Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia je nútený výkon rozsudkov súdu a iných vykonateľných titulov [dlhových nástrojov, verejných listín (atti publici) a osvedčených súkromných listín pre osobitné plnenie]. Ak si dlžník dobrovoľne neplní svoje záväzky vo fáze, ktorá ešte podlieha súdnemu konaniu, môže zasiahnuť verejná moc.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Na výkon súdnych rozhodnutí sú príslušné všeobecné súdy. Návrh na zamietnutie výkonu rozhodnutia podľa článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 [nariadenie Brusel I (prepracované znenie)] musí byť tiež podaný všeobecnému súdu.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Získanie vykonateľného titulu je nevyhnutnou a zároveň postačujúcou podmienkou začatia výkonu súdneho rozhodnutia. Vykonateľné tituly sú obvykle ustanovené zákonom v článku 474 Občianskeho súdneho poriadku a delia sa na dva typy: súdne tituly a mimosúdne tituly. K súdnym titulom patria rozsudky, úkony a rozhodnutia, ktoré vydal súd počas súdneho konania alebo na konci konania. K mimosúdnym titulom patria dlhové nástroje, verejné listiny a osvedčené súkromné listiny, ktoré si strany samostatne vytvorili.

3.1 Konanie

Proces výkonu súdneho rozhodnutia sa začína dňom, v ktorom bol dlžníkovi doručený vykonateľný titul, ktorý musí byť vykonateľným rovnopisom v súlade s článkom 475 Občianskeho súdneho poriadku spolu s exekučným príkazom (precetto), ktorý je súdnym príkazom pre dlžníka, aby ho splnil v lehote nie kratšej ako 10 dní, s poučením, že nesplnenie povinnosti bude mať za následok nútený výkon rozhodnutia v súlade s článkom 480 Občianskeho súdneho poriadku. V treťom odseku článku 480 sa stanovuje, že v exekučnom titule musí veriteľ uviesť adresu na doručovanie v obvode, kde sídli miestne príslušný súd s právomocou konať vo veci výkonu rozhodnutia. V prípade, že adresa na doručovanie nebude uvedená, sa odvolanie proti exekučnému titulu podáva na súde so sídlom v obvode, kam bol príkaz doručený, a oznámenia určené veriteľovi sa doručujú kancelárii toho istého súdu. Po splnení formálnych náležitosti súdny exekútor, ktorý sa musí najskôr preukázať požadovanými vyššie uvedenými dokumentmi, pristúpi k začatiu výkonu súdneho rozhodnutia obstavením. Obstavenie sa musí vykonať v lehote 90 dní odo dňa doručenia exekučného titulu, ale nie skôr ako v lehote uvedenej v tomto príkaze; ak sa príkaz na výkon rozhodnutia nevykoná v uvedenej lehote, príkaz zanikne (článok 481). V tejto fáze je potrebné právne zastúpenie.

Ak sa v lehote 45 dní od ukončenia obstavenia nepožiada o prevod alebo o predaj, obstavenie sa stane neplatným a neúčinným.

Účelom exekúcie je zabezpečiť nútený výkon nesplnených záväzkov prostredníctvom verejnej moci. Výkon súdneho rozhodnutia sa môže použiť pri finančných záväzkoch a pri záväzkoch, ktorých predmetom je dodanie hnuteľného majetku alebo pri prevode nehnuteľného majetku a nezastupiteľných pozitívnych povinnostiach.

3.2 Hlavné podmienky

Nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na začatie výkonu súdneho rozhodnutia je získanie vykonateľného titulu s oprávneným nárokom, ktorý je „istý, pevne stanovený a splatný“ (certo, liquido ed esigibile) (článok 474). Miera istoty sa líši v závislosti od typu titulu: miera istoty je samozrejme väčšia pri prvostupňovom rozhodnutí (predbežne vykonateľnom) ako pri dlhovom nástroji alebo pri transakciách zaznamenaných vo verejných listinách alebo v osvedčených súkromných listinách.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Exekučný súd môže vydať v priebehu konania rôzne typy opatrení, zvyčajne príkazy (ordinanze). Patria k ním opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie procesných pravidiel pre riadny priebeh konania, až po opatrenia na prevod úžitkov, napr. nariadenie (decreto), nariadenia na prevod obstaveného majetku na osobu, ktorá ho kúpila v dražbe alebo dala najvyššiu ponuku.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom vyvlastnenia môžu byť tieto položky: a) hnuteľný majetok; b) nehnuteľný majetok; c) pohľadávky dlžníka a hnuteľný majetok dlžníka, ktorý sa nachádza v priestoroch tretích strán; d) podiely v spoločnostiach.

Predmetom výkonu súdneho rozhodnutia môžu byť aj záväzky doručiť hnuteľný majetok, previesť nehnuteľnosť a nahraditeľné pozitívne a negatívne záväzky.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Vymáhanie peňažných čiastok sa začína zrážkou, čo znamená, že dlžník nemôže disponovať zablokovanými peniazmi, na ktoré sa vzťahuje príkaz na výkon rozhodnutia. Všetky úkony, ktoré sa týkajú disponovania týmito peniazmi, budú neúčinné a nemôžu byť použité na to, aby sa predišlo výkonu rozhodnutia.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Tieto opatrenia sú donucovacími opatreniami, ktorých účelom je uspokojenie vzniknutých pohľadávok; opatrenia nemôžu byť preto použité ako dôkaz na účely vyšetrovaní.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Právny systém umožňuje dlžníkovi (a/alebo tretím stranám, ktoré podliehajú výkonu súdneho rozhodnutia) podať odvolanie proti úkonom a rozhodnutiam súdu, ktoré súvisia s postupmi výkonu rozhodnutia. Podľa typu odvolania môžu byť vydané dva rôzne druhy rozhodnutí:

– odvolanie proti výkonu súdneho rozhodnutia (opposizione all'esecuzione) (články 615 a 616 Občianskeho súdneho poriadku), kde právo pokračovať vo výkone súdneho rozhodnutia (alebo existencia práva veriteľa pokračovať vo výkone súdneho rozhodnutia) je spochybnené,

– odvolanie proti vykonateľným úkonom (opposizione agli atti esecutivi) (články 617 a 618 Občianskeho súdneho poriadku), kde sú pochybnosti o procesných chybách (t. j. zákonnosť dokumentov v procese výkonu rozhodnutia).

Odvolania proti výkonu rozhodnutia alebo proti vymáhateľným úkonom, ktoré sú podané ešte pred začatím núteného výkonu, sú definované ako odvolania proti exekučnému príkazu (precetto), pretože nasledujú po predošlom oznámení o výkone súdneho rozhodnutia: odvolanie, ktoré smeruje proti exekučnému príkazu, sa podáva na súd, ktorý je príslušný konať vo veci alebo o stanovenej sume, alebo o rozsahu výkonu rozhodnutia v súlade so všeobecnými ustanoveniami zákona.

Pokiaľ sa už začal výkon súdneho rozhodnutia alebo už bol doručený príkaz na obstavenie, odvolanie proti výkonu rozhodnutia alebo proti vykonateľným nástrojom sa vykonáva podaním osobitného opravného prostriedku na exekučnom súde.

Tretie strany, ktoré tvrdia, že majú vecné práva k obstavenému majetku, môžu podať odvolanie na exekučnom súde dovtedy, kým majetok ešte nie je predaný alebo prevedený.

Právne ustanovenia, ktorými sa upravuje táto problematika, sú články 615, 616, 617, 618 a 619 Občianskeho súdneho poriadku.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Okrem predmetov, ktoré sú uvedené ako nedotknuteľné v osobitných právnych ustanoveniach, nesmú byť obstavené aj tieto veci:

1. posvätné predmety a predmety používané pri praktizovaní náboženstva;

2. svadobné obrúčky, oblečenie, domáce textílie, postele, jedálenské stoly a stoličky, skrine, komody, chladničky, sporáky a rúry, či už plynové, alebo elektrické, práčky, kuchynské potreby, potreby pre domácnosť a nábytok na ich držanie, potreby postačujúce na uspokojenie potrieb dlžníka a jeho domácnosti; nezahŕňa to však nábytok významnej hodnoty (okrem postelí) vrátane cenných starožitností a predmetov potvrdenej umeleckej hodnoty;

3. potraviny a palivo nevyhnutné na obdobie jedného mesiaca pre dlžníka a osoby uvedené v predchádzajúcich odsekoch;

Nábytok (okrem postelí) významnej finančnej hodnoty (vrátane cenných starožitností a predmetov potvrdenej umeleckej hodnoty) je tiež vylúčený.

Zbrane a ďalšie predmety, ktoré dlžník potrebuje na účely zabezpečenia služby vo verejnom záujme, dekorácie, listy, záznamy a rodinné dokumenty vo všeobecnosti, rovnako ako rukopisy, s výnimkou prípadov, keď sú súčasťou zbierky, nemôžu byť predmetom obstavenia.

Zákon uvádza ako nedotknuteľné medzi iným aj toto: majetok vo vlastníctve štátu, aktíva vo vlastníctve štátu alebo iného orgánu verejnej moci, ktorými sa nedá disponovať, majetok, na ktorý sa vzťahujú majetkové režimy manželov, majetok cirkevných inštitúcií a cirkevné stavby.

V prípade, že uplynula celá premlčacia lehota pohľadávky, výkon súdneho rozhodnutia nie je možný. Premlčacie lehoty sa líšia podľa toho, o aké právo ide. Je však dôležité si uvedomiť, že niekedy zákon stanovuje odlišné premlčacie lehoty v závislosti od typu prostriedku, na ktorom je založený nárok na výkon súdneho rozhodnutia. Napríklad premlčanie nároku uvedeného v súdnom rozhodnutí je 10 rokov, a to aj vtedy, keď pre tento typ nároku zákon stanovuje všeobecne kratšiu premlčaciu lehotu.

Zákon bol nedávno zmenený tak, že súd v mieste dlžníkovho trvalého alebo prechodného pobytu, bydliska alebo sídla spoločnosti môže na základe žiadosti veriteľa uvoľniť obstavený majetok prostredníctvom použitia elektronických prostriedkov (článok 492a Občianskeho súdneho poriadku v znení zákonného nariadenia č. 83 z 27. júna 2015 [prevedené so zmenami zákonom č. 132 zo 6. augusta 2015)]; v prípade vymáhania hnuteľných vecí bol tiež zavedený spôsob platby v splátkach ako súčasť opatrení na prevod obstaveného majetku (conversione del pignoramento).

Súvisiace prílohy

Občiansky súdny poriadok (474 – 482) PDF (64 Kb) it

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 22/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.