Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach vo všeobecnosti znamená, že ak povinná osoba dobrovoľne neplní vykonateľné rozhodnutie (ako napríklad právoplatný rozsudok), navrhovateľ musí požiadať o súdny výkon rozhodnutia, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie sa bude plniť. Teda, ak sa má vymôcť dlh, ku ktorého splneniu bol odporca zaviazaný, ale neurobil tak, navrhovateľ (veriteľ) požiada o súdny výkon rozhodnutia a dosiahne splnenie dlhu, napríklad tým, že sa zaistia dlžníkove bežné účty alebo dlžníkov majetok, ktorý keď sa vydraží, umožní splatiť sumu, ktorú dlhuje veriteľovi.

Výkon rozhodnutí je súčasťou odpovede na mandát španielskej ústavy z roku 1978, ktorá sudcom a súdom zveruje úlohu súdiť a vykonávať svoje rozhodnutia (články 117 a 118 ústavy). Preto sú účastníci konania povinní vyhovieť rozsudku a iným súdnym rozhodnutiam a poskytnúť požadovanú súčinnosť pri výkone toho, o čom sa rozhodlo. Je na sudcovi, aby zabezpečil, že tieto požiadavky sa splnia primeraným spôsobom.

Výkon súdneho rozhodnutia znamená vyhovenie tomu, čo nariadil súd, a úplné vymoženie práva, ktoré víťazný účastník súdneho sporu získal. Môže ísť o žiadosť navrhovateľa (ďalej len „účastník, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia“) o vrátenie istej peňažnej sumy, právo, aby odporca niečo urobil alebo neurobil, alebo žiadosť o vykonanie uznaného práva jeho zápisom do príslušného úradného registra, v závislosti od príkazu.

Výkon rozhodnutia môže byť konečný alebo predbežný. V druhom prípade a za určitých okolností sa vykonáva rozsudok, ktorý ešte nie je právoplatný, s cieľom, aby veriteľovi nebolo upreté plnenie počas prechodného obdobia (napríklad, kým trvajú procesné kroky, ktoré sú spojené so žalobou proti rozhodnutiu – do vydania konečného rozhodnutia) vzhľadom na prieťahy, ktoré sú v konaní prítomné (články 524 – 537 Občianskeho súdneho poriadku – Ley de Enjuiciamiento Civil).

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Podľa španielskych právnych predpisov sa rozhodovanie o výkone rozhodnutí zveruje sudcom a súdom v súlade so zákonmi a s ustanoveniami o právomoci (článok 117 ods. 3 španielskej ústavy).

V súlade s ústavou a v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 1/2000, 7. januára 2000, BOE č. 7, 8. januára 2000, v znení zmien), ktorým sa upravuje konanie o výkone rozhodnutí v občianskych veciach, je za sledovanie správneho priebehu konania o výkone rozhodnutia zodpovedný sudca (články 545, 551, 552 a súvisiace ustanovenia). Sudca je tým, kto na základe návrhu účastníka konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, začne konanie prostredníctvom „všeobecného exekučného titulu“, ktorý sa vydá po tom, ako sa preskúma exekučný príkaz. Sudca tiež vydá rozhodnutie, ak odporca (ďalej len „dlžník uznaný súdom“) vznesie námietku proti výkonu rozhodnutia a začne špecifické námietkové konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia, ktoré je opísané nižšie.

Justiční úradníci (Letrados de la Administración de Justicia, v minulosti nazývaní „Secretarios judiciales“ – súdni úradníci) sú zodpovední za stanovenie a prijatie konkrétnych opatrení na výkon rozhodnutia (žiadostí o platbu; zaistenia majetku, bežných účtov, platov dlžníka uznaného súdom; zrážok zo mzdy atď.). Ak sudca vydal „všeobecný exekučný titul“, justičný úradník sleduje konanie o výkone rozhodnutia a prijíma príslušné rozhodnutia, pričom v niektorých prípadoch je možné podať voči týmto rozhodnutiam odvolanie sudcovi.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Vo všeobecnosti je nutné mať právoplatný rozsudok súdu alebo súdne rozhodnutie, alebo iný právny dokument umožňujúci výkon rozhodnutia. (Existujú výnimky, pri ktorých rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ale je vykonateľné, ako je to pri predbežnom výkone napadnutých rozsudkov, ktorý je za určitých okolností prípustný).

V súlade s ustanoveniami článku 517 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sa týkajú konania o výkone rozhodnutia a dokumentov umožňujúcich výkon rozhodnutia, návrh na výkon rozhodnutia musí byť založený na právnom dokumente, ktorý je vykonateľný. Vykonateľné sú iba tieto právne dokumenty:

 1. právoplatné rozsudky, rozhodnutia rozhodcovských orgánov a dohody o mediácii. Dohody o mediácii musia byť notársky overené v súlade so zákonom o mediácii v občianskych a obchodných veciach (Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles);
 2. Súdne rozhodnutia schvaľujúce alebo potvrdzujúce súdne vyrovnania a dohody uzavreté v priebehu konania, v prípade potreby sprevádzané zodpovedajúcimi písomnými výpoveďami na doloženie ich skutočného obsahu;
 3. úradne osvedčené verejné listiny, ak ide o ich prvopis. Ak ide o ich druhopis, musia byť vydané formou súdneho príkazu, v ktorom sa uvedie osoba, ktorá utrpela ujmu, alebo osoba, ktorá ju spôsobila, prípadne musia byť vydané so súhlasom všetkých účastníkov;
 4. dokumenty o obchodných zmluvách podpísané účastníkmi a obchodným dohodcom, ktorý je členom profesijného združenia a ktorý ich preveril, ak je k nim priložené osvedčenie tohto dohodcu o tom, že zápisy v jeho registri a príslušné dátumy súhlasia so zmluvou;
 5. zákonne vydané cenné papiere na doručiteľa alebo na meno, ktoré dokumentujú splatné záväzky a splatné kupóny spojené s týmito cennými papiermi, pod podmienkou, že tieto kupóny patria k daným cenným papierom a že cenné papiere súhlasia s knihou pokladničných príjmov.

Ak evidencia súhlasí, námietka proti sfalšovanému cennému papieru vznesená pri porovnávaní evidencie nebráni vydaniu exekučného titulu a to bez toho, aby tým bolo dotknuté právo dlžníka podať neskôr námietku proti výkonu z dôvodu sfalšovania cenného papiera;

 1. nevypršané osvedčenia vydané orgánmi zodpovednými za vedenie registrov, ktorými sa preukazujú zaknihované cenné papiere uvedené v zákone o burze cenných papierov (Ley del Mercado de Valores), ak je k nim doložený opis úradného dokumentu predstavujúceho tieto cenné papiere, prípadne emisiu, ak sa taký dokument vyžaduje podľa platných právnych predpisov.

Osvedčenie uvedené v predchádzajúcom odseku nevyprší, keď bol podaný návrh na výkon a tento výkon bol nariadený;

 1. súdny príkaz stanovujúci maximálnu sumu, ktorú si možno nárokovať prostredníctvom náhrady, vydaný za podmienok ustanovených zákonom v trestnom konaní začatom v súvislosti s udalosťami, na ktoré sa vzťahuje povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám;
 2. iné procesné rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú vykonateľné podľa tohto alebo iného zákona.

3.1 Konanie

Návrh na výkon rozhodnutia sa musí podať sudcovi na súde prvého stupňa (Tribunal de Primera Instancia), ktorý vydal rozsudok alebo rozhodnutie, ktoré sa majú vykonať. Ak však vykonateľný dokument nie je rozsudkom, ak napríklad nemá podklad v rozhodnutí súdu alebo v rozhodnutí justičného úradníka, ktorý je súčasťou súdu (ako je to v prípade osvedčených verejných listín, ktoré boli notársky overené a sú vykonateľné), existujú špeciálne ustanovenia o určovaní právomoci súdu v závislosti od okolností prípadu. Najbežnejším kritériom určovania právomoci je bydlisko odporcu. Účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, a dlžník uznaný súdom musia mať právneho poradcu a musí ich zastupovať advokát s výnimkou výkonu rozhodnutí vydaných v konaniach, v ktorých prítomnosť týchto právnikov nie je povinná.

Pre ostatné prípady je procesný postup ustanovený v článkoch 548 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Treba poznamenať, že exekučný príkaz sa vydá iba na základe návrhu účastníka konania a bude mať podobu návrhu, ako je uvedené ďalej. Po tom, ako bol návrh na výkon rozhodnutia podaný na súd, a ak sú zachované procesné ustanovenia a požiadavky, súd vydá „všeobecný exekučný titul“. Po tom, ako sudca vydá exekučný titul, justičný úradník vydá rozhodnutie obsahujúce konkrétne opatrenia na výkon rozhodnutia, ako aj opatrenia na vyhľadanie a preskúmanie majetku dlžníka uznaného súdom, ktorý sa javí byť spôsobilým predmetom na výkon rozhodnutia.

Uvedený exekučný titul a rozhodnutie, spolu s kópiou návrhu na výkon rozhodnutia, sa ako celok oznámia dlžníkovi uznanému súdom, hoci je možné prijať určité opatrenia, aby sa zabránilo potenciálnemu poškodeniu veriteľa.

Dlžník uznaný súdom môže voči výkonu rozhodnutia vzniesť námietky na základe určitých dôvodov, jednak materiálnych (napr. splatenie dlhu), jednak procesných (napr. výkon rozhodnutia obsahuje chyby), v súlade s článkom 556 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. V tom prípade sa začne kontradiktórne konanie, v ktorom je možné skúmať dôkazy, pričom toto konanie sa končí vydaním príkazu, ktorým sa exekučný titul potvrdí alebo sa úplne alebo čiastočne zruší. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

3.2 Hlavné podmienky

Ako je uvedené vyššie, návrh na výkon rozhodnutia musí vychádzať z vôle účastníka konania, ktorý predloží podanie obsahujúce návrh na výkon rozhodnutia. Návrh na výkon rozhodnutia musí obsahovať právny dokument, ktorý zakladá právo na výkon rozhodnutia; druh výkonu rozhodnutia, ktorý sa navrhuje; majetok dlžníka uznaného súdom, ktorý možno skonfiškovať; zisťovacie a preskúmavacie opatrenia potrebné na určenie tohto majetku; osobu alebo osoby, proti ktorým sa má rozhodnutie vykonať, pričom sa identifikujú tieto osoby a ich majetkové pomery. Ak sa má vykonať rozhodnutie justičného úradníka, rozsudok alebo rozhodnutie súdu, ktorý je príslušný na výkon rozhodnutia, ako návrh na výkon rozhodnutia bude postačovať návrh na vydanie exekučného titulu, v ktorom sa označí rozsudok alebo rozhodnutie, ktoré sa má vykonať (článok 549 Občianskeho súdneho poriadku). V ostatných prípadoch sa musí podať návrh na výkon rozhodnutia spolu s dokumentmi, na ktorých je výkon rozhodnutia založený (tie sú vymenované v článku 550 Občianskeho súdneho poriadku). Ak návrh na výkon rozhodnutia spĺňa uvedené náležitosti a ak predložený právny dokument umožňuje nariadiť výkon, sudca alebo justičný úradník nariadi výkon rozhodnutia, v ktorom pri vymáhaní peňažného dlhu stanoví sumu predstavujúcu istinu vymáhanej sumy a predbežnú sumu určenú na úroky a trovy, pričom neskoršie dojednania ju ešte môžu upraviť, a zároveň musí určiť dotknuté osoby a opatrenia na výkon rozhodnutia, ktoré sa majú prijať.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

V každom prípade, s ohľadom na určité veci vylúčené z výkonu rozhodnutia, je potrebné zdôrazniť, že opatrenia na výkon rozhodnutia musia byť primerané výške pohľadávky, ktorá sa vymáha, takže ak sú neprimerané, súd môže nariadiť ich obmedzenie. Naopak, ak sú nedostatočné, účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, môže navrhnúť, aby sa tieto opatrenia rozšírili alebo posilnili. Ak účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, nevie, aký majetok vlastní dlžník uznaný súdom, je možné požiadať súd, aby to zistil – tým sa poverí justičný úradník – buď priamo od súdu, alebo zisťovaním u príslušných orgánov. Existujú však určité sadzby a obmedzenia týkajúce sa zaisťovania a konfiškácie odmien a miezd, ktoré sú uvedené nižšie. Výkon rozhodnutia na základe povinnosti platiť výživné (určenej buď v rámci konania o výživnom medzi príbuznými, alebo v rámci rodinnoprávneho konania o sumách výživného vo vzťahu k deťom) predstavuje výnimku, keďže v týchto prípadoch výkon rozhodnutia nie je obmedzený zákonnými obmedzeniami; namiesto toho je suma, ktorú možno zaistiť, určená súdom.

S ohľadom na veci, ktoré sú vylúčené z výkonu rozhodnutia, sa v článkoch 604 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku uvádza (tam, kde sa uvádza „súdny úradník“, treba rozumieť „justičný úradník“):

Majetok v plnom rozsahu vylúčený z výkonu rozhodnutia. Uvedené položky nie je možné zaistiť za žiadnych okolností:

1. majetok vyhlásený za neodňateľný;

2. doplnkové práva, ktoré nemožno odňať nezávisle od hlavného práva;

3. majetok, ktorý sám osebe nemá žiadnu hodnotu;

4. majetok, ktorý je právnou úpravou výslovne vyhlásený za vylúčený z výkonu rozhodnutia.

Majetok dlžníka uznaného súdom, ktorý je vylúčený z výkonu rozhodnutia. Tieto položky sú tiež vylúčené z výkonu rozhodnutia:

1. nábytok a predmety v domácnosti, ako aj oblečenie účastníka konania, proti ktorému sa navrhuje výkon, a jeho rodinných príslušníkov, ktoré nemožno považovať za nepotrebné. Vo všeobecnosti položky ako potraviny, palivo a podobne, ktoré súd považuje za podstatné, aby dlžník uznaný súdom a osoby na ňom závislé mohli primerane slušne žiť;

2. knihy a pomôcky, ktoré dlžník uznaný súdom potrebuje pri vykonávaní svojho povolania, umeleckej alebo obchodnej činnosti, ak ich hodnota nie je úmerná vymáhanému dlhu;

3. posvätné predmety a predmety potrebné na praktizovanie legálne zaregistrovaného náboženstva;

4. peňažné sumy, ktoré sú zákonom výslovne vyhlásené za vylúčené z výkonu rozhodnutia;

5. majetok a peňažné sumy, ktoré sú v zmluvách ratifikovaných Španielskom vyhlásené za vylúčené z výkonu rozhodnutia.

V súvislosti so zaistením odmien a dôchodkov sa v Občianskom súdnom poriadku stanovujú tieto obmedzenia:

1. Nemožno zaistiť plat, mzdu, dôchodok, odmenu alebo jej ekvivalent, ktoré neprekračujú sumu minimálnej mzdy (ktorú každý rok stanovuje vláda).

2. Platy, mzdy, odmeny alebo dôchodky vyššie ako minimálna mzda možno odstupňovane zaistiť uplatnením týchto tarifných sadzieb:

 1. z prvého príjmového pásma nad minimom, ktoré sa rovná dvojnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 30 %;
 2. z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná trojnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 50 %;
 3. z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná štvornásobku minimálnej mzdy, sadzbou 60 %;
 4. z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná päťnásobku minimálnej mzdy, sadzbou 75 %;
 5. z ďalších príjmových pásiem prekračujúcich tie predchádzajúce sadzbou 90 %.

3. Ak účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, dostáva viac ako jeden plat alebo mzdu, spočítajú sa všetky príjmy a z tohto úhrnu sa naraz odpočíta časť, ktorú nemožno zaistiť. Podobne sa spočítajú aj platy, mzdy, dôchodky, odmeny alebo ekvivalentné sumy manželov, pokiaľ nedošlo k rozdeleniu majetku manželov, čo musí byť zdokumentované a príslušný doklad sa musí poskytnúť súdnemu úradníkovi.

4. Ak účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, vyživuje závislé osoby, súdny úradník môže percentuálne sadzby stanovené v bodoch 1, 2, 3 a 4 článku 607 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku znížiť o 10 až 15 %.

5. Ak by boli platy, mzdy, dôchodky alebo odmeny zaťažené trvalými alebo dočasnými zrážkami verejného charakteru podľa právnych predpisov o daniach alebo sociálnom zabezpečení, pri určovaní sumy, ktorá sa má zaistiť, sa ako základ použije čistý príjem dlžníka uznaného súdom po odpočítaní týchto zrážok.

6. Citované ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na výnosy z odbornej a obchodnej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb.

7. Sumy zaistené v súlade s týmito ustanoveniami možno previesť priamo účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, a to na účet, ktorý na to vopred určil, ak to schváli súdny úradník zodpovedný za výkon rozhodnutia.

V takom prípade musí osoba alebo orgán, ktorý vykonáva zaistenie a následný prevod, ako aj účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, každé tri mesiace informovať súdneho úradníka o odoslaných a prijatých sumách, s výnimkou pohľadávok, ktoré podal účastník konania, proti ktorému sa navrhuje výkon rozhodnutia, a to buď na základe toho, že dlh považuje za úplne splatený, čím sa ruší platnosť zaistenia, alebo že zaistenia a prevody neboli vykonané podľa rozhodnutia súdneho úradníka.

Príkaz, ktorým súdny úradník umožní priamy prevod, možno napadnúť podaním priameho odvolania na účely preskúmania na súde.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

V prípade nehnuteľného majetku alebo iného majetku, ktorý sa zapisuje do registra, môže súd na žiadosť účastníka konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, nariadiť zápis o predbežnom zaistení do príslušného úradného registra (zvyčajne katastra nehnuteľností, ktorý je registrom nehnuteľného majetku) s cieľom zabezpečiť budúci výkon rozhodnutia.

V ostatných prípadoch možno prijať tieto druhy opatrení:

– peniaze: konfiškácia,

– bežný účet: príkaz banke na zablokovanie,

– mzda: príkaz platcovi na zadržanie,

– úroky, výnosy a tržby: zrážky zo strany platcu, správa s dohľadom súdu alebo platba súdu,

– cenné papiere a finančné nástroje: zrážka úrokov pri zdroji, oznámenie orgánu regulujúcemu burzy alebo sekundárne trhy (ak sú cenné papiere kótované na verejnom trhu) a vyrozumenie spoločnosti, ktorá ich emitovala.

Iný hnuteľný majetok: konfiškácia.

Okrem toho, aby sa zabezpečil výkon rozhodnutia, všetky osoby, verejné a súkromné subjekty musia poskytnúť súčinnosť s vykonávacími opatreniami (pod trestom pokuty alebo dokonca obvinenia z pohŕdania súdom, ak by nevyhoveli tejto požiadavke). Znamená to, že musia poskytnúť požadované informácie, prijať príslušné zaisťovacie opatrenia a odovzdať súdu všetky dokumenty a údaje, ktoré majú v držbe, a to bez akýchkoľvek obmedzení okrem tých, ktoré vyplývajú z dodržiavania základných práv, alebo obmedzení, ktoré sú v niektorých prípadoch výslovne stanovené zákonom.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Opatrenia na výkon rozhodnutia nemajú stanovené trvanie, platia až do dokončenia výkonu rozhodnutia. V súvislosti s týmito opatreniami musí účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, v každom jednotlivom prípade požiadať o príslušný výkon rozhodnutia. Napríklad v prípade zaistenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku sa požiada o dražbu. Účastník konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, dostane peniaze získané dražbou. V iných prípadoch, napríklad ak exekučný titul spočíva v tom, aby sa účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, odovzdal majetok (ako napríklad pri vyprataní v prípade neplatenia nájmu), opatrenia na výkon rozhodnutia budú spočívať v navrátení držby majetku účastníkovi konania, ktorý navrhuje výkon rozhodnutia, po tom, ako bude nájomca porušujúci zmluvu vysťahovaný z tohto majetku.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Proti súdnemu rozhodnutiu nariaďujúcemu výkon rozhodnutia nie je možné podať odvolanie. Dlžník uznaný súdom však môže namietať, ak mu bol výkon rozhodnutia oznámený. V takom prípade sa začne vyššie‑ uvedené námietkové konanie. Námietka sa môže vzťahovať na materiálne dôvody alebo formálne nedostatky. Tieto dôvody pre námietky sa môžu líšiť v závislosti od typu právneho dokumentu, ktorý sa má vykonať (v súlade s ustanovením článku 556 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku podľa toho, či ide o procesné rozhodnutie sudcu alebo justičného úradníka; rozhodnutie rozhodcovského orgánu alebo dohodu o mediácii; opatrenia o maximálnej pokute uložené v trestnom konaní v súvislosti s dopravnými nehodami; opatrenia uvedené v bodoch 4, 5, 6 a 7 článku 517 Občianskeho súdneho poriadku, ako aj iné vykonateľné dokumenty uvedené v bode 9 článku 517 ods. 2. Námietka z dôvodu prehnaného nároku a námietka z dôvodu formálnych nedostatkov sú upravené v článkoch 558, resp. 559 Občianskeho súdneho poriadku). Treba poznamenať, že je možné, že súd už v minulosti vzniesol niektoré z týchto námietok z vlastného podnetu (ak súd vysloví, že nejaké ustanovenie v exekučnom titule pozostávajúcom z osvedčených úradných listín, dokumentov alebo osvedčení môže byť nespravodlivé, je povinný konať z úradnej povinnosti – vypočuť v danej veci účastníkov konania a následne vydať rozhodnutie). Účastníci konania sa môžu proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolať v súvislosti s dôvodmi námietky. Odvolacím súdom bude príslušný provinčný súd (Audiencia provincial).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Existuje možnosť, že opatrenie na výkon rozhodnutia stratí platnosť. Opatrenie na výkon rozhodnutia založené na rozsudku alebo rozhodnutí súdu, rozhodnutí justičného úradníka o schválení právneho vyrovnania alebo dohody dosiahnutej počas konania, prípadne rozhodnutí rozhodcovského orgánu alebo dohode o mediácii stratí platnosť, ak sa príslušný návrh na výkon rozhodnutia nepodá do piatich rokov od dátumu, keď sa rozsudok alebo rozhodnutie stane právoplatným (článok 518 Občianskeho súdneho poriadku).

Existuje tiež čakacia lehota pred začatím výkonu procesných rozhodnutí (vydaných sudcom alebo justičným úradníkom) alebo rozhodnutí rozhodcovského orgánu, alebo dohôd o mediácii. Táto lehota je určená na to, aby mal odporca čas dobrovoľne splniť to, čo sa mu ukladá v exekučnom titule, a zároveň účastník konania, ktorý má v spore úspech, nie je povinný žiadať o výkon rozhodnutia. V súlade s tým nemožno nariadiť výkon procesných rozhodnutí ani rozhodnutí rozhodcovských orgánov, ani dohôd o mediácii v priebehu dvadsiatich dní od dátumu, keď sa odsúdenie stalo právoplatným alebo keď bolo dlžníkovi uznanému súdom oznámené rozhodnutie o schválení alebo uzavretí dohody (článok 548 Občianskeho súdneho poriadku). Táto lehota je v konečnom dôsledku určená na to, aby sa podporilo dobrovoľné plnenie zo strany odporcu.

Ako je vysvetlené v bode 4.1, na účely ochrany dlžníka sa v Občianskom súdnom poriadku stanovuje, že niektoré položky majetku sú vylúčené z výkonu rozhodnutia, a stanovujú sa aj kvantitatívne obmedzenia úmerné zaisteniu platov, miezd, odmien alebo dôchodkov.

Pri dražbách majetku sa musí uskutočniť predaj dražiteľovi s najvyššou ponukou, a to za minimálne sumy úmerné odhadnej cene majetku alebo výške dlhu. Tieto obmedzenia na ochranu dlžníka sú vyššie, ak sa draží obvyklé bydlisko dlžníka (články 670 a 671 Občianskeho súdneho poriadku).

V Občianskom súdnom poriadku sa takisto stanovuje, že vo všeobecnosti nemožno vymáhať úroky zo sumy istiny a procesných trov v prípade sumy, ktorá prekračuje istinu o 30 % (článok 575 Občianskeho súdneho poriadku).

Keď sa výkon rozhodnutia týka obvyklého bydliska, trovy vymáhateľné od dlžníka uznaného súdom nesmú prekročiť 5 % sumy vymáhanej v návrhu na výkon rozhodnutia (článok 575 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade zhabania majetku pre neplatenie hypotéky a dlžníkov, ktorých sociálna a finančná situácia je mimoriadne citlivá, sa vypratanie obvyklého bydliska odloží.

Podľa článkov 55 až 57 zákona o platobnej neschopnosti (Ley Concursal) nemožno vykonať individuálne exekučné tituly proti obchodným spoločnostiam, ktoré vyhlásili konkurz, lebo výlučnú právomoc v súvislosti s výkonom rozhodnutia proti platobne neschopnému účastníkovi má sudca, ktorý vedie konkurzné konanie. Toto ustanovenie slúži tomu, aby sa s niektorými veriteľmi nezaobchádzalo priaznivejšie ako s inými.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.