Ako vykonať súdne rozhodnutie

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Pravidlá vykonávania rozsudkov v občianskych súdnych konaniach vrátane obchodných vecí sú stanovené v poľskom Občianskom súdnom poriadku (Kodeks postępowania cywilnego) zo 17. novembra 1964 (Zbierka zákonov z roku 2021, bod 1805 v znení zmien).

Exekúcia je použitie donucovacích opatrení zakotvených v právnych predpisoch príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vymôcť dlh voči veriteľom na základe exekučného titulu. Exekučné konanie sa začína podaním návrhu na exekúciu.

Základom exekúcie je exekučný titul. Exekučným titulom je spravidla exekučný príkaz s doložkou vykonateľnosti (článok 776 Občianskeho súdneho poriadku). Táto doložka sa nevyžaduje pri niektorých súdnych rozhodnutiach vydaných na úrovni členského štátu alebo v dohodách o urovnaní a úradných dokumentoch uvedených v článku 1153 ods. 14 Občianskeho súdneho poriadku. Ak tieto súdne rozhodnutia, dohody o urovnaní a úradné dokumenty spĺňajú uvedené podmienky, predstavujú exekučný titul, s ktorým sa veritelia môžu obrátiť priamo na exekučný orgán.

Do exekučného konania sú zapojené dva druhy orgánov:

 • súdne orgány – v konaniach na začlenenie doložky vykonateľnosti do exekučného príkazu [predsedajúci sudca; okresné súdy (sąd rejonowy), krajské súdy (sąd okręgowy) a odvolacie súdy (sąd apelacyjny), súdni úradníci (referendarz sądowy)];
 • orgány presadzovania práva – v príslušných exekučných konaniach sú to okresné súdy a súdni exekútori (článok 758 Občianskeho súdneho poriadku).

Účastníkmi konania o vyhlásení vykonateľnosti aj exekučného konania sú dlžník a veriteľ.

V poľských právnych predpisoch sa rozlišujú tieto druhy exekúcie:

exekúcia peňažných plnení vyplývajúcich z:

 • hnuteľného majetku,
 • odmien za prácu,
 • bankových účtov,
 • iných nárokov,
 • iných majetkových práv,
 • nehnuteľného majetku,
 • námorných plavidiel,

exekúcia nepeňažných plnení:

 • prepadnutie hnuteľného majetku,
 • odovzdanie nehnuteľného majetku,
 • vymáhanie rozhodnutí, ktoré si vyžadujú vyhlásenie o úmysle, vrátane uzavretia zmluvy (článok 1047 Občianskeho súdneho poriadku);
 • vymáhanie nahraditeľných a nenahraditeľných úkonov a opomenutí (články 1049 – 1056 Občianskeho súdneho poriadku);

exekúcia pohľadávok na výživné – súd automaticky začlení doložku vykonateľnosti do exekučného titulu. V takýchto prípadoch sa exekučný titul automaticky doručí veriteľovi. V prípadoch, keď sa nariadi platba výživného, sa môže exekučné konanie začať na žiadosť súdu prvého stupňa, ktorý sa prípadom zaoberal. Táto žiadosť sa podá príslušnému exekučnému orgánu. Súdny exekútor má zákonnú povinnosť vykonať vyšetrovanie s cieľom zistiť dlžníkove príjmy, majetok a miesto pobytu. Ak sa tento postup ukáže ako neúčinný, polícia, konajúca na návrh súdneho exekútora, podnikne primerané kroky na zistenie miesta bydliska a výkonu práce dlžníka. Vyšetrovanie by sa malo vykonávať pravidelne v intervaloch maximálne šiestich mesiacov. Ak sa vyšetrovaním nezistí príjem alebo majetok dlžníka, súdny exekútor požiada súd, aby dlžníkovi nariadil povinnosť priznať svoj majetok. Ak dlžník s platbami mešká viac ako šesť mesiacov, súdny exekútor ex officio požiada Národný súdny register (Krajowy Rejestr Sądowy), aby bol dlžník zaradený do zoznamu insolventných dlžníkov. Nevykonanie exekučného opatrenia nepredstavuje dôvod na zastavenie konania.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Podľa článku 758 Občianskeho súdneho poriadku patria otázky týkajúce sa výkonu súdnych rozhodnutí do právomoci okresných súdov a súdnych exekútorov, ktorí konajú v ich mene.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Podľa článku 803 Občianskeho súdneho poriadku možno na základe exekučného titulu vymáhať celý nárok v súvislosti so všetkými kategóriami majetku dlžníka, pokiaľ v titule nie je stanovené inak. Exekučný orgán nie je oprávnený skúmať platnosť a uplatniteľnosť exekučného titulu, na ktorý sa vzťahuje daný záväzok. Je však potrebné preskúmať napadnuteľnosť pohľadávky, na ktorú sa exekučný titul vzťahuje.

Základom pre výkon rozhodnutia je spravidla exekučný titul s vyznačenou doložkou vykonateľnosti.

Podľa článku 777 Občianskeho súdneho poriadku sa za exekučný titul považuje:

 • právoplatný alebo okamžite vykonateľný rozsudok a dohoda o urovnaní dosiahnutá na súde;
 • právoplatné alebo okamžite vykonateľné rozhodnutie súdneho úradníka (referendarz sądowy);
 • iné rozsudky, dohody o urovnaní a právne nástroje, ktoré sa podľa zákona vykonávajú prostredníctvom súdnej exekúcie;
 • notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje, aby zaplatil určitú sumu alebo odovzdal vymedzené druhy položiek v množstve uvedenom v listine, resp. odovzdal jednotlivo vymedzené položky, pričom v listine sa stanovuje dátum, ku ktorému je potrebné tento záväzok splniť, resp. sa v nej uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby sa mohla začať exekúcia;
 • notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje vyplatenie sumy uvedenej v listine alebo v doložke o indexácii, pričom v listine sa uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby bol tento záväzok splnený, a dátum, ku ktorému veriteľ môže požiadať o vyznačenie doložky vykonateľnosti na listine;
 • notárska listina uvedená v odseku 4 alebo 5, ktorou sa osoba, ktorá nie je osobným dlžníkom a ktorej majetok, pohľadávka alebo právo sú zaťažené hypotékou alebo záložným právom, dobrovoľne podriadila exekučnému opatreniu vzťahujúcemu sa na majetok zaťažený hypotékou alebo založený majetok s cieľom uspokojiť peňažnú pohľadávku zabezpečeného veriteľa.

Vyhlásenie dlžníka o dobrovoľnom podriadení sa exekúcii možno predložiť aj v samostatnej notárskej listine.

Len platné súdne príkazy, ktoré obsahujú doložku vykonateľnosti alebo sú okamžite vykonateľné (na základe príkazu na okamžitú exekúciu vydaného ex officio alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania), môžu predstavovať exekučný titul. Notárska listina sa považuje za rovnocennú exekučnému titulu, ak spĺňa podmienky stanovené v Občianskom súdnom poriadku a notárskych predpisoch.

Medzi ďalšie exekučné tituly patria: výpis zo zoznamu pohľadávok v konkurznom konaní; právoplatná dohoda s bankou; plán rozdelenia súm získaných exekúciou nehnuteľného majetku; bankový exekučný titul stanovený v právnych predpisoch o bankovníctve, ale až po tom, ako súd vyznačí doložku vykonateľnosti; rozsudky vynesené zahraničnými súdmi a dohody o urovnaní dosiahnuté na týchto súdoch po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Súdne rozhodnutia vynesené súdmi cudzích krajín v občianskoprávnych veciach, ktoré sú vykonateľné prostredníctvom súdnej exekúcie, sa považujú za exekučné tituly po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Rozsudok sa považuje za vykonateľný, ak je vykonateľný v krajine pôvodu a ak nevzniknú žiadne prekážky uvedené v článku 1146 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho zákonníka.

3.1 Konanie

Exekučný titul slúži ako základ na začatie exekučného konania. Spravidla súd prvého stupňa, ktorý sa vecou zaoberá, začlení doložku vykonateľnosti do exekučných titulov vydaných súdom (článok 781 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrhy na vyznačenie doložky vykonateľnosti súd preskúma bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní po predložení návrhu príslušnému orgánu (článok 781 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Doložka vykonateľnosti sa ex officio začlení do titulov vydaných v konaniach, ktoré boli alebo mohli byť začaté ex officio. Súd začlení doložku vykonateľnosti ex officio do platobných rozkazov vydaných v elektronickom konaní o platobnom rozkaze bezprostredne po tom, ako nadobudnú právoplatnosť (článok 782 Občianskeho súdneho poriadku).

Exekúcia sa spravidla začína na základe návrhu. V konaniach, ktoré môžu byť začaté ex officio, môže byť exekučné konanie začaté ex officio na základe žiadosti súdu prvého stupňa, ktorý sa zaoberá vecou podanou na príslušnom súde alebo u súdneho exekútora (článok 796 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Žiadosť o začatie exekučného konania môže podať veriteľ na príslušnom okresnom súde alebo u súdneho exekútora, ktorý pôsobí na tomto súde. Návrh môže predložiť aj iný príslušný orgán (súd alebo prokuratúra vo veciach týkajúcich sa vymáhania pokút, penále, súdnych poplatkov a trov konania splatných štátnej pokladnici).

Návrh na začatie exekučného konania sa spravidla podáva písomne. K návrhu musí byť priložený exekučný titul.

Pravidlá, ktorými sa riadi výber poplatkov a ich výška, upravuje zákon o nákladoch súdnych exekútorov z 28. februára 2018 (Zbierka zákonov z roku 2023, bod 1357).

Rozlišujú sa tieto exekučné poplatky:

1. exekučný poplatok za vedenie exekučného konania na vykonanie príkazu na zabezpečenie zaplatenia peňažnej pohľadávky alebo európskeho príkazu na zablokovanie bankových účtov, alebo na vykonanie rozhodnutia o zabezpečení dôkazu alebo nariadení o odovzdaní dôkazu vo veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva: vo veciach zahŕňajúcich exekúciu peňažných pohľadávok uloží súdny exekútor dlžníkovi úmerný poplatok rovnajúci sa 10 % pohľadávky, ktorá je predmetom exekúcie. Ak do jedného mesiaca od dátumu doručenia oznámenia o začatí exekučného konania zaplatí dlžník súdnemu exekútorovi alebo na jeho bankový účet plnú sumu alebo časť pohľadávky, ktorá je predmetom exekúcie, súdny exekútor uloží dlžníkovi úmerný poplatok rovnajúci sa 3 % pohľadávky, ktorá bola takto vymožená. Minimálna výška poplatku za pohľadávku, ktorá bola takto vymožená, je 150 PLN. Ak bola pohľadávka vymáhaná len ako dôsledok exekúcie týkajúcej sa inej pohľadávky, bankového účtu, odmeny za prácu alebo dávok sociálneho zabezpečenia, alebo ako dôsledok toho, že dlžník zaplatil pohľadávku súdnemu exekútorovi alebo na jeho bankový účet až po uplynutí lehoty jedného mesiaca od toho, ako mu bolo doručené oznámenie o začatí exekučného konania, je minimálna výška poplatku 200 PLN.

Ak sa pohľadávka vymáhala iným spôsobom, než ako sa uvádza vyššie, minimálna výška poplatku je 300 PLN.

Fixný poplatok za návrh na odovzdanie hnuteľného majetku je 400 PLN. Fixný poplatok za návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku v súlade s potrebami dlžníka týkajúcimi sa bývania alebo za návrh na odstránenie akéhokoľvek hnuteľného majetku z priestorov využívaných dlžníkom v súlade s jeho potrebami týkajúcimi sa bývania je 1 500 PLN. Fixný poplatok za návrh na získanie majetku alebo inej položky nehnuteľného majetku alebo návrh na odstránenie akéhokoľvek hnuteľného majetku z iných priestorov je 2 000 PLN. Ak dlžník využíva nehnuteľnosť, priestory alebo miestnosť výhradne na účely vykonávania podnikateľských činností, poplatok vo výške 2 000 PLN sa zvýši o 1 000 PLN za miestnosť v prípade druhej a akejkoľvek ďalšej miestnosti, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti alebo priestorov a ktorá má byť predmetom exekúcie. Celkový poplatok nesmie prekročiť 30 000 PLN.

Fixný poplatok za:

 • odovzdanie majetku správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi majetku;
 • odovzdanie správy majetku správcovi majetku;
 • zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva; alebo
 • predloženie dôkazu vo veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva, je 400 PLN.

Fixný poplatok za zapojenie sa do prekonania fyzického odporu zo strany dlžníka a za vykonanie pokynov súdu na umiestnenie dlžníka do väzby je 1 000 PLN.

Ak dlžník zaplatí pohľadávku uvedenú v exekučnom titule počas posledných troch dní pred termínom vykonania exekučného titulu, súdny exekútor nahradí 50 % poplatku zaplateného veriteľovi. Ak dlžník zaplatí pohľadávku pred tým, ako je mu doručené oznámenie o začatí exekúcie alebo výzva na dobrovoľné zaplatenie, súdny exekútor nahradí veriteľovi časť zaplatenej sumy, ktorá presahuje 200 PLN.

2. poplatky za vedenie iného konania alebo vykonanie iných činností – Fixný poplatok za návrh na:

 • vykonanie rozhodnutia o zaistení dedičstva; alebo
 • vypracovanie súpisu majetku, je 400 PLN.

Fixný poplatok za priame a osobné doručenie písomností, ak ho nariadi súd alebo oň požiada navrhovateľ, je 60 PLN. Poplatok sa vyberá za doručenie určenej písomnosti v rámci veci na jednu adresu bez ohľadu na počet adresátov sídliacich na danej adrese a počet vykonaných pokusov o doručenie. Fixný poplatok za návrh na opatrenia na zistenie aktuálnej adresy adresáta je 40 PLN. Fixný poplatok za vypracovanie úradného zistenia skutočnosti je 400 PLN.

3.2 Hlavné podmienky

Exekučné opatrenie sa prijme na základe návrhu, ktorý veriteľ predložil spolu s exekučným titulom. V návrhu je dôležité uviesť meno/názov dlžníka. Veriteľ môže uviesť, ako sa má exekúcia vykonať, t. j. že identifikuje predmetné vlastnícke práva. Pri exekúcii pohľadávok súvisiacich s nehnuteľným majetkom sa musí uviesť aj označenie v katastri nehnuteľností. V prípade exekúcie hnuteľného majetku nie je potrebné podrobne identifikovať každé hnuteľné aktívum, keďže exekúcia sa vzťahuje na celý hnuteľný majetok dlžníka.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť všetky veci alebo vybavenie, ktoré tvoria súčasť majetku dlžníka, t. j. hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, odmena za prácu, bankové účty, časť nehnuteľnosti, námorné plavidlá, iné pohľadávky a majetkové práva dlžníka.

V článkoch 829 až 831 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú určité obmedzenia druhov vecí alebo vybavenia, ktoré môžu byť predmetom exekúcie. V súlade s tými ustanoveniami sú vylúčené tieto položky alebo vybavenie: zariadenie domácnosti, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, ako aj oblečenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojich služobných alebo pracovných povinností; zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na obdobie jedného mesiaca; nástroje a iné zariadenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré potrebuje na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel.

Okrem Občianskeho súdneho poriadku existujú aj ďalšie vnútroštátne predpisy, v ktorých sa vymedzujú druhy nárokov, ktoré sú oslobodené od exekúcie, a rozsah, v akom sa toto oslobodenie uplatňuje [napr. v Zákonníku práce (Kodeks pracy) sa vymedzuje rozsah, v akom možno exekúciu uplatniť na odmenu za prácu].

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Exekučný titul slúži ako základ na vymáhanie celej pohľadávky z celého majetku dlžníka, pokiaľ v titule nie je stanovené inak.

Dlžníci sú oprávnení spravovať svoj majetok, pokiaľ ich súd tohto práva nezbaví.

Po začatí exekúcie hnuteľného majetku súdny exekútor zhabe majetok a spíše protokol o zhabaní. Účinok zhabania je taký, že nakladanie so zhabaným nehnuteľným majetkom po zhabaní nemá vplyv na ďalší priebeh konania a exekučné konanie týkajúce sa zhabaného nehnuteľného majetku možno začať aj voči nadobúdateľovi. Súdny exekútor však môže z významných dôvodov v každom štádiu konania odovzdať kontrolu nad zhabaným hnuteľným majetkom inej osobe vrátane veriteľa.

Ak sa exekúcia týka nehnuteľného majetku, súdny exekútor najprv vyzve dlžníka, aby zaplatil dlh do dvoch týždňov, inak pristúpi k súpisu a odhadu nehnuteľného majetku. Nakladanie s nehnuteľným majetkom po zhabaní nemá vplyv na ďalší priebeh konania. Nadobúdateľ sa môže zúčastniť na konaní ako dlžník.

Ak je dlžník povinný zdržať sa určitého konania alebo povinný nezasahovať do konania veriteľa, súd na základe návrhu veriteľa pokutuje dlžníka, ak dlžník nedodrží túto povinnosť. Dlžníci, ktorí nezaplatia pokutu, sa potrestajú odňatím slobody.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovujú žiadne časové lehoty pre návrh na exekúciu. Podľa poľského práva však platí, že nárok potvrdený právoplatným rozsudkom súdu alebo iného orgánu povereného prerokúvaním takýchto vecí alebo rozsudkom rozhodcovského súdu, alebo nárok potvrdený dohodou dosiahnutou na súde alebo rozhodcovskom súde alebo dohodou dosiahnutou pred mediátorom a potvrdenou súdom sa stane premlčaný po uplynutí šiestich rokov, a to aj vtedy, ak je lehota na premlčanie takýchto nárokov kratšia [článok 125 ods. 1 Občianskeho zákonníka (Kodeks cywilny)]. Ak sa takto potvrdený nárok vzťahuje na pravidelné záväzky, na všetky budúce nároky v súvislosti s pravidelnými záväzkami sa bude vzťahovať trojročná premlčacia lehota.

Návrh na exekúciu preskúma príslušný orgán s cieľom určiť, či spĺňa formálne požiadavky a kritériá prípustnosti. Nedodržanie osobitných požiadaviek môže mať za následok zamietnutie návrhu alebo zastavenie exekučného konania.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Účastníci konania sa môžu odvolať proti rozhodnutiu súdu o vyznačení doložky vykonateľnosti.

V samotnom exekučnom konaní sú k dispozícii tieto opravné prostriedky:

 • sťažnosť na konanie súdneho exekútora (ktorá sa musí podať na okresnom súde; týka sa to aj situácií, keď súdny exekútor nekoná. Sťažnosť môže podať účastník konania alebo osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené takýmto konaním alebo nekonaním súdneho exekútora. Lehota na podanie sťažnosti je jeden týždeň odo dňa úkonu alebo dňa, keď účastník konania alebo osoba zistili, že súdny exekútor nekonal),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu (odvolanie proti rozhodnutiu súdneho úradníka) na začlenenie doložky vykonateľnosti (článok 795 Občianskeho súdneho poriadku; lehota na podanie odvolania sa v prípade veriteľa počíta odo dňa, keď bol veriteľovi priznaný exekučný titul alebo bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí jeho výkonu, alebo v prípade dlžníka odo dňa doručenia oznámenia o začatí exekučného konania),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa európsky platobný rozkaz vyhlasuje za vykonateľný (článok 795 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o prerušení alebo zastavení konania (článok 828 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o obmedzení výkonu súdneho rozhodnutia (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • rozhodnutie súdu o obmedzení výkonu súdneho rozhodnutia a odvolanie proti tomuto rozhodnutiu (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • žaloba dlžníka podaná na napadnutie exekučného opatrenia (články 840 až 843 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o náhrade výdavkov správcu (článok 859 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu týkajúcemu sa opisu a odhadu činností počas exekúcie (článok 950 Občianskeho súdneho poriadku),
 • ústna sťažnosť na opatrenia súdneho exekútora prijaté počas dražby predložená dozornému orgánu (článok 986 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o zadaní zákazky (článok 997 Občianskeho súdneho poriadku),
 • sťažnosti, ktorými sa namieta voči plánu rozdelenia súm získaných exekúciou [do dvoch týždňov od upovedomenia exekučného orgánu, ktorý plán vypracoval (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku)],
 • odvolanie proti súdnemu príkazu týkajúcemu sa sťažností na plán rozdelenia súm získaných exekúciou (článok 1028 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na pozastavenie alebo prerušenie konania (článok 1055 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu týkajúcemu sa oslobodenia majetku od zhabania v exekučnom konaní zahŕňajúcom štátnu pokladnicu (článok 1061 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Podľa článku 829 Občianskeho súdneho poriadku sú z exekúcie vylúčené:

 1. zariadenie domácnosti, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, a to najmä chladnička, práčka, vysávač, rúra alebo mikrovlnná rúra, ohrevná doska na vykurovanie alebo prípravu jedál, postele, stôl a stoličky v počte potrebnom pre dlžníka a jeho rodinných príslušníkov, a jeden zdroj svetla na izbu, pokiaľ nejde o predmety, ktorých hodnota značne prekračuje priemernú hodnotu novým predmetov príslušného typu;
 2. oblečenie, ktoré môže dlžník potrebovať na výkon svojich verejných alebo pracovných povinností;
 3. zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na obdobie jedného mesiaca;
 4. jedna krava, dve kozy alebo tri ovce potrebné na zabezpečenie živobytia dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov a dostatočné množstvo krmiva a podstielky, ktoré zvieratá potrebujú, aby prežili do nasledujúceho zberu úrody;
 5. nástroje a iné zariadenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré potrebuje na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel.
 6. v prípade dlžníka, ktorý dostáva pravidelnú pevnú odmenu – výška odmeny zodpovedajúca časti odmeny, ktorá nie je predmetom exekúcie, na obdobie do nasledujúcej výplaty, a v prípade dlžníka, ktorý nedostáva pevnú odmenu – suma potrebná na zabezpečenie živobytia dlžníka a jeho rodinných príslušníkov na obdobie dvoch týždňov;
 7. predmety alebo vybavenie potrebné na vzdelávacie účely, osobné doklady, dekorácie a predmety používané na náboženské účely, ako aj predmety na každodenné používanie, ktoré by bolo možné predať len za cenu výrazne nižšiu, než je ich pôvodná hodnota, ktoré však majú vysokú úžitkovú hodnotu pre dlžníka;
 8. lieky vymedzené v zákone o farmaceutikách zo 6. septembra 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Zbierka zákonov z roku 2008, č. 45, bod 271 v znení zmien), ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania zdravotníckeho subjektu v zmysle ustanovení o lekárskej činnosti na obdobie troch mesiacov, a zdravotnícke pomôcky potrebné na zabezpečenie jeho fungovania v zmysle zákona o zdravotníckych pomôckach z 20. mája 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Zbierka zákonov č. 107, bod 679; 2011/102, bod 586; a 2011/113, bod 657);
 9. predmety alebo vybavenie potrebné z dôvodu zdravotného postihnutia dlžníka alebo jeho rodinných príslušníkov.

Podľa článku 831 ods. 1 sú z exekúcie vylúčené:

 1. platby a vecné dávky určené na pokrytie výdavkov alebo cestovných nákladov na služobné cesty;
 2. sumy pridelené štátnou pokladnicou na osobitné účely (najmä štipendiá a schémy pomoci), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nie je určená na tieto účely alebo sa netýka vyživovacej povinnosti;
 3. zdroje z programov financovaných z prostriedkov uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 3 zákona o verejných financiách z 27. augusta 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Zbierka zákonov z roku 2013, body 885, 938 a 1646), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nie je určená na vykonávanie projektu, na ktorý boli tieto finančné prostriedky pridelené;
 4. neodňateľné práva, pokiaľ nie sú prevoditeľné na základe dohody, pričom poskytnuté služby možno vymáhať, resp. výkon tohto práva možno zveriť inému subjektu;
 5. poistné plnenie vyplývajúce z osobného poistenia a poistenia majetku v rámci obmedzení vymedzených v nariadení ministra financií a ministra spravodlivosti; netýka sa to exekučných opatrení na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z vyživovacej povinnosti;
 6. sociálna pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci z 12. marca 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Zbierka zákonov z roku 2013, bod 182 v znení zmien);
 7. sumy splatné dlžníkovi zo štátneho rozpočtu alebo z Národného zdravotného fondu na poskytovanie dávok zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Zbierka zákonov 2008/164, bod 1027 v znení zmien) pred ukončením poskytovania takýchto dávok vo výške zodpovedajúcej 75 % každej platby, pokiaľ nejde o pohľadávky zamestnancov dlžníka alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených v článku 5 ods. 41 písm. a) a b) zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004;
 8. sumy prisúdené rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, ak ide o pohľadávku voči štátnej pokladnici;
 9. rehabilitačné dávky v zmysle zákona o sociálnej pomoci z 13. júna 2003 (Ustawa o pomocy społecznej) (Zbierka zákonov z roku 2020, bod 176);
 10. sumy splatné bytovému družstvu od jeho členov a nečlenov, ktorí majú družstevné právo na priestory alebo ktorí sú vlastníkmi priestorov, v súvislosti s poplatkami uvedenými v článku 4 zákona o bytových družstvách z 15. decembra 2000 (Zbierka zákonov z roku 2021, bod 1208), ako aj zdroje, ktoré má družstvo k dispozícii na zaplatenie týchto poplatkov, ak pohľadávka, ktorá je predmetom exekúcie nevznikla v súvislosti s veriteľovou platbou pohľadávok, ktoré sa majú vymáhať z poplatkov uvedených v článku 4 daného zákona.

Podľa článku 833 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku odmena za prácu podlieha exekúcii v rozsahu stanovenom v Zákonníku práce z 26. júna 1974 (Zbierka zákonov z roku 2020, bod 1320). Tieto ustanovenia sa uplatňujú mutatis mutandis na dávky v nezamestnanosti, motivačné odmeny, štipendiá a príspevky na odbornú prípravu splatné podľa ustanovení upravujúcich podporu zamestnanosti a inštitúcií trhu práce.

Podľa článku 87 ods. 1 bodu 1 Zákonníka práce zrážkam nepodlieha odmena za prácu vo výške:

1. minimálnej mzdy stanovenej v osobitných predpisoch, splatnej osobám zamestnaným na plný úväzok po odpočítaní príspevkov na sociálne zabezpečenie a zrážkových daní bez súm vymáhaných na základe exekučných titulov na uspokojenie iných nárokov ako platby výživného;

2. 75 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní záloh v hotovosti poskytnutých zamestnancovi;

3. 90 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní pokút stanovených v článku 108 Zákonníka práce.

Ak zamestnanec pracuje na čiastočný úväzok, sumy sa znížia úmerne k pracovnému času.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 25/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.