Ako vykonať súdne rozhodnutie

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

V Írsku neexistuje presná definícia výkonu súdneho rozhodnutia. Z praktického hľadiska ide o realizáciu výkonu rozhodnutia alebo súdneho príkazu. Toto vykonávacie konanie je zvyčajne odobrené súdom ešte pred jeho vykonaním.

V Írsku sú bežnejšími prostriedkami na výkon rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach tieto:

Exekúcia

Pri tomto type konania ide o zaistenie majetku dlžníka uznaného súdom. Na základe žiadosti súdom uznaného veriteľa súd vydá príkaz, ktorým nariadi okresnému zástupcovi (alebo šerifovi v prípade Dublinu alebo Corku), aby zaistil majetok v hodnote dlžnej sumy (vrátane všetkých vzniknutých trov konania). Tento majetok sa môže následne predať na účely uspokojenia dlhu.

Registrácia

Existencia rozhodnutia sa môže stať verejne prístupná jeho zápisom do registra rozhodnutí Vyššieho súdu (High Court). V registri je uvedené každé rozhodnutie, o ktorého zaregistrovanie veriteľ požiadal bez ohľadu na to, či bolo vydané na okresnom súde (District Court), obvodnom súde (Circuit Court) alebo na Vyššom súde (High Court). Meno a adresa dlžníka spolu s podrobnosťami rozhodnutia sa uverejnia v niektorých novinách a v komerčných publikáciách, ako napríklad Stubbs Gazette. Okrem toho túto informáciu zaznamenajú úverové inštitúcie a rozhodnutie, ktoré nebolo zaplatené môže ovplyvniť prístup dlžníka k financiám.

Vyhlásenie o zábezpeke (Judgment Mortgage Affidavit)

Súdom uznaný veriteľ môže urobiť čestné vyhlásenie, ktoré sa na základe osvedčenia rozhodnutia príslušným súdom zaregistruje proti majetku dlžníka. Pred tým, ako bude výnos z predaja majetku odovzdaný dlžníkovi, musí byť použitý na vyrovnanie dlhu so zreteľom na prioritu iných záložných práv. Ďalšou možnosťou je požiadať súd o vydanie platobného príkazu (Well Charging Order) a príkazu na predaj majetku.

Splátkové príkazy / väzobné príkazy

Žiadosť o vydanie príkazu na úhradu rozhodnutia formou splátok v súlade s Enforcement of Court Orders Acts 1926 to 2009 možno podať na okresný súd (District Court). Sudca rozhodne o výške splátky, ktorú má dlžník uhradiť so zreteľom na jeho majetkové pomery. Väzobný príkaz môže byť vydaný len proti fyzickým osobám a nie proti právnickým osobám, t. j. spoločnostiam. Neuhradenie splátky môže viesť k podaniu žiadosti o vydanie väzobného príkazu. V skutočnosti to znamená, že ak máte finančné prostriedky na zaplatenie, ale odmietnete zaplatiť, môžete byť uväznený.

Zaistenie príjmov

Súdom uznaný veriteľ môže získať príkaz na vykonanie zrážok priamo zo mzdy / platu dlžníka. Znamená to, že zamestnávateľ dlžníka uskutoční platbu priamo v prospech veriteľa.

Exekúcia prikázaním pohľadávky

Ak súdom uznaný veriteľ má vedomosť o dlhu, ktorý je splatný treťou stranou v prospech dlžníka, môže podať na súd žiadosť o vydanie príkazu, ktorým prikáže tretej strane, aby zaplatila určitú sumu priamo veriteľovi. Je na zvážení súdu, či vydá alebo nevydá príkaz.

Správca „Equitable Execution“

Toto opatrenie spočíva v tom, že súd vymenuje správcu, napríklad pre výnosy z predaja majetku dlžníka na účely vyrovnania dlhu. Rozhodnutie vymenovať správcu je na zvážení súdu.

Je dôležité poznamenať, že prostriedky na vykonanie rozhodnutia prináležia súdom uznanému veriteľovi a právnym poradcom. Súdna služba (Courts Service) nenavrhuje žiadny konkrétny postup. Tento zoznam nie je úplný, ale len opisuje bežne používané postupy.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Na vykonanie vnútroštátneho rozhodnutia môže byť nevyhnutné získať súhlas súdu, ktorý vydal toto rozhodnutie (pozri vyššie). V určitých prípadoch, ako sú exekúcia a registrácia rozhodnutia, sa nevyžaduje podanie žiadosti na súd a žiadosť o výkon súdneho rozhodnutia môže byť podaná do kancelárie príslušného súdu.

V prípade rozhodnutí z iných jurisdikcií EÚ je príslušným súdom Vyšší súd (High Court). Avšak v prípade pravidelných platieb výživného osvedčených ako európsky exekučný titul v iných jurisdikciách EÚ je príslušným súdom okresný súd (District Court).

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Vykonateľné sú súdne rozhodnutia a niektoré mimosúdne rozhodnutia. Tak isto ako súdne príkazy, tak aj tieto zahŕňajú rozhodnutia v skrátených konaniach vydané zástupcom Vyššieho súdu (Registrar in the High Court) alebo okresným zástupcom na obvodnom súde (County Registrar in the Circuit Court).

Na výkon vnútroštátneho rozhodnutia je často nevyhnutné získať súhlas súdu, ktorý vydal toto rozhodnutie. Avšak v niektorých prípadoch, ako sú exekúcia a registrácia rozhodnutia, sa nevyžaduje podanie žiadosti na súd. Súhlas môže udeliť príslušná súdna kancelária.

V prípade rozhodnutí z iných jurisdikcií, ktorých výkon má byť v súlade s nariadeniami EÚ je príslušným súdom Vyšší súd (High Court) [alebo v prípade pravidelných platieb výživného osvedčených ako európsky exekučný titul je príslušným súdom okresný súd (District Court)]. Činnosti v súvislosti s nariadením (ES) č. 44/2001 [nahradené nariadením (EÚ) č. 1215/2012, ktoré sa vzťahuje na súdne zmiery schválené alebo uzavreté 10. januára 2015 alebo neskôr] boli delegované na predsedu Vyššieho súdu (Master of the High Court) a žiadosť o vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia v Írsku s následným príkazom na výkon tohto rozhodnutia sa môže podať na verejnom pojednávaní.

Rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul vydané v súlade s nariadením (ES) č. 805/2004 sa uzná s rovnakou účinnosťou a vykonateľnosťou ako rozhodnutie Vyššieho súdu (High Court). Okresný súd (District Court) je príslušný pre výkon rozhodnutia o pravidelných platbách výživného, ktoré je osvedčené ako európsky exekučný titul. Vnútroštátne predpisy, ktoré upravujú tento postup sa nachádzajú v „Statutary Instrument“ č. 274 z roku 2011.

V prípade, keď vydané rozhodnutie o nespornom nároku má byť vykonané v inej jurisdikcii EÚ, je súd, ktorý rozhodnutie vydal, príslušným súdom na podanie žiadosti o výkon rozhodnutia v súlade s nariadením č. 805/2004, ktoré sa vzťahuje na európsky exekučný titul.

Žiadosť o výkon rozhodnutia sa zvyčajne podáva na súd (alebo do súdnej kancelárie) prostredníctvom právneho zástupcu, hoci pre veriteľa sa právne zastúpenie nevyžaduje. Všetky žiadosti adresované súdu musí podať miestny právny zástupca a nemôžu byť podané poštou. Určité žiadosti adresované súdnej kancelárii, ako sú žiadosti o exekúciu, registráciu a osvedčenie rozhodnutia na účely vyhlásenia o zábezpeke (Judgment Mortgage Affidavit), môžu byť podané poštou. Bližšie informácie o uvedených konaniach a postupoch je možné získať kontaktovaním oddelenia rozsudkov Vyššieho súdu na adrese HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Náklady (poplatky), ktoré stanovila súdna služba (Courts Service) sú minimálne a aktuálne poplatky sú uvedené v položke Fees Orders na internetovej stránke Courts Service. Náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku pokynov právnych poradcov a obhajcov, sú záležitosťou medzi veriteľmi a ich právnymi zástupcami. Súd môže rozhodnúť o niektorých alebo všetkých trovách, ktoré súvisia s exekučným konaním.

3.2 Hlavné podmienky

Paragraf 15 zákona Enforcement of Court Orders Act 1926 [nahradený paragrafom 1 zákona Courts (No. 2) Act 1986] stanovuje, že ak je dlh splatný na základe súdneho príkazu alebo nariadenia, veriteľ môže požiadať okresný súd (District Court) o vydanie predvolania dlžníka na výsluchu vedený sudcom okresného súdu, vo veci preskúmania jeho majetkových pomerov. Žiadosť o vydanie exekučného titulu musí byť podaná v lehote šiestich rokov odo dňa vydania súdneho príkazu alebo nariadenia. Veriteľ musí predložiť dôkaz o pôvode dlhu a dlžník musí vyplniť vyhlásenie o svojich majetkovým pomeroch. Predloženie dôkazov a krížový výsluch dlžníka a veriteľa umožňuje paragraf 16 zákona z roku 1926 v znení paragrafu 9 zákona z roku 1986. Účinnosť exekučného príkazu je dvanásť rokov odo dňa vydania príslušného súdneho príkazu alebo nariadenia.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť všetky druhy majetku okrem tovaru podliehajúceho skaze alebo okrem tovaru, ktorý má dlžník na účely predaja alebo výnosov.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Nedodržanie súdneho príkazu môže mať za následok, že strana v omeškaní je vystavená sankciám za pohŕdanie. Súd môže ukladať sankcie vo forme peňažných trestov alebo trest odňatia slobody, až dovtedy, kým sa odčiní pohŕdanie. Doba, počas ktorej môže byť osoba uväznená nie je preto obmedzená. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na tretiu osobu, ktorá poruší podmienky súdneho príkazu.

Je dôležité poznamenať, že v súlade s paragrafom 20 zákona Enforcement of Court Orders Act 1926 trest odňatia slobody uložený dlžníkovi z dôvodu nedodržania splátkového príkazu nespôsobí uspokojenie dlhu alebo zánik dlhu, a to ani čiastočne, a nezbavuje veriteľa iných prostriedkov na vymáhanie dlhov.

Banky a iné finančné inštitúcie majú rovnaké povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu súdnych príkazov ako ostatné strany. V prípadoch, kde má takáto inštitúcia k dispozícií osobné údaje a na ktoré sa výslovne nevzťahuje súdny príkaz, by sa mala venovať pozornosť právnym predpisom a nariadeniam týkajúcich sa osobných údajov (napríklad Data Protection Act 1988).

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

V niektorých príkazoch bude vždy uvedená doba, počas ktorej má dotknutá strana splniť podmienky uvedené v príkaze, hoci vždy to tak nemusí byť. Rozhodnutie je platné po dobu dvanástich rokov, aj keď lehota pre niektoré prijaté exekučné opatrenia je stanovená v Súdnych pravidlách (Court Rules) alebo v právnych predpisoch. Príkladom je exekučný príkaz vydaný Vyšším súdom (High Court execution Order), ktorý je platný jeden rok od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby je potrebné získať nový exekučný príkaz.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Odvolanie sa zvyčajne nevzťahuje na samotné exekučné opatrenie schválené súdnou kanceláriou, ale na hmotnoprávne rozhodnutie alebo príkaz, na ktorom je toto opatrenie založené. Dotknutá strana sa môže na odvolacom súde domáhať zrušenia rozhodnutia alebo príkazu. Lehoty, v rámci ktorých musí byť podané odvolanie sú rôzne a sú tieto:

  • z okresného súdu (District Court) na obvodný súd (Circuit Court): 14 dní odo dňa vydania rozhodnutia alebo príkazu;
  • z obvodného súdu (Circuit Court) na Vyšší súd (High Court): 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia alebo príkazu;
  • zo súdu „Master‘s Court“ na Vyšší súd (High Court): 6 dní od dátumu perfekcie príkazu alebo ak bol príkaz vydaný ex parte, od oznámenia uvedeného príkazu, alebo ak bol zamietnutý, odo dňa takéhoto zamietnutia [jeden mesiac od doručenia príkazu v prípade výkonu zahraničného rozhodnutia v súlade nariadením (ES) č. 44/2001];
  • z Vyššieho súdu (High Court) na Odvolací súd (Court of Appeal): buď 10 dní alebo 28 dní od dátumu perfekcie príkazu v závislosti od charakteru prípadu;
  • z Vyššieho súdu (High Court) alebo Odvolacieho súdu (Court of Appeal) na Najvyšší súd (Supreme Court): 28 dní od dátumu perfekcie príkazu.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Rozhodnutie je platné po dobu 12 rokov a po uplynutí tejto doby odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným nemožno na základe tohto rozhodnutia podať žalobu. Okrem toho, niektoré exekučné opatrenia, ktoré je možné prijať, majú lehoty stanovené v Súdnych pravidlách (Court Rules) alebo v právnych predpisoch. Príkladom je exekučný príkaz vydaný Vyšším súdom (High Court execution Order), ktorý je platný jeden rok od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby je potrebné získať nový exekučný príkaz. Ďalším príkladom je, že ak uplynulo viac ako šesť rokov od vydania exekučného súdneho príkazu, vyžaduje sa povolenie súdu na vydanie exekučného príkazu Vyšším súdom (High Court execution Order).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 13/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.