Ako vykonať súdne rozhodnutie

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

V Slovinskej republike je výkon súdneho rozhodnutia jednotne upravený zákonom o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov (Zakon o izvršbi in zavarovanju). Výkon súdneho rozhodnutia je nútené vykonanie exekučného titulu súdom, ktorý nariadi uspokojenie nároku (na odovzdanie, vykonanie úkonu, ukončenie konania alebo povolenie). Na základe autentického dokumentu možno vymáhať aj peňažnú pohľadávku. Vo výnimočných prípadoch môže výkon súdneho rozhodnutia v rodinných veciach zahŕňať aj vymáhanie nárokov vyplývajúcich zo vzťahov.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Právomoc vydávať súdne rozhodnutia a zabezpečovať ich výkon majú súdy, konkrétne miestne súdy (okrajna sodišča).

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Súd povoľuje výkon súdneho rozhodnutia na základe exekučného titulu.

Enforceable titles include:

 • vykonateľné súdne rozhodnutie (rozsudok alebo rozhodcovský rozsudok, rozhodnutie, platobný príkaz alebo iný príkaz súdu alebo rozhodcovského súdu) a súdny zmier (uzatvorený pred súdom),
 • vykonateľnú notársku zápisnicu, a
 • iné vykonateľné rozhodnutie alebo dokument, ktorý je vymedzený ako exekučný titul v zákonoch, ratifikovanej a zverejnenej medzinárodnej zmluve alebo právnom akte Európskej únie, ktorý je priamo uplatniteľný v Slovinskej republike.

Exekučný titul možno vykonať, ak obsahuje informácie o veriteľovi, dlžníkovi a predmete, druhu, rozsahu záväzku a lehote na jeho splnenie (článok 21 ods. 1 zákona o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov). Ak je exekučným titulom rozhodnutie, v ktorom sa nestanovuje lehota na dobrovoľné splnenie záväzku, lehotu určí súd v rozhodnutí o exekúcii.

3.1 Konanie

Exekučné konanie a zabezpečovacie konanie sa začínajú na žiadosť veriteľa. Žiadosť môže podať priamo veriteľ, keďže právne zastúpenie nie je povinné. Zvyčajne sa tieto žiadosti o výkon súdneho rozhodnutia podávajú prostredníctvom advokáta, ktorý má príslušné právne znalosti. Príslušným súdom v týchto veciach je miestny súd. Bez ohľadu na ustanovenia o miestnej príslušnosti sa žiadosti o exekúciu založené na autentickom dokumente podávajú na Miestnom súde v Ľubľane (Okrajno sodišče v Ljubljani), ktorý o nich rozhoduje. Pokiaľ ide o možnosť alebo nevyhnutnosť elektronického podania žiadostí v exekučnom konaní, pozri časť „automatické spracovanie“.

V čase podania žiadosti o exekúciu, námietky alebo opravného prostriedku proti nej je potrebné uhradiť súdny poplatok. Súdny poplatok sa musí uhradiť do 8 dní od doručenia príkazu na zaplatenie súdneho poplatku. Ak sa súdny poplatok neuhradí v tejto lehote a neexistujú žiadne podmienky, ktoré by umožnili odpustenie alebo odloženie poplatku, resp. zaplatenie poplatku v splátkach, podanie sa považuje za stiahnuté.

Ak súd dostane žiadosť o exekúciu, skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky požadované náležitosti a následne vydá rozhodnutie o exekúcii, ktorým žiadosti o exekúciu vyhovie alebo nevyhovie (ak je žiadosť vecne neoprávnená), alebo žiadosť zamietne (z procesných dôvodov). Ak súd žiadosti o exekúciu vyhovie, doručí rozhodnutie o exekúcii veriteľovi aj dlžníkovi. V prípade, že žiadosti nevyhovie, doručí toto rozhodnutie iba veriteľovi. Rozhodnutie o exekúcii, v ktorom sa vymenúva súdny exekútor, alebo rozhodnutie o určení exekučného orgánu súd doručí súdnemu exekútorovi spolu s kópiami všetkých dokumentov potrebných na výkon súdneho rozhodnutia.

V prípade vymáhania peňažných pohľadávok môže súd umožniť exekúciu tých druhov majetku a tie metódy exekúcie, ktoré sú uvedené v žiadosti o exekúciu. Pred skončením exekučného konania môže súd na žiadosť veriteľa povoliť exekúciu iných druhov majetku a ďalšie metódy exekúcie.

Súd môže nariadiť exekúciu inou metódou, než je metóda požadovaná veriteľom, ak by alternatívna metóda postačovala na zaplatenie pohľadávky. Proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta žiadosť veriteľa o exekúciu, nie je možné podať opravný prostriedok.

Exekúcia nadobúda právny účinok, skôr ako sa rozhodnutie o exekúcii nadobudne konečnú platnosť, pokiaľ sa v právnych predpisoch v prípade konkrétnych exekučných opatrení nestanovuje inak. Veriteľovi sa nesmie pohľadávka uhradiť skôr, ako rozhodnutie o exekúcii nadobudne konečnú platnosť, s výnimkou exekúcie založenej na exekučnom titule vzťahujúcom sa na peňažné prostriedky dlžníka v platobnej inštitúcii (exekúcia založená na exekučnom titule), pod podmienkou, že k žiadosti o exekúciu je pripojený exekučný titul.

V rozhodnutiach o povolení exekúcie, ktorá si vyžaduje prijatie priamych exekučných opatrení, súd určí súdneho exekútora.

Súdni exekútori

Súdni exekútori sú osoby, ktoré prijímajú priame exekučné a zabezpečovacie opatrenia (fyzicky vykonávajú exekúciu – t. j. zabezpečujú zhabanie majetku, určujú zábezpeku atď.). Súdnych exekútorov vymenúva minister spravodlivosti. Ich počet a sídlo určí minister spravodlivosti tak, aby v každom obvode okresného súdu (okrožno sodiščo) pôsobil najmenej jeden súdny exekútor, zatiaľ čo zvyšní súdni exekútori sa pridelia do obvodov okresných súdov podľa počtu prípadov exekúcie, ktorými sa zaoberajú miestne súdy v každom obvode okresného súdu. V jednotlivých prípadoch exekúcie je súdny exekútor vymenovaný rozhodnutím súdu, ale veriteľ má právo navrhnúť konkrétneho súdneho exekútora. Vo všetkých prípadoch môže súdny exekútor vykonávať opatrenia na území celej Slovinskej republiky. Služba súdnych exekútorov je verejná služba, ktorú súdni exekútori vykonávajú ako nezávislú činnosť.

Súdni exekútori sú zodpovední za všetku škodu, ktorú pri vykonávaní exekučných a zabezpečovacích opatrení spôsobia svojím konaním alebo nesplnením svojich povinností vyplývajúcich zo zákona, jeho vykonávacích predpisov a súdnych príkazov.

V prípade vážneho porušenia povinností môže minister spravodlivosti súdneho exekútora zbaviť funkcie.

Náklady na exekúciu

Náklady na exekúciu uhradí najprv veriteľ. Veriteľ musí zaplatiť aj preddavok na náklady spojené s exekučnými opatreniami, a to vo výške a v lehote, ktorú určí súd. Ak veriteľ nezaplatí zábezpeku, súd exekúciu zastaví. Pokiaľ v súvislosti s exekúciou vznikli náklady, dlžník musí veriteľovi na jeho žiadosť tieto náklady nahradiť, a to vrátane nákladov súvisiacich s vyhľadaním majetku dlžníka a nákladov na konanie začaté z podnetu súdu. Súd musí rozhodnúť o nákladoch do ôsmich dní od doručenia žiadosti.

S cieľom zabezpečiť platbu za prácu a vymáhanie nákladov môže súdny exekútor požiadať veriteľa o zaplatenie zábezpeky v lehote a vo výške uvedenej v sadzobníku. Súdny exekútor musí veriteľovi osobne doručiť výzvu na zaplatenie zábezpeky, ktorá musí obsahovať aj upozornenie na dôsledky v prípade, že veriteľ zábezpeku nezaplatí včas a nepredloží súdnemu exekútorovi potvrdenie o zaplatení. Súdny exekútor musí uviesť aj oznámenie o práve požiadať súd, aby rozhodol o zábezpeke.

Ak veriteľ nesúhlasí so spôsobom platby, s lehotou alebo výškou zábezpeky, môže do ôsmich dní od doručenia výzvy predložiť súdnemu exekútorovi žiadosť, aby o tejto otázke rozhodol súd. Súdny exekútor musí bezodkladne postúpiť žiadosť súdu, ktorý musí o tejto veci rozhodnúť do ôsmich dní od jej doručenia.

Ak veriteľ nezaplatí zábezpeku spôsobom a v lehote určenej súdnym exekútorom alebo súdom alebo nepredloží potvrdenie o zaplatení, súdny exekútor o tom informuje súd, ktorý exekúciu zastaví.

3.2 Hlavné podmienky

Prvá podmienka na umožnenie výkonu súdneho rozhodnutia je existencia základu na výkon. Môže ísť o exekučný titul alebo autentický dokument v súlade s právnymi predpismi.

Vykonateľnosť súdnych rozhodnutí:

Súdne rozhodnutie je vykonateľné, keď nadobudne konečnú platnosť a keď uplynie lehota na dobrovoľné splnenie záväzkov dlžníka. Lehota na dobrovoľné splnenie záväzku začína plynúť dňom doručenia rozhodnutia dlžníkovi. Súd môže takisto povoliť výkon iba jednej časti rozhodnutia, keď sa táto časť stane vykonateľnou.
Súd povolí výkon na základe súdneho rozhodnutia, ktoré ešte nenadobudlo konečnú platnosť, ak sa v právnych predpisoch stanovuje, že podaním opravného prostriedku sa neprerušuje výkon.

Vykonateľnosť súdneho zmieru:

Súdny zmier je vykonateľný, ak je pohľadávka, ktorej sa zmier týka, splatná. Splatnosť pohľadávky musí byť preukázaná dokumentom o zmieri, verejnou listinou alebo zákonne osvedčeným dokladom. Ak splatnosť nemožno preukázať týmto spôsobom, možno ju preukázať konečným rozhodnutím vydaným v občianskoprávnom konaní, v ktorom je stanovená splatnosť pohľadávky.

Vykonateľnosť notárskej zápisnice:

Notárska zápisnica je vykonateľná, ak dlžník súhlasil s jej priamou vykonateľnosťou a ak je pohľadávka uvedená v notárskej zápisnici splatná. Splatnosť pohľadávky sa preukazuje notárskou zápisnicou, verejnou listinou alebo zákonne osvedčeným dokladom. Ak splatnosť pohľadávky nezávisí od uplynutia lehoty, ale od inej skutočnosti uvedenej v notárskej zápisnici, notár musí stranám oznámiť, aký dôkaz je dostatočný na preukázanie splatnosti pohľadávky: písomné vyhlásenie veriteľa adresované dlžníkovi o tom, že pohľadávka je splatná, s uvedením dátumu splatnosti a dôkaz o doručení písomného vyhlásenia o splatnosti pohľadávky dlžníkovi. Notár stranám oznámi, že namiesto predloženia dôkazu o doručení písomného vyhlásenia o splatnosti pohľadávky dlžníkovi môžu informovaním dlžníka o splatnosti pohľadávky poveriť notára. Písomné vyhlásenie veriteľa alebo oznámenie notára sa doručí doporučenou poštou.

Druhou podmienkou na to, aby súd umožnil výkon súdneho rozhodnutia, je podanie žiadosti o exekúciu, ktorá musí obsahovať informácie o veriteľovi a dlžníkovi vrátane ich príslušných identifikačných údajov, exekučného titulu alebo autentického dokumentu, záväzku dlžníka, metódy a predmetu exekúcie, ako aj ďalšie informácie potrebné na výkon exekúcie (žiadosť o exekúciu založená na autentickom dokumente musí obsahovať aj požiadavku, aby súd nariadil dlžníkovi zaplatenie pohľadávky spolu s odhadnutými nákladmi do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo v prípade sporov týkajúcich sa zmeniek alebo šekov do troch dní). V žiadosti o exekúciu musí veriteľ jasne vymedziť exekučný titul, na základe ktorého žiada o exekúciu, a uviesť, že bolo vydané vyhlásenie vykonateľnosti.

Pohľadávka musí byť splatná a lehota na dobrovoľné splnenie záväzku musela uplynúť.

V exekučnom titule alebo v autentickom dokumente sa musí jasne identifikovať dlžník. V žiadosti o exekúciu sa musí uviesť aj meno a adresa (alebo registrované miesto podnikania) dlžníka. V žiadosti o exekúciu musia byť jasne uvedené identifikačné údaje dlžníka (a veriteľa), ktoré sa líšia v závislosti od toho, či ide o fyzické osoby, právnické osoby, podnikateľov alebo súkromné osoby.

Dlžník musí byť existujúcim subjektom (nemôže byť zosnulý ani vyradený zo súdneho registra). Ak sa žiadosť o exekúciu podá proti neexistujúcemu subjektu, musí byť zamietnutá, a zánik subjektu v priebehu exekučného konania je dôvodom na zákonné prerušenie konania (nie je potrebné vydávať osobitné rozhodnutie).

V exekučnom konaní sa na dlžníka aj veriteľa vzťahujú domnienky (právna spôsobilosť), ktoré sa pre občianskoprávne konanie stanovujú v Občianskom súdnom poriadku (Zakon o pravdnem postopku) a článku 15 zákona o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Cieľom exekučných opatrení je splatenie pohľadávky veriteľa.

Medzi exekučné opatrenia na zabezpečenie zaplatenia peňažných pohľadávok patrí: predaj hnuteľného majetku dlžníka, predaj nehnuteľného majetku, prevod peňažnej pohľadávky dlžníka, spätné odkúpenie iných majetkových alebo hmotných práv a zaknihovaných cenných papierov, predaj podielu v spoločnosti a prevod peňažných prostriedkov uložených v platobnej inštitúcii (t. j. v bankách).

Medzi exekučné opatrenia na zabezpečenie uspokojenia nepeňažných nárokov patrí: zhabanie a odovzdanie hnuteľného majetku, vypratanie a zhabanie nehnuteľného majetku, nahradenie služby na náklady dlžníka, vynucovanie konania dlžníka prostredníctvom peňažných sankcií, návrat pracovníka do práce, rozdelenie hnuteľného majetku, prejav vôle a odobratie dieťaťa.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Uvedené exekučné opatrenia umožňujú exekúciu akéhokoľvek druhu majetku (akýkoľvek majetok, vlastnícke alebo hmotné právo dlžníka), pokiaľ tento majetok nie je zákonom vyňatý z exekúcie alebo exekúcia tohto majetku nie je zákonom obmedzená – článok 32 zákona o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov.

Predmetom exekúcie nemôžu byť:

 • predmety, s ktorými sa neobchoduje,
 • nerastné suroviny a iné prírodné zdroje,
 • zariadenia, prístroje a iné predmety, ktoré štát alebo miestna samospráva potrebujú na plnenie svojich úloh, a hnuteľný a nehnuteľný majetok určený na národnú obranu,
 • zariadenia, prístroje a iné predmety, ktoré dlžník potrebuje na výkon verejnej služby, a
 • iné predmety a práva stanovené zákonom (napríklad peňažné prostriedky určené na výživu dieťaťa, striktne osobné veci, sociálne dávky, rodičovské príspevky, príspevky na dieťa, invalidný dôchodok, potraviny, vykurovacie palivo, pracovné a chovné zvieratá, vyznamenania, medaily, pomôcky pre zdravotne postihnutú osobu, poľnohospodárska pôda a zariadenia pre poľnohospodárov, ak sú potrebné na zabezpečenie živobytia atď.).

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Hlavným cieľom všetkých vykonateľných opatrení je zaplatenie pohľadávky veriteľa. Účinky exekučných opatrení závisia od druhu použitého exekučného opatrenia.

EXEKÚCIA V PRÍPADE PEŇAŽNÝCH NÁROKOV

 • Exekúcia hnuteľného majetku sa uskutočňuje zhabaním a predajom hnuteľného majetku. Veriteľ získava záložné právo na zhabané objekty.
 • Exekúcia peňažných pohľadávok dlžníka sa vykonáva zablokovaním a prevodom pohľadávok. Rozhodnutím o zablokovaní peňažných pohľadávok súd zakazuje dlžníkovi dlžníka splatiť dlžníkovi dlh a dlžníkovi vymáhať pohľadávku vrátane záložného práva poskytnutého ako zábezpeka alebo disponovať pohľadávkami akýmkoľvek iným spôsobom. Zablokovanie nadobúda účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o zablokovaní dlžníkovi dlžníka. Zablokovaním pohľadávok dlžníka súdom na žiadosť veriteľa veriteľ získava záložné právo na zablokované pohľadávky.
 • Exekúcia peňažných prostriedkov dlžníka v platobnej organizácii: Rozhodnutím o exekúcii peňažných prostriedkov, ktoré má dlžník uložené v platobnej organizácii, súd nariaďuje platobnej organizácii, aby zmrazila peňažné prostriedky dlžníka na všetkých účtoch až do výšky sumy splatnej podľa rozhodnutia o exekúcii a po tom, ako rozhodnutie nadobudne konečnú platnosť, vyplatila túto sumu veriteľovi. Toto rozhodnutie má za následok zablokovanie a prevod na účely vymáhania. Keď rozhodnutie o exekúcii nadobudne konečnú platnosť, súd informuje platobnú organizáciu. Platobná organizácia bezodkladne informuje súd o zaplatení pohľadávky veriteľovi.
 • Exekúcia pohľadávok vzťahujúcich sa na prevzatie alebo odovzdanie hnuteľného majetku alebo odovzdanie nehnuteľného majetku sa uskutočňuje zablokovaním tejto pohľadávky a jej prevedením na veriteľa, po ktorom nasleduje jej predaj. Prevod zablokovanej pohľadávky dlžníka má za následok prevod peňažnej pohľadávky dlžníka.
 • Exekúcia majetkových alebo vecných práv sa vykonáva zablokovaním tohto práva a zhabaním hnuteľného majetku. Zablokovanie nadobúda účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o zablokovaní dlžníkovi. V rozhodnutí o exekúcii, ktorým sa povoľuje zablokovanie, súd zakazuje dlžníkovi disponovať týmto právom. Po zablokovaní práva veriteľ získava záložné právo.
 • Exekúcia zaknihovaných cenných papierov: Exekúcia zaknihovaných cenných papierov kótovaných na burze sa uskutočňuje zablokovaním a predajom zaknihovaných cenných papierov a vyplatením veriteľa zo sumy získanej ich predajom. Zablokovanie nadobúda účinnosť dňom, keď sa rozhodnutie o zablokovaní zapíše do centrálneho registra zaknihovaných cenných papierov.
 • Exekúcia podielu v spoločnosti sa uskutočňuje zápisom rozhodnutia o exekúcii, predajom podielu a vyplatením veriteľa zo sumy získanej jeho predajom. Rozhodnutím o exekúcii súd zakazuje spoločníkovi disponovať jeho podielom. Súd doručí rozhodnutie o exekúcii spoločnosti a zapíše ho do súdneho registra. Týmto zápisom veriteľ nadobúda záložné právo na podiel spoločníka, ktoré má účinok aj voči každej osobe, ktorá následne nadobudne tento podiel.
 • Exekúcia nehnuteľného majetku sa uskutočňuje zápisom rozhodnutia o exekúcii do katastra nehnuteľností, stanovením hodnoty nehnuteľného majetku, jeho predajom a vyplatením veriteľa zo sumy získanej jeho predajom. Súd zapíše rozhodnutie o exekúcii nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností. Týmto zápisom veriteľ nadobúda záložné právo na nehnuteľnosť, ktoré má účinok voči každej osobe, ktorá následne nadobudne vlastnícke právo na túto nehnuteľnosť. Veriteľ, ktorý žiada o exekúciu, ale ešte nenadobudol záložné právo ani pozemkovú zábezpeku (zemljiški dolg), zápisom rozhodnutia o exekúcii nadobúda právo na platbu z nehnuteľného majetku pred osobou, ktorá toto záložné právo nadobudla neskôr.

VÝKON SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADE NEPEŇAŽNÝCH NÁROKOV

 • Prevzatie a odovzdanie hnuteľného majetku uskutočňuje súdny exekútor, ktorý od dlžníka preberá predmet a odovzdáva ho veriteľovi, ktorý jeho prijatie potvrdí.
 • Vypratanie a zhabanie nehnuteľného majetku vykonáva súdny exekútor, ktorý nehnuteľnosť po jej vysťahovaní a vyprataní zhabe a odovzdá ju do vlastníctva veriteľovi. Vypratávanie a zhabanie nehnuteľného majetku možno vykonať 8 dní po doručení rozhodnutia o exekúcii dlžníkovi.
 • Povinnosť vykonať úkon, povoliť úkon alebo ukončiť konanie možno vynucovať v spolupráci so súdnym exekútorom spôsobom, ktorý určil súd. V prípade exekučného titulu, podľa ktorého musí dlžník vykonať úkon, ktorý zaňho môže vykonať aj iná osoba, exekúcia prebieha tak, že súd dá veriteľovi oprávnenie, aby týmto úkonom poveril inú osobu na náklady dlžníka alebo ho vykonal sám (nahradenie služby na náklady dlžníka). Ak dlžník musí podľa exekučného titulu vykonať úkon, ktorý zaňho nemôže vykonať iná osoba, súd v rozhodnutí o exekúcii stanoví primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, a ak si dlžník v stanovenej lehote povinnosť nesplní, uloží mu pokutu (vynucovanie konania dlžníka pod hrozbou pokuty).
 • Návrat pracovníka do práce zabezpečuje súd, ktorý v rozhodnutí o exekúcii stanoví primeranú lehotu na splnenie povinností. V rozhodnutí o exekúcii súd takisto uloží pokutu, ak si dlžník v stanovenej lehote túto povinnosť nesplní.
 • Rozdelenie majetku sa môže uskutočniť prostredníctvom skutočného fyzického rozdelenia, ak je takéto rozdelenie určené exekučným titulom, alebo predajom majetku.
 • Postup prejavu vôle znamená povinnosť poskytnúť katastrálny alebo iný druh prejavu vôle, ako sa stanovuje v rozhodnutí, ktoré je exekučným titulom, a považuje sa za vykonaný, keď toto rozhodnutie nadobudne konečnú platnosť.
 • Exekúcia v prípadoch týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo výchovy detí a osobných kontaktov s deťmi je proces, pri ktorom súd v rozhodnutí o výkone uloží osobe povinnosť odovzdať dieťa. Súd určí lehotu, v ktorej sa dieťa musí odovzdať, alebo rozhodne, že dieťa sa musí odovzdať okamžite. Rozhodnutím o výkone sa povinnosť odovzdať dieťa ukladá osobe, na ktorú sa vzťahuje exekučný titul, osobe, od vôle ktorej závisí odovzdanie dieťaťa, a osobe, ktorá je s dieťaťom v čase prijatia rozhodnutia. V rozhodnutí o výkone súd stanoví, že povinnosť odovzdať dieťa sa vzťahuje na každého, s kým je dieťa v čase výkonu.

Exekučný súd môže uložiť pokutu dlžníkovi, ktorý koná v rozpore s rozhodnutím súdu, napríklad tým, že skrýva, poškodzuje alebo ničí svoj majetok, pácha činy, ktoré by mohli veriteľovi spôsobiť nenapraviteľnú škodu alebo ťažko napraviteľnú škodu, bráni súdnemu exekútorovi vo výkone jeho exekučných alebo zabezpečujúcich opatrení, koná v rozpore s rozhodnutím o zábezpeke, bráni práci odborníka alebo platobnej organizácie, bráni zamestnávateľovi alebo inému vykonávateľovi rozhodnutia o exekúcii vo výkone exekúcie alebo bráni kontrole a oceneniu nehnuteľného majetku alebo ich znemožňuje.

Ak dlžník koná v rozpore s rozhodnutím o exekúcii a disponuje svojím majetkom, takáto transakcia je platná iba vtedy, ak bola za tento právny úkon poskytnutá významná protihodnota a ak druhá strana v čase prevodu alebo prevzatia bremena konala v dobrej viere (t. j. nevedela alebo nemohla vedieť, že dlžník nemá právo disponovať svojím majetkom).

Dlžník, ktorý ničí, poškodzuje, prevádza alebo skrýva časť svojho majetku so zámerom zabrániť platbe veriteľovi, a tým poškodzuje veriteľa, je trestne zodpovedný a bude mu uložená pokuta alebo trest odňatia slobody v trvaní až jedného roka.

Banka musí na žiadosť súdu poskytnúť vysvetlenie a doklady preukazujúce, či a akým spôsobom vykonala rozhodnutie súdu o exekúcii a ako vykonala príkaz na vyplatenie pohľadávok vyplývajúci zo zákona. Okrem toho banka musí súdu aj veriteľovi zaslať informácie o bankových účtoch dlžníka. Na základe rozhodnutia o exekúcii musí banka zmraziť peňažné prostriedky dlžníka uložené v banke vo výške stanovenej v rozhodnutí o exekúcii a následne túto sumu vyplatiť veriteľovi.

Na žiadosť veriteľa môže súd nariadiť banke, ktorá v rozpore s rozhodnutím súdu nezablokovala, nepreviedla alebo nevyplatila dlžnú sumu, aby túto sumu veriteľovi zaplatila namiesto dlžníka zo svojho vlastného majetku. V takom prípade je banka voči veriteľovi zodpovedná za škodu, ktorú mu spôsobila tým, že nekonala v súlade s rozhodnutím o exekúcii, alebo za porušenie zákonných ustanovení týkajúcich sa informačnej povinnosti, dodržiavania poradia platieb, výšky a spôsobu vyplatenia záväzku podľa rozhodnutia o exekúcii.

Na základe rozhodnutia o exekúcii musí zamestnávateľ dlžníka vyplatiť veriteľovi paušálnu sumu alebo mu pravidelne platiť peňažné sumy, na ktoré by mal inak dlžník nárok ako na mzdu. Dlžník však musí dostať najmenej 76 % mesačnej minimálnej mzdy. Na žiadosť veriteľa môže súd nariadiť zamestnávateľovi, ktorý v rozpore s rozhodnutím súdu nezrazil a nevyplatil dlžnú sumu, aby tieto sumy veriteľovi zaplatil namiesto dlžníka zo svojho vlastného majetku. V takom prípade je zamestnávateľ voči veriteľovi zodpovedný za škodu, ktorú mu spôsobil tým, že nekonal v súlade s rozhodnutím o exekúcii.

Dlžník dlžníka musí vyhlásiť, či uznáva zablokovanú pohľadávku a v akej výške, ako aj či je povinnosť platiť pohľadávku dlžníka podmienená splnením iného záväzku. Ak takéto vyhlásenie neurobí alebo urobí nepravdivé vyhlásenie, voči veriteľovi nesie zodpovednosť za škodu.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Platnosť konkrétneho opatrenia exekučného súdu závisí od povahy opatrenia. Exekučné konanie sa spravidla uzavrie (a účinky rozhodnutia umožňujúceho exekúciu sa ukončia), keď sa uspokojí nárok veriteľa. Ak exekúciu z právnych alebo vecných dôvodov nemožno vykonať, vec sa musí uzavrieť pozastavením exekúcie, čo má za následok zrušenie všetkých exekučných opatrení, s výnimkou prípadov, v ktorých by to bolo v rozpore s právami, ktoré nadobudli tretie strany (napríklad práva kupujúceho na zhabaný hnuteľný majetok). Veriteľ môže požiadať o odloženie exekúcie na obdobie najviac jedného roka, pričom v takom prípade zostáva rozhodnutie umožňujúce exekúciu v platnosti aj vtedy, keď dlžník v čase vydania rozhodnutia nemal žiaden majetok (t. j. existencia faktických prekážok brániacich uspokojeniu nároku veriteľa).

Ak v prípade exekúcie pohľadávok dlžníka z bankových účtov dlžník nemá na účte peňažné prostriedky alebo nemá prístup k peňažným prostriedkom, banka musí zaznamenať rozhodnutie o exekúcii na obdobie jedného roka a vyplatiť veriteľa, keď budú na účte dlžníka k dispozícii peňažné prostriedky alebo keď dlžník získa právo nakladať s peňažnými prostriedkami. Dovtedy nemožno exekúciu pozastaviť.

Ak v priebehu zhabania hnuteľného majetku súdny exekútor neobjaví žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie, alebo zhabaný majetok nie je dostatočný na splatenie pohľadávky veriteľa, alebo ak súdny exekútor nemôže vykonať zhabanie, pretože dlžník nie je prítomný alebo mu neposkytne prístup do priestorov, veriteľ môže do troch mesiacov od prvého pokusu o zhabanie požiadať, aby sa súdny exekútor opätovne pokúsil vykonať zhabanie. Dovtedy nemožno exekúciu pozastaviť.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Dlžník, veriteľ, všetky tretie strany, ktoré majú právo na predmet exekúcie brániace exekúcii, a všetci kupujúci predmetov zakúpených v priebehu konania, majú právo proti rozhodnutiam exekučného súdu podať opravné prostriedky.

Bežným opravným prostriedkom proti rozhodnutiu prvého stupňa je odvolanie. Vo výnimočných prípadoch dlžník alebo tretia strana, ktorá má právo na predmet exekúcie brániace exekúcii, môže proti rozhodnutiu o exekúcii podať námietku. Námietka musí byť odôvodnená. V námietke musí dlžník alebo tretia strana uviesť všetky skutočnosti a predložiť dôkazy, na základe ktorých možno námietku považovať za odôvodnenú (námietka dlžníka). Veriteľ má právo odpovedať na námietku do 8 dní. Proti rozhodnutiu o námietke sa možno odvolať.

Každý, kto preukáže, že pravdepodobne má právo na predmet exekúcie, ktoré bráni exekúcii, môže podať námietku proti rozhodnutiu o exekúcii a žiadať, aby súd vyhlásil, že exekúcia tohto predmetu nie je povolená (námietka tretej strany). Námietku možno podať kedykoľvek v priebehu exekučného konania. Ak veriteľ neodpovie na námietku v stanovenej lehote alebo vyhlási, že proti námietke nenamieta, súd v celom rozsahu alebo čiastočne zruší rozhodnutie o exekúcii a preruší exekúciu s prihliadnutím na okolnosti prípadu. Ak veriteľ v stanovenej lehote vyhlási, že proti námietke namieta, súd námietku zamietne. Tretia strana, ktorá podala námietku, môže do 30 dní po tom, ako rozhodnutie nadobudlo konečnú platnosť, podať žalobu s cieľom stanoviť, či je exekúcia daného predmetu povolená.

Odvolanie a námietku možno podať na súde, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Vo všeobecnosti platí, že ten istý súd, ktorý vydal rozhodnutie o exekúcii, rozhoduje o námietke a o odvolaní rozhoduje súd druhého stupňa. Rozhodnutie o odvolaní je konečné.

Námietka a odvolanie sa musia podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Vo výnimočných prípadoch možno námietku podať po uplynutí tejto lehoty až do skončenia exekučného konania, pokiaľ sa námietka zakladá na skutočnosti týkajúcej sa skutočného nároku, táto skutočnosť sa zistila až po tom, ako sa rozhodnutie stalo vykonateľným, a nebolo možné ju vzniesť v pôvodnej lehote.

Námietka a odvolanie neprerušujú výkon exekučných opatrení v exekučnom konaní s výnimkou platobnej fázy. Vo všeobecnosti platí, že veriteľa nemožno vyplatiť, kým rozhodnutie o exekúcii nenadobudne konečnú platnosť. Veriteľ môže byť vyplatený, skôr ako rozhodnutie o exekúcii nadobudne konečnú platnosť, iba v prípade exekúcie založenej na exekučnom titule týkajúcom sa peňažných prostriedkov dlžníka v platobnej inštitúcii (exekúcia založená na exekučnom titule) pod podmienkou, že k žiadosti o exekúciu je pripojený exekučný titul, s výnimkou obchodných vecí, v ktorých exekučný titul nemusí byť pripojený.

V exekučnom konaní sú mimoriadne opravné prostriedky obmedzené. Proti rozhodnutiu vydanému v druhom stupni, ktorým je právoplatne rozhodnuté o zamietnutí alebo odmietnutí návrhu na výkon rozhodnutia, je možné sa odvolať za podmienok stanovených zákonom upravujúcim občianskoprávne konania. Obnova konania nie je povolená, ak zákon nestanoví inak.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Exekúcia peňažných nárokov a zabezpečenie takýchto nárokov nie sú prípustné v prípade predmetov a práv, ktoré sú nevyhnutné na uspokojenie základných životných potrieb dlžníka a osôb, ktoré je dlžník zo zákona povinný živiť, alebo predmetov a práv, ktoré sú nevyhnutné na výkon povolania dlžníka. V prípade niektorých takýchto predmetov a práv je výkon súdneho rozhodnutia povolený len v obmedzenom rozsahu.

Súvisiace odkazy

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://pisrs.si/

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 22/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.