Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon rozhodnutia je právny proces, prostredníctvom ktorého možno vynútiť súlad s rozsudkom, príkazom alebo rozhodnutím súdov.

Severné Írsko má jedinečný systém na výkon občianskoprávnych rozsudkov. Väčšina bežných právnych systémov vykonáva rozsudky prostredníctvom vedľajších súdnych príkazov. V Severnom Írsku občianskoprávne rozsudky týkajúce sa vymáhania peňazí, hnuteľného a nehnuteľného majetku vykonáva ústredný orgán s názvom Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office), ktorý vykonáva administratívne aj súdne funkcie.

Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí bol založený v roku 1971 a od roku 1979 ho spravuje Služba súdov a tribunálov v Severnom Írsku (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Právomoci a postupy Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí sú obsiahnuté v nariadení o výkone rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 (ďalej len „nariadenie z roku 1981“) a v pravidlách pre výkon súdnych rozhodnutí (Severné Írsko) z roku 1981 (SR 1981/147).

Rôzne spôsoby exekúcie sú:

Splátkový príkaz – ide o príkaz na platbu v splátkach, ak je Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí presvedčený, že povinný má alebo bude mať prostriedky na vyrovnanie celej dlžnej sumy alebo jej časti v primeranej lehote.

Príkaz na zrážky zo mzdy – ide o príkaz smerujúci k zamestnávateľovi povinného, v ktorom sa od neho vyžadujú pravidelné zrážky zo mzdy alebo z platu povinného a ich vyplácanie Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí. Tento príkaz sa líši od väčšiny ostatných exekučných titulov tým, že Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí nemá právomoc vydať ho bez predchádzajúcej žiadosti oprávneného.  Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže tiež pozastaviť doručenie príkazu zamestnávateľovi, ak je presvedčený, že povinný platby úradu uskutoční dobrovoľne.

Príkaz na zaistenie – tento príkaz umožňuje Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí zhabať a predať časť tovaru a iného majetku povinného. Majetok prechádza do úschovy a vlastníctva Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí a je vinkulovaný v prospech oprávneného, v prospech ktorého je príkaz vydaný.

Príkaz na uvalenie bremena na pozemok – tento príkaz sa najčastejšie používa pri vysokých pohľadávkach a zvyčajne sa používa spolu s iným spôsobom exekúcie. Tento príkaz sám osebe nemá vplyv na praktické vymáhanie pohľadávky; oprávnený musí podniknúť kroky na uplatnenie práva na predaj podaním návrhu na výkon záložného práva súdu – v nariadení z roku 1981 je tiež ustanovenie o vydávaní príkazov na uvalenie bremena na iné druhy majetku.

Príkaz na určenie príjemcu a príkaz podľa zákona Crown Proceedings Act – príkaz na určenie príjemcu funguje tak, že sa hlavný exekútor (Chief Enforcement Officer) určí za správcu v prípade akejkoľvek platby, na ktorú by mohol mať povinný nárok. Medzi príklady druhov platieb, pre ktoré je vhodné vydať príkaz na určenie správcu, patrí nájomné a zisky z pozemkov, právo vrátenia na základe závetu alebo sumy splatné samostatne zárobkovo činnému oprávnenému v zmluve alebo platby splatné z občianskoprávneho nároku voči inej osobe alebo spoločnosti.

Prikázanie (zabezpečenie) pohľadávky – pri prikázaní pohľadávky sa vyžaduje, aby dlžník povinného zaplatil pohľadávku oprávnenému alebo v jeho prospech. Poskytuje zabezpečený štatút oprávneného každému oprávnenému, ktorý ho získa, a je uplatniteľné na splatné alebo vznikajúce pohľadávky.

Príkazy na odovzdanie držby pozemkov – rozsudok o držbe pozemkov sa vykonáva príkazom na odovzdanie držby pozemkov a oprávňuje Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí vysťahovať akéhokoľvek držiteľa, či už odporcu, alebo nie.

Príkaz na vydanie majetku – rozsudok o vlastníctve majetku sa vykonáva príkazom na vydanie majetku. Majetok prevezme Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí a vráti ho oprávnenému.  Toto si nemožno zamieňať s príkazom na zaistenie, pretože majetok sa nepredáva.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Každá osoba oprávnená na výkon rozsudku môže po zaplatení príslušného poplatku požiadať Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí o výkon tohto rozsudku. Návrhu musí predchádzať „oznámenie o úmysle požiadať o vykonanie rozhodnutia“ povinnému. Ak povinný nesplní podmienky rozsudku do desiatich dní odo dňa oznámenia o úmysle vykonať rozsudok, žiadateľ môže pristúpiť k výkonu rozsudku. Predbežný návrh sa môže podať v prípadoch, keď súčet všetkých splatných súm presahuje 3 000 GBP. To oprávnenému umožňuje získať vydanie príkazu na zaistenie a správy o prostriedkoch povinného s cieľom uskutočniť informovanejšie rozhodnutie o tom, či pokračovať vo vykonávaní.

Po prijatí návrhu Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí okamžite doručí povinnému „príkaz na zaistenie“, na základe ktorého prechádza konkrétny majetok (s niekoľkými výnimkami, ako je napríklad majetok v domácnosti) povinného do držby a pod kontrolu úradu pre výkon súdnych rozhodnutí, takže sa nemôže odpredať. Príkaz na zaistenie sa vydá až po zaplatení sumy uvedenej v rozsudku alebo v prípade, že sa upustí od návrhu na výkon rozhodnutia.

Ďalšou fázou procesu vykonávania rozsudku je zistenie informácií o prostriedkoch povinného a má zásadný význam pre rozhodovanie o návrhu na výkon rozhodnutia. Od povinného sa vyžaduje, aby exekútorovi poskytol také informácie o svojich prostriedkoch, aké exekútor požaduje. S povinným sa v jeho príbytku uskutoční pohovor alebo je predvolaný, aby sa dostavil pred vymenovaného exekútora na preskúmanie.

Po prijatí správy od exekútora vedúci úradu (Master, pozri nižšie) alebo hlavný exekútor vydá dočasné rozhodnutie, ktorým sa rozhodne o návrhu na výkon rozhodnutia. Iba vedúci úradu môže vydávať príkazy na zaistenie, prikázanie pohľadávky a príkazy na určenie správcov a príkazy podľa zákona Crown Proceedings Act. Zohľadnia sa finančné a iné relevantné okolnosti povinného a určí sa najlepší spôsob exekúcie alebo to, či sa rozsudok vôbec môže vykonať. Strany sú upovedomené a majú možnosť vzniesť námietky. Ak sa nevznesie žiadna námietka, rozhodnutie sa potvrdí, ale ak sa námietka vznesie, vec sa predloží na vypočutie pred vedúcim úradu.

Štatút, úlohy, povinnosti a právomoci exekútorov

Na čele Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí stojí vedúci pracovník so štatútom a funkciou Master (druh súdneho úradníka) a medzi zamestnancov patria hlavný exekútor (a zástupca), menovaní exekútori a exekútori, ktorí sú pridelení do každého z okresov Severného Írska.

Právomoci zverené Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí, ktoré mu umožňujú vykonávať jeho súdnu právomoc, sú stanovené v nariadení z roku 1981. Mimoriadne dôležitá je právomoc vydávať širokú škálu uvedených exekučných príkazov. Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí má vedľajšie právomoci na pomoc pri procese vykonávania rozsudkov. Patrí medzi ne vydávanie príkazov na zaistenie a postupy týkajúce sa predvolávania a výsluchu svedkov, výsluchu povinných, pokiaľ ide o ich prostriedky, vrátane výsluchu tretích strán (ktoré môžu mať informácie o prostriedkoch a majetku povinného) a prijímania peňažných prostriedkov získaných pri výkone rozsudkov.

Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí má tiež právomoc zamietnuť návrh na výkon rozhodnutia. Dôvody, na základe ktorých sa to môže uskutočniť, nie sú uvedené v nariadení z roku 1981, ale spravidla nastanú vtedy, keď navrhovateľ nie je oprávnený vykonať rozsudok. Ak nie je možné rozsudok vykonať v primeranej lehote (vydaním príkazu na výkon rozhodnutia), Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže vydať oznámenie a osvedčenie o nevykonateľnosti. Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí má tiež rozsiahlu právomoc pozastaviť výkon akéhokoľvek rozsudku, a to úplne alebo za určitých podmienok.

Využívanie právnikov alebo iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva

Na vypočutie pred vedúcim úradu sa môže ktorákoľvek strana alebo osoba dotknutá príkazom dostaviť osobne alebo prostredníctvom právneho poradcu alebo právneho zástupcu.

Rozsah nákladov na exekúciu

Systém výkonu rozsudkov v Severnom Írsku je financovaný z poplatkov, ktoré platia používatelia. Splatné poplatky sú obsiahnuté v časti 1 dodatku k nariadeniu o poplatkoch za výkon súdnych rozhodnutí (Severné Írsko) z roku 1996 (v znení zmien) (SR 1996/101) a závisia od sumy vymáhateľnej podľa rozsudku, pričom momentálne platné poplatky možno nájsť aj na webovom sídle služby súdov a tribunálov v Severnom Írsku.

3.2 Hlavné podmienky

Súdna právomoc Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí je stanovená v nariadení z roku 1981 a zahŕňa tieto rozsudky:

 • peňažné rozsudky vrátane rozsudkov na ktorejkoľvek súdnej úrovni v Severnom Írsku, rozsudky vydané mimo Severného Írska a registrované v Severnom Írsku a niektoré rozsudky vydané podľa európskeho práva pre pohľadávky alebo odškodné spolu s niektorými rozhodnutiami tribunálov a rozhodcovských súdov,
 • rozsudky, podľa ktorých má osoba právo vlastniť akýkoľvek pozemok, najmä príkazy na držbu v prospech hypoték, hoci sa vydávajú aj pre súkromných a verejných vlastníkov pozemkov,
 • rozsudky, podľa ktorých má osoba nárok na vydanie majetku,
 • rozsudky, ktorými sa osobe prikazuje, aby zaplatila peniaze súdu alebo konala v obmedzenej lehote, a rozsudky proti spoločnostiam.
 • Právomoc Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí vykonať rozsudok má určité obmedzenia vrátane nasledujúcich:
 • ak sa rozsudok môže vykonať iba s povolením súdu, ktorý ho vydal, musí sa najprv získať povolenie súdu,
 • ak sa výkon rozsudku pozastavil alebo odložil, návrh na výkon nie je možné prijať, kým sa pozastavenie alebo odklad nezruší,
 • ak uplynulo šesť a viac rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, nemožno ho vykonať. Po uplynutí tejto lehoty možno podať vedúcemu úradu návrh na výkon rozhodnutia,
 • rozsudok proti osobe v inom než vlastnom mene alebo spôsobe si vyžaduje povolenie predtým, ako sa môže vykonať.

Rozhodnutie o tom, ktorý exekučný príkaz sa vydá, je na Úrade pre výkon súdnych rozhodnutí a žiaden navrhovateľ nemôže vyžadovať použitie konkrétneho spôsobu.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Pokiaľ ide o mzdy a platy, môžu sa prijať exekučné opatrenia s použitím zrážok zo mzdy. Zrazená suma sa vypočíta s prihliadnutím na „bežnú sadzbu zrážok“ a „chránenú sadzbu príjmu“. Prvá sadzba je sadzbou, ktorú považuje Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí za vhodné uplatniť na mzdu povinného, aby sa splnili jeho záväzky podľa rozsudku. Druhá sadzba je sadzbou, podľa ktorej Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí rozhoduje o nevykonaní zrážok zo mzdy povinného vzhľadom na jeho zdroje a potreby.

Existujú štyri kategórie majetku, ktoré môžu byť predmetom príkazu na zaistenie:

 • hnuteľný majetok, na ktorom má povinný predajný záujem,
 • peniaze, zmenky, dlhopisy a vlastné zmenky a akékoľvek iné cenné papiere patriace povinnému,
 • akákoľvek životná poistka, v ktorej má povinný výlučný podiel skutočného vlastníka, ako aj
 • majetok manžela/manželky povinného, ak sa súdna pohľadávka týka majetku získaného alebo služieb poskytnutých alebo nájomného alebo sadzieb splatných v súvislosti s užívaním priestorov na všeobecné použitie alebo užívaním povinného a jeho rodiny.

Majetok oslobodený od zaistenia zahŕňa oblečenie, nábytok, postele a iný nevyhnutný majetok v domácnosti; nástroje a náradie na obchodnú činnosť povinného do hodnoty 200 GBP; majetok v držbe povinného zverený inej osobe a majetok v rukách správcu, ktorého určil súd.

Príkaz na uvalenie bremena na pozemok sa môže vydať na akýkoľvek pozemok alebo nehnuteľnosť v krajine povinného a „nehnuteľnosť v krajine“ zahŕňa akýkoľvek právny alebo primeraný majetok alebo úrok, vecné bremeno, právo, titul, pohľadávku, dopyt, poplatok, záložné právo alebo zaťaženie na pozemku alebo v súvislosti s ním. Príkaz na uvalenie vecného bremena a iné podobné príkazy sa môžu vydávať aj na iné druhy nehnuteľností okrem pozemkov. Konkrétne ide o prostriedky alebo zásoby vo vládnych orgánoch, verejných podnikoch alebo spoločnostiach, dlhopisy, finančné prostriedky na súde, a podiely v súkromných spoločnostiach.

Okrem zaistenia peňazí, ktoré povinnému dlhuje klient alebo zákazník za poskytnuté práce alebo služby, možno vydať príkaz na zaistenie pohľadávky v súvislosti s akýmikoľvek peniazmi, ktoré má povinný v banke alebo stavebnej sporiteľni.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Akýkoľvek príkaz na výkon rozhodnutia vydaný Úradom pre výkon súdnych rozhodnutí má rovnakú silu a účinok ako príkaz vrchného súdu. V prípade nedodržania príkazu na výkon rozhodnutia sa môžu použiť rôzne vedľajšie vykonávacie právomoci vrátane:

 • donucovacej väzby až do šiestich týždňov za úmyselné nezaplatenie splátok splatných na základe splátkového príkazu alebo inej sumy peňazí špecifikovanej v článku 107 nariadenia z roku 1981,
 • príkazov na sekvestráciu, ktoré oprávňujú každú osobu určenú za sekvestrátora vstúpiť na všetky pozemky, ktoré sú majetkom osoby, proti ktorej bol rozsudok vydaný, prijímať, sekvestrovať a vyberať nájomné a zisky z týchto pozemkov a odobrať akýkoľvek iný osobný majetok tejto strany a udržiavať ho v sekvestrácii až do splnenia príkazu.

Prípady pohŕdania Úradom pre výkon súdnych rozhodnutí sa môžu postúpiť vrchnému súdu, ktorý sa môže zaoberať deliktom, akoby k nemu došlo na tomto súde.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

K uspokojeniu peňažného rozsudku dôjde, keď je suma uvedená v rozsudku zaplatená alebo uspokojená. Ak k tomu dôjde, je každý príkaz na vykonanie rozsudku v súvislosti s rozsudkom zrušený. Ak bol príkaz na držbu pôdy alebo na vydanie majetku úspešne vykonaný, nemožno podniknúť žiadne ďalšie kroky okrem vymáhania trov a výdavkov na vykonanie.

Oprávnený alebo povinný môžu požiadať Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí o zrušenie alebo zmenu príkazu na výkon rozhodnutia a môže sa uskutočniť vypočutie.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Interné odvolania podáva hlavný exekútor vedúcemu úradu.

Externé odvolania podáva Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí vrchnému súdu vo veciach skutkového a právneho stavu za okolností uvedených v článku 140 nariadenia z roku 1981 a v opačnom prípade na odvolací súd z právnych dôvodov. Príkaz na zrážky zo mzdy je jediným typom príkazu na vykonanie peňažných rozsudkov uvedeným v článku 140 a neexistuje žiadne všeobecné právo odvolať sa proti odmietnutiu vykonať akýkoľvek konkrétny príkaz na vykonanie rozsudku.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Viaceré obmedzenia výkonu sú stanovené v článku 17 nariadenia o výkone súdnych rozhodnutí (Severné Írsko) z roku 1981 a tiež v článku 5 pravidiel výkonu súdnych rozhodnutí (Severné Írsko) z roku 1981.  Obmedzenia existujú a týkajú sa mnohých rôznych scenárov, v ktorých sa žiada výkon rozsudku.  Existujú obmedzenia s cieľom chrániť povinného pred množstvom rôznych situácií, napríklad [ale nielen:]:

a) ak sa pred začiatkom výkonu rozhodnutia musí požadovať povolenie súdu;

b) ak súd pozastavil alebo odložil výkon rozsudku, ktorý by bránil výkonu rozsudku vydaného Úradom pre výkon súdnych rozhodnutí;

c) ak je návrh na výkon rozsudku podaný viac ako 6 rokov odo dňa, keď sa rozsudok stal vykonateľným.  V takom prípade oprávnený požiada úrad o povolenie na výkon svojho rozsudku pred podaním návrhu – rozhodne o tom vedúci Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí;

d) návrh na výkon rozhodnutia nebude prijatý, ak uplynulo viac ako 12 rokov od dátumu, keď sa rozsudok stal vykonateľným;

e) ak je podaný viac ako jeden návrh na výkon toho istého rozsudku,  oprávnený pred podaním ďalšieho návrhu o výkon toho istého rozsudku požiada hlavného exekútora o povolenie;

f) ak oprávnený po vynesení rozsudku postúpil pohľadávku tretej strane;

g) ak súd vložil do rozsudku podmienku, ktorá sa nesplnila a ktorá by bránila výkonu rozsudku vydaného Úradom pre výkon súdnych rozhodnutí;

h) prijatie návrhu na výkon rozhodnutia v prípade, že sa čaká na príkaz na pozastavenie výkonu rozhodnutia podľa pravidla 103.  Povolenie vedúceho úradu musí byť vydané pred podaním akéhokoľvek návrhu na výkon;

i) prijatie návrhu na výkon rozhodnutia, ak bol podľa článku 14 ods. 1 vydaný príkaz na pozastavenie výkonu rozhodnutia z dôvodu platobnej neschopnosti.

Ak Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí potvrdil, že rozsudok nie je vykonateľný [články 19 až 21 nariadenia o výkone rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981], osvedčenie možno zrušiť (na žiadosť oprávneného). Je to však obmedzené na 12 rokov od dátumu vydania osvedčenia o nevymáhateľnosti.

V článku 16 nariadenia o obmedzeniach (Severné Írsko) z roku 1989 sa stanovuje, že obmedzenia výkonu rozsudkov (a úroky) sa nezačnú po 6 rokoch, odkedy sa rozsudok stal vykonateľným.  Vedúci Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí to vezme do úvahy pri posudzovaní návrhu na výkon rozsudku, ktorý je starší ako 6 rokov [pozri bod d)].

Súvisiace odkazy

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 25/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.