Ako vykonať súdne rozhodnutie

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia je občianskoprávny nesporový postup, v rámci ktorého štát prostredníctvom donucovacích opatrení vykonáva povinnosti uvedené v súdnych a notárskych rozhodnutiach a iných dokumentoch vymedzených v zákonoch.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Výkon súdneho rozhodnutia nariaďuje a zabezpečuje súd, notár alebo iné orgány a osoby. Patria sem tieto subjekty:

a) nezávislý súdny exekútor;

b) krajský súdny exekútor;

c) zástupca nezávislého súdneho exekútora;

d) zástupca krajského súdneho exekútora;

e) kandidát na súdneho exekútora.

Postup súdneho exekútora – ako občianskoprávny nesporový postup – je totožný so súdnym postupom.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Exekučný titul možno vydať vtedy, ak vykonateľné rozhodnutie obsahuje povinnosť (sankciu), je konečné, resp. bol nariadený jeho predbežný výkon, a lehota na splnenie povinnosti uplynula. Na základe dohody schválenej súdom môže byť exekučný titul vydaný aj v prípade, že bol proti schvaľovaciemu príkazu podaný opravný prostriedok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na dohody schválené notárom s rovnakým účinkom ako súdny zmier. Exekučný titul možno vydať aj na základe súdneho rozhodnutia vydaného v rámci postupu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a to aj vtedy, ak bol proti súdnemu rozhodnutiu podaný opravný prostriedok. Exekučný titul nemožno vydať na základe platobného rozkazu, ak sa v ustanovení, ktorým nadobúda konečnú platnosť, uvádza, že vzhľadom na predmet nároku exekúcia nie je prípustná.

Na vymáhanie výživného sa vzťahuje osobitné pravidlo, podľa ktorého možno nariadiť exekúciu dlžných súm splatných pred viac ako šiestimi mesiacmi, ak je podľa strany, ktorá sa domáha exekúcie, dlh na výživnom pravdepodobne pripísateľný nekalému konaniu dlžníka alebo ak sa predloží rozumný dôvod, prečo nebolo možné nárok uznať. Pri výkone zahraničných súdnych rozhodnutí súd skúma aj to, či výkon umožňuje zákon, medzinárodný dohovor, reciprocita alebo právne predpisy EÚ.

3.1 Konanie

Výkon súdneho rozhodnutia možno nariadiť prostredníctvom exekučného titulu. V niektorých prípadoch nejde o formálne rozhodnutie (namiesto toho má formu exekučného listu alebo exekučnej doložky); v iných prípadoch má formu príkazu. Súd alebo notár vydáva exekučný titul na žiadosť strany, ktorá žiada o jeho výkon. Žiadosť o exekúciu sa musí predložiť v požadovanom počte kópií prostredníctvom formulára exekučného titulu. Pri postupoch, ktorými sa nariaďuje platba, možno žiadosť podať elektronicky. Žiadosť sa vo všeobecnosti musí predložiť súdu alebo notárovi, ktorý koná v prvom stupni. V niektorých prípadoch sa však v zákone LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí (ďalej len „zákon o výkone súdnych rozhodnutí“) stanovujú aj ďalšie pravidlá týkajúce sa právomoci, napr. v prípade zahraničných rozhodnutí môže výkon nariadiť okresný súd v sídle krajského súdu s právomocou podľa miesta bydliska alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti dlžníka, alebo ak neexistujú, podľa miesta, kde sa nachádza majetok, ktorý je predmetom exekúcie. V Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budapešti (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Žiadosť o exekúciu musí obsahovať informácie o stranách, vykonateľnom rozhodnutí, vymáhanej pohľadávke a čo najviac informácií o majetku dlžníka, ktorý môže byť predmetom exekúcie.

Súd alebo notár okamžite – najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti – preskúma žiadosť, aby zistil, či má vec postúpiť, zamietnuť bez vecného preskúmania alebo (s výnimkou strán so zákonnými zástupcami) vrátiť so žiadosťou o chýbajúce informácie; následne sa prijmú potrebné opatrenia. Rozhodnutie sa prijme do 15 dní od jej prijatia, alebo ak boli vyžiadané chýbajúce informácie, do 15 dní od predloženia týchto informácií. Ak je žiadosť oprávnená, bude vydaný exekučný príkaz; ak žiadosť nie je oprávnená, exekúcia bude zamietnutá.

3.2 Hlavné podmienky

Pozri bod 2.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Donucovacie opatrenia obmedzujú finančné a osobné práva dlžníka. Finančné opatrenia môže uplatniť súd a súdny exekútor; opatrenia proti osobe môže uplatniť polícia, a to na základe opatrenia súdu alebo súdneho exekútora. Medzi najvýznamnejšie finančné donucovacie opatrenia patrí:

 • zablokovanie miezd a iných odmien,
 • zhabanie a predaj hnuteľného majetku,
 • zhabanie finančných prostriedkov spravovaných finančnou inštitúciou a zablokovanie bankových účtov,
 • zadržanie pohľadávok dlžníka voči tretím osobám,
 • zhabanie a predaj nehnuteľného majetku,
 • uloženie sankcií a pokút.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť tieto druhy majetku:

 • mzdy, dôchodky alebo iné odmeny dlžníka (aj keď sa na ne vzťahujú určité výnimky),
 • finančné prostriedky spravované finančnou inštitúciou (v zákone sa v prípade fyzických osôb stanovuje oslobodenie určitej sumy od exekúcie),
 • hnuteľný majetok (nemožno však zhabať nevyhnutné veci, ktoré sú podľa zákona oslobodené od exekúcie, napr. nevyhnutné oblečenie, nábytok pre počet osôb v domácnosti dlžníka, lieky nevyhnutné na liečbu choroby dlžníka atď.),
 • pohľadávky dlžníka voči tretím osobám alebo obchodné podiely dlžníka,
 • nehnuteľný majetok bez ohľadu na jeho typ, použitie, práva alebo bremeno a skutočnosti zapísané v katastri nehnuteľností (nehnuteľnosť, ktorú nemožno považovať za súčasť majetku dlžníka počas likvidačného konania je oslobodená od exekúcie).

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Exekučné opatrenia v zásade obmedzujú právo dlžníka nakladať s jeho majetkom.

Ak je predmetom exekúcie hnuteľný majetok alebo bankový účet, právo dlžníka disponovať majetkom je zrušené. V prípade zhabania hnuteľného majetku tento majetok takisto prestáva byť vlastníctvom dlžníka. V prípade zhabania nehnuteľného majetku môže dlžník disponovať majetkom a predať ho, aj keď zostane zaťažený právom na exekúciu.

Ak bude dlžník alebo akákoľvek iná prítomná osoba klásť počas výkonu exekučného opatrenia fyzický odpor, súdny exekútor sa obráti na políciu, ktorá môže voči tejto osobe použiť donucovacie prostriedky na ukončenie tohto odporu.

Každá osoba, ktorá aktívne bráni konaniu súdneho exekútora (silou), môže byť trestne stíhaná. Trestným činom je aj odstránenie zhabanej veci z exekúcie, odstránenie pečate použitej počas exekúcie alebo preniknutie do uzamknutej miestnosti slúžiacej na uloženie zhabaného, uzamknutého alebo zadržaného predmetu (trestný čin porušenia pečate).

Súd uloží pokutu dlžníkovi, osobe alebo organizácii, ktorí sú povinní zúčastniť sa na exekučnom konaní, ak si nesplnia záväzky vyplývajúce z exekúcie vymedzené zákonom alebo ak sa podieľajú na konaní, ktoré bráni výkonu exekučných opatrení.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Opatrenia zostávajú v platnosti až do úspešného vykonania súdneho rozhodnutia alebo ukončenia opatrení súdnym exekútorom, súdom alebo podľa zákona. Exekučné opatrenia možno vykonávať v rámci premlčania stanoveného v občianskom práve (zvyčajne 5 rokov), ktoré začína plynúť od prijatia konečného rozhodnutia súdu. Exekúciu nemožno nariadiť v prípade, že žiadosť bola podaná po uplynutí premlčacej lehoty a nie je možné opätovne začať predchádzajúce exekúcie. Podobne ako v prípade súdneho konania začatého v záujme uplatnenia nároku sa aj premlčacia lehota prerušuje exekučnými opatreniami, pričom po ich vykonaní premlčacia lehota začne opäť plynúť.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

a) Zrušenie exekučného listu a vypustenie exekučnej doložky. Ak bol výkon súdneho rozhodnutia nariadený vydaním exekučného listu alebo doložky, opravným prostriedkom môže byť zrušenie tohto listu, resp. vypustenie doložky, pokiaľ exekučný titul nemal byť vydaný. Dlžník alebo strana, ktorá žiada o exekúciu, môže požiadať o zrušenie exekučného listu alebo vypustenie exekučnej doložky. Tento úkon môže z úradnej moci nariadiť aj súd. Žiadosť musí byť predložená súdu alebo notárovi, ktorý nariadil exekúciu. Na podanie žiadosti sa nevzťahuje žiadna lehota: žiadosť možno predložiť kedykoľvek. V prípade, že sa žiadosti vyhovie, je vydaný príkaz na zrušenie exekučného listu alebo vypustenie exekučnej doložky. Proti príkazu sa možno odvolať.

b) Odvolanie sa proti exekučnému titulu. Dlžník alebo strana, ktorá žiada o exekúciu, sa môže odvolať proti formálnemu príkazu povoľujúcemu exekúciu. Odvolanie sa musí predložiť súdu, ktorý nariadil exekúciu, ale je adresované odvolaciemu súdu. Odvolací súd má právomoc posúdiť odvolanie. Ak sa preukáže dôvodnosť príkazu vydaného súdom, ktorým bola nariadená exekúcia, odvolací súd príkaz potvrdí. V opačnom prípade príkaz zmení. Ak odvolací súd zistí procedurálnu nezrovnalosť, príkaz zruší a súdu, ktorý nariadil exekúciu, dá pokyn, aby prijal nové rozhodnutie.

c) Odvolanie sa proti príkazu, ktorým sa zamieta vydanie exekučného titulu. Strana, ktorá žiada o exekúciu, môže podať odvolanie proti príkazu, ktorým sa zamieta vydanie exekučného titulu. Odvolanie sa musí predložiť súdu alebo notárovi, ktorý nariadil exekúciu, ale je adresované odvolaciemu súdu. Odvolací súd má právomoc posúdiť odvolanie. Ak sa preukáže dôvodnosť príkazu vydaného súdom, ktorým bola nariadená exekúcia, odvolací súd príkaz potvrdí. V opačnom prípade príkaz zmení. Ak odvolací súd zistí procedurálnu nezrovnalosť, príkaz zruší a súdu alebo notárovi, ktorý nariadil exekúciu, dá pokyn, aby prijal nové rozhodnutie.

d) Súdny exekútor po nariadení exekúcie vykonáva exekučné donucovacie opatrenia nezávisle; nevyžaduje sa povolenie súdu. Proti opatreniam súdneho exekútora existuje samostatný opravný prostriedok, známy ako námietka proti exekúcii. Námietku proti exekúcii môže podať dlžník, strana žiadajúca o exekúciu alebo iná zainteresovaná strana. Ak súd s námietkou súhlasí, zruší protiprávne opatrenia súdneho exekútora, alebo ak súdny exekútor nepodnikol kroky, nariadi mu konať. V opačnom prípade súd námietku zamietne. Námietka sa musí predložiť súdnemu exekútorovi.

e) Okrem uvedených opravných prostriedkov možno exekúciu takisto ukončiť. Súd vydá príkaz na ukončenie exekúcie na žiadosť strany, ktorá požiadala o exekúciu, ak ukončením nie sú porušené práva iných osôb alebo ak sa v zákonoch nestanovuje inak. Exekúcia sa ukončí aj vtedy, ak si dlžník splní povinnosť. Súd takisto vydá príkaz na ukončenie exekúcie, ak na základe verejných dokumentov dospeje k záveru, že vykonateľné rozhodnutie bolo zrušené konečným rozhodnutím.

f) V exekučnom konaní je takisto možné, aby tretia strana s nárokom na majetok zhabaný počas exekúcie na základe vlastníckych práv alebo iných práv, ktoré bránia predaju v rámci exekučného konania, začala v súvislosti s týmto nárokom exekučné konanie proti strane, ktorá požiadala o exekúciu, s cieľom zabezpečiť vyňatie tohto majetku. Ak súd žiadosti vyhovie, príslušný majetok oslobodí od zhabania.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Pozastavenie výkonu súdneho rozhodnutia:

Súd, ktorý nariadil výkon súdneho rozhodnutia, môže vo výnimočných prípadoch nariadiť pozastavenie výkonu na žiadosť dlžníka, ak je dlžník schopný preukázať oprávnené okolnosti odôvodňujúce pozastavenie a ak dlžníkovi nebola počas exekučného konania v minulosti uložená pokuta.

V prípade potreby môže súd pri rozhodovaní o pozastavení vypočuť strany.

Súd posúdi najmä tieto oprávnené okolnosti, ktoré odôvodňujú pozastavenie: počet osôb, ktoré dlžník musí živiť, a počet osôb, ktoré dlžník skutočne živí, dlhodobá alebo vážna choroba dlžníka alebo osôb, ktoré sú závislé od dlžníka, a prírodné katastrofy, ku ktorým došlo počas výkonu exekúcie a ktoré postihli dlžníka.

Ak je predmetom exekúcie nehnuteľný majetok, pozastavenie možno na žiadosť dlžníka nariadiť len raz a najviac na 6 mesiacov.

Platba v splátkach:

S výnimkou daňových dlhov a verejných dlhov vymáhaných ako dane môže súdny exekútor na žiadosť dlžníka, ktorý je fyzická osoba, určiť podmienky splácania dlhu v splátkach po tom, ako súdny exekútor prijal opatrenia na vyhľadanie a zhabanie majetku dlžníka a dlžník už zaplatil časť vymožiteľného nároku. O možnostiach a podmienkach platby v splátkach súdny exekútor informuje aj dlžníka bez majetku, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie.

Súdny exekútor vypracuje správu o závere a obsahu splátkového kalendára a doručí ju stranám. V lehote 15 dní od doručenia správy môže strana, ktorá žiada o exekúciu, písomne informovať súdneho exekútora, že nesúhlasí s obsahom splátkového kalendára, môže predložiť odporúčania k obsahu kalendára a výške splátok a môže požiadať, aby dlžník poskytol záruku plnenia. Na základe vyhlásenia strany, ktorá žiada o exekúciu, môže súdny exekútor zmeniť podmienky splátkového kalendára takto:

a) súdny exekútor zruší splátkový kalendár, ak strana žiadajúca o exekúciu nesúhlasí so splátkami poskytnutými na výživné, mzdy alebo podobné nároky, ak súkromná osoba žiadajúca o exekúciu vyhlási, že splátkovým kalendárom je ohrozené jej živobytie, alebo ak je proti obchodnému združeniu žiadajúcemu o exekúciu vedené konkurzné, likvidačné alebo exekučné konanie;

b) v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v písmene a), sa v prípade právnických osôb a subjektov bez právnej subjektivity žiadajúcich o exekúciu môže zaviesť splátkový kalendár maximálne na obdobie jedného roka a v prípade fyzických osôb maximálne na šesť mesiacov;

c) súdny exekútor môže požadovať, aby sa popri splátkovom kalendári vykonali aj čiastkové platby primerané výške pohľadávky, ak o to vo svojom vyhlásení požiadala strana, ktorá žiada o exekúciu.

Súdny exekútor poskytne dlžníkovi platobný plán na maximálne šesť mesiacov s rovnakými mesačnými platbami, ak sa prijali exekučné opatrenia vzťahujúce sa na finančné prostriedky vo finančných inštitúciách, mzdy a hnuteľný majetok dlžníka, ale celá suma dlhu ešte nebola vymožená a:

a) predtým mu nebol poskytnutý žiadny splátkový kalendár;

b) proti dlžníkovi sa vedie exekúcia v súvislosti s finančnou pohľadávkou, ktorá nepresahuje sumu 500 000 HUF, alebo sa proti dlžníkovi vedie exekúcia v súvislosti s finančnou pohľadávkou, ktorá nepresahuje 1 000 000 HUF, ale v katastri nehnuteľností je zároveň zapísané záložné právo na nehnuteľnosť dlžníka určenú na bývanie ako zábezpeka inej pohľadávky; a

c) majetok dlžníka by musel ísť do dražby, aby sa pohľadávka vymohla.

Strana požadujúca exekúciu nemusí súhlasiť so splátkovým kalendárom; správa o uzavretí splátkového kalendára musí byť doručená aj strane, ktorá žiada o exekúciu.

Sumy získané od dlžníka prostredníctvom zablokovania sa musia zahrnúť do výpočtu sumy, ktorú dlžník splatil.

Predpokladaná hodnota nehnuteľnosti určenej na bývanie a jej prvá dražba sa môže stanoviť len vtedy, ak dlžník nezaplatil splátky (oddiely 52/A až 52/B zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

Premlčanie vzťahujúce sa na právo na výkon súdneho rozhodnutia:

Premlčanie vzťahujúce sa na právo na výkon súdneho rozhodnutia sa končí súčasne s premlčaním vzťahujúcim sa na vymožiteľný nárok. Premlčanie vzťahujúce sa na právo na výkon súdneho rozhodnutia sa vo všeobecnosti zohľadňuje na základe žiadosti; môže sa zohľadniť ex officio, ak sa premlčanie vzťahujúce sa na nárok, z ktorého vychádza, takisto zohľadní ex officio. Ak sa na základe uvedených skutočností musí zohľadniť premlčanie vzťahujúce sa na právo na výkon súdneho rozhodnutia, exekúciu nemožno nariadiť v prípade žiadosti podanej po uplynutí premlčacej lehoty, pričom už nariadené exekučné konanie nemôže pokračovať. Premlčanie vzťahujúce sa na právo na výkon rozhodnutia je prerušené akýmkoľvek exekučným úkonom.

Obmedzenia:

Suma, ktorá je základom zrážok zo mzdy v rámci exekučného konania, je suma, ktorá zostáva po zdanení (daňové preddavky), odpočítaní príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie, členských príspevkov do súkromných dôchodkových fondov a ostatných príspevkov požadovaných v osobitných právnych predpisoch. Vo všeobecnosti nemožno z tejto sumy odpočítať viac ako 33 % alebo vo výnimočných prípadoch viac ako 50 %.

Z exekúcie je vyňatá časť mesačných miezd, ktorá zodpovedá minimálnemu starobnému dôchodku. Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na exekúciu na pokrytie nákladov na výživu detí a na pôrod.

Zo mzdy zaplatenej zamestnávateľom na základe pracovného pomeru nemožno odpočítať viac ako 33 %.

Zrážka sa môže zvýšiť na maximálne 50 % zo mzdy zamestnanca v prípade týchto nárokov:

a) výživné;

b) nároky na mzdy zamestnancov voči dlžníkovi;

c) mzdy zamestnancov a služby sociálneho zabezpečenia získané neoprávnene (oddiel 65 ods. 2 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

Z dávok sociálneho zabezpečenia, dávok pri predčasnom odchode do dôchodku, dávok za odpracované roky, výsluhových dôchodkov pre baletných tanečníkov a dočasných príspevkov pre baníkov (spoločne „dôchodkové dávky“) možno dlžníkovi odpočítať najviac 33 % (oddiel 67 ods. 1 zákona o vymáhaní súdnych rozhodnutí).

Zrážka sa môže zvýšiť na maximálne 50 % zo mzdy zamestnanca v prípade týchto nárokov:

a) výživné na deti;

b) dôchodkové dávky získané neoprávnene (oddiel 67 ods. 2 zákona o vymáhaní súdnych rozhodnutí).

Z dávok uchádzačov o zamestnanie (dávky v nezamestnanosti, dávky v nezamestnanosti pred odchodom do dôchodku, dávky na náhrady za činnosť) možno odpočítať najviac 33 % v prípade týchto nárokov:

a) výživné;

b) dávky v nezamestnanosti získané neoprávnene;

c) peňažné dávky poskytované ako súčasť dávok neoprávnene vyplácaných v produktívnom veku.

Zablokovaniu nepodliehajú tieto položky:

– vnútroštátny príspevok na starostlivosť, peňažné dávky pre obete vojny a doživotný dôchodok podľa zákona o odškodnení osôb, ktoré boli nezákonne zbavené svojho života alebo slobody z politických dôvodov,

– pomoc obce, mimoriadna pomoc obce, peňažné dávky poskytované v rámci dávok v produktívnom veku, dávky v starobe, dávky na náhradu príjmu v nezamestnanosti a príspevok na starostlivosť,

– dávky v materstve,

– invalidné dôchodky a osobné dôchodky vyplácané nevidiacim,

– mzdový príplatok za ujmu na zdraví, dočasný mzdový príplatok, príplatok k príjmu, dočasný príplatok k príjmu a banícky dôchodok za ujmu na zdraví,

– zákonom stanovené výživné vrátane výživného na dieťa nariadeného súdom a peňažných dávok na ochranu dieťaťa podľa zákona o ochrane detí a opatrovníctve,

– príspevok na vzdelanie, osobitná podpora a rodinné prídavky vyplácané pestúnom určené na podporu detí umiestnených v dočasnej alebo trvalej starostlivosti alebo mladých dospelých v následnej starostlivosti,

– štipendiá s výnimkou mzdových štipendií na ďalšie vedecké vzdelávanie,

– nahradené náklady na vyslanie, služby v zahraničí a dochádzanie do práce,

– sumy slúžiace na pokrytie osobitných výdavkov,

– dávky v invalidite (oddiel 74 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

Pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré spravuje poskytovateľ platobných služieb a ktoré sú splatné fyzickej osobe, suma presahujúca štvornásobok minimálneho starobného dôchodku môže byť predmetom exekúcie bez obmedzenia; pri sume, ktorá je pod týmto limitom, môže byť predmetom exekúcie 50 % sumy medzi minimálnym starobným dôchodkom a štvornásobkom minimálneho starobného dôchodku (oddiel 79/A ods. 2 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

Aj v prípade, že dlžník dá súhlas, majetok, ktorý je vyňatý z exekúcie nemôže byť zhabaný.

Exekúcii nepodliehajú tieto druhy hnuteľného majetku:

– majetok, ktorý dlžník nevyhnutne potrebuje na vykonávanie svojej práce, najmä nevyhnutné nástroje; prístroje; technické, vojenské a iné vybavenie; uniformy; zbrane na sebaobranu a dopravné prostriedky (s výnimkou vozidiel),

– základné vybavenie na pravidelné štúdium, najmä učebnice, školské potreby a hudobné nástroje,

– základné oblečenie: 3 vonkajšie odevy, 1 zimný kabát, 1 zvrchník, 3 páry topánok,

– základná bielizeň: 1 súprava s 2 prestieradlami na osobu,

– nábytok pre počet osôb v domácnosti dlžníka: najviac 3 stoly a 3 skrine alebo zodpovedajúci nábytok a 1 posteľ alebo zodpovedajúci nábytok a 1 kreslo alebo iný zodpovedajúci nábytok na osobu,

– základné vykurovacie a osvetľovacie zariadenia,

– základné kuchynské vybavenie a vybavenie do domácnosti dlžníka, 1 chladnička alebo mraznička a 1 práčka,

– ocenenia (vyznamenania, medaily, odznaky, plakety) udelené dlžníkovi, ak sú potvrdené dokladmi,

– lieky a zdravotnícke a technické pomôcky potrebné vzhľadom na chorobu alebo telesné postihnutie dlžníka a vozidlo dlžníka so zníženou pohyblivosťou,

– predmety používané maloletými osobami v domácnosti dlžníka, ktoré sú určené pre deti,

– potraviny na 1 mesiac a palivo na vykurovanie na 3 mesiace, ktoré dlžník a domácnosť dlžníka potrebujú,

– nepozberané plodiny na koreni, nepozberané plodiny a ovocie,

– predmety, ktoré nemožno považovať za súčasť majetku dlžníka v likvidačnom konaní,

– kultúrny majetok uvedený v osvedčení stanovenom v zákone o osobitnej ochrane zapožičaného kultúrneho majetku počas obdobia osobitnej ochrany (oddiel 90 ods. 1 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

V prípade zhabania vozidla, ktoré dlžník, ktorý je fyzická osoba, potrebuje na výkon svojho povolania – pokiaľ vozidlo nie je zadržané – stačí zhabať osvedčenie o evidencii, ktoré sa spolu s kópiou správy o zhabaní odošle príslušnému dopravnému orgánu, alebo ak takýto nemožno určiť, orgánu, ktorý vozidlo zaevidoval. Pokiaľ vozidlo nebolo zadržané, dlžník ho môže používať až do jeho predaja.

Ak je odhadovaná hodnota vozidla nižšia ako suma uvedená vo vyhláške, ktorú vydalo ministerstvo spravodlivosti po dohode s ministrom zodpovedným za daňovú politiku, vozidlo je z exekúcie vyňaté.

Zrušenie exekučného listu a vypustenie exekučnej doložky:

Ak súd vydaním exekučného listu konal v rozpore so zákonom, exekučný list musí byť zrušený.

Ak súd pridaním exekučnej doložky do príkazu konal v rozpore so zákonom, táto doložka sa musí vypustiť.

Súd zruší exekučný list alebo vypustí exekučnú doložku, ak na žiadosť dlžníka zistí, že sú splnené podmienky na:

a) zamietnutie výkonu podľa článku 21 nariadenia (ES) č. 805/2004;

b) zamietnutie výkonu podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2006 alebo článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 861/2007; alebo

c) zamietnutie výkonu podľa článku 21 ods. 2 druhého pododseku nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 alebo článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

Odvolanie sa proti exekučnému titulu:

Ak súd vydal exekučný titul alebo v prípade, že sa exekučný titul líši od žiadosti, vydal titul týkajúci sa tohto rozdielu, strany môžu proti tomuto titulu podať odvolanie. V dôsledku podania odvolania proti titulu sa nepozastavuje výkon exekučného titulu. Pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, nemožno však podniknúť žiadne kroky na predaj zhabaného majetku a sumu prijatú v priebehu exekúcie nemožno vyplatiť príjemcovi.

Námietka proti výkonu súdneho rozhodnutia:

Strany alebo iné zainteresované strany môžu na súde, ktorý vykonáva exekúciu, vzniesť námietku proti výkonu súdneho rozhodnutia v súvislosti s úkonom alebo opomenutím zo strany súdneho exekútora, ktoré spôsobujú podstatné porušenie pravidiel exekučného konania alebo práv alebo oprávnených záujmov strany, ktorá vzniesla námietku. Pod podstatným porušením pravidiel exekučného konania sa rozumie porušenie, ktoré malo podstatný vplyv na výsledok exekučného konania (oddiel 217 ods. 1 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

Ak sporné opatrenie spĺňa zákonné požiadavky alebo nepredstavuje podstatné porušenie, súd potvrdí sporné opatrenie a námietku zamietne. Ak sporné opatrenie predstavuje podstatné porušenie, súd zruší celé napadnuté opatrenie alebo jeho časť alebo – ak to umožňuje zákon a skutočnosti požadované na rozhodnutie možno podložiť – zmení celé exekučné opatrenie alebo jeho časť. Ak sa námietka týkala opomenutia, súd nariadi súdnemu exekútorovi, aby vykonal opomenuté opatrenie (oddiel 217/A ods. 5 zákona o výkone súdnych rozhodnutí).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.