Ako vykonať súdne rozhodnutie

Keď o riešení sporu rozhoduje súd, na konci konania sa musia zabezpečiť dva kroky. Po prvé, súd musí vydať rozhodnutie, a po druhé je potrebné vykonať toto súdne rozhodnutie v praxi.

Na vynútenie splnenia vydaného súdneho rozhodnutia (napríklad, aby vám zaplatil) od druhej strany (obžalovaného alebo dlžníka) sa budete musieť obrátiť na orgány na presadzovanie práva. Len tieto orgány majú potrebné právomoci na vynútenie platby od dlžníka a v prípade potreby si prizvať políciu.

Podľa nariadenia Brusel I (prepracované znenie), ktorým sa upravuje uznávanie a výkon rozsudkov v cezhraničných prípadoch, ak existuje vykonateľné súdne rozhodnutie vydané členským štátom EÚ, môžete sa bez akéhokoľvek dodatočného konania obrátiť na orgány presadzovania práva v inom členskom štáte, v ktorom má napríklad dlžník majetok (nariadením sa ruší konanie o vyhlásení vykonateľnosti). Dlžník, v súvislosti s ktorým žiadate o vykonanie rozsudku, môže súd požiadať o zamietnutie výkonu. Zoznam mien a sídiel príslušných súdov a súdov na ďalšie odvolania sú uvedené tu.

Účelom presadzovania práva je zväčša vymáhanie peňazí, ale môže ním byť aj vykonanie iného druhu povinnosti (povinnosť niečo urobiť alebo zdržať sa konania, napríklad dodanie tovaru, dokončenie práce alebo zákaz prechodu).

Pri cezhraničných občianskych veciach sa môžu použiť rozličné európske postupy (ako je európsky platobný rozkaz, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou a európsky exekučný titul), ale vo všetkých prípadoch sa vykonanie súdneho rozhodnutia musí presadzovať v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi štátu presadzovania výkonu (obvykle v štáte, v ktorom sa dlžník zdržiava alebo v ktorom má majetok).

V praxi, keď budete chcieť požiadať o výkon rozhodnutia, budete musieť mať vykonateľný dokument (súdny rozsudok alebo príkaz). O postupoch presadzovania práva a orgánoch, ktoré ich vykonajú (súdy, agentúry na vymáhanie pohľadávok a súdni exekútori), sa rozhoduje podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa o výkon súdneho rozhodnutia žiada.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Atlas presadzovania vytvorený formou projektu financovaného z prostriedkov EÚ obsahuje informácie o postupoch presadzovania (jednotlivé konania, náležitosti, kompetencie, náklady a lehoty) v rámci príslušných systémov krajín EÚ a Spojeného kráľovstva.

Posledná aktualizácia: 02/06/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.