Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Pravidlá vykonávania rozsudkov v občianskych súdnych konaniach vrátane obchodných vecí sú stanovené v poľskom Občianskom súdnom poriadku (Kodeks postępowania cywilnego) zo 17. novembra 1964 (Zbierka zákonov z roku 2021, bod 1805).

Exekúcia je použitie donucovacích opatrení zakotvených v právnych predpisoch príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vymôcť dlh voči veriteľom na základe exekučného titulu. Exekučné konanie sa začína podaním návrhu na exekúciu.

Základom exekúcie je exekučný titul. Exekučným titulom je spravidla exekučný príkaz s doložkou vykonateľnosti (článok 776 Občianskeho súdneho poriadku). Táto doložka sa nevyžaduje pri niektorých súdnych rozhodnutiach vydaných na úrovni členských štátov Európskej únie alebo v dohodách o urovnaní a úradných dokumentoch uvedených v článku 1153 ods. 14 Občianskeho súdneho poriadku. Ak tieto rozsudky, dohody o urovnaní a úradné dokumenty spĺňajú podmienky uvedené v tomto právnom predpise, predstavujú exekučný titul, s ktorým sa veritelia môžu obrátiť priamo na exekučný orgán.

Do exekučného konania sú zapojené dva druhy orgánov:

 • súdne orgány – v konaniach o vyznačení doložky vykonateľnosti v exekučnom titule [predsedajúci sudca, okresný súd (sąd rejonowy), krajský súd (sąd okręgowy) a odvolací súd (sąd apelacyjny)],
 • exekučné orgány – v príslušných exekučných konaniach; ide o okresné súdy a súdnych exekútorov (článok 758 Občianskeho súdneho poriadku).

Účastníkmi konania o vyhlásení vykonateľnosti aj samotného exekučného konania sú dlžník a veriteľ.

V poľských právnych predpisoch sa rozlišujú tieto druhy exekúcie:

exekúcia peňažných plnení vyplývajúcich z:

 • hnuteľného majetku,
 • odmien za prácu,
 • bankových účtov,
 • iných povinností,
 • iných majetkových práv,
 • nehnuteľného majetku,
 • námorných plavidiel,

exekúcia nepeňažných plnení vyplývajúcich z:

 • konkurznej správy,
 • predaja podniku alebo poľnohospodárskeho podniku,
 • platieb výživného. Súd do exekučného titulu vyznačí doložku vykonateľnosti ex officio. V takýchto prípadoch sa exekučný titul doručí veriteľovi ex officio. V prípadoch, keď sa nariadi vyživovacia povinnosť, sa môže exekúcia začať ex officio na žiadosť súdu prvého stupňa, ktorý sa prípadom zaoberal. Táto žiadosť sa podá príslušnému exekučnému orgánu. Súdny exekútor vedie vyšetrovanie ex officio s cieľom zistiť výšku príjmov, majetok a miesto bydliska dlžníka. Ak sa tento postup ukáže ako neúčinný, polícia, konajúca na návrh súdneho exekútora, podnikne primerané kroky na zistenie miesta bydliska a výkonu práce dlžníka. Vyšetrovanie by sa malo vykonávať pravidelne v intervaloch maximálne šiestich mesiacov. Ak sa vyšetrovaním nezistí príjem alebo majetok dlžníka, súdny exekútor požiada súd, aby dlžníkovi nariadil povinnosť priznať svoj majetok. Ak dlžník s platbami mešká viac ako šesť mesiacov, súdny exekútor ex officio podá návrh na Národný súdny register (Krajowy Rejestr Sądowy), aby bol dlžník zaradený do zoznamu insolventných dlžníkov. Nevykonanie exekučného opatrenia nepredstavuje dôvod na zastavenie konania.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Podľa článku 758 Občianskeho súdneho poriadku patria otázky týkajúce sa výkonu súdnych rozhodnutí do právomoci okresných súdov a pri nich pôsobiacich súdnych exekútorov.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Podľa článku 803 Občianskeho súdneho poriadku možno na základe exekučného titulu vymáhať celý nárok v súvislosti so všetkými kategóriami majetku dlžníka, pokiaľ v titule nie je stanovené inak. Exekučný orgán nie je oprávnený skúmať platnosť a uplatniteľnosť exekučného titulu, na ktorý sa vzťahuje daný záväzok.

Základom pre výkon rozhodnutia je spravidla exekučný titul s vyznačenou doložkou vykonateľnosti.

Podľa článku 777 Občianskeho súdneho poriadku sa za exekučný titul považuje:

 1. právoplatný alebo okamžite vykonateľný rozsudok a dohoda o urovnaní dosiahnutá na súde;
 2. právoplatné alebo okamžite vykonateľné rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka (referendarz sądowy);
 3. iné rozsudky, dohody o urovnaní a právne nástroje, ktoré sa podľa zákona vykonávajú prostredníctvom súdnej exekúcie;
 4. notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje, aby zaplatil určitú sumu alebo odovzdal vymedzené druhy položiek v množstve uvedenom v listine, resp. odovzdal jednotlivo vymedzené položky, pričom v listine sa stanovuje dátum, ku ktorému je potrebné tento záväzok splniť, resp. sa v nej uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby sa mohla začať exekúcia;
 5. notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje vyplatenie sumy uvedenej v listine alebo v doložke o indexácii, pričom v listine sa uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby bol tento záväzok splnený, a dátum, ku ktorému veriteľ môže požiadať o vyznačenie doložky vykonateľnosti na listine;
 6. notárska listina uvedená v odseku 4 alebo 5, ktorou sa osoba, ktorá nie je osobným dlžníkom a ktorej majetok, pohľadávka alebo právo sú zaťažené hypotékou alebo záložným právom, dobrovoľne podriadila exekučnému opatreniu vzťahujúcemu sa na založený majetok s cieľom uspokojiť peňažnú pohľadávku zabezpečeného veriteľa.

Vyhlásenie dlžníka o dobrovoľnom podriadení sa exekúcii možno predložiť aj v samostatnej notárskej listine.

Len právoplatné súdne rozhodnutia, ktoré majú vyznačenú doložku vykonateľnosti alebo sú okamžite vykonateľné (na základe príkazu na okamžitú exekúciu vydaného ex officio alebo na návrh ktorejkoľvek strany v konaní), môžu predstavovať exekučný titul. Notárska listina sa považuje za rovnocennú exekučnému titulu, ak spĺňa podmienky stanovené v Občianskom súdnom poriadku a notárskych predpisoch.

Medzi ďalšie exekučné tituly patrí: výpis zo zoznamu pohľadávok v konkurznom konaní; právoplatná dohoda s bankou; plán rozdelenia súm získaných exekúciou nehnuteľného majetku; bankový exekučný titul stanovený v právnych predpisoch o bankovníctve, ale až po tom, ako súd vyznačí doložku vykonateľnosti; rozsudky vynesené zahraničnými súdmi a dohody o urovnaní dosiahnuté na týchto súdoch po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Rozsudky vynesené súdmi cudzích krajín v občianskoprávnych veciach, ktoré sú vykonateľné prostredníctvom súdnej exekúcie, sa považujú za exekučné tituly po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Vyhlásenie vykonateľnosti sa vykoná, ak je príslušný rozsudok vykonateľný v krajine pôvodu a ak nevznikli žiadne prekážky uvedené v článku 1146 ods. 1 a 2.

3.1 Konanie

Exekučný titul slúži ako základ na začatie exekučného konania. Súd prvého stupňa, ktorý sa vecou zaoberá, vyznačí doložku vykonateľnosti na exekučných tituloch vydaných súdom (článok 781 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrhy na vyznačenie doložky vykonateľnosti súd preskúma bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní po predložení návrhu príslušnému orgánu (článok 781 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Súd vyznačí doložku vykonateľnosti ex officio v prípade titulov vydaných v konaniach, ktoré boli alebo mohli byť začaté ex officio. Súd vyznačí doložku vykonateľnosti ex officio v prípade platobných rozkazov vydaných v elektronickom konaní o platobnom rozkaze bezprostredne po tom, ako nadobudnú právoplatnosť (článok 782 Občianskeho súdneho poriadku).

Exekúcia sa spravidla začína na základe návrhu. Vo veciach, ktoré môžu byť začaté ex officio, môže byť exekučné konanie začaté ex officio na základe žiadosti súdu prvého stupňa, ktorý sa zaoberá vecou podanou na príslušnom súde alebo u súdneho exekútora (článok 796 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrh na začatie exekučného konania môže podať veriteľ na príslušnom okresnom súde alebo u súdneho exekútora, ktorý pôsobí na tomto súde. Návrh môže predložiť aj iný príslušný orgán (súd alebo prokuratúra vo veciach týkajúcich sa vymáhania pokút, penále, súdnych poplatkov a trov konania splatných štátnej pokladnici).

Návrh na začatie exekučného konania sa spravidla podáva písomne. K návrhu musí byť priložený exekučný titul.

Pravidlá výberu a výšky poplatkov sa stanovujú v zákone o súdnych exekútoroch a výkone súdnych rozhodnutí (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) z 29. augusta 1997 (Zbierka zákonov č. 133, bod 882, v znení zmien). Podľa článku 43 uvedeného zákona súdny exekútor ukladá exekučné poplatky za vedenie exekúcie a iné úkony uvedené v zákone.

Rozlišujú sa tieto exekučné poplatky:

 1. Za výkon rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia v prípade peňažnej pohľadávky alebo európskeho príkazu na zablokovanie účtov má súdny exekútor nárok na poplatok vo výške 2 % z hodnoty zabezpečovanej pohľadávky, ktorý však nesmie byť nižší ako 3 % priemernej mesačnej odmeny a vyšší ako päťnásobok tejto odmeny. Poplatok zaplatí veriteľ pri podávaní návrhu na výkon rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia alebo európskeho príkazu na zablokovanie účtov. V prípade, že veriteľ v čase podania návrhu neuhradil poplatok, súdny exekútor ho vyzve, aby to urobil do siedmich dní. Súdny exekútor nevykoná rozhodnutie o nariadení zabezpečovacieho opatrenia ani európsky príkaz na zablokovanie účtov, kým veriteľ nezaplatí tento poplatok.
 2. Vo veciach týkajúcich sa vymáhania peňažných pohľadávok súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 15 % vymáhanej pohľadávky, nie však menej ako jednu desatinu a nie viac ako tridsaťnásobok priemernej mesačnej odmeny. Ak sa však pohľadávka vymáha z bankových účtov, odmien, dávok sociálneho zabezpečenia alebo platieb vykonaných na základe ustanovení upravujúcich podporu zamestnanosti a inštitúcií trhu práce, dávok v nezamestnanosti, motivačných odmien, štipendií alebo príspevkov na odbornú prípravu, súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 8 % hodnoty vymáhanej pohľadávky, nie však menej ako jednu dvadsatinu a nie viac ako desaťnásobok priemernej mesačnej odmeny.
 3. Vo veciach týkajúcich sa vymáhania peňažných pohľadávok vyplývajúcich zo zastavenia exekučného konania na návrh veriteľa a na základe článku 824 ods. 1 bodu 4 Občianskeho súdneho poriadku súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 5 % hodnoty nesplatenej pohľadávky, nie však menej ako jednu desatinu priemernej mesačnej odmeny a nie viac ako desaťnásobok odmeny. V prípade zastavenia exekučného konania v nadväznosti na návrh podaný veriteľom pred doručením oznámenia o exekučnom konaní dlžníkovi súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške jednej desatiny priemernej mesačnej odmeny.
 4. Začatie exekúcie nepeňažných pohľadávok a výkon rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia v prípade nepeňažnej pohľadávky je podmienené úhradou predbežného poplatku zo strany veriteľa vo výške 10 % priemernej mesačnej odmeny. Konečný poplatok sa rovná 20 % priemernej mesačnej odmeny a účtuje sa za: nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti a vypratanie hnuteľného majetku z nehnuteľnosti; obchodné a priemyselné podniky sú povinné zaplatiť poplatok za každú miestnosť tvoriacu časť priestorov spoločnosti; vymenovanie správcu nehnuteľnosti alebo podniku a správcu vykonávajúceho dohľad nad nehnuteľnosťou; vypratanie objektov alebo vysťahovanie osôb z priestorov, pričom za každú miestnosť sa účtuje osobitný poplatok; výkon odňatia veci.

3.2 Hlavné podmienky

Exekučné opatrenie sa prijme na základe návrhu, ktorý veriteľ predložil spolu s exekučným titulom. V návrhu musí byť určený dlžník a spôsob exekúcie, t. j. musí sa uviesť vlastnícke právo, na základe ktorého sa má exekúcia vykonať. Pri exekúcii pohľadávok súvisiacich s nehnuteľným majetkom sa musí uviesť aj označenie v katastri nehnuteľností. V prípade exekúcie hnuteľného majetku nie je potrebné podrobne identifikovať každé hnuteľné aktívum, keďže exekúcia sa vzťahuje na celý hnuteľný majetok dlžníka.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť všetky veci alebo vybavenie, ktoré tvoria súčasť majetku dlžníka, t. j. hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, odmena za prácu, bankové účty, podiel nehnuteľného majetku, námorné plavidlá, iné pohľadávky a majetkové práva dlžníka.

V článkoch 829 až 831 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú určité obmedzenia druhov vecí alebo vybavenia, ktoré môžu byť predmetom exekúcie. Podľa týchto ustanovení sú z exekúcie vylúčené tieto veci alebo vybavenie: veci osobnej a domácej potreby, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, ako aj oblečenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojich služobných alebo pracovných povinností; zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na obdobie jedného mesiaca; nástroje a iné zariadenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré potrebuje na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel.

Okrem Občianskeho súdneho poriadku existujú aj ďalšie vnútroštátne predpisy, v ktorých sa vymedzujú druhy nárokov, ktoré sú oslobodené od exekúcie, a rozsah, v akom sa toto oslobodenie uplatňuje [napr. v Zákonníku práce (Kodeks pracy) sa vymedzuje rozsah, v akom možno exekúciu uplatniť na odmenu za prácu].

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Exekučný titul slúži ako základ na vymáhanie celej pohľadávky z celého majetku dlžníka, pokiaľ v titule nie je stanovené inak.

Dlžníci sú oprávnení spravovať svoj majetok, pokiaľ ich súd tohto práva nezbaví.

Po začatí exekúcie hnuteľného majetku súdny exekútor zhabe majetok a spíše protokol o zhabaní. Účinok zhabania je taký, že nakladanie so zhabaným nehnuteľným majetkom po zhabaní nemá vplyv na ďalší priebeh konania a exekučné konanie týkajúce sa zhabaného nehnuteľného majetku možno začať aj voči nadobúdateľovi. Súdny exekútor však môže z významných dôvodov v každom štádiu konania odovzdať kontrolu nad zhabaným hnuteľným majetkom inej osobe vrátane veriteľa.

Ak sa exekúcia týka nehnuteľného majetku, súdny exekútor najprv vyzve dlžníka, aby zaplatil dlh do dvoch týždňov, inak pristúpi k súpisu a odhadu nehnuteľného majetku. Nakladanie s nehnuteľným majetkom po zhabaní nemá vplyv na ďalší priebeh konania. Nadobúdateľ sa môže zúčastniť na konaní ako dlžník.

Ak je dlžník povinný zdržať sa určitého konania alebo povinný nezasahovať do konania veriteľa, súd na základe návrhu veriteľa pokutuje dlžníka, ak dlžník nedodrží túto povinnosť. Dlžníci, ktorí nezaplatia pokutu, sa potrestajú odňatím slobody.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovujú žiadne časové lehoty pre návrh na exekúciu. Podľa poľského práva však platí, že nárok potvrdený právoplatným rozsudkom súdu alebo iného orgánu povereného prerokúvaním takýchto vecí alebo rozsudkom rozhodcovského súdu, alebo nárok potvrdený dohodou dosiahnutou na súde alebo rozhodcovskom súde alebo dohodou dosiahnutou pred mediátorom a potvrdenou súdom sa stane premlčaný po uplynutí šiestich rokov, a to aj vtedy, ak je lehota na premlčanie takýchto nárokov kratšia [článok 125 ods. 1 Občianskeho zákonníka (Kodeks cywilny)]. Ak sa takto potvrdený nárok vzťahuje na pravidelné záväzky, na všetky budúce nároky v súvislosti s pravidelnými záväzkami sa bude vzťahovať trojročná premlčacia lehota.

Návrh na exekúciu preskúma príslušný orgán s cieľom určiť, či spĺňa formálne požiadavky a kritériá prípustnosti. Nedodržanie osobitných požiadaviek môže mať za následok zamietnutie návrhu alebo zastavenie exekučného konania.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Účastníci konania sa môžu odvolať proti rozhodnutiu súdu o vyznačení doložky vykonateľnosti.

V samotnom exekučnom konaní sú k dispozícii tieto opravné prostriedky:

 • sťažnosť na konanie súdneho exekútora (na okresnom súde, to sa vzťahuje aj na nekonanie súdneho exekútora. Sťažnosť môže podať účastník konania alebo osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené takýmto konaním alebo nekonaním súdneho exekútora. Musí sa podať najneskôr do jedného týždňa odo dňa, keď ku konaniu došlo, alebo dňa, keď sa účastník konania alebo osoba dozvedeli o nekonaní),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o vyznačení doložky vykonateľnosti (článok 795 Občianskeho súdneho poriadku – lehota na podanie odvolania sa v prípade veriteľa počíta odo dňa, keď bol veriteľovi vydaný exekučný titul alebo bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí výkonu súdneho rozhodnutia, a v prípade dlžníka odo dňa doručenia oznámenia o začatí exekučného konania),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa európsky platobný rozkaz vyhlasuje za vykonateľný (článok 795 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu v prípade súbežnej administratívnej a súdnej exekúcie,
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o prerušení alebo zastavení konania (článok 828 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o obmedzení výkonu súdneho rozhodnutia (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • rozhodnutie súdu o obmedzení výkonu súdneho rozhodnutia a odvolanie proti tomuto rozhodnutiu (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • žaloba dlžníka podaná na napadnutie exekučného opatrenia (články 840 až 843 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o náhrade výdavkov správcu (článok 859 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o vyhotovení súpisu a odhadu majetku pri exekúcii nehnuteľnosti,
 • ústna sťažnosť na konanie súdneho exekútora počas dražby predložená dozornému orgánu (článok 986 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o zadaní zákazky (článok 997 Občianskeho súdneho poriadku),
 • námietky voči plánu rozdelenia súm získaných exekúciou [do dvoch týždňov od upovedomenia exekučného orgánu, ktorý plán vypracoval (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku)],
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu o námietkach voči plánu rozdelenia súm získaných exekúciou (článok 1028 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa dlžník vyzýva konať, odvolanie proti rozhodnutiu súdu o vyňatí veci zo zhabania v exekučnom konaní zahŕňajúcom štátnu pokladnicu (článok 1061 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Podľa článku 829 Občianskeho súdneho poriadku sú z exekúcie vylúčené:

 1. veci osobnej a domácej potreby, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, ako aj oblečenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojich služobných alebo pracovných povinností;
 2. zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na obdobie jedného mesiaca;
 3. jedna krava, dve kozy alebo tri ovce potrebné na zabezpečenie živobytia dlžníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov a dostatočné množstvo krmiva a podstielky, ktoré zvieratá potrebujú, aby prežili do nasledujúceho zberu úrody;
 4. nástroje a iné zariadenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré potrebuje na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel;
 5. v prípade dlžníka, ktorý dostáva pravidelnú pevnú odmenu – suma zodpovedajúca časti odmeny, ktorá nie je predmetom exekúcie, na obdobie do nasledujúcej výplaty, a v prípade dlžníka, ktorý nedostáva pevnú odmenu – suma potrebná na zabezpečenie živobytia dlžníka a jeho rodinných príslušníkov na obdobie dvoch týždňov;
 6. predmety alebo vybavenie potrebné na vzdelávacie účely, osobné doklady, vyznamenania a predmety používané na náboženské účely, ako aj predmety na každodenné používanie, ktoré by bolo možné predať len za cenu výrazne nižšiu, než je ich pôvodná hodnota, ktoré však majú vysokú úžitkovú hodnotu pre dlžníka;
 7. finančné prostriedky na účte uvedenom v článku 36 ods. 4a bode 25 zákona o organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z 20. apríla 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Zbierka zákonov z roku 2013, body 50 a 1272);
 8. lieky vymedzené v zákone o farmaceutikách zo 6. septembra 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Zbierka zákonov z roku 2008, č. 45, bod 271, v znení zmien), ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania zdravotníckeho subjektu v zmysle ustanovení o lekárskej činnosti na obdobie troch mesiacov, a zdravotnícke pomôcky potrebné na zabezpečenie jeho fungovania v zmysle zákona o zdravotníckych pomôckach z 20. mája 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Zbierka zákonov č. 107, bod 679; 2011/102, bod 586 a 2011/113, bod 657);
 9. predmety alebo vybavenie potrebné z dôvodu zdravotného postihnutia dlžníka alebo jedného či viacerých jeho rodinných príslušníkov.

Podľa článku 831 ods. 1 sú z exekúcie vylúčené:

 1. platby a vecné dávky určené na pokrytie výdavkov alebo cestovných nákladov v pracovných záležitostiach;
 2. sumy pridelené štátnou pokladnicou na osobitné účely (najmä štipendiá, podpory), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nevznikla v súvislosti s plnením týchto cieľov alebo sa netýka vyživovacej povinnosti;
 3. zdroje z programov financovaných z prostriedkov uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 3 zákona o verejných financiách z 27. augusta 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Zbierka zákonov z roku 2013, body 885, 938 a 1646), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nevznikla v súvislosti s realizáciou projektu, na ktorý boli tieto finančné prostriedky pridelené;
 4. neodňateľné práva, pokiaľ nie sú prevoditeľné na základe dohody, pričom predmet plnenia možno vymáhať, resp. výkon práva možno zveriť inému subjektu;
 5. poistné plnenie vyplývajúce z osobného poistenia a poistenia majetku v rámci obmedzení vymedzených v nariadení ministra financií a ministra spravodlivosti; netýka sa to exekučných opatrení na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z vyživovacej povinnosti;
 6. sociálna pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci z 12. marca 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Zbierka zákonov z roku 2013, bod 182, v znení zmien);
 7. sumy splatné dlžníkovi zo štátneho rozpočtu alebo z Národného zdravotného fondu z titulu poskytovania dávok zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Zbierka zákonov z roku 2008/164, bod 1027, v znení zmien) pred ukončením poskytovania takýchto dávok, vo výške zodpovedajúcej 75 % každej platby, pokiaľ nejde o pohľadávky zamestnancov dlžníka alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených v článku 5 ods. 41 písm. a) a b) zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004.

Podľa článku 833 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku odmena za prácu podlieha exekúcii v rozsahu stanovenom v Zákonníku práce z 26. júna 1974 (Zbierka zákonov z roku 2020, bod 1320). Tieto ustanovenia sa uplatňujú mutatis mutandis na dávky v nezamestnanosti, motivačné odmeny, štipendiá a príspevky na odbornú prípravu splatné podľa ustanovení upravujúcich podporu zamestnanosti a inštitúcie trhu práce.

Podľa článku 87 ods. 1 bodu 1 Zákonníka práce zrážkam nepodlieha odmena za prácu vo výške:

 1. minimálnej mzdy stanovenej v osobitných predpisoch, splatnej osobám zamestnaným na plný úväzok po odpočítaní príspevkov na sociálne zabezpečenie a záloh na daň z príjmu fyzických osôb – po odpočítaní súm vymáhaných na základe exekučných titulov na uspokojenie iných nárokov ako platby výživného;
 2. 75 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní záloh v hotovosti poskytnutých zamestnancovi;
 3. 90 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní pokút stanovených v článku 108 Zákonníka práce.

Ak zamestnanec pracuje na čiastočný úväzok, sumy sa znížia úmerne k pracovnému času.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 08/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.