Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Izvrševanje sodnih odločb

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

Izvršba je pravni postopek, s katerim se lahko zagotovi spoštovanje sodbe, sklepa ali odredbe sodišča.

Severna Irska ima edinstven sistem izvrševanja sodnih odločb civilnega prava. V večini sistemov anglosaškega prava se sodbe izvršujejo prek dodatnih sklepov sodišč. Za izvrševanje sodnih odločb civilnega prava v zvezi z vračilom denarja, blaga in premoženja je na Severnem Irskem odgovoren osrednji urad za izvrševanje sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office), ki izvaja upravne in sodne funkcije.

Urad za izvrševanje sodnih odločb je bil ustanovljen leta 1971 in od leta 1979 ga upravlja sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Pristojnosti in postopki urada za izvrševanje sodnih odločb so navedeni v odredbi o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanaša na Severno Irsko (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) (v nadaljnjem besedilu: odredba iz leta 1981), in pravilih o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanašajo na Severno Irsko (Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (SR 1981/147)).

Obstajajo različne vrste izvršilnih sredstev:

Sklep o obročnem odplačevanju – to je sklep o plačilu na obroke, če urad za izvrševanje sodnih odločb ugotovi, da dolžnik ima ali bo imel sredstva, da v razumnem času v celoti ali deloma poplača dolgovani znesek.

Sklep o rubežu dohodkov – to je sklep, ki je namenjen dolžnikovemu delodajalcu in od njega zahteva redne odtegljaje od dolžnikove plače in njihovo plačilo uradu za izvrševanje sodnih odločb. Ta sklep se od večine drugih sklepov o izvršbi razlikuje po tem, da urad za izvrševanje sodnih odločb ni pristojno za njegovo izdajo brez predhodnega predloga upnika.  Urad za izvrševanje sodnih odločb lahko vročitev sklepa delodajalcu tudi zadrži, če ugotovi, da bo dolžnik plačila prostovoljno izvrševal uradu.

Sklep o zasegu – urad za izvrševanje sodnih odločb lahko na podlagi tega sklepa odstrani in proda nekaj dolžnikovega blaga in drugega premoženja. Premoženje pride v varstvo in posest urada za izvrševanje sodnih odločb in se obračuna v dobro upnika, v čigar korist je bil izdan sklep.

Sklep o obremenitvi zemljišča – ta sklep se najpogosteje uporablja za znatne dolgove in na splošno skupaj z drugim izvršilnim sredstvom. Sam po sebi ne povzroči dejanske izterjave dolga; upnik mora sprejeti ukrepe za izvršitev pravice do prodaje, tako da sodišču predloži vlogo za izvršitev obremenitve. V odredbi iz leta 1981 je tudi določba glede izdaje sklepov o obremenitvi drugih vrst premoženja.

Sklep o imenovanju upravitelja in sklep v skladu z zakonom o postopkih krone (Crown Proceedings Act) – Sklep o imenovanju upravitelja deluje tako, da se glavni izvršitelj imenuje za upravitelja vsakega plačila, do katerega je morebiti upravičen dolžnik. Primeri vrst plačil, ki so primerna za sklep o imenovanju upravitelja, vključujejo najemnine in dobičke od zemljišča, pravice namestnega delovanja po oporoki ali zneske, dolgovane samozaposlenemu dolžniku v pogodbi, oziroma plačila, dolgovana na podlagi civilne tožbe zoper drugo osebo ali družbo.

Sklep o rubežu dolgov (sklep o rubežu pri dolžnikovem dolžniku) – sklep o rubežu dolgov od dolžnika (ali „dolžnikovega dolžnika“), ki dolguje dolžniku po sodni odločbi, zahteva , naj dolg namesto zadnjenavedenemu poplača upniku ali v korist upnika. Ta sklep vsakemu upniku, ki ga pridobi, podeli status zavarovanega upnika in se uporablja za dolgove, ki obstajajo ali bodo nastali.

Sklepi o izročitvi zemljišča v posest – sodna odločba glede posesti zemljišča se izvrši s sklepom o izročitvi zemljišča v posest in daje uradu za izvrševanje sodnih odločb pravico, da izžene katero koli osebo, ki ima zemljišče v posesti, naj je to tožena stranka ali ne.

Sklep o izročitvi blaga – sodna odločba glede posesti blaga se izvrši s sklepom o izročitvi blaga. Blago bo vzel urad za izvrševanje sodnih odločb in ga vrnil upniku.  Tega ne bi smeli zamenjati s sklepom o zasegu, saj blago ni prodano.

2 Kateri organ ali organi so pristojni za izvršbo?

Enforcement of Judgments Office (urad za izvrševanje sodnih odločb)
Laganside House
23–27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega naslova?

3.1 Postopek

Vsaka oseba, ki je upravičena do izvršitve sodne odločbe, lahko ob plačilu ustrezne takse uradu za izvrševanje sodnih odločb predlaga izvršitev zadevne sodne odločbe. Pred dejanskim predlogom je treba dolžniku poslati „obvestilo o nameri, da se vloži predlog za izvršbo“. Če dolžnik obveznosti iz sodne odločbe ne poravna v desetih dneh po datumu obvestila o nameri, lahko vložnik predloga nadaljuje z izvršbo. Kadar seštevek vseh dolgovanih zneskov presega 3000 GBP, je mogoče vložiti predhodno vlogo. To upniku po sodni odločbi omogoča, da se izda nalog za prevzem v varstvo in pridobi poročilo o dolžnikovih sredstvih, da se omogoči bolj ozaveščena odločitev o tem, ali nadaljevati z izvršbo.

Potem ko urad za izvrševanje sodnih odločb predlog prejme, dolžniku nemudoma vroči „nalog za prevzem v varstvo“, ki določeno dolžnikovo blago (z redkimi izjemami, kot je domače blago) opredeli kot blago, ki je v posesti in pod nadzorom urada za izvrševanje sodnih odločb, tako da dolžnik z njim ne more razpolagati. Nalog za prevzem v varstvo se preneha izvajati le v primeru poplačila zneska, ki je naveden v sodni odločbi, ali odprave predloga za izvršbo.

Naslednja faza v izvršilnem postopku je iskanje informacij o dolžnikovih sredstvih in ta faza je bistvenega pomena za opredelitev predloga za izvršbo. Od dolžnika po sodni odločbi se zahteva, naj izvršitelju zagotovi take informacije o svojih sredstvih, kot jih izvršitelj lahko zahteva. Pogovor z dolžnikom po sodni odločbi se opravi na njegovem domu ali pa je dolžnik pozvan, da obišče uradnika, imenovanega za zaslišanje.

Po prejetju poročila, ki ga je pripravil izvršitelj, višji sodni uradnik (Master) (glej spodaj) ali glavni izvršitelj (Chief Enforcement Officer) sprejme začasno odločitev glede predloga za izvršbo. Samo višji sodni uradnik lahko izdaja sklepe o zasegu, sklepe o rubežu pri dolžnikovem dolžniku ali sklepe o imenovanju upravitelja ter sklep v skladu z zakonom o postopkih krone. Upoštevajo se finančne in druge pomembne okoliščine dolžnika, potem pa se opredeli najboljše sredstvo za izvršitev sodne odločbe oziroma ugotovi, ali je sodna odločba sploh izvršljiva. Stranki se obvestita in zagotovi se jima možnost ugovora. Če ugovora ni, se odločitev potrdi, v nasprotnem primeru pa se zadeva uvrsti na seznam za narok pred višjim sodnim uradnikom.

Status, vloge, odgovornosti in pooblastila sodnih izvršiteljev

Urad za izvrševanje sodnih odločb vodi višji uradnik, ki ima status in položaj višjega sodnega uradnika (Master), osebje pa vključuje glavnega izvršitelja (in namestnika), imenovane uradnike in izvršitelje, od katerih je vsak dodeljen enemu okrožju Severne Irske.

Pooblastila, podeljena Uradu za izvrševanje sodnih odločb, da lahko izvršuje svoje pristojnosti, so določena v odredbi iz leta 1981. Posebej pomembna je pristojnost za izdajo širokega razpona sklepov o izvršbi, ki so navedeni zgoraj. Urad za izvrševanje sodnih odločb ima dodatne pristojnosti, ki so v podporo izvršilnemu postopku. Te vključujejo izdajanje nalogov za prevzem v varstvo ter postopke za udeležbo in zaslišanje prič, zaslišanje dolžnikov glede njihovih sredstev, vključno z zaslišanjem tretjih oseb (ki imajo morda informacije o dolžnikovih sredstvih in premoženju) ter prejemanje denarnih sredstev, izterjanih pri izvrševanju sodnih odločb.

Urad za izvrševanje sodnih odločb je pristojen tudi za zavrnitev predloga za izvršbo. Razlogi, na podlagi katerih lahko to stori, niso opredeljeni v odredbi iz leta 1981, temveč bodo na splošno nastopili, kadar vložnik ni upravičen do izvršitve sodne odločbe. Kadar sodne odločbe ni mogoče izvršiti v razumnem času (z izdajo kakršnega koli sklepa o izvršbi), lahko urad za izvrševanje sodnih odločb izda obvestilo in potrdilo o neizvršljivosti. Urad za izvrševanje sodnih odločb ima tudi široko pristojnost, da zaustavi izvršbo katere koli sodne odločbe brezpogojno ali pod nekaterimi pogoji.

Uporaba pravnikov ali drugih delavcev v pravni stroki

Na naroku pred višjim sodnim uradnikom se lahko vsaka stranka ali oseba, ki jo sklep zadeva, zglasi osebno ali prek zastopnika oziroma odvetnika.

Razpon stroškov izvršbe

Sistem izvrševanja sodnih odločb na Severnem Irskem se financira s taksami, ki jih plačajo uporabniki. Takse, ki jih je treba plačati, so navedene v delu 1 priloge k sklepu o pristojbinah za izvrševanje sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1996 (Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996) (SR 1996/101), kakor je bil spremenjen, veljavne takse pa je mogoče najti tudi na spletni strani sodne službe Severne Irske.

3.2 Glavni pogoji

Pristojnost urada za izvrševanje sodnih odločb je določena v odredbi iz leta 1981 in vključuje naslednje sodne odločbe:

 • Denarne sodne odločbe, vključno s sodnimi odločbami na kateri koli sodni stopnji v Severni Irski, sodnimi odločbami, ki so bile izdane zunaj Severne Irske in registrirane v Severni Irski ter nekaterimi sodnimi odločbami, izdanimi v skladu z evropskim pravom za dolg ali škodo, vključno z nekaterimi arbitražnimi odločbami
 • Sodne odločbe, na podlagi katerih je oseba upravičena do posesti katerega koli zemljišča, pretežno sklepi o posesti v korist hipotek, čeprav se to uporablja tudi za najemodajalce zasebnega in javnega sektorja
 • Sodne odločbe, na podlagi katerih je oseba upravičena do izročitve blaga
 • Sodne odločbe, na podlagi katerih mora ta oseba plačati denarni znesek sodišču ali stori neko dejanje v omejenem času ter sodne odločbe zoper podjetje
 • Obstajajo nekatere omejitve pristojnosti urada za izvrševanje sodnih odločb glede izvršitve sodne odločbe, vključno z naslednjimi:
 • Kadar je sodno odločbo mogoče izvršiti le z dovoljenjem sodišča. ki jo je izdalo, je treba najprej pridobiti dovoljenje sodišča
 • Kadar je bila izvršba prekinjena ali odložena, predloga za izvršbo ni mogoče sprejeti, dokler se prekinitev ali odlog ne prekliče
 • Kadar je od začetka izvršljivosti sodne odločbe preteklo šest let ali več, je ni mogoče izvršiti. Po tem obdobju je višjemu sodnemu uradniku mogoče predložiti predlog za pridobitev dovoljenja za izvršbo.
 • Za izvršitev sodne odločbe zoper osebo v imenu, ki ni njeno lastno, je potrebno dovoljenje sodišča.

Odločitev o vrsti sklepa o izvršbi sprejme urad za izvrševanje sodnih odločb in noben vložnik ne more zahtevati uporabe določenega izvršilnega sredstva.

4 Cilj in narava izvršilnih ukrepov

4.1 Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe?

Izvršilni ukrep v zvezi s plačo se lahko sprejme z uporabo postopka za rubež dohodkov. Odtegnjeni znesek se izračuna ob upoštevanju „običajne stopnje odtegljaja“ in „stopnje varovanega zaslužka“. Prvonavedena je stopnja, katere uporaba je po mnenju urada za izvrševanje sodnih odločb smiselna glede na dolžnikove dohodke, da izpolni obveznost v skladu s sodno odločbo. Drugonavedena je stopnja, pod katero po mnenju urada za izvrševanje sodnih odločb ne bi smeli zmanjševati dolžnikovih dohodkov glede na njegove vire in potrebe.

Obstajajo štiri kategorije premoženja, v zvezi s katerim se lahko izda sklep o zasegu:

 • blago, glede katerega ima dolžnik prodajni interes;
 • denar, menice, obveznice in zadolžnice ter kateri koli drugi vrednostni papirji za denar, ki pripada dolžniku;
 • kakršna koli življenjska polica, v kateri ima dolžnik edini upravičen delež, in
 • blago dolžnikovega zakonca, kadar se dolg po sodni odločbi nanaša na pridobljeno blago ali opravljene storitve oziroma najemnino ali dolgovane obroke v zvezi z zasedbo prostorov za splošno uporabo ali užitek dolžnika in njegove družine.

Premoženje, ki je oproščeno zasega, vključuje oblačila, pohištvo in drugo osnovno domače blago, orodja in sredstva dolžnikovega poslovanja do vrednosti 200 GBP; premoženje, ki ga ima dolžnik v okviru skrbništva za drugega, in premoženje v rokah upravitelja, ki ga imenuje sodišče.

Sklep o obremenitvi zemljišča se lahko izda za vsako dolžnikovo zemljišče ali interes v zemljišču, „interes v zemljišču“ pa vključuje kakršno koli zakonito ali pravično posest ali interes, služnostno pravico, pravico, pravni naslov, terjatev, zahtevo, tožbo, pravico do zasega ali omejitev razpolaganja v zvezi z zemljiščem. Sklepi o obremenitvi in drugi podobni sklepi se lahko izdajo tudi za druge vrste premoženja, ne samo za zemljišče. Natančneje, obremenijo se sredstva ali vrednostni papirji v državnih organih, javnih podjetjih ali družbah, navadne obveznice, sredstva na sodišču in delnice v zasebnih podjetjih.

Poleg rubeža denarnih sredstev, ki ga dolžniku po sodni odločbi dolguje naročnik ali stranka za opravljeno delo ali storitve, je mogoče izdati sklep o rubežu dolgov v zvezi s kakršnimi koli denarnimi sredstvi, ki jih ima dolžnik po sodni odločbi na banki ali v stanovanjski zadrugi.

4.2 Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

Kakršen koli sklep o izvršbi, ki ga izda urad za izvrševanje sodnih odločb, ima enako veljavo in učinek kot sklep višjega sodišča (High Court). Obstajajo različna dodatna izvršilna pooblastila, ki jih je mogoče uporabiti v primeru nespoštovanja sklepa o izvršbi, ki vključujejo:

 • Napotitev v zapor za največ šest tednov zaradi namernega neplačila dolgovanih obrokov v skladu s sklepom o obročnem odplačevanju ali drugega zneska denarja, opredeljenega v členu 107 odredbe iz leta 1981.
 • Sklep o sekvestraciji, ki osebo, imenovano za začasnega upravitelja, pooblašča, da vstopi na katero koli zemljiško posest, ki je v lasti osebe, zoper katero je bila izdana sodna odločba, da prejme, zaseže in pobere najemnine in dobičke od te posesti ter vzame katero koli drugo osebno lastnino zadevne stranke, zaseženo pa zadrži, dokler sklep ni upoštevan.

Nespoštovanje urada za izvrševanje sodnih odločb se lahko predloži višjemu sodišču, ki lahko kršitev obravnava, kot da je bila storjena pred njim.

4.3 Kakšna je veljavnost takih ukrepov?

Obveznosti iz denarne sodne odločbe so izpolnjene po plačilu ali poravnavi v njej navedenega zneska. Ko se to zgodi, se opusti vsak sklep o izvršbi, ki je bil izdan v zvezi z zadevno sodno odločbo. Če je bil sklep o izročitvi zemljišča v posest ali sklep o izročitvi blaga uspešno izvršen, ni mogoč noben nadaljnji postopek, razen za povračilo stroškov in izdatkov izvršbe.

Upnik ali dolžnik po sodni odločbi lahko urad za izvrševanje sodnih odločb zaprosi za razveljavitev, opustitev ali spremembo sklepa o izvršbi in se lahko razpiše narok.

5 Ali se je zoper sklep o ukrepu mogoče pritožiti?

Kar zadeva notranje pritožbe, jih glavni izvršitelj predloži višjemu sodnemu uradniku.

Kar zadeva zunanje pritožbe, se je zoper odločbo urada za izvrševanje sodnih odločb mogoče pritožiti pri višjem sodišču (High Court), ko gre za vprašanja dejanskega stanja in pravne podlage v okoliščinah, opredeljenih v členu 140 odredbe iz leta 1981, sicer pa pri pritožbenem sodišču (Court of Appeal), ko gre za pravno vprašanje. Sklep o rubežu dohodkov je edina vrsta sklepa o izvršbi denarne sodne odločbe, navedena v členu 140, in ni nobene splošne pravice do pritožbe zoper zavrnitev izdaje kakršnega koli posebnega sklepa za izvršbo.

6 Ali obstajajo kakršne koli omejitve izvršbe, zlasti v zvezi z zaščito dolžnika ali roki?

Številne omejitve glede izvršbe so določene v členu 17 odredbe o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanaša na Severno Irsko (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) in tudi v pravilu 5 pravil o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanašajo na Severno Irsko (Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981).  Omejitve obstajajo in se nanašajo na številne različne scenarije, v katerih se predlaga izvršitev sodne odločbe.  Te omejitve so na voljo zaradi zaščite dolžnika pred številnimi različnimi položaji, kot so [med drugim]:

a) kadar je treba pred začetkom izvršbe zaprositi za dovoljenje sodišča;

b) kadar je sodišče prekinilo ali odložilo izvrševanje sodne odločbe, ki bi preprečila izvršitev sodne odločbe pri uradu za izvrševanje sodnih odločb;

c) kadar je predlog za izvršitev sodne odločbe podan več kot 6 let od dneva, ko je sodna odločba postala izvršljiva.  V tem primeru bo upnik pred vložitvijo predloga urad zaprosil za dovoljenje za izvršitev sodne odločbe – o tem bo odločil višji sodni uradnik (Master) urada za izvrševanje sodnih odločb;

d) predlog za izvršitev ne bo sprejet, če je od dneva, ko je sodna odločba postala izvršljiva, preteklo več kot 12 let;

e) kadar je za izvršitev iste sodne odločbe vloženih več predlogov.  Če je vložen več kot en predlog, bo upnik pred vložitvijo nadaljnjega predloga za izvršitev iste sodne odločbe zaprosil za dovoljenje glavnega izvršitelja (Chief Enforcement Officer);

f) kadar je upnik po izdaji sodne odločbe dolg pripisal tretji osebi;

g) kadar je sodišče glede sodne odločbe vključilo pogoj, ki ni bil izpolnjen in ki bi preprečil izvršitev sodne odločbe pri uradu za izvrševanje sodnih odločb;

h) sprejetje predloga za izvršitev, ko poteka postopek za prekinitev izvrševanja v skladu s pravilom 103.  Pred vložitvijo predloga za izvršitev je potrebno dovoljenje višjega sodnega uradnika (Master);

i) sprejetje predloga za izvršitev, kadar je bil izdan sklep o prekinitvi izvršbe zaradi insolventnosti v skladu s členom 14(1);

Če je urad za izvrševanje sodnih odločb potrdil, da sodne odločbe ni mogoče izvršiti (členi 19–21 odredbe o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanaša na Severno Irsko (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981)), je potrdilo mogoče razveljaviti (na prošnjo upnika). Vendar je to omejeno na 12 let od dneva izdaje potrdila o neizvršljivosti.

Člen 16 odredbe o omejitvah iz leta 1989, ki se nanaša na Severno Irsko (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), določa omejitve glede izvrševanja sodnih odločb (in obresti), potem ko poteče 6 let od začetka izvršljivosti sodne odločbe.  Višji sodni uradnik pri uradu za izvrševanje sodnih odločb bo to upošteval pri obravnavanju predloga za izvršitev sodne odločbe, ki starejša od šestih let (glej zgornji odstavek (d)).

Sorodne povezave

Sodna služba Severne Irske

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 25/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.