Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Izvrševanje sodnih odločb

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

Na Škotskem se uporablja pojem izterjave za opis številnih sodnih postopkov, ki jih je mogoče izvesti zoper dolžnike in s katerimi se zahteva plačilo dolgov upnikom. Izterjava lahko ustrezno poteka le na podlagi zakonitega naloga, kot je sklep o dolgovih ali listina dolgov, za katere je treba plačati denarni znesek, ali širše sklep civilnih sodišč, ki običajno zajemajo odpravo ali preprečitev nekega dejanja.

Vrste izterjave vključujejo izvršbe na osebni dohodek, zamrznitev premoženja ali sredstev v posesti tretje osebe, rubež premoženja ali sredstev, zamrznitev in prisoditev dolga.

Prisoditev dolga

Prisoditev dolga je zelo stara oblika izterjave dedne lastnine, katere učinek je sodno zavarovanje na dedni lastnini v korist upnika. Ta redko uporabljena oblika izterjave je postopek, ki poteka izključno pred glavnim civilnim sodiščem. Po izdaji sklepa o prisoditvi se povzetek sklepa evidentira ali vpiše v ustrezno škotsko zemljiško knjigo (register zemljiškoknjižnih listin ali zemljiška knjiga). Načeloma nato upnik, ki mu je prisojen dolg, pridobi enake pravice kot drugi dedni upniki, vendar brez pravice do prodaje. Upniku omogoča začetek postopka za izbris dolžnika, če je lastnik, ali začetek postopka za prejem najemnine od najemnikov, če je nepremičnina oddana v najem. Šele po preteku desetih let lahko upnik pri sodišču vloži vlogo, da postane lastnik, in nepremičnino proda.

Zamrznitev premoženja ali sredstev v posesti tretje osebe

Zamrznitev je izterjava premičnega premoženja, ki pripada dolžniku in je v posesti tretje osebe. Deluje tako, da tretji osebi preprečuje sprostitev zamrznjenega premoženja. Predmeti, ki jih je mogoče zamrzniti, vključujejo dolgove, sredstva na bančnem računu, delnice, nepremičnine skladov, zavarovalne police in opredmeteno premično premoženje. Opredmetenega premičnega premoženja v posesti dolžnika ni mogoče zamrzniti, saj je ustrezna oblika izterjave za to rubež.

Rubež premoženja

Opredmeteno premično premoženje v lasti dolžnika lahko upnik zarubi in proda na dražbi kot sredstvo za izterjavo neporavnanih dolgov. Toda rubež se ne more uporabiti za odvzem nekaterih predmetov, kot so poklicna orodja ali knjige, ki jih dolžnik potrebuje za opravljanje svojega poklica, ali vozila, ki jih dolžnik upravičeno potrebuje in ki ne presegajo navedene vrednosti. Rubež se ne more uporabiti niti za prevzem posesti nad premoženjem, ki je v dolžnikovi stanovanjski hiši, razen če je grofijski sodnik izdal sklep o izrednem rubežu. Rubež upniku omogoča, da zarubi denar (gotovino, vključno s kovanci in bankovci v tuji valuti, poštna nakazila, bančne instrumente itd.), ki je shranjen v dolžnikovih prostorih, čeprav se denar, ki je v stanovanjski hiši ali ki ga ima dolžnik pri sebi, ne sme zarubiti.

Izvršba na osebni dohodek

Osebni dohodek dolžnika se lahko izterja v obliki izvršbe na osebni dohodek (za izvršitev posameznega dolga), rubeža tekoče preživnine (za izvršitev preživnine ali rente, ki se plačuje ob razvezi zakonske zveze) ali sklepa o združeni izvršbi (sklep, ki ga izda sodišče za sočasno izvršitev plačila dveh ali več istovrstnih dolgov). Zoper vsakega preživninskega zavezanca, ki je na podlagi sklepa o rubežu preživnine zavezan k plačilu preživnine za otroka, se lahko izda tudi sklep o odtegljajih od osebnega dohodka v skladu z zakonom o podpori za otroke iz leta 1991. Po vročitvi načrta za zamrznitev mora delodajalec v skladu z zakonskimi preglednicami od osebnega dohodka dolžnika odtegniti določen znesek ob vsakem izplačilu osebnega dohodka in ga nakazati upniku, dokler ni dolg poravnan ali pa dolžnik da odpoved.

Prisilna izselitev ali odstranitev iz nepremičnine

Prisilna izselitev se lahko izvrši na podlagi sklepov o vrnitvi posesti dedne lastnine, o odstranitvi ali prisilni izselitvi. Odstranitev je pojem, ki se uporablja, kadar lastnik od najemnika zahteva vrnitev posesti lastnine. Prisilna izselitev je pravno sredstvo za odstranitev osebe, ki biva v dedni lastnini, a do tega ni upravičena.

Zamrznitev

Zamrznitev je osebna izterjava, ki dolžniku preprečuje prodajo ali drugačno razpolaganje z dedno lastnino ali odobritev zavarovanja na njej, ki bi bilo v škodo upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje. To se doseže z vpisom zamrznitve v register zamrznitev in prisoditev. Zamrznitev upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje, daje uteho, da bo dolžnik težko razpolagal s svojo dedno lastnino, vendar pa mu ne daje nobene stvarne pravice do lastnine. Zamrznitev je negativna izterjava ali izterjava s prepovedjo, ki učinkuje pet let, vendar preneha prej, če upnik, v korist katerega se zamrzne premoženje, soglaša z opustitvijo; običajno je to po poravnavi dolga.

2 Kateri organ ali organi so pristojni za izvršbo?

Sodni izvršitelji in vročevalci so pristojni organi za izvršitev na Škotskem. Upniki jim dajo navodila za izvršitev sodnih odločb ali nalogov zoper dolžnike, ki jih izdajo grofijska sodišča ali glavno civilno sodišče, pa tudi listine dolgov, vpisane v register listin (Books of Council and Session) za izvršitev.

3 Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega naslova?

3.1 Postopek

Sodne odločbe ali sklepi, ki jih izda grofijsko sodišče v katerem koli grofijskem sodnem okrožju na Škotskem, ali glavno civilno sodišče in enakovredni organi (kot je listina dolgov, vpisana za izvršitev), so izvršljivi. Povzetek sklepa načeloma pomeni jamstvo za vse zakonite izvršitve.

Izvršitev z izterjavo načeloma spada v pristojnost sodnih izvršiteljev in vročevalcev. To so neodvisni izvajalci, ki se jim izplačuje nagrada in ki od grofijskega sodnika grofijskega sodnega okrožja, v katerem so pooblaščeni za delovanje, prejemajo provizijo. Te uradnike nadzira in usmerja sodišče, čeprav na sodišču niso neposredno zaposleni. Škotski zakon o dolžnikih iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987) določa pravni okvir za nadzor nad potrditvijo njihovega imenovanja, usposabljanja in delovanja pri izvrševanju njihovih uradnih funkcij, škotski zakon o poplačilu dolga in rubežu iz leta 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) in škotski zakon o stečaju in izterjavi itd. iz leta 2007 (Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007) nadalje urejata njihove funkcije in delovanje. Poleg tega morajo vsi uradniki sodišča svoje naloge opravljati v skladu z ustanovno listino in statutom združenja sodnih vročevalcev in sodnih izvršiteljev.

Le v nekatere izvršilne postopke je treba vključiti odvetnika.

Pristojbine, ki jih zaračunajo sodni izvršitelji in vročevalci za opravljanje izterjav, so zdaj predpisane v zakonu o sejninah (pristojbine sodnih izvršiteljev) iz leta 2013 (Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345)) in v zakonu o sejninah (pristojbine vročevalcev) iz leta 2013 (Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346)). Te tarife se sproti spreminjajo.

3.2 Glavni pogoji

Izdaja sklepa v korist vložnika (oseba, ki vloži tožbo) običajno zadostuje za izvršitev izvršbe. Vendar večina izterjav zahteva vročitev plačilnega naloga in izdajo svežnja z nasveti in informacijami o dolgovih, preden je dolg mogoče izterjati. Plačilni nalog je uradni zahtevek za plačilo, vročen dolžniku za znesek, ki ga dolguje upniku, vključno z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški. Dolžniku nalaga štirinajstdnevni plačilni rok (če je dolžnik znotraj Združenega kraljestva), v katerem izvrši plačilo. Če dolg ni poravnan v navedenem roku, lahko potem upnik uporabi institut izterjave za vračilo zapadlih zneskov. Sveženj z nasveti in informacijami o dolgovih vsebuje nasvete za dolžnike glede finančnega svetovanja.

V primeru sklepa o izrednem rubežu se mora upnik obrniti na sodišče za pridobitev posebnega dovoljenja za rubež neosnovnih predmetov, shranjenih v stanovanjski hiši dolžnika. Pri presoji glede izdaje takega sklepa grofijski sodnik upošteva različne vidike. Ti so:

  • narava dolga (in zlasti povezanost dolga s kakršnim koli davkom ali dajatvijo ali poklicem ali poslom, ki ga opravlja ali izvaja dolžnik);
  • ali dolžnik prebiva v navedeni stanovanjski hiši;
  • ali dolžnik v navedeni stanovanjski hiši opravlja poklic ali izvaja poslovanje;
  • ali je bil dolžnik deležen finančnega svetovanja;
  • ali so sklepi ali navodila za podaljšanje plačilnih rokov prenehali veljati ter
  • ali med dolžnikom in upnikom obstaja sporazum o poravnavi dolga.

Grofijski sodnik mora biti prepričan zlasti o tem, da je upnik sprejel razumne ukrepe za pogajanje o poravnavi dolga in da je upnik že sprejel ukrepe za izvršitev dolga z zamrznitvijo in izvršbo na osebni dohodek in da je upravičeno pričakovati, da bo znesek, izterjan na dražbi dolžnikovih neosnovnih sredstev, najmanj enak razumno ocenjeni skupni višini zaračunanih stroškov in 100 GBP.

Zamrznitev deluje tako, da se zarubi premoženje (denarna sredstva in premično premoženje) v posesti tretje osebe in zavaruje ukrep prednostnega poplačila upnika, v korist katerega se zamrzne premoženje. Če so zamrznjena denarna sredstva, zanje velja, da se samodejno sprostijo po štirinajstih tednih, če ni bil vložen noben ugovor. Vsak ugovor je treba vložiti pri grofijskem sodniku na sodišču in ga obrazložiti, da je zamrznitev neupravičeno stroga, da grofijski sodnik zamrznitev ni izvedel pravilno ali da zamrznjena sredstva pripadajo tretji osebi (ali so v skupni lasti tretje osebe in dolžnika). Za sprostitev zamrznjenega premoženja mora upnik za to zaprositi, in če sodišče njegovi prošnji ugodi, tretji osebi, ki ima v posesti sredstva v lasti dolžnika, naroči sprostitev zamrznjenega premoženja.

V primeru prisoditve, če dolg po desetih letih ni poravnan („zakonitost“), lahko dolžnik, ki mu je prisojen dolg, svojo pravico spremeni v absolutno lastninsko pravico. To se stori s tožbo, vloženo pri glavnem civilnem sodišču, ki se imenuje tožba za razglasitev poteka zakonitosti. Dolžnik lahko zoper tožbo za razglasitev poteka zakonitosti ugovarja z obrazložitvijo, da je dolg poravnan.

Zamrznitev učinkuje od dneva, ko sta zamrznitveni načrt in potrdilo o izvršitvi zamrznitve vpisana v register zamrznitev in prisoditev. Toda če je obvestilo o zamrznitvi vpisano v register zamrznitev in prisoditev, zamrznitveni načrt in potrdilo o izvršitvi pa sta vpisana v 21 dneh po tem obvestilu, bo zamrznitev učinkovala od dneva vpisa obvestila.

4 Cilj in narava izvršilnih ukrepov

4.1 Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe?

Za vsako vrsto sredstev, razen za gotovino v posesti dolžnika, je na voljo institut izterjave.

4.2 Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

Prisoditev dolga

Prisoditev učinkuje kot sodno zavarovanje na dedni lastnini v korist upnika. Sklep o prisoditvi osebi, ki ji je prisojen dolg, ne daje takojšnje pravice do prodaje, temveč le pravico do zavarovanja najemnin, če se dedna lastnina oddaja v najem ali pravico do izbrisa dolžnika, če je ta v njegovi posesti.

Zamrznitev premoženja ali sredstev v posesti tretje osebe

Učinek zamrznitve je zamrznitev denarnih sredstev in/ali premičnega premoženja, ki pripada dolžniku in je v posesti tretje osebe. Tretja oseba premoženja ali denarnih sredstev ne sme porabljati ali z njimi razpolagati ali jih sprostiti dolžniku brez upnikovega soglasja. Upnik mora za sprostitev zamrznjenega premoženja sebi za to zaprositi. Za zamrznjena denarna sredstva v posesti finančne institucije velja, da se samodejno sprostijo po štirinajstih tednih, če ni bil vložen noben ugovor. Če se tretja oseba, ki ima v posesti sredstva v lasti dolžnika, posesti zamrznjenih sredstev odpove, odškodninsko odgovarja upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje, za njihovo vrednost. Če bo delovala v nasprotju z zamrznitvijo, bo teoretično tudi kriva razžalitve sodišča. Tretje osebe, ki imajo v posesti sredstva v lasti dolžnika, so pravno zavezane, da upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje, razkrijejo obstoj ali obseg sredstev, zarubljenih z zamrznitvijo. Če te obveznosti ne izpolnijo, jim lahko grofijski sodnik izda sklep, s katerim od jih zahteva, naj upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje, plačajo denarni znesek.

Izvršba na osebni dohodek ali sklep o rubežu tekoče preživnine

Če je delodajalcu bil vročen načrt za izvršbo na osebni dohodek ali sklep o rubežu tekoče preživnine, mora odtegniti izračunani znesek in ga nakazati upniku. Če delodajalec teh rokov ne spoštuje, upniku odškodninsko odgovarja za denarni znesek, ki bi moral biti nakazan.

Prisilna izselitev ali odstranitev iz nepremičnine

Sklep o prisilni izselitvi ali odstranitvi učinkuje tako, da od osebe zahteva, naj zapusti nepremičnino, navedeno v navedenem sklepu. Če oseba, ki je predmet sklepa o prisilni izselitvi ali odstranitvi, tega prostovoljno ne izpolni in se ne odstrani do navedenega datuma, jim lahko grofijski sodniki odstranijo in zavarujejo nepremičnino, pri čemer lahko po potrebi zaprosijo za pomoč policijo. Osebi, ki se mora odstraniti, mora biti vročena „odredba o odstranitvi z dedne lastnine“, rok, naveden v odredbi, pa mora poteči, preden se lahko odstranitev ali prisilna izselitev izvršita, razen če je grofijski sodnih to zahtevo opustil.

Zamrznitev

Vpis zamrznitve v register zamrznitev in prisoditev učinkuje tako, da dolžniku preprečuje prodajo ali drugačno razpolaganje z dedno lastnino ali odobritev zavarovanja na njej, kar bi škodovalo upniku, v korist katerega se zamrzne premoženje. Vsako razpolaganje ali standardno zavarovanje ali drugo dejanje, ki ga odobri dolžnik v nasprotju z zamrznitvijo, je treba na zahtevo upnika, v korist katerega se zamrzne premoženje, spremeniti

Sklep o zavezi k izpolnitvi določenega dejanja (ad factum praestandum) je sklep za izvršitev oprave nekega dejanja s strani dolžnika, ki ni plačilo denarnega zneska in zahteva soglasje. V pogojih sklepa mora biti natančno navedeno, kaj je treba opraviti, in če se sodišču predlaga njegova izdaja, je zaželeno, da se doda alternativna zahteva za nadomestilo škode brez soglasja. Posledica neizpolnitve ne more biti odvzem prostosti, razen če oseba, ki je prvotno predlagala izdajo sklepa („vložnik“), to predlaga sodišču, če je bil prvotni sklep odobren. Vložnik je nato tisti, ki mora sodišče prepričati, da dolžnik namerno zavrača izpolnitev sklepa. Če je sodišče prepričano, lahko izda nalog za odvzem prostosti nasprotni stranki v postopku za obdobje, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev. Obveznost, naložena s sklepom, z zaporno kaznijo ne ugasne.

Rubež denarja

Ta upniku omogoča, da zarubi in odvzame denar (gotovino, vključno s kovanci in bankovci v tuji valuti, poštna nakazila, bančne instrumente itd.), ki je shranjen v dolžnikovih prostorih, čeprav se denar v stanovanjski hiši in v posesti dolžnika ne sme zarubiti.

4.3 Kakšna je veljavnost takih ukrepov?

Prisoditev dolga

Po izdaji sklepa se povzetek evidentira v ustrezni škotski zemljiški knjigi. Tako postane sklep veljaven in šele po preteku 10 let lahko upnik pri sodišču vloži vlogo, da postane lastnik, in nepremičnino proda.

Zamrznitev premoženja ali sredstev v posesti tretje osebe

Izvršitev zamrznitve je bodisi uspešna ali neuspešna. Na primer, zamrznitev se lahko vroči banki, toda če dolžnik nima odprtega računa pri tej banki ali na računu nima dovolj denarnih sredstev, z zamrznitvijo ne bodo uspešno zajeta nobena denarna sredstva.

Rubež premoženja

Rubež učinkuje le do največ šest mesecev po dnevu, ko je določena stvar zarubljena, in do dneva, ki je 20 dni po dnevu, ko je bila zarubljena stvar odstranjena s kraja, kjer je bila zarubljena. V sklepu o izrednem rubežu je naveden rok, v katerem mora biti ta izvršen.

Izvršba na osebni dohodek ali sklep o rubežu tekoče preživnine

Vročitev načrta za izvršbo na osebni dohodek ali sklepa o rubežu tekoče preživnine je bodisi uspešna ali neuspešna. Če dolžnik ni zaposlen pri osebi, ki ji je vročen načrt, je neuspešna. Če je dolžnik zaposlen, velja do poplačila dolga ali do odpovedi s strani dolžnika.

Prisilna izselitev ali odstranitev iz nepremičnine

Izterjava po sklepu o odstranitvi ali prisilni izseliti mora biti izvršena brez nepotrebnega odlašanja. Opredelitve, kaj pomeni nepotrebno odlašanje, ni. To je odvisno od konkretnih okoliščin vsake posamezne zadeve.

Zamrznitev

Zamrznitev zastara po 5 letih. Lahko se obnovi na podlagi vloge, ki jo upnik, v korist katerega se zamrzne premoženje, vloži pri sodišču. V sklepu o zavezi k izpolnitvi določenega dejanja ad factum praestandum mora biti točno navedeno, kaj je treba opraviti, ter rok, v katerem je treba dejanje opraviti.

Rubež denarja

Rubež denarja je bodisi uspešen ali neuspešen. Na primer, če grofijski sodnik v dolžnikovih prostorih ne najde denarnih sredstev, bo rubež denarja neuspešen. Če je rubež denarja uspešen, mora uradnik sodišča (sodni izvršitelji in vročevalci) pred iztekom 14-dnevnega roka, ki teče od dne izvršitve rubeža denarja, o tem poročati grofijskemu sodniku. Uradnik sodišča mora narediti kopijo poročila za dolžnika in upnika. Rubež bo prenehal učinkovati, če grofijski sodnik zavrne prejem poročila.

5 Ali se je zoper sklep o ukrepu mogoče pritožiti?

Delodajalec ali dolžnik lahko gofijskemu sodniku predlagata izdajo sklepa za razglasitev neveljavnosti sklepa o rubežu tekoče preživnine ali sklepa o prenehanju njegovega učinkovanja. Če poleg tega dolžnik lahko grofijskega sodnika prepriča, da obstaja majhna verjetnost za ponovno neplačilo, lahko grofijski sodnik izda sklep o preklicu.

Dolžnik, tretja oseba, ki ima v posesti sredstva v lasti dolžnika, ali tretja oseba lahko z obvestilom o ugovoru grofijskemu sodniku predlagajo izdajo sklepa o preklicu ali omejitvi zamrznitve. To obvestilo mora biti podano 4 tedne od izvršitve zamrznitve.

Zoper vsako sodno odločbo grofijskega sodnika v zvezi z rubežem ali izrednim rubežem se lahko vloži pritožba. Pritožba se lahko vloži le na podlagi dovoljenja grofijskega sodnika pri višjem grofijskem sodniku in zoper sodno odločbo. Odločitev višjega grofijskega sodišča o taki pritožbi je dokončna.

Razlogi za opustitev ali preklic zamrznitve obstajajo v primerih, ko je bila zamrznitev postopkovno nestrokovna in ko je bil sklep za plačilo zmanjšan.

Zoper odstranitev ali prisilno izselitev po izvršitvi sklepa ni pritožbe.

6 Ali obstajajo kakršne koli omejitve izvršbe, zlasti v zvezi z zaščito dolžnika ali roki?

Pristop dolžnika k reševanju dolga

Če je bil dolžniku določen upravitelj premoženja, ali če je sklenil z upniki prostovoljni sporazum ali zaščiteni sporazum, ali če se je v okviru sistema za poplačilo dolga vključil v program za odplačilo dolga, potem upniki zoper dolžnika ne morejo opraviti nadaljnje izterjave, za katero veljajo nekateri pogoji. Namesto tega bi moral upnik načeloma preučiti možnost predložitve zahtevka za zapadle zneske dolžnikovemu upravitelju ali pa dolg priglasiti kateremu koli programu za odplačilo dolga.

Moratorij na izterjavo

S spremembami škotskega zakona o stečaju iz leta 1985 (Bankruptcy (Scotland) Act 1985, ki so na podlagi škotskega zakona o stečaju in svetovanju glede zadolženosti iz leta 2014 (Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014) začele veljati 1. aprila 2015, je treba moratorij na izterjavo uvesti v zvezi z vsemi zakonitimi načini reševanja dolga na Škotskem. To bo pomenilo, da če posameznik pošlje obvestilo, da se želi vključiti v zakonito reševanje dolga, bo deležen 6-tedenskega obdobja zaščite pred vsako vrsto izterjave, ki jo upniki uvedejo zoper njega. To je isto 6-tedensko obdobje, ki je zdaj določeno na podlagi škotskega zakona o stečaju in izterjavi iz leta 2007 (Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007), s katerim je bil uveden moratorij na izterjavo za dolžnika, ki se namerava prijaviti ali se je prijavil v program za odplačilo dolga, ali pa 6-tedensko obdobje, ki začne teči od dneva, ko s priporočeno pošiljko sporoči upravljavcu za poplačilo dolga svojo namero za prijavo v program za odplačilo dolga. Ta 6-tedenska obdobja moratorija pa se lahko v nekaterih okoliščinah seveda skrajšajo ali podaljšajo. [V okviru škotskega zakona o koronavirusu iz leta 2020 (Coronavirus (Scotland) Act 2020) je bilo obdobje moratorija podaljšano na 6 mesecev – ta sprememba bo veljala do 30. septembra 2020 in se lahko z uredbami še podaljša].

Plačilni rok

Pri odobritvi sklepa zoper dolžnika za plačilo nekaterih vrst dolga lahko sodišče glede plačilnega roka izda navodilo, da se lahko znesek, ki ga je treba plačati, poravna v obliki periodičnih obrokov. Poleg tega, ko se je začela izterjava, lahko sodišče izda sklep o plačilnem roku. Čeprav sta navodilo ali sklep o plačilnem roku v veljavi, pa za izvršitev plačila dolga ni dopustno vročiti plačilnega naloga ali izvesti kakršne koli vrste izterjave.

Izvršitev plačilnih rokov

Če je po dnevu, ko je obveznost postala izvršljiva, ta še naprej neprekinjeno obstajala dvajset let, ne da bi bil vložen ustrezni zahtevek in ne da bi bil nadaljnji obstoj obveznosti ustrezno pripoznan, obveznost ugasne. Če torej na podlagi sklepa sodišča ali listine dolgov neprekinjenih dvajset let ni bila izvršena izterjava in če je dolžnik ali oseba v njegovem imenu tudi ni nepreklicno priznala v pisni obliki, obveznost zastara. Toda če upnik izvede izterjavo za izvršitev sklepa ali listine dolgov, dolžnik pa upniku jasno prizna, da dolg še vedno obstaja, potem ima upnik na voljo nadaljnjih 20 let, da lahko zahteva popolno izpolnitev zahtevka zoper dolžnika.

Sorodne povezave

Accountant in Bankruptcy (škotska služba za insolventnost)

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 19/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.