Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach vo všeobecnosti znamená, že ak povinná osoba dobrovoľne neplní vykonateľné rozhodnutie (ako napríklad právoplatný rozsudok), navrhovateľ musí požiadať o súdny výkon rozhodnutia, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie sa vykoná. Napríklad ak sa má vymôcť dlh, ktorý má odporca nariadené zaplatiť, ale neurobil tak, navrhovateľ (veriteľ) požiada o súdny výkon rozhodnutia a dosiahne vymoženie dlhu, napríklad tým, že sa zaistia dlžníkove bežné účty alebo dlžníkov nehnuteľný majetok, ktorý keď sa vydraží, umožní splatiť sumu, ktorú dlhuje veriteľovi.

Výkon rozhodnutí je súčasťou odpovede na mandát španielskej ústavy z roku 1978, ktorá sudcom a súdom zveruje úlohy vydávať rozsudky a vykonávať ich (články 117 a 118 ústavy). Strany konania sú preto povinné dodržať rozsudky a iné rozhodnutia súdu, ako aj poskytnúť požadovanú spoluprácu pri vykonávaní rozhodnutí. Úlohou sudcu je zabezpečiť, aby sa tieto požiadavky primeraným spôsobom splnili.

Výkon súdneho rozhodnutia znamená vyhovenie tomu, čo nariadil súd, t. j. úplné vymoženie práva, ktoré úspešný účastník súdneho sporu získal. Môže to znamenať, že navrhovateľ (teda „účastník, ktorý žiada o výkon rozhodnutia“ [ejecutante]) žiada v závislosti od príkazu o úhradu peňažnej sumy o právo na vykonanie alebo nevykonanie činnosti, napr. stavby, alebo o to, aby sa vykonalo uznané právo zaevidovaním v príslušnom verejnom registri.

Výkon rozhodnutia môže byť konečný alebo predbežný. Pri predbežnom výkone sa za určitých okolností vykonáva rozsudok, ktorý ešte nie je právoplatný, aby sa predišlo poškodeniu veriteľa počas prechodného obdobia (t. j., kým trvajú procesné kroky, ktoré sú spojené so žalobou proti rozhodnutiu – do vydania právoplatného rozsudku) vzhľadom na prieťahy, ktoré sú v konaní prítomné [články 524 – 537 Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil)].

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Podľa španielskych právnych predpisov sa presadzovanie rozsudkov zveruje sudcom a súdom v súlade so zákonmi a s ustanoveniami o právomoci (článok 117 ods. 3 španielskej ústavy).

V súlade s ústavou a v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 1/2000 zo 7. januára 2000, BOE č. 7 z 8. januára 2000, v znení zmien), ktorým sa upravuje konanie o výkone rozhodnutí v občianskych veciach, je sledovaním riadneho priebehu konania o výkone rozhodnutia poverený sudca (články 545, 551, 552 a zodpovedajúce ustanovenia). Sudca je tým, kto na základe návrhu účastníka konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, začne konanie prostredníctvom všeobecného vykonateľného titulu, ktorý sa vydá po preskúmaní vykonateľného titulu. Sudca takisto vydá rozhodnutie, ak odporca [ďalej len „dlžník uznaný súdom“ (ejecutado)] vznesie námietku proti výkonu rozhodnutia a začne špecifické námietkové konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia, ktoré je opísané ďalej.

Justiční úradníci (letrados de la administración de justicia), v minulosti nazývaní súdni úradníci (secretarios judiciales), sú zodpovední za stanovenie a prijatie konkrétnych opatrení na výkon rozhodnutia (žiadostí o platbu, zaistenia majetku dlžníka uznaného súdom, zrážok z jeho bežných účtov, platov atď.). Ak sudca vydal všeobecný vykonateľný titul, justičný úradník sleduje konanie o výkone rozhodnutia a prijíma príslušné rozhodnutia, pričom v niektorých prípadoch možno proti týmto rozhodnutiam podať odvolanie sudcovi.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Vo všeobecnosti je nutné mať právoplatný rozsudok súdu alebo súdne rozhodnutie, alebo iný vykonateľný titul umožňujúci výkon rozhodnutia (existujú výnimky, pri ktorých rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ale je vykonateľné, ako je to pri predbežnom výkone napadnutých rozsudkov, ktorý je za určitých okolností prípustný).

V súlade s ustanoveniami článku 517 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sa týkajú konania o výkone rozhodnutia a vykonateľných titulov, návrh na výkon rozhodnutia musí byť založený na právnom titule, ktorý je vykonateľný. Vykonateľné sú iba tieto právne tituly:

 1. právoplatný rozsudok;
 2. rozhodnutia rozhodcovských orgánov a dohody o mediácii. Dohody o mediácii musia byť zaevidované v súlade so zákonom o mediácii v občianskych a obchodných veciach [Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles];
 3. súdne rozhodnutia schvaľujúce alebo potvrdzujúce súdne zmiery a dohody uzavreté v priebehu konania, v prípade potreby sprevádzané zodpovedajúcimi písomnými výpoveďami na doloženie ich skutočného obsahu;
 4. úradne osvedčené listiny, ak ide o ich prvopis. Ak ide o ich druhopis, musia byť vydané formou súdneho príkazu, v ktorom sa uvedie osoba, ktorá utrpela poškodenie, alebo osoba, ktorá ho spôsobila, prípadne musia byť vydané so súhlasom všetkých účastníkov;
 5. dokumenty o obchodných zmluvách podpísané účastníkmi a obchodným dohodcom, ktorý je členom profesijného združenia a ktorý ich preveril, ak je k nim priložené osvedčenie tohto dohodcu o tom, že zápisy v jeho registri a príslušné dátumy súhlasia so zmluvou;
 6. zákonne vydané cenné papiere na doručiteľa alebo na meno, ktoré dokumentujú splatné záväzky a splatné kupóny spojené s týmito cennými papiermi, pod podmienkou, že tieto kupóny patria k daným cenným papierom a že cenné papiere sú v súlade so zápismi v knihe pokladničných príjmov.
  Námietka sfalšovania cenného papiera vznesená počas procesu priraďovania nebráni vydaniu vykonateľného titulu, pokiaľ sú dotknuté položky v súlade, pričom tým nie je dotknuté právo dlžníka podať neskôr námietku proti výkonu z dôvodu sfalšovania cenného papiera;
 7. nevypršané osvedčenia vydané orgánmi zodpovednými za vedenie registrov, ktorými sa preukazujú zaknihované cenné papiere uvedené v zákone o burze cenných papierov [Ley del Mercado de Valores], ak je k nim doložený opis úradne osvedčenej listiny predstavujúcej tieto cenné papiere, prípadne emisiu, ak sa taká listina vyžaduje podľa platných právnych predpisov.
  Osvedčenie uvedené v predchádzajúcom odseku nevyprší, keď bol podaný návrh na výkon a tento výkon bol nariadený;
 8. súdny príkaz stanovujúci maximálnu sumu, ktorú si možno nárokovať prostredníctvom náhrady, vydaný za podmienok stanovených zákonom v trestnom konaní začatom v súvislosti s udalosťami, na ktoré sa vzťahuje povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám;
 9. iné procesné rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú vykonateľné podľa tohto alebo iného zákona.

3.1 Konanie

Pre ostatné prípady je procesný postup stanovený v článku 548 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Treba poznamenať, že vykonateľný titul sa vydá iba na základe návrhu účastníka konania a bude mať podobu návrhu, ako je uvedené ďalej. Po podaní návrhu na výkon rozhodnutia na súd a ak sú zachované procesné ustanovenia a požiadavky, súd vydá všeobecný vykonateľný titul. Po tom, ako sudca vydá exekučný titul, justičný úradník vydá rozhodnutie obsahujúce konkrétne opatrenia na výkon rozhodnutia, ako aj opatrenia na vyhľadanie a preskúmanie majetku dlžníka uznaného súdom, ktorý sa považuje za vhodný na účely výkonu rozhodnutia.

Uvedený titul a rozhodnutie spolu s kópiou návrhu na výkon rozhodnutia sa oznámia dlžníkovi uznanému súdom, hoci je možné prijať určité opatrenia, aby sa zabránilo potenciálnemu poškodeniu veriteľa.

Dlžník uznaný súdom môže proti výkonu rozhodnutia vzniesť námietky na základe určitých dôvodov, a to buď materiálnych (napr. splatenie dlhu), alebo procesných (napr. predložený titul obsahuje chyby), v súlade s článkom 556 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. V tom prípade sa začne kontradiktórne konanie, v ktorom možno skúmať dôkazy, pričom toto konanie sa končí vydaním titulu, ktorým sa vykonateľný titul potvrdí alebo sa určí za úplne alebo čiastočne neplatný. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na príslušnom provinčnom súde (Audiencia Provincial).

3.2 Hlavné podmienky

Ako už bolo uvedené, návrh na výkon rozhodnutia musí iniciovať dotknutý účastník konania, ktorý predloží podanie obsahujúce návrh na výkon rozhodnutia. Návrh na výkon rozhodnutia musí obsahovať titul, na ktorom sa výkon rozhodnutia zakladá, informáciu o tom, aký výkon rozhodnutia nariadil súd, informácie o majetku dlžníka uznaného súdom, ktorý možno oprávnene zaistiť, informácie o opatreniach na vyhľadanie a preskúmanie majetku dlžníka, ako aj o osobe alebo osobách, proti ktorým sa má exekúcia vykonať, s oficiálnym preukázaním ich totožnosti. Ak sa vykonateľný titul stanovuje v rozhodnutí, ktoré vydal justičný úradník, alebo v rozsudku či rozhodnutí, ktoré vydal súd zodpovedný za exekúciu, návrh na výkon rozhodnutia si bude vyžadovať vydanie vykonateľného titulu, v ktorom sa uvedie vykonateľný rozsudok alebo rozhodnutie (článok 549 Občianskeho súdneho poriadku), pričom v ostatných prípadoch sa musí návrh na výkon rozhodnutia predložiť s dokumentmi, na základe ktorých sa o exekúcii rozhodlo (uvedenými v článku 550 Občianskeho súdneho poriadku). Ak návrh na výkon rozhodnutia spĺňa uvedené náležitosti a ak predložený právny titul umožňuje nariadiť výkon, sudca alebo justičný úradník nariadi výkon rozhodnutia, v ktorom pri vymáhaní peňažného dlhu stanoví sumu predstavujúcu istinu vymáhanej sumy a predbežnú sumu stanovenú na úroky a trovy, pričom neskoršie dojednania ju ešte môžu upraviť, a zároveň musí určiť dotknuté osoby a opatrenia na výkon rozhodnutia, ktoré sa majú prijať.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Odhliadnuc od určitých druhov majetku, ktoré sú vylúčené z výkonu rozhodnutia a ktoré sú uvedené ďalej, je potrebné zdôrazniť, že opatrenia na výkon rozhodnutia musia byť primerané výške pohľadávky, ktorá sa vymáha. Takže v prípade, že sú považované za neprimerané, súd môže nariadiť ich zníženie. Naopak, ak sú nedostatočné, účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, môže navrhnúť, aby sa tieto opatrenia rozšírili alebo posilnili. Ak účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, nevie, aký majetok vlastní dlžník uznaný súdom, je možné požiadať súd, aby to zistil. Zisťovanie vykonáva justičný úradník, a to buď priamo zo súdu, alebo prostredníctvom žiadostí predložených príslušným orgánom. Existujú však určité tarifné sadzby alebo obmedzenia týkajúce sa zaisťovania a konfiškácie miezd a platov, ktoré sú uvedené ďalej. Výkon rozhodnutia na základe povinnosti platiť výživné (určenej buď v rámci konania o výživnom medzi príbuznými, alebo v rámci rodinnoprávneho konania o sumách výživného vo vzťahu k deťom) predstavuje výnimku, keďže v týchto prípadoch sa na výkon rozhodnutia nevzťahujú zákonné obmedzenia; namiesto toho súd určí sumu, ktorá sa môže zaistiť (článok 608 Občianskeho súdneho poriadku).

Pokiaľ ide o majetok, ktorý je vylúčený z výkonu rozhodnutia, v článku 605 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza (tam, kde sa uvádza „súdny úradník“, treba rozumieť „justičný úradník“):

Článok 605. Majetok vylúčený z výkonu rozhodnutia.

Uvedené položky nie je možné zaistiť za žiadnych okolností:

majetok vyhlásený za neodňateľný;

doplnkové práva, ktoré nemožno odňať nezávisle od hlavného práva;

majetok, ktorý sám osebe nemá žiadnu hodnotu;

majetok, ktorý je právnou úpravou výslovne vyhlásený za vylúčený z výkonu rozhodnutia.

Článok 606. Majetok dlžníka uznaného súdom, ktorý je vylúčený z výkonu rozhodnutia.

Tieto položky sú takisto vylúčené z výkonu rozhodnutia:

nábytok a predmety v domácnosti, ako aj oblečenie účastníka konania, proti ktorému sa navrhuje výkon, a jeho rodinných príslušníkov, ktoré nemožno považovať za nepotrebné. Vo všeobecnosti položky ako potraviny, palivo a podobne, ktoré súd považuje za podstatné, aby dlžník uznaný súdom a osoby od neho závislé mohli primerane slušne žiť;

knihy a pomôcky, ktoré dlžník uznaný súdom potrebuje pri vykonávaní svojho povolania, umeleckej alebo obchodnej činnosti, ak ich hodnota nie je úmerná vymáhanému dlhu;

posvätné predmety a predmety potrebné na praktizovanie legálne zaregistrovaného náboženstva;

peňažné sumy, ktoré sú zákonom výslovne vyhlásené za vylúčené z výkonu rozhodnutia;

majetok a peňažné sumy, ktoré sú v zmluvách ratifikovaných Španielskom vyhlásené za vylúčené z výkonu rozhodnutia.

Článok 607. Zaistenie miezd a dôchodkov

1. Platy, mzdy, dôchodky, odmeny alebo podobné platby, ktoré neprekračujú sumu minimálnej mzdy, nemožno zaistiť.

2. Platy, mzdy, odmeny alebo dôchodky vyššie ako minimálna mzda možno zaistiť uplatnením týchto tarifných sadzieb:

 • z prvého príjmového pásma nad minimom, ktoré sa rovná dvojnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 30 %;
 • z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná trojnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 50 %;
 • z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná štvornásobku minimálnej mzdy, sadzbou 60 %;
 • z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná päťnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 75 %;
 • z ďalších príjmových pásiem prekračujúcich tie predchádzajúce sadzbou 90 %.

3. Ak účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, dostáva viac ako jeden plat alebo mzdu, spočítajú sa všetky príjmy a z tohto úhrnu sa naraz odpočíta časť, ktorú nemožno zaistiť. Podobne sa spočítajú aj platy, mzdy, dôchodky, odmeny alebo ekvivalentné sumy manželov, pokiaľ nedošlo k rozdeleniu majetku manželov, čo musí byť zdokumentované a príslušný doklad sa musí poskytnúť súdnemu úradníkovi.

4. Ak účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, vyživuje závislé osoby, súdny úradník môže percentuálne sadzby stanovené v bodoch 1, 2, 3 a 4 tohto článku znížiť o 10 % až 15 %.

5. Ak sú platy, mzdy, dôchodky alebo odmeny zaťažené trvalými alebo dočasnými zrážkami verejného charakteru podľa právnych predpisov o daniach alebo sociálnom zabezpečení, pri určovaní sumy, ktorá sa má zaistiť, ako základ sa použije čistý príjem dlžníka uznaného súdom po odpočítaní týchto zrážok.

6. Citované ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na výnosy z odbornej a obchodnej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb.

7. Sumy zaistené v súlade s týmito ustanoveniami možno previesť priamo účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, a to na účet, ktorý na to vopred určil, ak to schváli súdny úradník zodpovedný za výkon rozhodnutia.

V takom prípade musí osoba alebo orgán vykonávajúci zaistenie a následný prevod, ako aj účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, každé tri mesiace informovať súdneho úradníka o odoslaných a prijatých sumách, s výnimkou pohľadávok, ktoré podal účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, a to buď na základe toho, že uvedený účastník konania považuje dlh za úplne splatený, čím sa ruší platnosť vykonateľného titulu, alebo že zrážky a prevody neboli vykonané podľa rozhodnutia súdneho úradníka.

Príkaz, ktorým súdny úradník umožní priamy prevod, možno napadnúť podaním priameho odvolania na účely preskúmania na súde.

Podľa kráľovského zákonného dekrétu č. 8/2011 z 1. júla 2011 o opatreniach na pomoc hypotekárnym dlžníkom, ktorý nadobudol platnosť 7. júla 2011, sa poskytuje objasnenie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V článku 1 kráľovského zákonného dekrétu č. 8/2011 sa stanovuje:

Článok 1. Výnimka zo zaistenia minimálneho rodinného príjmu.

„Ak v súlade s ustanoveniami článku 129 zákona o hypotékach [Ley Hipotecaria] cena získaná z predaja obvyklého bydliska zaťaženého hypotékou na základe výkonu rozhodnutia v súvislosti s dlžobou nie je dostatočná na pokrytie zabezpečeného úveru, suma stanovená v článku 607 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorú nemožno zaistiť, sa zvýši o 50 % a navyše o ďalších 30 % minimálnej mzdy na každého člena rodinnej jednotky, ktorá nemá pravidelný príjem, plat alebo dôchodok prevyšujúci minimálnu mzdu. Na tieto účely sa rodinnou jednotkou rozumie manžel/manželka alebo druh/družka a prvostupňoví predkovia a potomkovia, ktorí žijú s dlžníkom uznaným súdom.

Platy, mzdy, odmeny alebo dôchodky vyššie ako minimálne mzda, a prípadne sumy vyplývajúce z uplatnenia ustanovenia uvedeného v predchádzajúcom odstavci o ochrane rodinnej jednotky, budú zaistené v súlade s tarifnou sadzbou stanovenou v článku 607 ods. 2 uvedeného zákona.“

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

V prípade nehnuteľného majetku alebo iného majetku, ktorý sa zapisuje v registri, môže súd na žiadosť účastníka konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, nariadiť zápis o predbežnom zaistení v príslušnom úradnom registri (zvyčajne v katastri nehnuteľností, ktorý je registrom nehnuteľného majetku) s cieľom zabezpečiť budúci výkon rozhodnutia.

V ostatných prípadoch možno prijať tieto opatrenia:

 • peňažná hotovosť: konfiškácia,
 • bežné účty: príkaz na zrážky vydaný banke,
 • mzdy: príkaz na zadržanie vydaný platcovi,
 • úroky a príjmy: zrážky vykonávané platcom, správa s dohľadom súdu alebo platba súdu,
 • cenné papiere a finančné nástroje: zadržanie úrokov pri zdroji, oznámenie burze alebo regulačnému orgánu sekundárneho trhu (ak sú cenné papiere kótované na verejnom trhu) a oznámenie emitujúcej spoločnosti,
 • iný hnuteľný majetok: konfiškácia.

Okrem toho musia všetky osoby, verejné a súkromné subjekty poskytnúť súčinnosť s vykonávacími opatreniami (pod hrozbou pokuty alebo dokonca obvinenia z pohŕdania súdom, ak by nevyhoveli tejto požiadavke), aby sa zabezpečil výkon rozhodnutia. Znamená to, že musia poskytnúť požadované informácie, prijať príslušné zaisťovacie opatrenia a odovzdať súdu všetky dokumenty a údaje, ktoré majú v držbe, a to bez akýchkoľvek obmedzení okrem tých, ktoré vyplývajú z dodržiavania základných práv, alebo obmedzení, ktoré sú v niektorých prípadoch výslovne stanovené zákonom.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Opatrenia na výkon rozhodnutia nemajú stanovené trvanie; platia až do dokončenia výkonu rozhodnutia. V súvislosti s týmito opatreniami musí účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, v každom jednotlivom prípade požiadať o príslušný výkon rozhodnutia. Napríklad v prípade zaistenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku sa požiada o dražbu. Účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, dostane peniaze získané dražbou. V iných prípadoch, napríklad ak sa vykonateľný titul vzťahuje na to, aby sa účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, odovzdal majetok (ako napríklad pri vyprataní v prípade neplatenia nájmu), opatrenia na výkon rozhodnutia sa budú vzťahovať na navrátenie držby majetku účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, po tom, ako bude nájomca porušujúci zmluvu vysťahovaný z tohto majetku.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Dlžník uznaný súdom však môže po oznámení výkonu rozhodnutia podať námietku. V takom prípade sa začne vyššie uvedené námietkové konanie. Námietka sa môže vzťahovať na materiálne dôvody alebo procesné nedostatky. Dôvody pre námietky sa môžu líšiť v závislosti od titulu, ktorý sa má vykonať (v súlade s článkom 556 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku podľa toho, či ide o procesné rozhodnutie vydané sudcom alebo justičným úradníkom, rozhodnutie rozhodcovského orgánu alebo dohodu o mediácii; tituly o maximálnej sankcii nariadené v trestnom konaní v súvislosti s dopravnými nehodami; tituly uvedené v článku 517 bodoch 4, 5, 6 a 7 Občianskeho súdneho priadku, ako aj iné vykonateľné dokumenty uvedené v článku 517 ods. 2 bode 9. Námietky na základe prehnaného nároku či procesných nedostatkov sú upravené v článku 558, resp. 559 Občianskeho súdneho poriadku). Treba poznamenať, že je možné, že súd už v minulosti vzniesol niektoré z týchto námietok z vlastného podnetu (ak súd dospeje k záveru, že nejaké ustanovenie vo vykonateľnom titule pozostávajúcom z úradne osvedčených listín, dokumentov alebo osvedčení môže byť nespravodlivé, je povinný konať ex officio, t. j. vypočuť v danej veci účastníkov konania a následne vydať rozhodnutie). Účastníci konania sa môžu proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolať v súvislosti s dôvodmi námietky. Odvolacím súdom bude príslušný provinčný súd (Audiencia Provincial).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Opatrenie na výkon rozhodnutia založené na rozsudku alebo rozhodnutí súdu, rozhodnutí justičného úradníka o schválení právneho vyrovnania alebo dohody dosiahnutej počas konania, prípadne rozhodnutí rozhodcovského orgánu alebo dohode o mediácii stratí platnosť, ak sa príslušný návrh na výkon rozhodnutia nepodá do piatich rokov od dátumu, keď sa rozsudok alebo rozhodnutie stane právoplatným (článok 518 Občianskeho súdneho poriadku).

Existuje aj čakacia lehota pred začatím výkonu procesných rozhodnutí (vydaných sudcom alebo justičným úradníkom) alebo rozhodnutí rozhodcovského orgánu, alebo dohôd o mediácii. Táto lehota je určená na to, aby mal dlžník uznaný súdom čas dobrovoľne splniť to, čo sa mu ukladá v právnom titule, a vyhnúť sa tak tomu, aby úspešný účastník konania požiadal o výkon rozhodnutia. V súlade s tým nemožno nariadiť výkon procesných rozhodnutí ani rozhodnutí rozhodcovských orgánov, ani dohôd o mediácii v priebehu 20 dní od dátumu, keď sa odsúdenie stalo právoplatným alebo keď bolo dlžníkovi uznanému súdom poskytnuté rozhodnutie o schválení alebo uzavretí dohody (článok 548 Občianskeho súdneho poriadku). Táto lehota je v konečnom dôsledku určená na to, aby sa podporilo dobrovoľné plnenie zo strany dlžníka uznaného súdom.

Ako je vysvetlené v bode 4.1, na účely ochrany dlžníka sa v Občianskom súdnom poriadku stanovuje, že niektoré položky majetku sú vylúčené z výkonu rozhodnutia, a stanovujú sa aj kvantitatívne obmedzenia úmerné zaisteniu platov, miezd, odmien alebo dôchodkov.

Pri dražbách majetku sa musí uskutočniť predaj dražiteľovi s najvyššou ponukou, a to za minimálne sumy úmerné odhadnej cene majetku alebo výške dlhu. Tieto obmedzenia na ochranu dlžníka sú vyššie, ak sa draží obvyklé bydlisko dlžníka (články 670 a 671 Občianskeho súdneho poriadku).

V Občianskom súdnom poriadku sa takisto stanovuje, že vo všeobecnosti nemožno vymáhať úroky z dlžnej istiny a procesných trov v prípade sumy, ktorá prekračuje istinu o 30 % (článok 575 Občianskeho súdneho poriadku).

Keď sa výkon rozhodnutia týka obvyklého bydliska, trovy vymáhateľné od dlžníka uznaného súdom nesmú prekročiť 5 % sumy vymáhanej v návrhu na výkon rozhodnutia (článok 575 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa vyhlási hypotéka za prepadnutú v prípade dlžníkov, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zraniteľnej sociálnej a finančnej situácii, vysťahovanie z obvyklého bydliska sa odloží (článok 441 Občianskeho súdneho poriadku).

Podľa článkov 55 až 57 insolvenčného zákona (Ley Concursal) nemožno jednotlivé vykonateľné tituly vykonať po vyhlásení konkurzu, keďže sudca rozhodujúci v konkurznom konaní má výlučnú právomoc v oblasti exekúcií vedených proti platobne neschopnej strane; cieľom je zabrániť prednostnému zaobchádzaniu s niektorými veriteľmi.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 18/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.