Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet (Exekution eller Zwangsvollstreckung) innebär att statliga tvångsåtgärder vidtas i syfte att driva in verkställbara fordringar och genomdriva krav.

Enligt den österrikiska lagen om verkställighet finns det olika typer av verkställighet:

 • Verkställighet för att driva in penningfordringar.
 • Verkställighet för att förmå någon att göra eller att avstå från att göra något.

Verkställighet för att driva in penningfordringar:

Vid verkställighet för att driva in penningfordringar ska borgenären i sin ansökan välja vilka tillgångar han eller hon vill göra anspråk på (dvs. välja verkställighetsmetod). I dylika fall kan borgenären bland annat välja mellan indrivning av lös egendom, indrivning av fordringar, i synnerhet införsel på lön, och exekutiv auktion av fastigheter. Verkställighetsmetoderna kan också kombineras.

Om borgenären ansöker om verkställighet för att driva in en penningfordran utan att ange verkställighetsmetod, ska ansökan omfatta indrivning av lös egendom och löneexekution samt registrering av en förteckning över tillgångar (enkelt verkställighetspaket). Borgenären kan också ansöka om det utvidgade verkställighetspaketet, som omfattar alla tillgängliga verkställighetsmedel för att driva in en penningfordran (indrivning av lös egendom, fordringar och egendomsrättigheter).

Verkställighet för att förmå någon att göra eller att avstå från att göra något.

Vid verkställighet för att förmå någon att göra eller att avstå från att göra något ska borgenären ansöka om tillämpning av den verkställighetsmetod som föreskrivs i lagen om verkställighet.

Verkställighet vid förbudsföreläggande sker genom att exekutionsdomstolen efter separat ansökan och på grund av sitt beslut om verkställighet ålägger den berörda parten böter. Vid varje ytterligare överträdelse ska exekutionsdomstolen efter separat ansökan ytterligare en gång ålägga den berörda parten böter eller alternativt utdöma ett fängelsestraff på sammanlagt upp till ett år.

För att genomdriva en handling som en tredje part kan utföra beviljar domstolen efter separat ansökan en fullmakt åt den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist, så att borgenären kan låta genomföra dessa handlingar på den förpliktade partens bekostnad.

Om en tredje part inte kan utföra en handling, som är beroende av att enbart den förpliktade parten själv utför den av egen fri vilja, verkställs detta krav genom att domstolen efter separat ansökan dömer den förpliktade parten till böter eller ett fängelsestraff på sammanlagt upp till sex månader.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Det är i princip den behöriga distriktsdomstolen (Bezirksgericht) som godkänner verkställighet.

Domstol med territoriell behörighet:

Domstolen med allmän behörighet där gäldenären har sin hemvist har i princip befogenhet att driva in en penningfordran på lös egendom.

Fastighetsdomstolen (Grundbuchsgericht) är behörig för verkställighet som rör fastigheter (inskrivna i fastighetsregistret).

Efter att verkställigheten godkänts drivs förfarandet vidare av myndigheterna. Verkställighetsförfarandet leds antingen av en domare (vid exekutiv auktion av en fastighet) eller av assisterande domare (vid indrivning av lös egendom och fordringar). De assisterande domarna är särskilt utbildade handläggare inom rättsväsendet.

Verkställighetsåtgärder genomförs av exekutionstjänstemän, som i Österrike är anställda inom rättsväsendet som varken frilansar eller arbetar som företrädare eller ombud för den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist. De agerar i huvudsak självständigt och är ålagda att fortsätta med verkställighetsförfarandet tills verkställigheten genomförts eller det står klart att verkställigheten inte kan genomföras.

När det gäller verkställighet av fordringar eller egendomsrättigheter som inte anges i ansökan om verkställighet, eller när det utvidgade verkställighetspaketet har begärts, måste verkställighetsförfarandet genomföras av en administrativ handläggare.

Borgenären ombeds endast att inkomma med ytterligare ansökningar om domstolen eller exekutionstjänstemannen inte kan fortsätta förfarandet utan dessa eller om åtgärden ger upphov till kostnader. Borgenären kan dock ange ytterligare uppgifter i sin ansökan. Exempelvis i fråga om införsel på lön kan borgenären avstå från att kräva att arbetsgivaren avger ett yttrande om huruvida löneuppgifterna stämmer och i så fall hur mycket gäldenären får i lön. I fråga om indrivning av lös egendom i sådana fall där gäldenären inte är anträffbar kan borgenären avstå från att kräva att lägenheten öppnas upp tvångsvis, vilket medför kostnader för en låssmed.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet för att driva in penningfordringar:

Verkställighetsförfarandet delas in i ett godkännandeförfarande och ett förfarande för att genomdriva verkställigheten.

För att beslut om verkställighet ska kunna fattas krävs en ansökan av borgenären. I ansökan ska borgenären välja önskad verkställighetsmetod. Om borgenären vill driva in en fordran från en företagare väljer borgenären för det mesta indrivning av lös egendom samt inlämning av en förteckning över företagarens tillgångar. Inom ramen för detta förfarande försöker exekutionstjänstemannen se till att fordran betalas. Om detta inte lyckas beslagtar exekutionstjänstemannen den egendom som påträffas. Om värdet på denna egendom inte täcker fordran kräver exekutionstjänstemannen att gäldenären ska lämna in en fullständig förteckning över sina tillgångar.

Om borgenären vill driva in en fordran som riktas till en konsument väljer borgenären för det mesta indrivning av lös egendom och införsel på lön, samt kräver att gäldenären ska lämna in en förteckning över sina tillgångar. Borgenären kan välja löneexekution som alternativ även om han eller hon inte vet var gäldenären arbetar eller vem som utbetalar gäldenärens lön. Om borgenären inte vet detta måste han eller hon emellertid känna till den förpliktade partens födelsedatum. Då kan domstolen få fram uppgifter av de österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation (Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) om vilken arbetsgivare som betalar ut lönen. Det första steget är utmätning och överföring av gäldenärens lön. Om detta lyckas utmäts lös egendom endast efter separat ansökan från borgenären eller om det står klart att fordran inte kan drivas in inom ett år. I detta förfarande försöker exekutionstjänstemannen se till att fordran betalas. Om detta inte lyckas omhändertar exekutionstjänstemannen den egendom som påträffas. Om värdet på denna egendom inte täcker fordran kräver exekutionstjänstemannen att gäldenären ska lämna in en fullständig förteckning över sina tillgångar.

För en ansökan om indrivning ska borgenären använda ett formulär (E-Antr 1) eller lämna in sin ansökan enligt vissa formkrav. Det är inte nödvändigt att företrädas av en advokat för att inge en ansökan om indrivning.

3.2 Huvudförutsättningar

För att kunna genomdriva verkställighet måste den borgenär som har väckt talan vid en verkställighetstvist förfoga över en exekutionstitel, dvs. ett verkställbart beslut. Dessutom krävs ett verkställighetsbevis. Sådana bevis utfärdas av exekutionsmyndigheten inom ramen för exekutionsförfarandet. Borgenären måste också känna till gäldenärens adress. Däremot behöver gäldenärens födelsedatum anges endast om borgenären vill ansöka om införsel på lön men inte känner till vilken arbetsgivare som betalar ut lönen.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

En gäldenär är skyldig att svara för sina åtaganden med alla sina tillgångar, bortsett från sådana tillgångar som inte kan utmätas. Verkställighetsförfarandet omfattar dock endast sådana tillgångar som borgenären vill göra anspråk på och som borgenären därför anger i sin ansökan om indrivning. Det är dock också möjligt för borgenären att i ansökan om verkställighet endast ange hur verkställigheten ska ske, utan att nämna vilka tillgångar verkställigheten gäller (t.ex. alla fordringar eller den förpliktade partens alla egendomsrättigheter). I detta fall identifierar den administrativa handläggaren de tillgångar som kan beslagtas för verkställighetsändamål.

Borgenären kan exempelvis också göra anspråk på andra fordringar än lönefordringar eller en del av gäldenärens privata aktiebolag. I fråga om gäldenärens fastigheter kan den borgenär som väcker talan välja mellan panträtt, tvångsförvaltning eller exekutiv auktion.

Vissa av gäldenärens tillgångar är undantagna från utmätning. Dessa beskrivs i delavsnittet om begränsningar i fråga om utmätningen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärdernas effekter beror på verkställighetsmetoden:

Indrivning av lös egendom:

Panträtt beviljas i den utmätningsbara egendomen, som oftast auktioneras ut.

Indrivning av fordringar, i synnerhet införsel på lön

Panträtt beviljas i fordran. Gäldenären förbjuds att förfoga över sin fordran och i synnerhet att driva in den. Bortsett från sådana fall där fordran inte kan utmätas kommer fordran att överföras till borgenären. Om en administrativ handläggare utses i verkställighetsärenden är denne ansvarig för beslagtagandet och verkställigheten av fordran.

Exekutiv auktion av en fastighet:

Panträtt beviljas i fastigheten. Sådana rättshandlingar som gäldenären vidtar och som gäller fastigheten eller dess utrustning och som inte utgör en del av den egentliga myndighetsförvaltningen äger inte laga kraft gentemot borgenärerna eller den part som lagt det sista budet på fastigheten efter att det noterats i fastighetsregistret att ett auktionsförfarande inletts. Om gäldenären säljer fastigheten kommer auktionen att fortsätta i förhållande till köparen.

Straffrättsliga påföljder blir aktuella om en förpliktad part undanhåller, skingrar, säljer eller skadar en del av sina tillgångar, eller om parten uppger eller räknar med att han eller hon har en skuld som inte existerar, eller i övrigt minskar eller gör sken av att minska det verkliga värdet på sina tillgångar och därigenom hindrar eller minskar borgenärens möjligheter att få betalt för sina fordringar genom utmätning eller i ett pågående utmätningsförfarande. Om en förpliktad part förstör, skadar eller förvanskar egendom som belagts med kvarstad eller beslagtagits av myndigheterna, eller om parten gör egendomen obrukbar eller antingen helt eller delvis överför egendomen på företagets rörelsetillgångar, kan parten också bestraffas.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställighetsåtgärderna fortsätter ända tills man lyckats slutföra dem eller tills de avbryts, till exempel därför att gäldenären har betalat sin skuld till borgenären medan verkställighetsförfarandet pågick.

Enligt lagen om verkställighet är det möjligt att skjuta upp verkställighetsförfarandet. Verkställighetsförfarandet kan skjutas upp i synnerhet om det väckts talan om ogiltigförklaring av exekutionstiteln, om det framställs ansökan på att utmätningen ska avslutas eller om förfarandet överklagas och ett invändningsförfarande inleds (se punkt 4). Likaså kan förfarandet skjutas upp om domstolens beslut om att godkänna verkställigheten överklagas, om besvär anförs mot förfarandet för att genomdriva verkställighet eller om ansökan inlämnas om att upphäva eller ändra den verkställbarhetsförklaring (exekvatur) som vunnit laga kraft.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett godkännande av verkställighet (i Österrike kallas detta Exekutionsbewilligung) kan överklagas på rättslig väg. Överklagandet ska riktas till appellationsdomstolen (överregiondomstolen), men inlämnas till förstainstansdomstolen (distriktsdomstolen). Överklagandet ska inges inom 14 dagar. I princip rekommenderas det att överklagandet sker med bistånd av en advokat. Överklagandet är ett uteslutande skriftligt förfarande med föreläggande av dokument, varvid det inte är tillåtet att åberopa nya grunder.

Om gäldenären under tiden har betalat den fordran som ska drivas in kan gäldenären åberopa detta faktum antingen i samband med begäran att få göra invändningar eller inom ramen för ett invändningsförfarande (och inte genom överklagande mot beslutet om verkställighet). Talan ska väckas vid den domstol som har fattat beslutet om verkställighet. I samband med talan kan den berörda parten även lämna in en begäran om uppskjutande av verkställigheten. Om domstolen godkänner denna talan så att den blir rättsligt bindande ska verkställigheten avbrytas av myndigheterna.

I ett förenklat förfarande beviljas verkställighet uteslutande på grundval av de uppgifter som lämnats av den part som väckte talan i verkställighetstvisten. I sådana fall kan gäldenären genom överklagande påvisa att det saknas en exekutionstitel som omfattar föremålet för utmätning och att det inte heller finns något verkställighetsbevis, eller att exekutionstiteln inte stämmer överens med de uppgifter som finns i ansökan om verkställighet. En sådan talan ska riktas till den domstol som i egenskap av förstainstansrätt har utfärdat beslutet om verkställighet. Om en sådan talan väcks prövar domstolen om det finns en exekutionstitel som omfattar den berörda fordran. Tidsfristen för att väcka sådan talan är 14 dagar.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Begränsningar för verkställighet

Rent allmänt gäller begränsningen att verkställigheten inte får ha större omfattning än vad som är nödvändigt för att tillgodose de anspråk som anges i beslutet om verkställighet.

I lagen föreskrivs det vissa begränsningar för verkställigheten till förmån för vissa personer eller sammanslutningar, enligt vad som anges nedan.

 • Om verkställighetsåtgärder ska vidtas mot sådana inrättningar som behövs för kollektivtrafiken och som står under statlig tillsyn, och om dessa åtgärder kan störa kollektivtrafiken, får åtgärderna endast vidtas med den berörda tillsynsmyndighetens samtycke.
 • Innan verkställighetsåtgärder vidtas mot anställda inom det österrikiska federala försvaret eller den österrikiska federala polisen ska beslutet om verkställighet anmälas till personens överordnade befäl.
 • Om verkställighetsåtgärder ska vidtas i militära byggnader krävs föranmälan om denna åtgärd till byggnadens befälhavare, och dessutom ska en försvarsanställd som utsetts av befälhavaren vara närvarande.
 • Om personer som åtnjuter immunitet i Österrike på grundval av folkrätten eller om dessa personers utmätningsbara tillgångar och vistelseutrymmen är föremål för verkställighetsåtgärder, får sådana åtgärder endast vidtas via det österrikiska federala justitieministeriet i samförstånd med det österrikiska federala ministeriet för europeiska och internationella frågor.
 • Verkställighet i syfte att driva in penningfordringar från en kommun eller en offentlig allmännyttig inrättning får endast beviljas om verkställigheten rör sådana tillgångar som inte inskränker de offentliga intressen som ska värnas av den berörda kommunen eller inrättningen. Om verkställigheten avser en avtalsenlig panträtt gäller inte denna begränsning.

För att skydda gäldenären är dessutom vissa tillgångar absolut undantagna, till exempel följande:

Indrivning av lös egendom:

 • De husgeråd och föremål för personligt bruk som behövs för en anspråkslös livsföring.
 • Sådana ägodelar som behövs för att förbereda sig inför ett yrke eller för att utöva ett yrke, samt vissa läromedel som behövs i skolan.
 • Livsmedel och bränsle motsvarande fyra veckors förbrukning för gäldenären och de familjemedlemmar som bor tillsammans med denne i det gemensamma hushållet.
 • Sällskapsdjur.
 • Gäldenärens familjebilder, brev och andra skrivelser, samt hans eller hennes bröllopsring.
 • Handikapphjälpmedel och hjälpmedel för vård av gäldenären eller de familjemedlemmar som bor tillsammans med denne i det gemensamma hushållet, samt läkemedel och hjälpmedel som behövs för medicinsk behandling.
 • Föremål som används vid religionsutövning.
 • Kontanter motsvarande förbehållsbeloppet (existensminimum) vid utmätning fram till den löneutbetalning som följer omedelbart efter utmätningen, om gäldenärens inkomster enligt lag inte kan utmätas eller endast kan utmätas i begränsad utsträckning.

Exekutionstjänstemannen och den administrativa handläggaren kan avstå från att beslagta föremål av ringa värde om det är uppenbart att den summa pengar som kan indrivas inte överstiger kostnaderna för utmätningen.

Indrivning av penningfordringar (införsel på lön):

 • Ersättning för kostnader, så vitt de är förknippade med det extraarbete som krävs för att utöva yrkesverksamhet.
 • Lagstadgat stöd som beviljas för att täcka de merkostnader som är förknippade med ett handikapp eller långvarigt vårdbehov, till exempel vårdersättning.
 • Lagstadgat stöd som används för att betala hyran eller täcka övriga boendekostnader.
 • Familjeförmåner.
 • Vissa lagstadgade förmåner som beviljas om ett barn föds, i synnerhet föräldrapenning.
 • Vissa typer av stöd som beviljas av arbetsförmedlingen.
 • Ersättning för kostnader från den lagstadgade socialförsäkringen.

Dessutom kan i synnerhet nedanstående inte utmätas:

 • Naturaförmåner enligt socialförsäkringslagstiftningen.
 • Anspråk på uppdelning av giftorättsgods och besparingar inom äktenskapet, om detta inte erkänts eller gjorts gällande på rättslig väg genom avtal eller uppgörelse.

I begränsad omfattning är det möjligt att utmäta förvärvsinkomster, pensionsutbetalningar och lagstadgade utbetalningar av stöd vid tillfällig arbetslöshet eller vid nedsatt arbetsförmåga. Förbehållsbeloppet vid utmätning (existensminimum) är beroende av inkomsten och hur många personer gäldenären är underhållsskyldig för. Förbehållsbeloppet höjs varje år och anges i tabellerna på det österrikiska federala justitieministeriets webbplats (Drittschuldnererklärung - BMJ [förklaring om tredje part som gäldenär] Enligt lagen beaktas gäldenärens eller borgenärens särskilda behov i enskilda fall, eftersom det under vissa omständigheter är möjligt att ansöka om att förbehållsbeloppet ska höjas eller sänkas. Vid verkställighet på grund av underlåtenhet att betala lagstadgat underhållsbidrag minskas förbehållsbeloppet vid utmätning i allmänhet med 25 %.

I fråga om exekutionstitlar som gäller vräkning från en lägenhet som omfattas av den österrikiska lagen om hyresrätt (Mietrechtsgesetz, MRG) föreskrivs dessutom att verkställigheten ska skjutas upp om gäldenären riskerar att bli hemlös.

Tidsfrister för verkställighet

Förutom i undantagsfall (vräkningsorder enligt § 575 i den österrikiska civilprocesslagen – Zivilprozessordnung, ZPO) föreskrivs det inte några tidsfrister inom vilka ansökningar om verkställighet ska inlämnas. Gäldenären kan emellertid motsätta sig verkställigheten med hänvisning till att saken redan har preskriberats. Preskriptionstiden för fordringar med lagakraftvunnen exekutionstitel (dvs. ett betalningsföreläggande, Judikatsschulden) är i allmänhet 30 år efter att exekutionstiteln vunnit laga kraft. Denna preskriptionstid förlängs till 40 år om exekutionstiteln gäller rättigheter för offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Det finns emellertid ett undantag när det gäller förmåner som ska betalas ut först i framtiden, förutsatt att det föreskrivs en kortare preskriptionstid för sådana förmåner enligt de allmänna preskriptionsbestämmelserna.

Preskriptionstiden avbryts varje gång ett beslut om verkställighet vinner laga kraft och inleds på nytt med det senaste steget i verkställigheten eller när verkställigheten avslutas.

I vissa fall finns det tidsbegränsningar för en ytterligare ansökan om verkställighet eller för att fortsätta med verkställighetsförfarandet:

 • Om inga utmätningsbara tillgångar påträffas vid indrivning av lös egendom ska man visserligen godkänna en ny verkställighetsåtgärd eller en ansökan om indrivning av lös egendom från en annan borgenär, men först sex månader efter det senaste resultatlösa försöket till utmätning, såvida inte ett tidigare försök till utmätning sannolikt kan ge resultat.
 • Den borgenär som väcker talan får ansöka om utmätning av en okänd utomstående gäldenärs lön först ett år efter ett tidigare beslut om indrivning av lös egendom. Denna tidsbegränsning gäller inte om borgenären kan styrka att han eller hon först efter att ha inlämnat sin ansökan om indrivning av lös egendom fick reda på att gäldenären har utmätningsbara lönefordringar. Gäldenären behöver inlämna en ny förteckning över sina tillgångar endast om borgenären kan styrka att gäldenären har förvärvat nya tillgångar eller om det förflutit mer än ett år sedan förteckningen över tillgångar inlämnades.
 • I lagen om verkställighet finns det också tidsfrister i syfte att garantera ett snabbt genomförande. Således ska exekutionstjänstemannen se till att den första verkställighetsåtgärden vidtas inom fyra till sex veckor, och att borgenären senast efter fyra månader underrättas om huruvida åtgärden genomförts eller vilka hinder det finns. Den panträtt som borgenären beviljas vid indrivning av lös egendom upphör att gälla efter två år om försäljningen inte har fortsatt på vederbörligt sätt.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/06/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.