad odňať základné potreby pre domácnosť a remeselnícke nástroje alebo majetok, ktorý je predmetom lízingových alebo nájomných zmlúv. Exekútor nezabaví majetok odporcu, ak nemá dostatočnú hodnotu na zaplatenie príkazu po zaplatení nákladov na prevzatie a predaj majetku. Prostredníctvom predaja majetku v dražbe sa často získa iba zlomok jeho pôvodnej hodnoty. Okrem toho už mohol byť majetok odporcu zabavený exekútormi konajúcimi na základe iného príkazu.

Príkazy pre dlhy tretích strán

Oprávnený môže podať návrh na najvyšší súd, aby sa dlh tretej strany voči povinnému zaplatil oprávnenému. V praxi sa tento spôsob používa na zabezpečenie finančných prostriedkov, ktoré môže odporca mať na bankových účtoch. Ak na bankových účtoch nie je dostatok finančných prostriedkov na pokrytie dlhu, tak sa prostriedky, ktoré sú k dispozícii, použijú na splatenie aspoň časti dlžnej sumy.

Insolvenčné konanie

Ak predstavuje dlžná suma viac ako 750 GBP, oprávnený môže podať návrh, na základe ktorého sa odporca dostane do konkurzu. Návrh na toto konanie sa podáva na najvyšší súd. Môže to však byť nákladné.

Príkaz na predvedenie na súd

V jurisdikcii najvyššieho súdu vo veciach s nízkou hodnotou sporu (pohľadávky do výšky 10 000 GBP) môže oprávnený podať návrh na predvedenie na súd. Súd potom môže uložiť splatenie pohľadávky v splátkach, čo môže za určitých obmedzených okolností viesť k uväzneniu z dôvodu nezaplatenia.

Príkaz na získanie informácií

Aj keď sám osebe nie je spôsobom exekúcie, umožňuje tento postup, aby sa od povinných vyžiadali informácie týkajúce sa ich majetku, aby sa oprávnenému umožnil informovanejší výber, pokiaľ ide o spôsob exekúcie, ktorý by chcel použiť.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

V Gibraltári je na výkon rozhodnutia príslušný najvyšší súd.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Najvyšší súd (vrátane jurisdikcie vo veciach s nízkou hodnotou sporu) môže nariadiť výkon rozhodnutia v prípadoch, keď vydal rozsudok.

V Gibraltári sú exekútori zamestnancami súdnej služby, a teda štátnymi zamestnancami. Zaoberajú sa výkonom rozsudkov a/alebo príkazov vydaných a zaregistrovaných na súdoch. Vykonávajú exekučné príkazy, vracajú vlastníctvo pozemkov prostredníctvom príkazov na vrátenie vlastníctva a vymáhajú majetok na základe príkazov na vrátenie majetku. Okrem toho exekútori plnia aj iné úlohy vrátane osobného doručovania dokumentov a príkazov na uväznenie.

Využívanie právnikov alebo iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva

Oprávnený nie je povinný podať návrh na výkon rozhodnutia prostredníctvom právnika alebo iného odborníka pracujúceho v oblasti práva.

S výnimkou jurisdikcie najvyššieho súdu vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu byť exekučné postupy zložité. Oprávnení preto môžu pred začatím exekučného konania získať poradenstvo od právneho zástupcu alebo prostredníctvom služby Citizens Advice Bureau.

Rozsah nákladov na exekúciu

Pri každom zo spôsobov exekúcie sa uplatňujú rôzne súdne poplatky. Ako bolo uvedené, hoci súd pripočíta poplatok k peniazom, ktoré už odporca dlhuje, súd nemôže vrátiť to, čo oprávnený zaplatil, ak od odporcu nedostane peniaze. Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných poplatkoch, môžete sa obrátiť na kanceláriu najvyššieho súdu (Supreme Court Registry), 277 Main Street, Gibraltár, telefónne číslo (+350) 200 75608.

3.2 Hlavné podmienky

Ako bolo uvedené, v Gibraltári spočíva voľba spôsobu exekúcie, ktorý sa má použiť, úplne na oprávnenom. Zodpovední oprávnení, ktorí získali právoplatný rozsudok na súde a stále im nebolo zaplatené, majú právo vykonať tento rozsudok prostredníctvom najvhodnejších prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Preto, pokiaľ je platný rozsudok a je podaný riadny návrh, súd je povinný riadiť sa výberom oprávneného.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Exekučné opatrenia sa môžu vzťahovať na tieto aktíva:

 • bankové účty prostredníctvom príkazu pre dlh tretej strany,
 • hmotný hnuteľný majetok využitím exekúcie,
 • nehnuteľný majetok prostredníctvom príkazu na zaistenie majetku.

Neexistujú pevné a rýchle zoznamy majetku, ktorý nepodlieha zabaveniu. Existujú však usmernenia. Exekútor môže vziať iba majetok, ktorý patrí odporcovi alebo je v spoločnom vlastníctve.

Pri akomkoľvek majetku, ktorý exekútor zabaví, musí existovať pravdepodobnosť, že sa jeho predajom na dražbe budú dať získať peňažné prostriedky. Exekútori nezabavia majetok, ak sa domnievajú, že po zaplatení nákladov na jeho zabavenie a predaj na dražbe nezískajú dostatok prostriedkov na zaplatenie aspoň časti pohľadávky.

Exekútori nemôžu zabaviť:

 • veci, ktoré odporca potrebuje pre svoju prácu alebo podnikanie, napríklad remeselné nástroje alebo knihy,
 • základné potreby pre domácnosť, ktoré odporca a jeho rodina potrebujú, napríklad oblečenie alebo posteľnú bielizeň,
 • veci, ktoré sú predmetom prenájmu, lízingu alebo predaja na splátky (vrátane automobilov),
 • majetok, ktorý už mohol byť zabavený súdnymi exekútormi konajúcimi na základe iného príkazu, alebo
 • vybavenie, ktoré nepatrí podniku (napr. kancelársky nábytok, stroje a lízingové vozidlá).

V prípade dlhov tretích strán môže povinný, ktorý nemá možnosť vyberať peniaze zo svojho účtu v banke alebo stavebnej sporiteľni, a tvrdí, že on alebo jeho rodina v dôsledku toho zažívajú ťažkosti pri uspokojovaní bežných životných nákladov, požiadať súd o príkaz na platbu v prípade ťažkostí, ktorý umožňuje vykonať jednu alebo viac platieb konkrétnym jednotlivcom.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Pokiaľ ide o povinných, ako aj o tretie strany, neplnenie požiadaviek súdnych príkazov vedie k sankciám za pohŕdanie. Sankcie, ktoré možno uložiť za pohŕdanie, zahŕňajú „ospravedlnenie sa za pohŕdanie“ (to je ospravedlnenie sa sudcovi na verejnom konaní), pokuty a v najzávažnejších prípadoch odňatie slobody až na 14 dní.

Banky majú určité povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií a zablokovania bankových účtov. Ak banka dostane príkaz pre dlh tretej strany uložený jednému zo svojich klientov, banka nemusí poskytnúť informácie o množstve peňazí na účte. Môže konštatovať, že na účte nie sú peniaze, že nie sú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na pokrytie celej sumy, ale môže sa zaplatiť jej časť, alebo že na pokrytie požadovanej sumy je dostatok finančných prostriedkov. Existujú prísne pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré určujú, aké ďalšie informácie môže banka poskytnúť.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Vo všetkých príkazoch sa uvádza lehota, ktorá sa poskytuje na poskytnutie relevantných informácií alebo na splnenie súdneho príkazu, ako aj maximálne sankcie, ktoré možno uložiť za nedodržanie súdneho príkazu.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Súdne spôsoby exekúcie (príkazy na zaistenie majetku a príkazy pre dlhy tretích strán) spočívajú v dvojfázovom procese. Dočasná fáza procesu je čisto administratívnou súdnou funkciou a povinný v tejto fáze nijako nevstupuje do procesu. Na to, aby ktorýkoľvek spôsob postúpil do záverečnej fázy, musí prebehnúť vypočutie, na ktoré bude predvolaný povinný, ktorý na ňom bude môcť uviesť dôvody, prečo by plánovaný spôsob exekúcie nemal pokračovať. Dátum vypočutia sa oznámi všetkým stranám v dostatočnom časovom predstihu a v každom prípade musí byť medzi „dočasnou“ fázou, oznámením o „záverečnom“ vypočutí a samotným „záverečným“ vypočutím vždy stanovená minimálna lehota, aby sa poskytol povinnému (a akejkoľvek príslušnej, priamo zapojenej tretej strane, napr. banke v prípade príkazu pre dlh tretej strany) čas na prípravu na vypočutie. Ak je termín „záverečného“ vypočutia pre strany nevyhovujúci, môže sa im poskytnúť možnosť presunúť ho na vhodnejší dátum. Ak k tomu dôjde, dočasný príkaz zostane v platnosti, ale až do uskutočnenia tohto vypočutia nemôže byť vydaný „konečný“ príkaz.

Po vydaní príkazu súdom nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu. Za vhodných okolností sa možno odvolať alebo navrhnúť zrušenie iba v prípade pôvodného rozsudku, ktorý oprávnenému v prvom rade umožnil navrhnúť výkon. Súd môže zrušiť proces výkonu rozhodnutia iba v prípade, ak je rozsudok úspešne napadnutý odvolaním alebo návrhom na zrušenie. Ak je opravný prostriedok proti rozsudku podaný po tom, ako súd schválil návrh oprávneného na výkon rozhodnutia, príkaz možno zrušiť na základe návrhu podaného súdu. Exekútori nesmú odňať majetok, ale musia ho zahrnúť do exekúcie (teda zostaviť zoznam majetku, ktorý by sa neskôr mohol zaistiť a odňať na predaj).

Ak oprávnený podal na súd návrh na exekúciu správne, tento súd nemôže odmietnuť povoliť spôsob exekúcie zvolený oprávneným. Oprávnený preto nemusí mať možnosť odvolania proti rozhodnutiu o povolení opatrenia.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Príkaz alebo rozkaz na exekúciu sú časovo obmedzené. Príkaz a rozkaz sú platné 12 mesiacov a na základe príkazu súdu možno predĺžiť ich platnosť o ďalších 12 mesiacov.

Pri postupe prevzatia kontroly nad majetkom musí byť povinný upovedomený o tom, že jeho majetok bol zaistený a že má 5 dní na to, aby uzavrel s exekútorom dohodu o „prevzatí držby“ (walking possession). Táto dohoda umožňuje povinnému ponechať si majetok. Ak povinný nepodpíše dohodu do 5 dní, exekútori môžu majetok odobrať a pristúpiť k dražbe.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 14/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.