Ako vykonať súdne rozhodnutie

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Exekučné právo: všeobecné pravidlo

Konanie sa končí, keď sudca vydá rozsudok. V tomto rozsudku sa môže jednému účastníkovi (dlžníkovi) nariadiť, aby si splnil svoj záväzok voči druhému účastníkovi (veriteľovi). Ak to dlžník neurobí dobrovoľne, veriteľ sa môže domáhať splnenia tohto záväzku odvolaním sa na exekučné právo. Exekučné právo upravuje výkon súdnych rozhodnutí. Na tento účel sa v ňom stanovujú pravidlá týkajúce sa donucovacích opatrení a spôsobu ich uplatňovania. Na výkon súdnych rozhodnutí sú oprávnení exekútori na základe pokynov veriteľa, ktorý si chce vymôcť svoje nároky.

Aby sa mohli prijať donucovacie opatrenia stanovené v exekučnom práve, je potrebné splniť dve podmienky: mať exekučný titul (napríklad vykonateľné súdne rozhodnutie), ktorý sa musí vopred doručiť účastníkovi, od ktorého sa žiada výkon súdneho rozhodnutia.

Hlavnými aktérmi výkonu súdneho rozhodnutia sú osoba, ktorá žiada o výkon súdneho rozhodnutia (veriteľ), osoba, proti ktorej je tento výkon nariadený (dlžník) a exekútor (verejný činiteľ zodpovedný za konkrétny výkon súdneho rozhodnutia na žiadosť veriteľa).

Donucovacie opatrenia

Hlavným donucovacím opatrením je exekučné zablokovanie, ktoré je podrobne opísané v časti 2.1.

Medzi ďalšie donucovacie opatrenia patrí:

 1. penále a
 2. odňatie slobody (uväznenie za porušenie súdneho rozhodnutia).

Penále je peňažná suma stanovená v súdnom rozhodnutí, ktorú musí odsúdená osoba zaplatiť, ak si nesplní svoju hlavnú povinnosť (povinnosť, ktorá sa má vykonať). V zásade sa používa ako donucovací prostriedok v konaniach o nariadení predbežného opatrenia. Penále sa môže viazať iba na hlavnú povinnosť, ktorá nezahŕňa platbu peňažnej sumy.

Odňatie slobody alebo uväznenie za porušenie súdneho rozhodnutia je donucovací prostriedok, ktorý má účastníka prinútiť, aby splnil daný záväzok. Túto sankciu súdy nenariaďujú často a aj v prípade, že ju nariadia, vykoná sa len zriedkavo. Je možná len vtedy, ak ju nariadi sudca. Sudca môže povoliť takéto odňatie slobody v rámci výkonu rozsudkov alebo súdnych rozhodnutí na žiadosť veriteľa pod podmienkou, že sa týkajú iného odsúdenia než platby peňažnej sumy. Rovnako sa odňatie slobody môže použiť najmä v prípade rozsudkov, súdnych rozhodnutí a verejných listín, ktorými sa nariaďuje platba výživného, napríklad platba výživného v prospech detí, v súlade s knihou 1 Občianskeho zákonníka (pozri článok 585 Občianskeho súdneho poriadku).

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Konanie je opísané ďalej.

Exekučný titul

Exekučnými titulmi sú verdikty holandských súdov (rozsudky, rozhodnutia, nariadenia), verejné listiny (notárske listiny) a niektoré ďalšie dokumenty. Medzi ďalšie dokumenty, ktoré zákon označuje za exekučné tituly, patrí:

 • exekučný titul vydaný prokuratúrou,
 • exekučný titul vydaný daňovou správou,
 • rozhodcovský rozsudok s povolením na výkon,
 • zápisnica z urovnania sporu formou zmieru.

Súdna kancelária poskytne navrhovateľovi a odporcovi kópiu rozsudku. Ak ide o konečný rozsudok, účastník, ktorý môže dosiahnuť výkon tohto rozsudku, dostane kópiu vo vykonateľnej podobe. Účastníkom sa bezplatne vydá kópia (grosse) súdneho rozhodnutia. Ide o overenú kópiu súdneho rozhodnutia vydaného vo vykonateľnej podobe. K výkonu môže dôjsť len vtedy, ak bola vydaná takáto kópia. Kópia grosse môže byť vydaná aj vo forme notárskej listiny. Odovzdanie kópie grosse oprávňuje exekútora pristúpiť k výkonu súdneho rozhodnutia.

Pred výkonom súdneho rozhodnutia exekútor doručí dokument (grosse) osobe, od ktorej sa žiada výkon súdneho rozhodnutia. Účelom tohto doručenia je doručiť rozsudok protistrane a informovať ju, že veriteľ žiada, aby rešpektovala tento rozsudok.

Viac informácií o doručovaní exekučných titulov z iných členských štátov EÚ nájdete v nariadení EÚ o tejto záležitosti: nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.

Exekútori

Ich úloha pri výkone súdnych rozhodnutí

Exekútor je hlavným aktérom podieľajúcim sa na výkone súdnych rozhodnutí a koná vždy podľa pokynov osoby, ktorá žiada o výkon súdneho rozhodnutia. Tieto pokyny sa vydávajú odovzdaním kópie grosse (overená kópia súdneho rozhodnutia). Vo všeobecnosti platí, že exekútor nepotrebuje žiadne iné povolenie.

Exekútor môže v rámci výkonu súdneho rozhodnutia vykonať najmä tieto úkony:

 1. doručiť exekučný titul osobe, od ktorej sa žiada výkon súdneho rozhodnutia;
 2. požadovať splnenie záväzku, napr. požadovať úhradu určitej peňažnej sumy;
 3. prijať platbu, ak ju dlžník uhradí;
 4. zablokovať majetok a
 5. v prípade potreby požiadať o pomoc políciu (napríklad pri zablokovaní majetku).

Poplatky za úkony exekútorov

Úradné úkony vykonávané exekútormi podliehajú pevným poplatkom, ktoré sa môžu účtovať dlžníkovi. Veriteľ neplatí žiadne pevné poplatky; je potrebné sa na nich dohodnúť s exekútorom. Odmeny, ktoré exekútor účtuje dlžníkovi, sú stanovené vo vyhláške zo 4. júla 2001, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa úradných úkonov a odmien exekútorov (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Viac informácií o sadzbách za úradné úkony od roku 2019 nájdete na webovom sídle Kráľovskej profesijnej organizácie exekútorov Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

3.2 Hlavné podmienky

Dve všeobecné podmienky na účely výkonu súdneho rozhodnutia sú:

 • držba exekučného titulu a
 • doručenie tohto titulu osobe, od ktorej sa žiada výkon súdneho rozhodnutia, pred začatím výkonu.

Ako už bolo uvedené, hlavným donucovacím opatrením v rámci výkonu súdneho rozhodnutia je exekučné zablokovanie.

Je takisto možné prijať opatrenia ešte pred získaním exekučného titulu. O tieto opatrenia možno požiadať pred vyhlásením rozsudku, počas konania alebo dokonca pred začatím konania a označujú sa ako ochranné opatrenia, t. j. ich cieľom je chrániť nároky. Ochranné opatrenia zahŕňajú predbežné obstavenie, zapečatenie a zostavenie súpisu majetku. V tomto informačnom dokumente sa opisuje exekučné zablokovanie.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Predmet aj povaha exekučných opatrení sa môžu líšiť. Je potrebné rozlišovať medzi opatreniami, ktorých cieľom je zaplatenie peňažnej sumy, vydanie majetku, vykonanie úkonu a zdržanie sa určitého konania. Najčastejšou formou zablokovania je zablokovanie, ktorého cieľom je vymoženie peňažnej sumy (zablokovanie na základe nároku).

Ak povinnosťou dlžníka nie je vykonať nejakú činnosť, táto povinnosť môže spočívať vo vykonaní vecného úkonu alebo právneho úkonu. Ak vecný úkon nie je spojený s konkrétnou osobou, veriteľ môže sám požiadať súd o povolenie dosiahnuť výsledok, ku ktorému by viedlo vykonanie tohto úkonu. Ak povinnosť dlžníka spočíva vo vykonaní právneho úkonu, ako je napríklad prijatie ponuky, tento úkon sa môže nahradiť súdnym rozhodnutím. Súd môže takisto nariadiť dlžníkovi, aby sa zdržal určitého konania.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekučného zablokovania môže byť:

 1. hnuteľný majetok, ktorý nie je zaregistrovaný. Majetok podliehajúci registrácii zahŕňa: nehnuteľnosti, lode a lietadlá;
 2. akcie na meno alebo iné cenné papiere na meno, na majiteľa alebo na príkaz;
 3. majetok vo vlastníctve tretej strany (zablokovanie prikázaním pohľadávky);
 4. nehnuteľný majetok;
 5. lode a
 6. lietadlá.

Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, má spravidla možnosť rozhodnúť sa, ktorý majetok chce zablokovať.

V zásade môže byť predmetom zablokovania celý majetok dlžníka. Niektoré druhy majetku nemožno zablokovať, napríklad majetok na uspokojovanie základných potrieb, ako je oblečenie, potraviny, pracovné nástroje, odborná literatúra a predmety používané na vzdelávacie, umelecké a vedecké účely. Od zablokovania je oslobodená aj časť mzdy, výživného alebo dávok. V týchto prípadoch sa uplatňuje úroveň chránených príjmov, aby sa zabezpečilo, že dlžník bude mať v každom prípade dostatočný príjem na zabezpečenie svojich základných potrieb.

Zablokovať nemožno ani majetok určený na verejné služby. Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, môže požadovať súčasné zablokovanie rôznych druhov majetku.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Právne účinky zablokovania nezaregistrovaného hnuteľného majetku

Dôsledkom zablokovania je, že úkonmi, ktoré dlžník vykonáva po zablokovaní, nemôžu byť dotknuté práva strany, ktorá požiadala o zablokovanie. Ak napríklad dlžník majetok predá, kupujúci si v zásade nemôže uplatniť žiadne vlastnícke právo na tento majetok u veriteľa. Ďalším dôsledkom je, že zablokovanie sa vzťahuje aj na všetky príjmy z tohto majetku.

Právne účinky zablokovania akcií, cenných papierov a iných aktív

Neexistujú žiadne osobitné právne účinky. Hlasovacie právo si počas trvania zablokovania ponecháva osoba, na ktorú sa zablokovanie vzťahuje.

Právne účinky zablokovania prikázaním pohľadávky

V prípade zablokovania prikázaním pohľadávky veriteľ (osoba, ktorá požiadala o zablokovanie) požaduje zablokovanie majetku, ktorý je vo vlastníctve tretej strany (inej, ako je dlžník), pretože táto tretia strana má voči dlžníkovi dlh alebo má v držbe majetok, ktorý patrí dlžníkovi.

Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, je po zablokovaní chránená proti právnym úkonom protistrany: tieto úkony nie je možné uplatniť proti tejto strane. Dvomi bežnými formami zablokovania prikázaním pohľadávky je zablokovanie bankového účtu alebo mzdy či dávky zamestnanca.

Právne účinky zablokovania nehnuteľného majetku

Zablokovanie nehnuteľného majetku sa zapisuje do verejných registrov vedených katastrom nehnuteľností. Lode a lietadlá sa po zápise do registrov považujú za nehnuteľný majetok. Zablokovanie nadobúda účinnosť od okamihu jeho zápisu. Zablokovanie sa vzťahuje aj na všetky príjmy z nehnuteľného majetku po jeho zablokovaní. Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, je chránená proti právnym úkonom, ktoré dlžník vykonal po zablokovaní. Scudzenie (predaj) nehnuteľného majetku nemožno uplatniť vo vzťahu k strane, ktorá požiadala o zablokovanie.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Premlčacia lehota na výkon súdneho rozhodnutia je spravidla dvadsať rokov a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dátume vydania rozhodnutia. Ak výkon súdneho rozhodnutia podlieha určitým požiadavkám, ktorých splnenie nezávisí od vôle osoby, v prospech ktorej bol rozsudok vydaný, premlčacia lehota na výkon súdneho rozhodnutia je dvadsať rokov a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy boli splnené požiadavky.

Na sumy, ktoré sa majú podľa rozsudku splatiť do jedného roka alebo skôr, sa však vzťahuje premlčacia lehota päť rokov. Pokiaľ ide o úroky, pokuty, penále a iné odsúdenia, premlčanie nadobúda účinnosť najneskôr v momente premlčania pre výkon hlavného odsúdenia, pokiaľ premlčacia lehota nie je prerušená alebo predĺžená.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia

V článku 438 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje všeobecné pravidlo pre spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, ktoré sa označujú ako exekučné spory. V rámci takéhoto typu sporu sa môže dlžník pokúsiť zabrániť výkonu opatrenia. Spor sa môže týkať napríklad významu a rozsahu exekučného titulu, vplyvu skutočností, ktoré sa objavili po vydaní rozsudku (exekučného titulu), platnosti zablokovania alebo otázky, komu patrí zablokovaný majetok. Spor týkajúci sa výkonu súdneho rozhodnutia sa týka výlučne otázok výkonu. Neprehodnocuje sa podstata samotnej veci, v súvislosti s ktorou už bol vydaný rozsudok.

V prípade sporu týkajúceho sa výkonu súdneho rozhodnutia môže dlžník napríklad tvrdiť, že strana, ktorá požiadala o zablokovanie, zneužíva svoje právo alebo že zablokovanie je neprimerané vzhľadom na rozsudok. Dlžník (osoba, od ktorej sa žiada výkon súdneho rozhodnutia) už nemôže proti rozsudku predložiť žiadne ďalšie vecné námietky. Ak tak chce urobiť, musí začať námietkové konanie, odvolacie konanie alebo kasačné konanie.

Miestna príslušnosť

Miestna príslušnosť sa týka miesta súdu, ktorý má právomoc zaoberať sa vaším prípadom. Súdom s miestnou príslušnosťou je súd, ktorý je príslušný podľa všeobecných pravidiel o príslušnosti súdov. Je to súd v mieste, v ktorom sa požiadalo alebo sa požiada o zablokovanie, súd v mieste, v ktorom sa nachádza príslušný majetok, alebo súd v mieste, kde sa vykoná súdne rozhodnutie. V súvislosti so všetkými exekučnými opatreniami, ktoré prebiehajú v Holandsku, sa musí zistiť príslušný holandský súd.

Vecná príslušnosť

Otázkou v tomto prípade je, ktorý súd je príslušný na riešenie vášho prípadu. Okresný súd (rechtbank) je príslušným súdom pre všetky spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia bez ohľadu na to, ktorý súd vyhlásil rozsudok, ktorý sa má vykonať. Je príslušný dokonca aj vtedy, ak rozhodnutie vydal odvolací súd (gerechtshof) alebo holandský najvyšší súd (Hoge Raad der Nederlanden).

Spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia sa väčšinou riešia v konaní o nariadení predbežného opatrenia. Súd môže rozhodnúť o pozastavení výkonu súdneho rozhodnutia na určité obdobie alebo o zrušení zablokovania.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.