Ako vykonať súdne rozhodnutie

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Ak dlžník dobrovoľne nedodrží súdne rozhodnutie, veriteľ môže požadovať výkon tohto rozhodnutia. Ide o právne prostriedky výkonu práva.

Aby bolo súdne rozhodnutie vykonateľné, musí obsahovať doložku vykonateľnosti a byť riadne doručené alebo oznámené.

Vykonateľnosť sa pozastavuje počas ôsmich dní odo dňa vydania rozhodnutia a/alebo skutočným využitím nápravného prostriedku, pokiaľ rozhodnutie nie je predbežne vykonateľné.

Právne prostriedky výkonu práva sa zvyčajne využívajú na spätné získanie peňazí, ale môžu sa použiť aj na vykonanie aktu.

Ak osobe bolo nariadené zaplatenie peňazí, prostredníctvom vykonávacieho opatrenia sa zhabú peňažné prostriedky dlžníka.

Existujú však aj ďalšie konkrétnejšie vykonávacie opatrenia: saisie-arrêt (zhabanie majetku dlžníka uloženého u tretej strany), saisie-brandon (zhabanie úrody), saisie des rentes (zhabanie renty), saisie immobilière (zhabanie nehnuteľnosti), saisie-gagerie (zhabanie tovaru), saisie foraine (zhabanie majetku cudzinca v mieste bydliska veriteľa), saisie-revendication (zhabanie na základe predchádzajúceho nároku), saisie sur salaire (zadržanie mzdy), saisie des bateaux de navigation intérieure (zhabanie plavidiel vnútrozemskej plavby), saisie d'aéronefs (zhabanie lietadiel) a saisie-description dans le cadre de la protection des droits intellectuels (zhabanie v rámci ochrany práv duševného vlastníctva).

Najčastejšie používané spôsoby zhabania v Luxembursku sú zhabanie majetku dlžníka uloženého u tretej strany a exekúcia.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Súdni úradníci majú výlučnú právomoc vykonávať rozhodnutia, ktoré boli vyhlásené za vykonateľné luxemburským súdom podľa luxemburského práva alebo súdom iného členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov Európskej únie v občianskych a obchodných veciach, dohôd vyplývajúcich z mediácie v občianskych a obchodných veciach, ktoré sú vykonateľné, ako aj iných vykonateľných právnych aktov alebo titulov.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

 • Súdne rozhodnutia a písomnosti vydané a schválené v Luxemburskom veľkovojvodstve

Budú vykonateľné v Luxemburskom veľkovojvodstve bez schválenia alebo pareatis, hoci sa ich výkon uskutoční mimo jurisdikcie súdu, ktorý rozsudok vydal alebo na ktorého území boli písomnosti schválené.

Odovzdanie písomnosti alebo rozsudku úradníkovi zahŕňa právomoci na všetky výkony okrem zhabania nehnuteľného majetku a odňatia slobody, pri ktorých sa vyžaduje osobitná právomoc.

 • Zahraničné rozhodnutia podliehajúce zmluve alebo legislatívnemu aktu Európskej únie ustanovujúcemu konanie o vyhlásenie vykonateľnosti

Súdne rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach vydané v cudzom štáte, ktoré sú vykonateľné a ktoré najmä v zmysle

 • Bruselského dohovoru z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení pozmenenom dohovormi o pristúpení nových členských štátov k tomuto dohovoru,
 • Lugánskeho dohovoru zo 16. septembra 1988 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach,
 • Dohovoru z 29. júla 1971 medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a Rakúskou republikou o uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach,
 • Zmluvy z 24. novembra 1961 medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom o právomoci, konkurze a platnosti a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a vykonateľných verejných listín v rozsahu, v ktorom je v platnosti,
 • alebo Haagskeho dohovoru z 2. októbra 1973 o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti

spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sú vykonateľné spôsobom uvedeným v ustanoveniach článkov 680 až 685 nového Občianskeho súdneho poriadku.

Súdne rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach vydané v členskom štáte Európskej únie, ktoré sú vykonateľné v danom členskom štáte a ktoré podľa nariadenia Rady č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sú vykonateľné spôsobom stanoveným v tomto nariadení.

Nariadením (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (tzv. prepracovanie nariadenia Brusel I) sa zrušilo nariadenie (ES) č. 44/2001. Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa však aj naďalej uplatňuje na rozsudky vydané v začatých súdnych konaniach, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Súdne rozhodnutia v občianskych veciach vydané v členskom štáte Európskej únie, ktoré sú vykonateľné v danom členskom štáte a ktoré podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sú vykonateľné spôsobom stanoveným v tomto nariadení.

Rozhodnutia vydané v členskom štáte, ktorý nie je viazaný Haagskym protokolom o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť uzavretom 23. novembra 2007 v zmysle kapitoly IV oddielu 2 nariadenia (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, ktoré spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sú vykonateľné spôsobom stanoveným v tomto nariadení.

Súdne rozhodnutia v občianskych veciach vydané v členskom štáte Európskej únie, ktoré sú vykonateľné v danom členskom štáte a ktoré podľa nariadenia Rady (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov, a nariadenia Rady (EÚ) 2016/1104 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev, spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sú vykonateľné spôsobom stanoveným v uvedených nariadeniach (EÚ) 2016/1103 a (EÚ) 2016/1104.

 • Zahraničné rozhodnutia podliehajúce aktu Únie, ktorým sa ustanovuje vypustenie doložky vykonateľnosti

Európsky parlament a Rada prijali 12. decembra 2012 nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (tzv. prepracovanie nariadenia Brusel I). Podľa článku 36 tohto nariadenia sú rozhodnutia, ktoré boli prijaté v jednom členskom štáte, uznané v ďalších členských štátoch bez osobitného konania (vypustenie doložky vykonateľnosti). Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie od 10. januára 2015 a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

Rozhodnutia vydané v členskom štáte, ktorý je viazaný Haagskym protokolom o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť uzavretom 23. novembra 2007 v zmysle kapitoly IV oddielu 1 nariadenia (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, sú uznané v Luxembursku bez nutnosti osobitného konania a bez možnosti odmietnutia tohto uznania.

Súdne rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach vydané v členskom štáte Európskej únie, ktoré podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sa uznávajú a vykonávajú spôsobom stanoveným v tomto nariadení.

Súdne rozhodnutia vydané v členskom štáte Európskej únie, ktoré sú vykonateľné v danom členskom štáte a ktoré podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, alebo nariadenia (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, v znení zmien, spĺňajú podmienky potrebné na uznanie a výkon v Luxembursku, sa uznávajú a vykonávajú spôsobom stanoveným v týchto nariadeniach.

3.2 Hlavné podmienky

V prípade speňažiteľných a určitých vecí nedôjde k zhabaniu hnuteľného či nehnuteľného majetku, pokiaľ neexistuje exekučný titul vydaný podľa luxemburského práva. Ak splatný dlh nie je peňažnou sumou, po zhabaní bude pozastavený počas všetkých následných trestných stíhaní až do vykonania ohodnotenia.

Rozsudky, ktorými sa vyhlási prepustenie tovaru, vymazanie hypotekárneho zápisu, platba alebo čokoľvek iné, čo má vykonať tretia strana alebo čo sa má vykonať v jej mene, nebudú vykonateľné tretími stranami alebo voči nim, a to ani po uplynutí lehoty na podanie námietky alebo odvolania, bez osvedčenia právneho zástupcu žalujúcej strany s uvedením dátumu doručenia vyneseného rozsudku na adresu odsúdenej strany a potvrdenia tajomníka súdu, že proti rozsudku neexistuje žiadna námietka ani odvolanie.

Ak proti osvedčeniu neexistuje žiadna námietka ani odvolanie, príjemcovia, správcovia a všetci ostatní budú musieť rozsudku vyhovieť.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

 • Majetok, ktorý možno zhabať

Zhabaný môže byť iba hnuteľný alebo nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka, a nie ten, ktorý patrí tretej strane. Na druhej strane nie je dôležité, v koho rukách sa majetok dlžníka nachádza v čase zhabania, a teda je možné zhabať majetok, ktorý sa nachádza u tretej strany.

 • Majetok, ktorý nemožno zhabať

V článku 728 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že okrem vecí, ktoré nemožno zhabať podľa osobitných zákonov, nie je možné zhabať nasledujúci majetok:

 • predmety, ktoré sú podľa luxemburského práva príslušenstvom,
 • hnuteľný majetok, ako je napríklad lôžko, oblečenie, nábytok potrebný na jeho uskladnenie, práčka, stoly a stoličky slúžiace na spoločné rodinné stravovanie.

Uvedené predmety nie je možné zhabať bez ohľadu na postavenie veriteľa, a to aj vtedy, ak ide o štát, s výnimkou niektorých pohľadávok, ktoré sú presne vymedzené zákonom.

S cieľom zabrániť tomu, aby veriteľ zhabal všetky prostriedky dlžníka na živobytie, sa v nariadení Luxemburského veľkovojvodstva stanovuje, v akej miere možno previesť a zhabať odmeny za prácu, dôchodky a renty. V zákone sa stanovili pravidlá zhabania chránených pravidelných odmien (mzdy, renty, dôchodky). Tieto pravidelné príjmy nie je možné zhabať v celom rozsahu, ale len do určitej miery v závislosti od tranží stanovených nariadením Luxemburského veľkovojvodstva. Dlžník si teda ponechá minimálny príjem na prežitie.

 • Vymedzenie aktív (cantonnement)

Účelom vymedzenia aktív je ochrana exekvovanej osoby pred dôsledkami celkovej nedostupnosti jej aktív. Sudcovi umožňuje obmedziť výšku zadržaných súm uložených u tretích strán.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Dlžník stráca právo nakladať s majetkom od okamihu jeho zhabania. Zhabaním však nevzniká žiadne prednostné právo veriteľa, v ktorého prospech došlo k zhabaniu. Nespôsobilosť dlžníka znamená, že zhabaný majetok nemôže predať, previesť, ani si naň nemôže vziať hypotéku. Zhabaný majetok možno odniesť ihneď. Dlžník ostáva jeho vlastníkom až do jeho núteného predaja bez toho, aby si musel nevyhnutne ponechať zhabaný majetok. Situácia sa mení z právneho hľadiska, ale nie z praktického.

V prípade porušenia tejto nespôsobilosti nie sú opatrenia prijaté exekvovanou osobou odporovateľné voči veriteľovi, v ktorého prospech došlo k zhabaniu.

Za daných okolností je táto nespôsobilosť iba relatívna v tom zmysle, že sa uplatňuje len v prospech veriteľa, ktorý požiadal o zhabanie. Ostatní veritelia musia vždy zohľadniť fluktuáciu aktív dlžníka. Je však pre nich jednoduché pripojiť sa k už odsúhlasenému zhabaniu.

Vyhlásenie nespôsobilosti je prvým krokom procesu predaja majetku. Majetok sa dostáva pod kontrolu súdu. Exekúcia teda v prvom rade plní preventívnu funkciu.

Čo sa týka zhabania majetku dlžníka uloženého u tretej strany, treba spresniť, že týmto spôsobom zhabania sa ruší celá kontrola nad úplnou zhabanou pohľadávkou bez ohľadu na jej hodnotu. Exekvovaná tretia strana však môže vykonať vklad dostatočnej sumy (cantonnement).

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Exekučné tituly vydané podľa luxemburského práva nepodliehajú obmedzeniam a nezanikajú po uplynutí určitého obdobia.

Oprávnenia na pristúpenie k zhabaniu vydané predsedom obchodného súdu prepadnú, ak sa ochranné opatrenie neprijme v lehote stanovenej príkazom.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Proti príkazu vydanému predsedom obchodného súdu, ktorým sa nariaďuje ochranné opatrenie, je možné vzniesť námietku alebo podať odvolanie.

V prípade exekúcie sa dlžník môže odvolať na ťažkosti pri vykonávaní rozhodnutia alebo vzniesť námietku proti predaju zhabaných predmetov.

Tretie strany môžu tiež vyvolať spor, konkrétne vzniesť námietku proti predaju zhabaných predmetov a podať žiadosť o presmerovanie týchto predmetov v ich prospech.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Podľa článku 590 nového Občianskeho súdneho poriadku môže dlžník brániť predbežnému výkonu, ak bol nariadený mimo zákonom stanovených prípadov. Dlžník sa na tento účel môže obrátiť na odvolací súd, aby nariadil ochranu proti predbežnému výkonu. Táto možnosť sa uplatňuje iba v občianskoprávnych veciach a je vylúčená v obchodných veciach podľa článku 647 Obchodného zákonníka.

V článku 703 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje postup vymedzenia aktív (cantonnement). Účelom vymedzenia aktív je ochrana exekvovanej osoby pred dôsledkami celkovej nedostupnosti jej aktív. Sudcovi umožňuje obmedziť výšku zadržaných súm uložených u tretích strán.

S cieľom zabrániť tomu, aby veriteľ zhabal všetky prostriedky dlžníka na živobytie, sa v nariadení Luxemburského veľkovojvodstva stanovuje miera, v akej možno previesť a zhabať odmeny za prácu, dôchodky a renty. V zákone sa stanovili pravidlá zhabania chránených pravidelných odmien (mzdy, renty, dôchodky). Tieto pravidelné príjmy nie je možné zhabať v celom rozsahu, ale len do určitej miery v závislosti od tranží stanovených nariadením Luxemburského veľkovojvodstva. Dlžník si teda ponechá minimálny príjem na prežitie.

Súvisiace odkazy

http://www.legilux.lu

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.