Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Ustanovenia o výkone súdnych rozhodnutí sa uvádzajú v článkoch 622 až 913 Občianskeho súdneho poriadku. Exekučné konanie je druhou etapou občianskoprávneho konania a jeho účelom je najmä zabezpečenie skutočného výkonu práva uznaného súdnym rozhodnutím/iným exekučným titulom. Prostredníctvom exekučného konania si veriteľ, ktorý je držiteľom práva uznaného na základe súdneho rozhodnutia/exekučného titulu, vynucuje, aby si dlžník splnil záväzky, ktoré odmietol splniť dobrovoľne.

V rumunskom Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje zoznam priamych a nepriamych exekučných opatrení.

Priame opatrenia na vykonanie súdneho rozhodnutia sú opatrenia, ktoré sa týkajú predmetu dlhu stanoveného v exekučnom titule, konkrétne zablokovania hnuteľného majetku – články 892 až 894 Občianskeho súdneho poriadku; zablokovania nehnuteľného majetku – články 895 až 901 Občianskeho súdneho poriadku; a vymáhania splnenia povinnosti vykonať určité kroky alebo sa zdržať určitého konania – články 902 až 913 Občianskeho súdneho poriadku (vrátane osobitných ustanovení o výkone súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých – články 909 až 913) a články 1527 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade vymáhania splnenia povinností vykonať určité opatrenie sa v práve rozlišuje medzi povinnosťou, ktorú môže vykonať aj iná osoba ako dlžník, a povinnosťou intuitu personae.

Nepriama exekúcia sa týka spôsobu získania platby, na ktorú sa vzťahuje exekučný titul, prostredníctvom núteného predaja majetku dlžníka. Medzi príklady nepriamych exekučných opatrení patrí zablokovanie peňazí alebo vymáhanie (a následný predaj) majetku. Ďalším opatrením je vymáhanie všeobecných výnosov z nehnuteľného majetku.

Medzi povinnosti, ktoré môžu podliehať exekúcii alebo výkonu rozhodnutia, patrí povinnosť vykonať platbu, previesť majetok alebo užívacích práv naň, zbúrať alebo vypratať budovy/plantáže/zariadenia alebo vzdať sa osobnej starostlivosti o neplnoleté osoby, určiť ich bydlisko a harmonogram návštev.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Súdne rozhodnutia a iné exekučné tituly vykonáva súdny exekútor (executor judecătoresc), ktorého úrad sa nachádza v obvode odvolacieho súdu, kde sa nachádza nehnuteľný majetok, ak sa výkon súdneho rozhodnutia týka nehnuteľného majetku/nezozberaných plodov a v prípade priamej exekúcie nehnuteľného majetku. Nútené vymáhanie hnuteľného majetku a priamu exekúciu hnuteľného majetku vykonáva súdny exekútor, ktorého úrad sa nachádza v obvode odvolacieho súdu, kde má dlžník bydlisko/registrované sídlo alebo kde sa nachádza tento majetok. Ak má dlžník bydlisko/registrované sídlo v zahraničí, na výkon súdneho rozhodnutia je oprávnený ktorýkoľvek súdny exekútor.

Príkaz na zablokovanie na žiadosť veriteľa vykoná súdny exekútor, ktorého úrad sa nachádza v obvode odvolacieho súdu, kde má dlžník alebo tretia strana podliehajúca zablokovaniu bydlisko/registrované sídlo. V prípade zablokovania bankových účtov fyzickej alebo právnickej osoby má exekučnú právomoc súdny exekútor, ktorého úrad sa nachádza v obvode odvolacieho súdu, kde má dlžník bydlisko/registrované sídlo alebo kde má svoje sídlo/pobočku banka, v ktorej si dlžník otvoril účet. Ak má dlžník otvorených viacero účtov, právomoc zablokovať všetky účty má súdny exekútor v ktoromkoľvek z miest, kde boli tieto účty otvorené. Exekučným súdom je okresný súd (judecătorie), v ktorého obvode má dlžník bydlisko/registrované sídlo v deň postúpenia veci exekučnému súdu. Ak bydlisko/registrované sídlo dlžníka nie je v Rumunsku, príslušným súdom je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko/registrované sídlo veriteľa, a ak sa toto bydlisko/registrované sídlo nenachádza v Rumunsku, okresný súd, v ktorého jurisdikcii sa nachádza úrad súdneho exekútora, ktorému veriteľ zveril právomoc.

Exekučný súd sa zaoberá žiadosťami o vyhlásenie vykonateľnosti, odvolaniami proti exekučným úkonom a všetkými ostatnými otázkami, ktoré vzniknú v priebehu exekúcie, s výnimkou tých, v ktorých majú zo zákona právomoc iné súdy alebo orgány.

Cena za kolok pri žiadostiach o vyhlásenie vykonateľnosti predstavuje 20 RON za každý exekučný titul (mimoriadne nariadenie vlády č. 80/2013 o súdnych kolkoch v znení zmien).

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Exekúciu možno vykonať iba na základe súdneho rozhodnutia (konečné rozsudky, predbežne vykonateľné rozhodnutia) alebo iného písomného aktu, ktorý sa podľa zákona považuje za vykonateľný (notárske listiny, dlhové cenné papiere, rozhodcovské rozsudky atď.).

Keď súdny exekútor dostane žiadosť o výkon súdneho rozhodnutia podanú veriteľom, zabezpečí registráciu tejto žiadosti. Súdny exekútor vydá na základe rozhodnutia vyhlásenie vykonateľnosti bez predvolania účastníkov. Vyhlásenie vykonateľnosti umožňuje veriteľovi požiadať príslušného súdneho exekútora, aby na uplatnenie jeho práv vrátane nároku na náhradu výdavkov spojených s exekúciou súčasne alebo postupne využil všetky dostupné exekučné prostriedky. Vyhlásenie vykonateľnosti má celoštátnu účinnosť a vzťahuje sa aj na exekučné tituly, ktoré súdny exekútor vydá v súvislosti so schváleným exekučným konaním.

Procesné písomnosti môže súdny exekútor doručiť buď osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu, a ak to nie je možné, v súlade s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa predvolania a doručovania procesných aktov.

Po prijatí žiadosti o výkon súdneho rozhodnutia súdny exekútor rozhodne o zaregistrovaní žiadosti a otvorení exekučného spisu, resp. o zamietnutí začatia exekučného konania s uvedením dôvodov tohto odmietnutia. Veriteľ sa o tomto rozhodnutí bezodkladne informuje. Ak súdny exekútor odmietne začať exekučné konanie, veriteľ môže do 15 dní od dátumu oznámenia podať sťažnosť na súde, ktorý sa zaoberá exekučným konaním.

Najneskôr do troch dní od registrácie žiadosti súdny exekútor požiada súd, ktorý sa zaoberá exekučným konaním, o vyhlásenie vykonateľnosti a predloží tomuto súdu riadne overenú kópiu žiadosti veriteľa, exekučný titul, formulár požadovaného rozhodnutia a potvrdenie o zaplatení kolku.

O žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti sa rozhodne najneskôr do siedmich dní od jej registrácie na súde na základe príkazu vydaného na neverejnom zasadnutí bez predvolania účastníkov. Rozhodnutie sa môže oneskoriť najviac o 48 hodín a dôvody rozhodnutia sa zverejnia najneskôr do siedmich dní od vynesenia rozhodnutia.

Vyhlásenie vykonateľnosti umožňuje veriteľovi požiadať súdneho exekútora, ktorý požiadal o vyhlásenie, aby na uplatnenie jeho práv vrátane nároku na náhradu výdavkov spojených s exekúciou súčasne alebo postupne využil všetky dostupné exekučné prostriedky stanovené zákonom. Vyhlásenie vykonateľnosti má celoštátnu účinnosť a vzťahuje sa aj na exekučné tituly, ktoré súdny exekútor vydá v súvislosti so schváleným exekučným konaním.

Súd môže zamietnuť žiadosť o vyhlásenie vykonateľnosti iba vtedy, ak: žiadosť patrí do právomoci iného exekučného orgánu, ako je orgán, ktorému bola žiadosť predložená; rozhodnutie alebo v príslušnom prípade dokument nie je exekučným titulom; dokument, ktorý nie je súdnym rozhodnutím, nespĺňa všetky formálne požiadavky; dlh nie je istý, pevne stanovený a splatný; dlžník má imunitu voči exekúcii; dokument obsahuje ustanovenia, ktoré nemožno exekúciou splniť; existujú iné prekážky.

Proti rozhodnutiu, ktorým súd vyhovuje žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti, nie je možné podať opravný prostriedok, môže však byť preskúmané, ak je napadnutá samotná exekúcia. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti môže podať opravný prostriedok len veriteľ, a to do 15 dní od oznámenia rozhodnutia.

K záverečnej časti rozhodnutia o vyhlásení vykonateľnosti sa pripojí exekučný príkaz v tomto znení:

„My, prezident Rumunska,

týmto udeľujeme právomoc súdnym exekútorom a poverujeme ich vymáhaním nároku (uvedú sa identifikačné údaje exekučného titulu), v súvislosti s ktorým bolo vydané toto rozhodnutie o vyhlásení vykonateľnosti. Nariaďujeme verejným orgánom presadzovania práva, aby podporili rýchle a účinné vykonanie všetkých exekučných opatrení, a prokurátorom, aby trvali na splnení exekučného titulu v súlade so zákonom. (Vloží sa: podpis predsedu súdneho senátu a tajomníka súdu).“

Národné združenie súdnych exekútorov (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) so súhlasom ministra spravodlivosti stanovuje a aktualizuje minimálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi. Dolná a horná hranica týchto poplatkov za vykonávané činnosti boli stanovené nariadením ministra spravodlivosti č. 2550/2006 zo 14. novembra 2006:

Oznámenie a doručenie procesných písomností – 20 – 400 RON

Priama exekúcia

  • vysťahovanie: 150 – 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, 5 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba,
  • vzdanie sa osobnej starostlivosti o neplnoleté osoby alebo určenie bydliska neplnoletých osôb: 50 – 1 000 RON,
  • návšteva neplnoletého: 50 – 500 RON,
  • určenie vlastníctva, hraníc pozemku, vecné bremená, prevod majetku atď.: 60 – 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, a 5 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba,
  • vypratanie zariadení alebo budov: 150 – 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, a 5 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba.

Nepriama exekúcia

Minimálny poplatok

Maximálny poplatok

pri dlhoch do 50 000 RON – 10 % zo sumy a 75 RON plus 2 % sumy presahujúcej 1 000 RON

pri dlhoch do 50 000 RON – 10 %

pri dlhoch vo výške 50 000 až 80 000 RON – 1 175 RON plus 2 % sumy presahujúcej 50 000 RON

pri dlhoch vo výške 50 000 až 80 000 RON – 5 000 RON plus do 3 % sumy presahujúcej 50 000 RON

pri dlhoch vo výške 80 000 až 100 000 RON – 1 775 RON plus 1 % sumy presahujúcej 80 000 RON

pri dlhoch vo výške 80 000 až 100 000 RON – 5 900 RON plus do 2 % sumy presahujúcej 80 000 RON

pri dlhoch nad 100 000 RON – 2 500 RON plus 1 % sumy presahujúcej 100 000 RON a 5 500 RON plus do 0,5 % sumy presahujúcej 400 000 RON

pri dlhoch nad 100 000 RON – 6 300 RON a do 1 % sumy presahujúcej 100 000 RON.

Zablokovanie

pri dlhoch do 50 000 RON – 10 % zo sumy a 75 RON plus 2 % sumy presahujúcej 1 000 RON

pri dlhoch do 50 000 RON – 10 %

pri dlhoch vo výške 50 000 až 80 000 RON – 1 175 RON plus 2 % sumy presahujúcej 50 000 RON

pri dlhoch vo výške 50 000 až 80 000 RON – 5 000 RON plus do 3 % sumy presahujúcej 50 000 RON

pri dlhoch vo výške 80 000 až 100 000 RON – 1 775 RON plus 1 % sumy presahujúcej 80 000 RON

pri dlhoch vo výške 80 000 až 100 000 RON – 5 900 RON plus do 2 % sumy presahujúcej 80 000 RON

pri dlhoch nad 100 000 RON – 2 500 RON plus 1 % sumy presahujúcej 100 000 RON a 5 500 RON plus do 0,5 % sumy presahujúcej 400 000 RON

pri dlhoch nad 100 000 RON – 6 300 RON a do 1 % sumy presahujúcej 100 000 RON

Odmietnutie zaplatiť zmenku, dlžobný úpis alebo šek: 150 – 400 RON

Zistenie faktov a súpis majetku: 100 – 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, 5 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba,

Dražba majetku, ktorý je predmetom súdneho rozdelenia: 150 – 2 200 RON

Preventívne zhabanie: 100 – 1 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba

Súdne zhabanie: 100 – 1 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba

Preventívne zablokovanie: 100 – 1 200 RON pre dlžníka, ktorý je fyzická osoba, 2 200 RON pre dlžníka, ktorý je právnická osoba

Záznam o ponuke reálnej hodnoty: 50 – 350 RON

Konfiškácie: 10 % výnosov (min.) – 10 % výnosov (max.)

Poradenstvo pri príprave exekučných titulov: 20 – 200 RON

3.2 Hlavné podmienky

Pozri odpoveď na otázku 2.1.

Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť, že exekučné opatrenie sa vykoná úplne/čiastočne iba voči peňažným príjmom dlžníka, že majetok, ktorý je predmetom vymáhania, sa predá na základe dohody alebo že dlh sa splatí inými prostriedkami prípustnými podľa zákona.

V prípade súdneho rozhodnutia vydaného zahraničným súdom sa vyžaduje dodatočný postup, a to rozhodnutie, ktorým sa vyhlási vykonateľnosť (exequatur).

Príjmy a majetok dlžníka môžu byť predmetom exekúcie, ak môžu byť vymáhané, a len v rozsahu, v akom je to potrebné na uplatnenie práv veriteľov. Majetok, na ktorý sa vzťahuje osobitný režim obehu, možno vymáhať iba v súlade s podmienkami stanovenými zákonom.

Pokiaľ ide o dlžníka, uplatňuje sa osobitná podmienka, podľa ktorej exekučné konanie nemožno začať, pokiaľ dlžník nebol riadne predvolaný, a to pri každej forme exekúcie. Existujú aj iné osobitné ustanovenia vo vzťahu k dlžníkovi, napríklad ustanovenia týkajúce sa menších alebo väčších dlžníkov bez právnej spôsobilosti, proti ktorým nemožno prijať exekučné opatrenie, pokiaľ nie je určený poručník alebo opatrovník.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť príjmy dlžníka vrátane všeobecných príjmov zo stavieb, sumy na bankových účtoch, hnuteľný a nehnuteľný majetok atď. Pozri odpoveď na otázku 1.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Po identifikácii hnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka alebo v držbe tretích strán sa majetok zhabe. Na žiadosť súdneho exekútora môže byť zhabanie zaznamenané v obchodnom registri (registrul comerţului), v elektronickom archíve zábezpek vo forme nehnuteľného majetku (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), v dedičskej knihe (registrul succesoral) vedenej komorou notárov (camera notarilor publici) alebo v iných verejných záznamoch. Od okamihu zhabania majetku ním už dlžník nemôže počas trvania exekúcie disponovať, inak mu hrozí sankcia v podobe súdnej pokuty okrem prípadu, keď jeho konanie predstavuje trestný čin. Ak sa dlžná suma nezaplatí, súdny exekútor predá zhabaný majetok v dražbe alebo prostredníctvom priameho predaja alebo inými prostriedkami prípustnými podľa zákona (článok 730 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Peňažné čiastky, cenné papiere alebo iný nehmotný hnuteľný majetok, ktorý možno vymôcť a ktoré prináležia dlžníkovi alebo ktoré sú v mene dlžníka v držbe tretej osoby, resp. ktoré mu tretia strana bude dlhovať v budúcnosti v rámci súčasných právnych vzťahov, podliehajú zablokovaniu. Všetky zablokované peňažné čiastky a majetok sú zmrazené odo dňa, keď sa príkaz na zablokovanie odošle tretej strane podliehajúcej zablokovaniu. Od okamihu zmrazenia až po úplné splatenie záväzkov uvedených v exekučnom titule tretia strana podliehajúca zablokovaniu neuskutoční žiadnu platbu ani nevykoná žiadny úkon, ktorým by sa mohol zmenšiť zmrazený majetok. Ak si tretia strana podliehajúca zablokovaniu nesplní svoje povinnosti v súvislosti so zablokovaním, veriteľ požadujúci platbu, dlžník alebo súdny exekútor môžu túto skutočnosť oznámiť súdu, ktorý exekúciu nariadil, na účely potvrdenia tohto zablokovania. Konečné potvrdzujúce rozhodnutie má účinky priradenia nároku a predstavuje doklad, ktorý je vykonateľný voči tretej strane podliehajúcej zablokovaniu. Po potvrdení zablokovania tretia strana podliehajúca zablokovaniu uloží alebo zaplatí sumu vo výške výslovne uvedenej v potvrdzujúcom rozhodnutí. Ak si tretia strana podliehajúca zablokovaniu nesplní tieto povinnosti, možno proti nej na základe potvrdzujúceho rozhodnutia vydať exekučný titul (článok 780 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Pokiaľ ide o exekúciu nehnuteľného majetku, ak dlžník nesplatí svoj dlh, súdny exekútor začne postup predaja po doručení vyhlásenia vykonateľnosti a jeho zapísaní do katastra nehnuteľností (článok 812 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Platnosť opatrení uplynie po šiestich mesiacoch od dátumu splnenia exekučného titulu (článok 696 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku), ak veriteľ nechal túto lehotu uplynúť bez toho, aby vykonal akékoľvek iné opatrenia na vymáhanie.

Premlčacia lehota je tri roky (článok 705 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Proti samotným exekučných opatreniam možno podať opravný prostriedok; proti exekučnému titulu sa možno odvolať z dôvodu objasnenia významu, rozsahu alebo uplatňovania dokumentu. Ak bolo exekučné opatrenie prijaté na základe súdneho rozhodnutia, dlžník ho nemôže napadnúť zo skutkových/právnych dôvodov, ktoré mohol uplatniť na súdnom pojednávaní pred súdom prvého stupňa alebo podaním opravného prostriedku proti tomuto súdnemu rozhodnutiu. Tá istá strana nemôže podať nový opravný prostriedok z dôvodov, ktoré existovali k dátumu podania prvého opravného prostriedku.

Príslušným súdom je exekučný súd, alebo pokiaľ ide o objasnenie významu, rozsahu a uplatňovania exekučného titulu, súd, ktorý vydal súdne rozhodnutie, ktoré sa má vykonať.

Opravný prostriedok možno podať do 15 dní od:

  • dátumu, keď bol odvolateľ oboznámený s exekučným titulom,
  • dátumu, keď sa príslušná zainteresovaná strana dozvedela o nariadení zablokovania,
  • dátumu, keď bolo dlžníkovi doručené predvolanie, alebo dátumu, keď bol oboznámený s prvým exekučným opatrením.

Opravný prostriedok v súvislosti s objasnením významu, rozsahu alebo uplatňovania exekučného titulu možno podať kedykoľvek v rámci premlčacej lehoty vzťahujúcej sa na právo požadovať exekučné opatrenie. Opravný prostriedok, pri ktorom tretia strana tvrdí, že má vlastnícke/vecné právo na vymáhaný majetok, možno podať do 15 dní od predaja/dátumu prevodu majetku. Nepodanie opravného prostriedku v rámci uvedenej lehoty nebráni tomu, aby tretia strana uplatnila svoje právo prostredníctvom samostatnej žiadosti.

V prípade uznania opravného prostriedku proti exekúcii súd, ak je to vhodné, zruší exekučný príkaz, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, alebo vydá rozhodnutie o náprave, zrušení alebo ukončení samotného exekučného opatrenia, zrušení alebo objasnení exekučného titulu alebo prijatí exekučného opatrenia, podriadenie sa ktorému bolo odmietnuté. V prípade zamietnutia opravného prostriedku sa na odvolateľa môže vzťahovať povinnosť zaplatiť na základe žiadosti náhradu škody spôsobenej oneskorenou exekúciou a v prípade, že bol opravný prostriedok podaný so zlým úmyslom, je takisto povinný zaplatiť pokutu.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Niektoré druhy majetku sú oslobodené od exekúcie. Pokiaľ ide o hnuteľný majetok, sú to: predmety na osobné použitie alebo pre domácnosť, ktoré sú nevyhnutné pre živobytie dlžníka a jeho rodiny; náboženské predmety; predmety nevyhnutné pre zdravotne postihnuté osoby a predmety, ktoré sú určené na starostlivosť o chorých; potraviny potrebné pre dlžníka a jeho rodinu na obdobie troch mesiacov, a ak dlžník žije výlučne z poľnohospodárstva, potraviny potrebné až do nasledujúceho zberu úrody; zvieratá určené na získavanie prostriedkov na živobytie a krmivo potrebné pre tieto zvieratá až do nasledujúceho zberu úrody; palivo potrebné pre dlžníka a jeho rodinu počas troch zimných mesiacov; osobné alebo rodinné listy, fotografie, maľby atď.

Okrem toho mzdu/dôchodok dlžníka možno vymáhať len do výšky polovice čistej mesačnej mzdy v prípade, že dlžná suma je určená na splnenie vyživovacej povinnosti, a len do výšky tretiny čistej mesačnej mzdy v prípade ostatných druhov záväzkov.

Ak príjem z práce alebo peňažné čiastky pravidelne vyplácané dlžníkovi, ktoré zabezpečujú jeho živobytie, sú nižšie ako národná čistá minimálna mzda, vymáhať možno iba sumu, o ktorú presahujú polovicu minimálnej mzdy.

Existuje jedna kategória príjmov, ktorá je vylúčená z exekúcie. Do tejto kategórie patria štátne dávky a prídavky na deti, platby na starostlivosť o choré dieťa, dávky v materstve, dávky pri úmrtí, štátne štipendiá, denné dávky atď.

Pozri aj odpoveď na otázku 4.3.

Súvisiace odkazy

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.