Ako vykonať súdne rozhodnutie

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon rozsudku sa chápe ako prostriedok splnenia povinností, ktoré uložil sudca účastníkom konania, t. j. účastníci realizujú činnosti stanovené v rozsudku na jeho vykonanie. Niektoré rozsudky si nevyžadujú žiadne osobitné vykonanie: rozsudky o uznaní a pozastavení, úprave alebo vytvorení právneho vzťahu. Rozsudok sa môže vykonať na základe dobrej viery účastníkov, t. j. bez exekučných opatrení alebo donútenia. Ak osoba, proti ktorej bol vynesený rozsudok, v dobrej viere nedodrží rozsudok, veriteľ domáhajúci sa rozsudku je oprávnený požiadať súd o vydanie vykonateľného titulu a predložiť ho súdnemu exekútorovi.

Súdni exekútori sú osoby schválené štátom, ktoré na žiadosť veriteľa môžu konať prostredníctvom exekučných opatrení s cieľom vykonať rozsudok, ktorý sa nevykonáva v dobrej viere.

Výkon rozsudkov sa riadi časťou VI („Exekučné konanie“) Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky a vyhláškou č. 1R-352 ministra spravodlivosti z 27. októbra 2005, ktorou sa schvaľujú pokyny na výkon rozsudkov (ďalej len „pokyny“). Špecifické pravidlá, ktorými sa upravuje výkon rozsudkov, môžu byť stanovené aj v iných právnych aktoch.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Rozsudky vykonávajú súdni exekútori.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Vykonateľný titul vydaný na základe rozsudku predloží súdnemu exekútorovi na vykonanie osoba, ktorá je na to oprávnená, t. j. žalobca alebo jeho zástupca. Ak vykonateľný titul predloží súdnemu exekútorovi zástupca žalobcu, podľa zákona sa vyžaduje, aby boli práva zástupcu formou poverenia zakotvené v splnomocnení vydanom a formálne schválenom v súlade so zákonom, t. j. splnomocnenia predložené fyzickými osobami musia byť notársky overené, kým splnomocnenie predložené zástupcom právnickej osoby môže schváliť príslušný orgán právnickej osoby. Ak advokát alebo jeho asistent predloží súdnemu exekútorovi vykonateľný titul, advokát alebo jeho asistent musí súdnemu exekútorovi poskytnúť aj písomnú dohodu s klientom alebo iný dokument, v ktorom sa stanovia jeho práva a povinnosti vrátane ich rozsahu. Vykonateľné tituly na vymáhanie peňazí sa súdnym exekútorom doručujú prostredníctvom informačného systému pre súdnych exekútorov podľa postupu stanoveného v pokynoch: pomerným dielom všetkým súdnym exekútorom v rámci územnej pôsobnosti, pričom sa zohľadnia kategórie vykonateľných titulov a vymáhaných súm, ktoré sú stanovené v pokynoch, a zaistí sa, aby sa nové vykonateľné tituly na vymáhanie od toho istého dlžníka pridelili súdnemu exekútorovi, ktorý už vykonáva vymáhanie od tohto dlžníka, okrem prípadov, keď nový vykonateľný titul nie je uplatniteľný v rámci územnej pôsobnosti daného súdneho exekútora. Súdny exekútor musí do troch pracovných dní od doručenia vykonateľného titulu alebo v prípadoch naliehavého výkonu okamžite skontrolovať, či neexistujú zjavné dôvody pre neakceptovanie vykonateľného titulu a nezačatie exekučného konania.

3.2 Hlavné podmienky

Vykonateľný titul môže súdnemu exekútorovi na vykonanie predložiť žalobca alebo jeho zástupca, prípadne orgán či úradník, ktorý vydal vykonateľný titul. Ak je dlžníkom fyzická osoba, súdny exekútor vykoná vykonateľný titul podľa miesta pobytu alebo pracoviska danej osoby alebo miesta, na ktorom sa nachádza majetok danej osoby. Ak je dlžníkom právnická osoba, súdny exekútor vykoná vykonateľný titul v registrovanom sídle dlžníka alebo na mieste, kde sa nachádza jeho majetok.

Vykonateľný titul sa musí predložiť v premlčacej lehote platnej pre predkladanie na vykonanie exekúcie. Vykonateľné tituly vydané na základe rozsudkov sa môžu predložiť na vykonanie do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti rozsudku. Lehota na predloženie vykonateľných titulov vydaných na základe rozsudkov, ktoré sú okamžite vykonateľné, začína plynúť prvým dňom po prijatí rozsudku.

Vykonateľný titul je prijatý na vykonanie, keď žalobca zaplatí súdnemu exekútorovi administratívne náklady na exekučné konanie. V závislosti od finančnej situácie žalobcu, ktorý je fyzickou osobou, môže súdny exekútor upustiť od zaplatenia všetkých exekučných nákladov alebo ich časti, alebo odsunúť zaplatenie, kým sa neskončí exekučné konanie.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Exekučné opatrenia zahŕňajú:

 1. vymáhanie finančných prostriedkov a majetku alebo vlastníckych práv od dlžníka;
 2. vymáhanie majetku a peňazí dlžníka, ktoré držia iné osoby;
 3. zakázanie iným osobám prevádzať peniaze alebo majetok na dlžníka alebo plniť iné záväzky za dlžníka;
 4. zhabanie dokladov potvrdzujúcich práva dlžníka;
 5. vymáhanie platu, dôchodku, grantov alebo iných príjmov od dlžníka;
 6. zhabanie určitých položiek dlžníka uvedených v rozsudku a ich prevod na žalobcu;
 7. spravovanie majetku dlžníka a používanie výnosov na účely vymáhania;
 8. povinnosť dlžníka vykonať určité činnosti alebo sa zdržať určitých činností;
 9. vyrovnanie vzájomných pohľadávok;
 10. iné opatrenia stanovené zo zákona.

Naraz možno uplatniť viacero exekučných opatrení.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Ak je dlžníkom fyzická osoba, vymáhaniu podlieha tento majetok:

 • hypotéky a zábezpeka, ak je vymáhanie v prospech hypotekárneho veriteľa alebo držiteľa zábezpeky,
 • peniaze, vlastnícke práva, cenné papiere, mzdy, plat, granty alebo iné príjmy či hnuteľný majetok patriaci dlžníkovi,
 • nehnuteľný majetok patriaci dlžníkovi,
 • poľnohospodárska pôda, ktorú vlastní dlžník, ak je jeho hlavnou obchodnou činnosťou poľnohospodárstvo,
 • miesto bydliska dlžníka, t. j. obydlie, v ktorom žije dlžník.

Ak je dlžníkom právnická osoba, vymáhaniu podlieha tento majetok:

 • hypotéky a zábezpeka, ak je vymáhanie v prospech hypotekárneho veriteľa alebo držiteľa zábezpeky,
 • peniaze, vlastnícke práva, cenné papiere, vyrobený tovar a iný hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý sa nepoužíva priamo ani nie je upravený na priame použitie vo výrobnom procese, okrem administratívnych priestorov,
 • iné aktíva,
 • nehnuteľný majetok nevyhnutný pre výrobu, ako aj suroviny a materiál, stroje, zariadenia a iný kapitálový majetok používaný priamo vo výrobe.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Exekučné opatrenia a konania veľmi závisia od toho, či sa vymáha peňažná alebo nepeňažná povinnosť a či vymáhaniu podliehajú finančné prostriedky, príjmy alebo iný majetok dlžníka.

Ak sa vymáha peňažná povinnosť a vymáhanie je zamerané na finančné prostriedky dlžníka, ktoré má v držbe úverová inštitúcia, platobná inštitúcia alebo inštitúcia elektronického peňažníctva, súdny exekútor pošle týmto inštitúciám prostredníctvom informačného systému o peňažných obmedzeniach príkaz na obmedzenie používania finančných prostriedkov dlžníka alebo na povinné odpočítanie finančných prostriedkov dlžníka na pokrytie dlhu a na exekučné náklady.

Ak súdny exekútor zistí, že finančné prostriedky alebo iný majetok dlžníka sú v držbe tretích strán (súdny exekútor je oprávnený získať tieto informácie, ako aj informácie o tom, či sú tretie strany povinné vyplatiť dlžníkovi finančné prostriedky alebo previesť iný majetok na dlžníka), tieto finančné prostriedky sa zablokujú.

Ak sa vymáha peňažná povinnosť a vymáhanie je zamerané na príjmy dlžníka, súdny exekútor predloží vykonateľný titul zamestnávateľovi dlžníka alebo inej osobe, ktorá vypláca dlžníka. Z platu a rovnocenných dávok dlžníka sa zráža pevne stanovená časť jeho príjmu, kým sa dlžné sumy úplne nevymôžu.

Ak sa vymáha peňažná povinnosť a vymáhanie je zamerané na majetok dlžníka, majetok sa zablokuje a predá. Vymáhanie nemôže byť zamerané na majetok dlžníka, ak dlžník poskytne súdnemu exekútorovi dôkaz, že peniaze môžu byť vymožené do 6 mesiacov alebo v prípade vymáhania v poslednom miesta bydliska dlžníka, t. j. obydlí, v ktorom žije dlžník, do 18 mesiacov, a to zrážkami zákonom stanovenej sumy z príjmu dlžníka. Vymáhanie môže byť zamerané na miesto bydliska dlžníka, t. j. obydlie, v ktorom žije dlžník, len ak je vymáhaná suma vyššia ako 4 000 EUR. Na žiadosť dlžníka alebo príslušníkov jeho rodiny môže súd po tom, čo sa byt alebo dom stali predmetom príkazu na zablokovanie na účely vymáhania dlžných súm za energiu, účty spojené s bývaním a iné služby, nariadiť, aby sa vymáhanie netýkalo posledného bytu, domu alebo jeho časti, v ktorej musia dané osoby bývať. Súd môže pritom zohľadniť finančnú situáciu a záujmy detí, zdravotne postihnutých osôb alebo znevýhodnených skupín.

Zablokovanie majetku dlžníka je dočasný zákaz alebo obmedzenie vlastnenia alebo jednotlivých zložiek vlastnenia (správy, používania alebo nakladania) uvalené na majetok dlžníka.

Zablokovanie môže vykonať súd alebo súdny exekútor.

Súd vykonáva zablokovanie majetku prostredníctvom rozhodnutia, ktoré obsahuje vykonanie dočasných ochranných opatrení. Zablokované finančné prostriedky nesmú presiahnuť výšku pohľadávky. Súd môže takéto rozhodnutie zrušiť na žiadosť príslušných osôb alebo v určitých prípadoch z vlastnej iniciatívy. Keď súd preskúma prípad a zamietne nárok, dočasné ochranné opatrenia ostanú v platnosti dovtedy, kým jeho rozhodnutie nenadobudne účinnosť, a ak sa po tom, čo súd uplatnil dočasné ochranné opatrenia, splní nárok, dočasné ochranné opatrenia sa uplatňujú dovtedy, kým sa nevykoná jeho rozhodnutie.

Súdny exekútor, ktorý vykonáva rozhodnutie o exekúcii, musí pri realizácii zablokovania majetku dlžníka podpísať príkaz na zablokovanie. Súdny exekútor môže príkaz na zablokovanie zrušiť, len ak vykonal zablokovanie. Hodnota majetku dlžníka, ktorý súdny exekútor zaistil, nemôže výrazne presahovať sumu požadovanú na pokrytie vymáhanej sumy a exekučných nákladov.

Likvidácia majetku je nútený predaj zablokovaného majetku patriaceho dlžníkovi alebo poskytovateľovi zábezpeky formou dražby, prostredníctvom spoločností zapojených do obchodu s majetkom alebo jeho premeny, ich prevodom na žalobcu, ich predajom kupujúcemu, ktorého navrhne dlžník, alebo akýmkoľvek iným zákonom stanoveným postupom likvidácie. V závislosti od dôvodov zablokovania a druhu zahrnutého majetku zablokovaný majetok likviduje súdny exekútor, úradníci štátneho daňového inšpektorátu alebo makléri a firmy aktívne v oblasti verejného obchodovania s cennými papiermi, a to v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Nehnuteľný majetok dlžníka a iný majetok registrovaný v súlade so zákonom, ktorého hodnota je vyššia ako 2 000 EUR, ako aj ostatný hnuteľný majetok s jednotkovou hodnotou vyššou ako 30 000 EUR sa likviduje formou dražby. Ostatný majetok sa môže likvidovať inými spôsobmi. Dražba sa vykonáva elektronicky.

Dlžník je oprávnený nájsť pred začatím dražby kupca majetku, ktorý sa má predať. Ak dlžník nájde kupca majetku, majetok sa predá kupcovi, ktorého našiel dlžník. Majetok sa môže predať kupcovi, ktorého našiel dlžník, za sumu, ktorá nie je nižšia ako hodnota majetku uvedená v príkaze na zablokovanie majetku, alebo za nižšiu sumu, ktorá stačí na pokrytie dlhov a exekučných nákladov v plnej miere.

Likvidáciou zablokovaného majetku sa rušia všetky zablokovania príslušného majetku.

Ak sa vykonateľné tituly vydajú v súvislosti so vzájomnými pohľadávkami dlžníka a veriteľa, súdny exekútor vyrovná sumy podľa stanoveného postupu. Ak je možné vymôcť úplnú sumu prostredníctvom vyrovnania podľa stanoveného postupu, neprijmú sa žiadne ďalšie exekučné opatrenia. Vyrovnanie sa nemôže použiť v konaniach o výživnom.

Osobitné požiadavky uplatniteľné na nepeňažné vymáhanie povinností sú stanovené zákonom.

Pri vykonávaní rozsudku o prevedení starostlivosti o dieťa súdny exekútor vykoná exekučnú činnosť za prítomnosti osoby, ktorej je dieťa odovzdané, a zástupcu orgánu zodpovedného za ochranu práv dieťaťa. Musí sa zaistiť ochrana práv dieťaťa.

Ak sú žalobcovi priznané určité položky uvedené v rozsudku, súdny exekútor zhabe tieto položky dlžníkovi a odovzdá ich žalobcovi.

Do obytných priestorov sa môžu podľa rozsudku nasťahovať (alebo sa z nich vysťahovať) len osoby uvedené vo vykonateľnom titule. V prípade potreby sa môže vyžiadať policajná asistencia.

Ak sa rozsudok, v ktorom sa od dlžníka vyžaduje, aby vykonal alebo ukončil určité činnosti nesúvisiace s prevodom majetku alebo finančných prostriedkov, nevykoná, súdny exekútor vypracuje na tento účel oznámenie. Dokument sa postúpi okresnému súdu v mieste výkonu, ktorý nariadi uplatnenie dôsledkov stanovených v rozsudku (t. j. ak odporca nevykonal rozsudok v stanovenej lehote, žalobca bude mať nárok vykonať činnosti alebo prijať opatrenia na zaistenie ukončenia činností na náklady odporcu a zároveň vymáhať nevyhnutné náklady od odporcu); ak v rozsudku neboli stanovené dôsledky, súd sa bude zaoberať záležitosťou zmeny opatrení na vykonanie rozsudku.

Ak činnosti uvedené v rozsudku môže vykonať alebo ukončiť len odporca a ten nedodrží rozsudok, odporcovi môže byť uložená pokuta v prospech žalobcu a môže sa stanoviť nová lehota pre splnenie rozsudku. Zaplatením pokuty sa dlžník nezbavuje povinnosti vykonať alebo ukončiť činnosti uvedené v rozsudku.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Vykonateľné tituly vydané na základe rozsudkov sa môžu predložiť na vykonanie do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti rozsudku. Lehota na predloženie vykonateľných titulov vydaných na základe rozsudkov, ktoré sú okamžite vykonateľné, začína plynúť prvým dňom po prijatí rozsudku. Vykonateľné tituly týkajúce sa návratu do zamestnania sa môžu predložiť na vykonanie do jedného mesiaca od prvého dňa po prijatí rozsudku.

V závislosti od predmetného rozhodnutia, ak sa nárokujú pravidelné platby, sú exekučné dokumenty platné počas celého obdobia, za ktoré sú platby priznané, a lehota na ich predloženie na účel výkonu rozhodnutia sa začína v ktorýkoľvek deň, keď uplynie lehota splatnosti.

Na vykonanie rozhodnutí úradníkov alebo orgánov, ktoré sa môžu vykonať v rámci povinného postupu, sa môžu stanoviť osobitné lehoty.

Ak sa lehota na predloženie vykonateľného titulu predĺži z dôvodov, ktoré súd považuje za dôležité, súd môže obnoviť predĺženie okrem výnimiek stanovených zákonom, keď lehotu nemožno predlžovať.

Exekučné opatrenia prijaté súdnym exekútorom ostanú v platnosti, kým ich súdny exekútor nezruší. Ak sa napadne zákonnosť úkonov súdneho exekútora a súd skonštatuje, že odvolanie je odôvodnené alebo čiastočne odôvodnené, súd, ktorý rozhoduje o odvolaní, môže zrušiť prijaté opatrenia alebo ich časť.

Zablokovanie majetku alebo iné dočasné ochranné opatrenia uložené súdom ostanú v platnosti dovtedy, kým ich nezruší (alebo nenahradí iným opatrením) súd, ktorý ich uložil, alebo v prípade odvolania dovtedy, kým ich nezruší vyšší súd.

Likvidáciou zablokovaného majetku sa rušia všetky zablokovania príslušného majetku.

Pozri aj odpoveď na otázku č. 3.2.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Odvolanie proti procesným úkonom súdnych exekútorov sa môže podať najneskôr do 20 dní odo dňa, keď osoba podávajúca sťažnosť bola alebo mala byť informovaná o vykonaní alebo zamietnutí vykonania predmetného úkonu, ale najneskôr do 90 dní odo dňa, keď bol predmetný úkon vykonaný. Odvolanie sa predkladá súdnemu exekútorovi. Súdny exekútor musí odvolanie preskúmať do piatich pracovných dní. Ak súdny exekútor odmietne celkom alebo čiastočne vyhovieť odvolaniu, odvolanie s pripojeným príkazom súdneho exekútora sa postúpi okresnému súdu, do ktorého pôsobnosti patrí úrad súdneho exekútora.

V prípade odvolania môže opatrenia prijaté súdom zrušiť alebo upraviť ten istý súd alebo vyšší súd.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Pozri aj odpoveď na otázku č. 3.2.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.