Ako vykonať súdne rozhodnutie

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia znamená, že súdne rozhodnutie nadobúda účinnosť.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

To závisí od žiadosti. Napríklad registráciu hypotéky vykonáva riaditeľ verejného registra po prijatí overenej kópie súdneho rozhodnutia spolu s potvrdením od súdnej kancelárie, v ktorom sa uvádza, že proti rozhodnutiu nebol podaný opravný prostriedok a lehota na podanie takéhoto opravného prostriedku uplynula alebo že proti rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Podľa všeobecného zákona, Zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 maltských zákonov), môžu byť exekučnými titulmi tieto dokumenty:

 • súdny list, ak je dlh istý, likvidovaný a splatný a nespočíva v plnení úkonu a ak suma dlhu nepresahuje 25000 EUR. Táto otázka sa upravuje v článku 166A Zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní,
 • rozsudky a výnosy maltských súdov,
 • zmluvy prijaté notárom na Malte alebo iným štátnym zamestnancom oprávneným prijímať ich, ak sa zmluva týka dlhu, ktorý je istý, likvidovaný a splatný a nespočíva v plnení úkonu,
 • zdanené účty za súdne poplatky a výdavky vydané v prospech advokáta, prokurátora, notára, súdneho znalca alebo iného súdneho rozhodcu alebo svedka, pokiaľ takéto zdanené účty neboli napadnuté na základe zákona,
 • rozhodnutia rozhodcov registrovaných v Maltskom rozhodcovskom stredisku,
 • zmenky a dlžné úpisy,
 • dohody o mediácii vykonateľné stranami mediácie,
 • rozhodnutia súdu pre nároky spotrebiteľov.

Existujú aj rôzne iné exekučné tituly vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, napríklad daňových zákonov.

3.1 Konanie

Medzi úkony, ktorými možno podľa okolností vykonať exekučné tituly, patrí:

 • príkaz na zhabanie hnuteľného majetku,
 • príkaz na zhabanie nehnuteľného majetku,
 • príkaz na zhabanie základného obchodného kapitálu,
 • súdna dražba hnuteľného alebo nehnuteľného majetku alebo práv na nehnuteľný majetok,
 • exekúcia prikázaním pohľadávky,
 • príkaz na vysťahovanie z nehnuteľného majetku,
 • príkaz in factum,
 • príkaz na zadržanie námorných plavidiel,
 • príkaz na zadržanie lietadla,
 • príkaz in procinctu.

Ak exekučný titul nadobudne platnosť na základe oddielu 166A, žiadateľ o registráciu súdneho listu, ktorý môže slúžiť ako exekučný titul, predloží súdnej kancelárii zákonnú kópiu súdneho listu vrátane dôkazov o doručení a prípadne kópiu každej prijatej odpovede.

Pokiaľ ide o iné exekučné tituly, postup sa líši podľa ich povahy. Upravuje sa v oddiele 252 a nasl. Zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní.

3.2 Hlavné podmienky

Podmienky sa líšia v závislosti od ich povahy. Upravujú sa v oddiele 252 a nasl. Zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môže byť hnuteľný majetok vrátane týchto položiek:

 • akcie a podiely v obchodných spoločnostiach,
 • licencie vydané príslušným orgánom, ako sa môže stanovovať v nariadeniach ministra spravodlivosti,
 • poistné zmluvy,
 • úverové cenné papiere a práva duševného alebo priemyselného vlastníctva.

Zhabaniu však nepodliehajú tieto položky:

 • oblečenie na každodenné nosenie, posteľná bielizeň, vybavenie a nábytok, ktoré sa považujú za odôvodnene potrebné na dôstojný život dlžníka a jeho rodiny,
 • osobné doklady a knihy týkajúce sa povolania dlžníka, jeho manželky alebo jeho detí,
 • registre a zápisnice verejných notárov,
 • nástroje a náradie potrebné na výučbu alebo vykonávanie vedeckej alebo umeleckej činnosti dlžníka, jeho manželky alebo jeho detí,
 • zvieratá a nástroje potrebné na poľnohospodárstvo a plodiny, ktoré zatiaľ neboli pozberané alebo oddelené od pôdy,
 • lietadlá výlučne pridelené na štátnu službu vrátane poštových služieb, ale s výnimkou komerčných služieb,
 • námorné plavidlá v plnom prenájme maltskej vlády,
 • posvätné rúcha a nádoby, ktoré sa používajú vo vysvätenom kostole alebo patria kňazovi, náboženskému rádu alebo jeho členovi,
 • majetok člena policajného zboru alebo ozbrojených síl Malty, ako sú zbrane, strelivo, vybavenie, nástroje alebo odev, ktoré používa pri plnení svojich povinností.

Nehnuteľný majetok, obchodné podniky, lode, plavidlá a lietadlá zhabaniu podliehajú.

Exekúciu prikázaním pohľadávky nemožno nariadiť v súvislosti s týmito položkami:

 • mzda alebo plat (vrátane bonusu, príspevkov, nadčasov a iných odmien),
 • dávka, dôchodok, príspevok alebo pomoc uvedená v zákone o sociálnom zabezpečení alebo iný príspevok osoby, ktorej vláda vypláca dôchodok,
 • charitatívny grant alebo dar poskytnutý vládou,
 • odkaz výslovne poskytnutý na účely výživného, ak dlžník nemá iné prostriedky na živobytie a samotný dlh nesúvisí s výživným,
 • splatná suma výživného, či už priznaná sudcom, alebo verejnou listinou, ak samotný dlh nesúvisí s výživným,
 • peňažné prostriedky, ktoré boli dlžníkovi poskytnuté prostredníctvom zmluvy o pôžičke na výstavbu a údržbu budov, ktoré majú slúžiť ako hlavné obydlie dlžníka,
 • prečerpané bankové nástroje s výnimkou kreditných kariet, prostredníctvom ktorých dlžník realizuje svoju obchodnú činnosť,
 • bankové záruky a akreditívy.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Účinok spočíva v uplatňovaní exekučných titulov a prostredníctvom nich sa majetok nadobúda podľa zákona.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

To závisí od konkrétneho prípadu, ale vo všeobecnosti platí, že exekučné príkazy zostávajú v platnosti, kým je titul, na základe ktorého boli vydané, vykonateľný. Exekúciu prikázaním pohľadávky nemožno predĺžiť a zostáva v platnosti, kým sa nezruší súdnym výnosom.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Osoba, proti ktorej bol vydaný exekučný príkaz, alebo ktorákoľvek iná zainteresovaná osoba, môže na súde, ktorý príkaz vydal, podať žiadosť o úplné alebo čiastočné zrušenie exekučného opatrenia. Žiadosť sa oznámi protistrane, ktorá do desiatich dní poskytne odpoveď obsahujúcu všetky pripomienky, ktoré chce predložiť. Po vypočutí strán súd rozhodne o žiadosti. Opravný prostriedok proti uvedenému výnosu možno podať prostredníctvom žiadosti do šiestich dní odo dňa prečítania výnosu na verejnom súdnom konaní.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Rozhodnutia vyšších súdov sa môžu stať opäť vykonateľnými po desiatich (10) rokoch od dátumu, ku ktorému bolo možné vykonať súdne rozhodnutie alebo výnos. Rozhodnutia nižších súdov alebo súdov pre veci s nízkou hodnotou sporu sa môžu stať opätovne vykonateľnými po uplynutí piatich rokov. Exekučné tituly založené na zmluve, ak je dlh istý, likvidovaný a splatný, opatrenia podľa oddielu 166A kapitoly 12 maltských zákonov a zmenky a dlžobné úpisy sa môžu stať opätovne vykonateľnými po uplynutí troch rokov. Vykonateľnými sa opätovne stávajú na základe žiadosti podanej na príslušnom súde. Žiadateľ musí zároveň prísahou potvrdiť druh dlhu alebo pohľadávky, v súvislosti s ktorými žiada o exekúciu, a skutočnosť, že dlh, resp. jeho časť, sú stále splatné. Okrem toho sa za týchto okolností uplatňuje lehota tridsať (30) rokov, pričom však táto lehota môže byť na základe uvedenej žiadosti prerušená.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.