Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

I Kroatien regleras verkställighetsförfarandet av bestämmelserna i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon)) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17) (nedan kallad verkställighetslagen). I denna lag regleras förfarandet för domstolars och notariers tvångsvisa indrivning av fordringar med stöd av exekutionstitlar och officiella handlingar (verkställighetsförfarandet), om inte annat fastställts i särskild lag.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolar vidtar verkställighetsåtgärder med stöd en exekutionstitel, medan notarius publicus vidtar verkställighetsåtgärder med stöd av en officiell handling.

Vad som avses med en exekutionstitel anges i artikel 23 i verkställighetslagen, medan officiella handlingar beskrivs i artikel 31 i verkställighetslagen.

Den kroatiska finansmyndigheten (Financijska agencija) deltar också i verkställighetsförfarandet. Finansmyndigheten är en juridisk person som vidtar verkställighetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i verkställighetslagen och lagen om indrivning av medel. Även arbetsgivare, det kroatiska pensionsförsäkringsinstitutet (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) och andra i lag angivna myndigheter deltar i verkställighetsförfarandet.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Domstolar utför verkställighet med stöd av exekutionstitlar. Enligt verkställighetslagen räknas följande som exekutionstitlar:

1. Verkställbara domstolsavgöranden och förlikningar inför domstol.

2. Verkställbara förlikningar som anges i artikel 186.a i civilprocesslagen.

3. Verkställbara skiljedomar.

4. Verkställbara förvaltningsbeslut och verkställbara förlikningar i ett förvaltningsförfarande om detta inbegriper fullgörandet av en betalningsskyldighet, om inte annat föreskrivs i lag.

5. Notariers verkställighetsbeslut och verkställighetsklausuler i notariehandlingar.

6. Förlikningar som nåtts efter ett förfarande inför s.k. hedersdomstolar (sudovi časti) i Kroatien och förlikningar som nåtts efter medling som genomförts i enlighet med bestämmelserna i lagen om medlingsförfaranden.

7. Andra handlingar som i lag förklarats verkställbara.

Verkställbara handlingar kan verkställas om de anger borgenären och gäldenären, föremålet för verkställigheten, typen av verkställighet, omfattningen av verkställigheten och fristen för att fullgöra betalningsskyldigheten.

Om den verkställbara handlingen utgörs av ett beslut om indrivning av en skuld genom betalning eller utförandet av en handling måste beslutet även innehålla en frist för att frivilligt fullgöra förpliktelsen. Om ingen frist för att frivilligt fullgöra förpliktelsen har angetts fastställs fristen av domstolen i exekutionstiteln.

3.1 Förfarandet

En borgenär inleder ett verkställighetsförfarande med stöd av en verkställbar handling genom att inge en ansökan om verkställighet till domstolen. Ansökningar om verkställighet kan inges av borgenären själv, i egenskap av part i förfarandet, eller av ett ombud. Domstolen kan även inleda ett verkställighetsförfarande på eget initiativ (ex officio) när detta uttryckligen föreskrivs i lag.

Lokala domstolar har materiell behörighet i verkställighetsförfaranden, om inte annat föreskrivs i lag. Verkställigheten sker inom de ramar som anges i exekutionstiteln.

I exekutionstiteln måste följande anges: den verkställbara, dvs. den officiella, handling som ligger till grund för verkställigheten, borgenären och den part mot vilken verkställighet söks (gäldenären), den fordran som ska drivas in, verkställighetsmetoder och verkställighetsföremål samt andra uppgifter som krävs för att utföra verkställigheten.

3.2 Huvudförutsättningar

Ansökan om verkställighet måste innehålla begäran om verkställighet. I denna ska följande anges: den verkställbara eller officiella handling som ligger till grund för ansökan om verkställighet, borgenären och gäldenären, borgenärens och gäldenärens personnummer, den fordran vars verkställighet söks, verkställighetsmetoderna och (vid behov) föremålet för verkställigheten. Ansökan måste även innehålla annan obligatorisk information som krävs för att kunna utföra verkställigheten.

En ansökan om verkställighet med stöd av en officiell handling måste innehålla följande:

1. En begäran om att domstolen ska förelägga gäldenären att betala fordran och relevanta kostnader inom åtta dagar, och vid tvister som rör växlar och checkar inom tre dagar.

2. Den verkställbara ansökan.

Följande två huvudförutsättningar måste därför vara uppfyllda för att ett verkställighetsbeslut ska kunna utfärdas: en verkställbar eller officiell handling måste ligga till grund för verkställighetsbeslutet, och det måste finnas en verkställbar ansökan.

4 Verkställighetsåtgärder

Som föremål för verkställigheten räknas de tillgångar och rättigheter som enligt lagstiftningen kan bli föremål för verkställighet för att driva in en fordran. Verkställighet utförs för att uppfylla en borgenärs fordran avseende verkställighetsföremål som ingår i en gäldenärs tillgångar.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens tillgångar (pengar, fast egendom, lös egendom, värdepapper och ägarintressen) eller vissa av sökandens nyttjanderätter (överlåtelse och leverans av lös egendom, utrymning och överlåtelse av fast egendom, återgång till arbete etc.) kan bli föremål för verkställighet. Under förfarandet kan sökanden välja vad verkställigheten ska avse.

Föremål som inte är handelsvaror kan inte bli föremål för verkställighet, och inte heller andra föremål om detta förbjuds i särskild lagstiftning. Skattefordringar och andra avgifter kan inte heller bli föremål för verkställighet.

Utrymmen, vapen och utrustning avsedda för försvarsändamål samt utrymmen avsedda för arbete vid lokala och regionala myndigheter respektive rättsliga myndigheter kan inte heller bli föremål för verkställighet.

Huruvida ett visst föremål eller en viss rättighet kan bli föremål för verkställighet, dvs. huruvida verkställighet som avser ett föremål eller en rättighet har begränsats, bedöms utifrån de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för ansökan om verkställighet, om inte annat uttryckligen föreskrivs i verkställighetslagen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder medför framför allt att gäldenärens rätt att förfoga över sina tillgångar begränsas.

Verkställighetsförfaranden avseende fast och lös egendom resulterar i att fast eller lös egendom säljs så att borgenärens fordran kan betalas med hjälp av intäkterna från försäljningen.

Verkställighetsförfaranden avseende ekonomiska fordringar resulterar i konfiskering och att de medel som krävs för att fullgöra borgenärens penningfordran överförs till borgenären.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställighetsåtgärder är giltiga tills verkställighetsförfarandet avslutas. Detta sker så snart borgenärens fordran till fullo har fullgjorts eller efter att borgenären har dragit tillbaka sin ansökan om verkställighet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Gäldenären har rätt att

• överklaga en exekutionstitel, eller

• inge ett klagomål mot ett beslut som en notarius publicus har utfärdat med stöd av en officiell handling.

Ett tillåtet överklagande som inom den fastställda tidsfristen har ingetts mot en exekutionstitel som utfärdats med stöd av en verkställbar handling har inte suspensiv verkan och skjuter inte upp verkställighetsförfarandet.

Ett tillåtet klagomål som inom den fastställda tidsfristen har ingetts mot ett beslut som utfärdats av en notarius publicus med stöd av en officiell handling (som ingetts till notarius publicus, men som domstolen fattat beslut om) omvandlas till en vanlig rättsprocess (klasična parnica) vid domstolen, där parterna, nu käranden (tidigare borgenären) och svaranden (tidigare gäldenären), måste kunna styrka sina argument för att vinna målet. Om de villkor som föreskrivs i verkställighetslagen har uppfyllts har gäldenären rätt att skjuta upp verkställighetsförfarandet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Domstolen definierar verkställigheten genom de medel och den egendom som anges i ansökan om verkställighet. Om flera medel och egendomar föreslås begränsar domstolen, beroende på gäldenärens förslag, verkställigheten till vissa medel och viss egendom, om dessa anses tillräckliga för att fullgöra fordran.

En av verkställighetsförfarandets grundprinciper är att domstolen, när den vidtar verkställighets- och säkerhetsåtgärder, är skyldig att respektera gäldenärens värdighet genom att säkerställa att verkställigheten är så gynnsam som möjligt för denne.

Gäldenärsskyddet säkerställs genom att viss egendom och vissa medel undantas från utmätning, genom att gäldenären ges vissa förfarandemässiga och materiella garantier under eller i samband med verkställigheten. Detta skydd manifesteras genom att principen om laglighet godtas vid bedömningen av huruvida verkställigheten är tillåten, genom bedömningen av vilken egendom och vilka medel som kan bli föremål för verkställighet och genom det förfarande som tillämpas för att tvångsvis fullgöra borgenärens fordran.

Verkställigheten begränsas av att viss fast egendom inte kan bli föremål för verkställighet enligt artikel 91 i verkställighetslagen.

Verkställigheten begränsas av att viss lös egendom inte kan bli föremål för verkställighet enligt artikel 135 i verkställighetslagen.

I artikel 173 i verkställighetslagen föreskrivs begränsningar av verkställigheten av penningfordringar, medan det i artikel 172 i verkställighetslagen anges vilka av gäldenärens inkomster som inte får utmätas.

I artikel 212 i verkställighetslagen anges särskilda bestämmelser för verkställighet av ekonomiska medel som är undantagna verkställighet eller där verkställigheten är begränsad, medan artiklarna 241 och 242 i verkställighetslagen innehåller särskilda bestämmelser om undantag från och begränsning av verkställighet för juridiska personer.

I artikel 75 i verkställighetslagen ges fysiska personer gäldenärsskydd vid verkställighetsförfaranden som rör penningfordringar, medan juridiska personer skyddas genom artikel 76 i verkställighetslagen.

Bestämmelser i verkställighetslagen som föreskriver inskränkningar i verkställigheten, dvs. som undantar viss egendom från verkställighet, skyddar gäldenären under verkställighetsförfarandet.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 06/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.