Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

V Škótsku sa pojem exekúcia (diligence) používa na označenie niekoľkých právnych postupov, ktoré je možné vykonať voči povinným, aby sa vymohli platby pohľadávok oprávnených. Exekúcia sa môže kvalifikovane riadiť iba zákonným rozkazom, ako je rozhodnutie súdu alebo dokument o pohľadávke na peňažné plnenie alebo všeobecnejšie príkaz občianskych súdov vo všeobecnosti vrátane príkazu na výkon alebo predchádzanie konaniu.

Medzi druhy exekúcie patria zrážky zo mzdy, zadržanie majetku alebo finančných prostriedkov v rukách tretej strany, zhabanie majetku alebo finančných prostriedkov, inhibícia a adjudikácia pohľadávky.

Adjudikácia pohľadávky

Adjudikácia pohľadávky je veľmi starý druh exekúcie na dedičnom nehnuteľnom majetku, ktorého dôsledkom je súdne dedičné zabezpečenie v prospech oprávneného. Tento zriedka používaný druh exekúcie je postup, ktorý používa výlučne najvyšší civilný súd (Court of Session). Po vydaní rozhodnutia o adjudikácii sa výpis z rozhodnutia zaznamená alebo zapíše do príslušného škótskeho katastra nehnuteľností (Register of Sasines alebo Land Register). Adjudikovaný oprávnený potom spravidla získa rovnaké práva ako ostatní dediční oprávnení s výnimkou práva na predaj. Umožňuje sa tým oprávnenému podať návrh na vysťahovanie povinného, má majetok v držbe, alebo podať návrh na získanie nájomného od nájomcov, ak je nehnuteľnosť prenajatá. Oprávnený sa až po uplynutí desiatich rokov môže obrátiť na súd aby sa mohol stať vlastníkom nehnuteľnosti a predať ju.

Zadržanie majetku alebo finančných prostriedkov v rukách tretej strany

Zadržanie je druh exekúcie na hnuteľnom majetku, ktorý je v rukách tretej strany. Funguje tak, že bráni tretej strane v uvoľnení zadržaného majetku. Medzi veci, ktoré možno zadržať, patria pohľadávky, prostriedky držané na bankovom účte, akcie, zverený majetok, poistné zmluvy a hmotný hnuteľný majetok. Hmotný hnuteľný majetok v rukách povinného nemožno zadržať, pretože náležitým druhom exekúcie je v tomto prípade zhabanie.

Zhabanie majetku

Hmotný hnuteľný majetok vo vlastníctve povinného môže oprávnený zhabať a predať na dražbe ako prostriedok na vymoženie nesplatených pohľadávok. Zhabanie sa však nemôže použiť na zaistenie určitých vecí, ako sú remeselnícke nástroje alebo knihy, ktoré potrebuje povinný na výkon svojho povolania, alebo vozidlá, ktoré povinný odôvodnene potrebuje a ktoré nepresahujú stanovenú hodnotu. Zhabanie sa tiež nemôže použiť na prevzatie majetku v obydlí povinného, pokiaľ súdny úradník nevydá príkaz na mimoriadne zhabanie. Zhabanie umožňuje oprávnenému zhabať peniaze (hotovosť vrátane mincí a bankoviek v cudzej mene, poštové poukážky, bankové nástroje atď.), ktoré sa nachádzajú v obchodných priestoroch povinného, hoci peniaze v obydlí alebo v osobnom vlastníctve povinného sa nemôžu zhabať.

Zrážky zo mzdy

Exekúcia na zárobkoch povinného sa môže vykonať vo forme zrážok zo mzdy (na vymoženie jednej pohľadávky), zrážok na výživné (na vymoženie výživného alebo pravidelného príspevku pri rozvode) alebo spojeného príkazu na zrážky (príkaz vydaný súdom na vymáhanie zaplatenia dvoch alebo viacerých pohľadávok rovnakého druhu súčasne). Zrážka zo mzdy sa tiež môže podľa zákona o vyživovacej povinnosti z roku 1991 vykonať proti komukoľvek, kto je povinný platiť výživné na dieťa v rámci zrážok na výživné. Po doručení harmonogramu zrážok musí zamestnávateľ odpočítať sumu zo zárobkov povinného vypočítanú v súlade so zákonom predpísanými tabuľkami každý výplatný deň a vyplácať ju oprávnenému až do vyrovnania pohľadávky alebo do ukončenia pracovného pomeru povinného.

Vypratanie nehnuteľnosti alebo vysťahovanie z nej

Vypratanie sa môže vykonať na základe rozsudku na opätovné získanie vlastníctva dedičného majetku, vysťahovanie alebo vypratanie. Vysťahovanie (removing) je pojem, ktorý sa používa v prípade, že sa prenajímateľ snaží získať späť vlastníctvo majetku od nájomcu. Vypratanie (ejection) je opravným prostriedkom na vysťahovanie bývajúceho, ktorý nemá oprávnenie obývať dedičný majetok.

Inhibícia

Inhibícia je druh osobnej exekúcie, pri ktorom sa zakazuje povinnému predať svoj dedičný majetok alebo inak s ním nakladať alebo poskytnúť akúkoľvek zábezpeku na tento majetok na úkor oprávneného. Dosiahne sa to zápisom inhibície do registra inhibícií a adjudikácií. Inhibícia ponúka inhibítorovi útechu v tom, že povinný bude mať problémy s nakladaním so svojím dedičným majetkom, ale neposkytuje inhibítorovi žiadne skutočné právo na majetok. Inhibícia je negatívny alebo prohibičný druh exekúcie, ktorý zostáva v platnosti päť rokov, ale jeho platnosť sa skončí skôr, ak sa inhibujúci oprávnený dohodne na oddlžení; zvyčajne po vyrovnaní pohľadávky.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

V Škótsku sú príslušnými orgánmi na výkon šerifskí tajomníci a kuriéri (Sheriff OfficersMessengers-at-Arms). Oprávnení ich poučia, aby vykonali súdne príkazy alebo rozkazy proti povinným, ktoré vydávajú šerifské súdy (Sheriff Courts) alebo najvyšší civilný súd (Court of Session), ako aj dokumenty o pohľadávke zapísané v registri Books of Council and Session na účely výkonu.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Súdne príkazy alebo rozhodnutia, ktoré vydal šerifský súd v ktoromkoľvek šerifstve v Škótsku alebo najvyšší civilný súd a ekvivalentné orgány (napríklad dokument o pohľadávke zapísaný na účely výkonu) sú vykonateľné.  Výpis z rozhodnutia spravidla zahŕňa príkaz na všetky zákonné výkony.

Exekúciu spravidla vykonávajú šerifskí tajomníci a kuriéri. Sú to nezávislí dodávatelia platení z poplatkov, ktorí sú oprávnení hlavným šerifom šerifstva, v ktorom sú oprávnení konať. Títo úradníci podliehajú kontrole a dohľadu súdu, hoci nie sú súdom priamo zamestnaní. V zákone o dlžníkoch (Škótsko) z roku 1987 sa stanovuje zákonný rámec pre kontrolu prijímania, odbornú prípravu a správanie týchto úradníkov pri výkone ich úradných funkcií, zatiaľ čo v zákone o vyrovnaní pohľadávok a obstavení (Škótsko) z roku 2002 a zákone o konkurze a exekúcii atď. (Škótsko) z roku 2007 sa ďalej upravujú ich funkcie a správanie. Od všetkých súdnych úradníkov sa okrem toho vyžaduje, aby vykonávali svoje povinnosti v súlade s ústavou a so stanovami organizácie Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Iba v niektorých exekučných postupoch je potrebné využiť právnika.

Poplatky, ktoré si účtuje organizácia Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers za exekúcie sa v súčasnosti stanovujú v zákone Act of Sederunt (poplatky šerifských úradníkov) z roku 2013 (SSI 2013/345) a v zákone Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) z roku 2013 (SSI 2013/346). Tieto tabuľky poplatkov sa pravidelne menia.

3.2 Hlavné podmienky

Na výkon exekúcie obvykle postačuje vydanie rozhodnutia v prospech navrhovateľa (osoby, ktorá podala návrh na začatie konania). Väčšina exekúcií si však vyžaduje doručenie výzvy na zaplatenie a vydanie brožúry o poradenstve a informáciách pre povinných (Debt Advice and Information Package) predtým, ako bude možné pohľadávku vymáhať. Výzva na zaplatenie je formálna žiadosť o platbu doručená povinnému na sumu dlhovanú oprávnenému vrátane všetkých súvisiacich úrokov a nákladov. Poskytuje povinnému lehotu 14 dní na zaplatenie (ak povinný nachádza v Spojenom kráľovstve). Ak sa pohľadávka nevyrovná v stanovenej lehote, oprávnený potom môže pomocou náležitej exekúcie získať späť dlžné sumy. V brožúre o poradenstve a informáciách pre povinných sa poskytujú povinným rady, ako získať finančné poradenstvo.

V prípade mimoriadneho príkazu na zhabanie sa oprávnený musí vrátiť na súd, aby získal špecifické povolenie na zhabanie predmetov v obydlí povinného, ktoré nepatria medzi nevyhnutné. Pri zvažovaní, či má byť vydaný taký príkaz, berie šerif do úvahy rôzne záležitosti. Sú to tieto otázky:

  • povaha pohľadávky (a najmä to, či sa pohľadávka vzťahuje na akúkoľvek daň alebo poplatok alebo na akúkoľvek obchodnú alebo podnikateľskú činnosť vykonávanú povinným),
  • či povinný býva v uvedenom obydlí,
  • či povinný vykonáva obchodnú alebo podnikateľskú činnosť z tohto obydlia,
  • či bolo povinnému poskytnuté finančné poradenstvo,
  • či uplynula dostatočná lehota na zaplatenie príkazov alebo rozkazov a
  • akákoľvek dohoda medzi povinným a oprávneným o vyrovnaní pohľadávky.

Šerif sa predovšetkým musí ubezpečiť, že povinný podnikol primerané kroky na rokovanie o vyrovnaní pohľadávky a že oprávnený už podnikol kroky na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom zadržania majetku a zrážok zo mzdy a že existuje odôvodnený predpoklad, že suma získaná z dražby nepotrebného majetku povinného sa rovná aspoň súčtu rozumného odhadu účtovateľných výdavkov a 100 GBP.

Zadržanie slúži na zaistenie majetku (finančných prostriedkov a hnuteľného majetku) v rukách tretej strany a zabezpečuje preferenčné kritérium pre oprávneného. Ak sú zadržané finančné prostriedky, podliehajú automatickému uvoľneniu po uplynutí štrnástich týždňov, pokiaľ neboli vznesené žiadne námietky. Akákoľvek námietka by sa mala predložiť súdnemu šerifovi a mala by byť založená na tom, že zadržanie je neprimerane tvrdé, že súdny úradník zadržanie nevykonal riadne alebo že zadržané prostriedky patria tretej strane (alebo sú v spoločnom vlastníctve tretej strany a povinného). Na uvoľnenie zadržaného majetku musí oprávnený podať návrh na ďalšie konanie (action of furthcoming), v ktorom, ak to súd povolí, sa dá zadržiavateľovi pokyn na uvoľnenie zadržaného majetku.

V prípade adjudikácie, ak je pohľadávka stále nesplatená po desiatich rokoch („the legal“), môže oprávnený zmeniť svoje právo na právo výhradného vlastníctva. Uskutočňuje sa to prostredníctvom konania na najvyššom civilnom súde, ktoré sa nazýva konanie deklaranta o zániku zákonnosti. Povinný sa môže hájiť proti konaniu deklaranta o zániku zákonnosti z dôvodu zaplatenia pohľadávky.

Inhibícia nadobúda účinnosť dňom, keď sa harmonogram inhibície a osvedčenie o vykonaní inhibície zapíšu v registri inhibícií a adjudikácií.  Ak sa však oznámenie o inhibícii zapíše v registri inhibícií a adjudikácií a harmonogram inhibície a osvedčenie o vykonaní sa zapíšu do 21 dní od tohto oznámenia, inhibícia nadobudne účinnosť dňom svojho zápisu.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Existuje exekúcia pre každý druh majetku, s výnimkou hotovosti v rukách povinného.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Adjudikácia pohľadávky

Adjudikácia má za následok súdne dedičné zabezpečenie v prospech oprávneného. Rozhodnutie o adjudikácii nedáva oprávnenému okamžité právo na predaj: iba právo zabezpečiť nájomné, ak je dedičný majetok prenajatý, alebo vysťahovať povinného, ak je v jeho držbe.

Zadržanie majetku alebo finančných prostriedkov v rukách tretej strany

Následkom zadržania je zmrazenie finančných prostriedkov a/alebo hnuteľného majetku patriaceho povinnému v rukách tretej strany. Tretej strane sa zabráni v používaní majetku alebo finančných prostriedkov alebo v nakladaní s nimi alebo v ich uvoľnení povinnému bez súhlasu oprávneného. Aby mohol byť zadržaný majetok uvoľnený oprávnenému, musí oprávnený podať návrh na ďalšie konanie. Zadržané finančné prostriedky v rukách finančnej inštitúcie podliehajú automatickému uvoľneniu po uplynutí 14 týždňov, ak neboli vznesené žiadne námietky. Ak sa zadržiavanému odoberú zadržané veci, zodpovedá za ich hodnotu zadržiavajúcemu oprávnenému. Teoreticky sa tiež môže dopustiť pohŕdania súdom tým, že koná v rozpore so zadržaním. Osoby, na ktoré sa zadržanie vzťahuje, majú zákonnú povinnosť oznámiť zadržiavajúcemu oprávnenému existenciu alebo rozsah aktív spojených so zadržaním. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok, že šerif vydá príkaz, v ktorom sa požaduje, aby zadržiavaný zaplatil zadržiavajúcemu oprávnenému peňažné prostriedky.

Zrážky zo mzdy alebo príkaz na zrážky na výživné

Ak bol zamestnávateľovi doručený harmonogram zrážok zo mzdy alebo zrážok na výživné, musí vypočítanú sumu odpočítať a vyplatiť ju oprávnenému.  Ak zamestnávateľ podmienky nedodrží, zodpovedá oprávnenému za peňažné prostriedky, ktoré sa mali vyplatiť.

Vypratanie nehnuteľnosti alebo vysťahovanie z nej

Rozhodnutie o vyprataní alebo vysťahovaní má za následok, že sa osoba požiada, aby sa vysťahovala z nehnuteľnosti uvedenej vo výpise z rozhodnutia. Ak toto osoba, ktorej sa týka vypratanie alebo vysťahovanie, dobrovoľne nesplní a nevysťahuje sa do určeného dátumu, súdni úradníci ju môžu vysťahovať a zaistiť nehnuteľnosť a v prípade potreby môžu požiadať o pomoc políciu. Osobe, ktorá má byť vysťahovaná, musí byť doručené „oznámenie o vysťahovaní z dedičného majetku“ (Charge of Removing from Heritable Property) a pred tým, ako môže dôjsť k vysťahovaniu alebo vyprataniu, musí uplynúť lehota v ňom uvedená, pokiaľ šerif od tejto požiadavky neupustí.

Inhibícia

Zápis inhibície do registra inhibícií a adjudikácií má za následok zabránenie povinnému v predaji jeho dedičného majetku alebo inom naložení s ním alebo v poskytnutí akejkoľvek zábezpeky na tento majetok na úkor inhibítora.  Akékoľvek nakladanie s majetkom či štandardnú zábezpeku alebo iný úkon uskutočnený povinným v rozpore s inhibíciou možno zredukovať na podnet inhibítora.

Rozhodnutie ad factum praestandum je rozhodnutie na vynútenie vykonania iného úkonu, ako je peňažné plnenie, povinným a vyžaduje si dodržanie podmienok. V podmienkach rozhodnutia sa musí presne špecifikovať, čo sa má urobiť, a ak sa to navrhlo na súde, je potrebné pridať alternatívnu žiadosť o náhradu škody pri menej dôkladnom dodržiavaní podmienok. Nedodržanie nemôže mať za následok uväznenie, pokiaľ osoba, ktorá sa pôvodne domáhala rozhodnutia (ďalej len „navrhovateľ“), nepodá návrh na súd, na ktorom bol rozsudok pôvodne vydaný. Je teda na navrhovateľovi, aby ubezpečil súd, že povinný úmyselne odmieta splniť podmienky rozhodnutia. Ak sa súd ubezpečí, môže vydať príkaz na uväznenie odporcu na obdobie nepresahujúce 6 mesiacov. Odňatím slobody sa nezbavuje povinnosti uloženej rozhodnutím.

Zhabanie peňazí

Umožňuje oprávnenému zhabať a odňať peniaze (hotovosť vrátane mincí a bankoviek v cudzej mene, poštové poukážky, bankové nástroje atď.), ktoré sa nachádzajú v obchodných priestoroch povinného, hoci peniaze v obydlí a v rukách povinného sa nemôžu zhabať.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Adjudikácia pohľadávky

Po vydaní rozhodnutia sa výpis zapíše do príslušného škótskeho katastra nehnuteľností.  Rozhodnutie je potom platné a oprávnený sa až po uplynutí desiatich rokov môže obrátiť na súd aby sa mohol stať vlastníkom nehnuteľnosti a predať ju.

Zadržanie majetku alebo finančných prostriedkov v rukách tretej strany

Zadržanie pri exekúcii je buď úspešné, alebo nie.  Zadržanie možno napríklad vykonať v banke, ale ak povinný nemá účet v tejto banke alebo nemá dostatok prostriedkov na žiadnom z účtov, prostredníctvom zadržania sa nezískajú žiadne prostriedky.

Zhabanie majetku

Zhabanie je účinné iba do dňa šesť mesiacov po dátume, ku ktorému je predmet zhabaný, alebo do dňa 20 dní po dátume, keď bol zhabaný predmet odstránený z miesta, kde bol zhabaný, podľa toho, čo nastane skôr. Vo výnimočnom príkaze na zhabanie sa určuje obdobie, v ktorom sa musí vykonať.

Zrážky zo mzdy alebo príkaz na zrážky na výživné

Doručenie harmonogramu zrážok zo mzdy alebo zrážok na výživné je buď úspešné, alebo nie. Ak povinný nie je v pracovnom pomere s osobou, ktorej je harmonogram doručený, zrážky odpadajú. Ak je povinný v pracovnom pomere, harmonogram zostáva v platnosti dovtedy, kým nie je pohľadávka vyrovnaná alebo kým povinný toto zamestnanie neopustí.

Vypratanie nehnuteľnosti alebo vysťahovanie z nej

Exekúcia podľa rozhodnutia o vyprataní alebo vysťahovaní sa musí vykonať bez zbytočného odkladu.  Neexistuje žiadna definícia toho, čo by mohol predstavovať zbytočný odklad.  Závisí to od konkrétnych okolností každého prípadu.

Inhibícia

Premlčacia lehota inhibície je 5 rokov.  Môže sa obnoviť na základe návrhu podaného na súd inhibítorom.  V rozhodnutí ad factum praestandum sa musí uviesť, čo presne treba urobiť, a lehota, v ktorej to treba urobiť.

Zhabanie peňazí

Zhabanie peňazí je buď úspešné, alebo nie.  Ak napríklad súdny úradník nenájde žiadne prostriedky v obchodných priestoroch povinného, zhabanie peňazí je neúspešné.  Ak je zhabanie peňazí úspešné, musí súdny úradník (Sheriff Officers alebo Messengers-at-Arms) podať správu šerifovi pred uplynutím lehoty 14 dní, ktorá sa začína dňom vykonania zhabania peňazí.  Súdny úradník musí poskytnúť kópiu správy povinnému a oprávnenému.  Zhabanie stratí platnosť, ak šerif odmietne prijať správu.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Zamestnávateľ alebo povinný môžu požiadať šerifa, aby vydal príkaz, ktorým by sa vyhlásila neplatnosť existujúceho príkazu na zrážky na výživné alebo zrušila jeho platnosť. Ak môže povinný šerifa ubezpečiť, že je nepravdepodobné, že by znova neuhrádzal platby, šerif môže vydať príkaz na odvolanie.

Povinný, osoba, ktorej sa týka zadržanie, alebo tretia strana môžu prostredníctvom oznámenia o námietke požiadať šerifa o príkaz na zrušenie alebo obmedzenie zadržania.  Toto oznámenie sa musí podať do 4 týždňov od výkonu zadržania.

Proti akémukoľvek rozhodnutiu šerifa, ktoré sa týka zhabania alebo mimoriadneho zhabania, sa možno odvolať.  Odvolanie sa môže podať hlavnému šerifovi iba s povolením šerifa a z právnych dôvodov. Rozhodnutie hlavného šerifa o takomto odvolaní je konečné.

Dôvody na oddlženie alebo zrušenie inhibície existujú vtedy, keď bola inhibícia procesne nevhodná a keď bolo znížené rozhodnutie o platbe.

Po vykonaní rozhodnutia nie je možné odvolať sa proti vyprataniu alebo vysťahovaniu.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Vstúpenie povinného do riešenia pohľadávky

Ak by bol povinný sekvestrovaný alebo by uzavrel trustovú zmluvu, chránenú trustovú zmluvu alebo by vstúpil do programu splácania pohľadávky v rámci systému vyrovnania pohľadávok, oprávnení nemôžu za určitých podmienok proti povinnému podniknúť žiadne ďalšie kroky. Oprávnený si namiesto toho vo všeobecnosti musí uplatniť nárok na dlžné sumy u správcu povinného alebo pripočítaním pohľadávky k akémukoľvek programu splácania pohľadávky.

Moratórium na exekúciu

Má sa zaviesť moratórium na exekúciu v rámci všetkých zákonných možností na riešenie pohľadávky v Škótsku prostredníctvom zmien zákona o konkurze (Škótsko) z roku 1985, ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2015 na základe zákona o konkurze a dlhovom poradenstve (Škótsko) z roku 2014. To bude znamenať, že ak jednotlivec oznámi, že chce požiadať o zákonné riešenie pohľadávky, bude mu poskytnutá šesťtýždňová ochrana pred akýmikoľvek exekučnými opatreniami, ktoré by proti nim mohli uplatniť oprávnení. Ide o rovnaké šesťtýždňové obdobie, aké v súčasnosti existuje podľa zákona o konkurze a exekúcii (Škótsko) z roku 2007, ktorým sa zaviedlo moratórium na exekúciu pre povinného, ktorý má v úmysle požiadať o program splácania pohľadávky alebo oň požiadal, alebo šesťtýždňové obdobie od dátumu, keď správcovi systému vyrovnania pohľadávok oznámi, že má v úmysle požiadať o program splácania pohľadávky. Toto šesťtýždňové moratórium sa však za určitých okolností môže skrátiť alebo predĺžiť.  [V rámci škótskeho zákona o koronavírusovej pandémii z roku 2020 sa obdobie ochrany na základe moratória predĺžilo na 6 mesiacov – táto zmena zostane v platnosti do 30. septembra 2020 a nariadeniami sa môže ďalej predĺžiť].

Čas na zaplatenie

Pri vydávaní rozhodnutia o zaplatení určitých druhov pohľadávok proti povinnému môže súd určiť čas na zaplatenie príkazu, aby sa splatná suma mohla vyplatiť v splátkach v priebehu času. Súd môže tiež určiť čas na zaplatenie príkazu aj po začatí exekúcie. Zatiaľ čo je čas na zaplatenie príkazu v platnosti, nie je oprávnený doručiť výzvu na zaplatenie alebo vykonávať akúkoľvek exekúciu s cieľom vymáhať splatenie pohľadávky.

Časové limity na vymáhanie

Ak záväzok existoval po dátume, keď sa stal vykonateľným, nepretržite dvadsať rokov bez toho, aby bol uplatnený príslušný nárok, a bez toho, aby bolo príslušne uznané pretrvanie záväzku, existencia záväzku zaniká. Ak sa preto súdne rozhodnutie alebo súdny dokument o pohľadávke nevykoná počas neprerušeného obdobia 20 rokov bez toho, aby bolo povinným alebo v mene povinného jednoznačne písomne akceptované, povinnosť bude premlčaná. Ak však oprávnený vynaloží úsilie na vykonanie rozhodnutia alebo dokumentu o pohľadávke a povinný jasne prizná oprávnenému, že pohľadávka stále pretrváva, oprávnený dostane ďalších 20 rokov na to, aby sa domáhal úplného uspokojenia pohľadávky voči povinnému.

Súvisiace odkazy

Accountant in Bankruptcy

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 19/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.