Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Men verkställighet menas att innehållet i en dom eller ett domstolsavgörande tvångsvis fullgörs med bistånd av domstolen, eller i vissa fall även med bistånd av andra behöriga tjänstemän/organ (t.ex. fastighetsregistret – Ktimatológio). Den part som erhöll domen eller domstolsavgörandet kan söka verkställighet hos domstolen.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolsväsendet (exekutionstjänstemän) och fastighetsregistret. Polisen är den myndighet som är behörig att utföra verkställighet av ett beslut om indrivning av obetalt underhåll.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Domar och domstolsavgöranden är omedelbart verkställbara. Fristen för att inge ett överklagande skjuter inte i sig upp verkställigheten. För att verkställigheten ska skjutas upp måste klaganden (borgenären) inge en motiverad begäran om att så ska ske.

3.1 Förfarandet

Handlingar som inte utfärdas av domstol (t.ex. en skiljedom) är inte direkt verkställbara. För att de ska kunna verkställas krävs en verkställbarhetsförklaring av en domstol. Den domstol som är behörig att meddela ett beslut om verkställighet av en handling som inte utfärdats av en domstol, eller som utfärdats av en utländsk domstol, är distriktsdomstolen i den domsaga där den person som verkställigheten riktas mot har hemvist. I ärenden som rör beslut om underhåll är familjedomstolen behörig domstol. Domar verkställs vanligtvis av den advokat som hanterade fallet vid domstolen. Verkställigheten sker med hjälp av en av de metoder som anges i avsnitt 3.1 nedan.

Vid registrering och verkställighet av en utländsk dom enligt ett multilateralt eller bilateralt avtal genomförs verkställighetsförfarandet av rättstjänsten (Nomikí Ypiresía) vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning, i egenskap centralmyndighet. I övriga fall kan förfarandet genomföras av privata advokater.

Det går inte att på förhand fastställa kostnaderna för förfarandet. Kostnaderna beräknas av domstolens kansli i enlighet med bestämmelserna om avgifter och tas ut av den person som domen riktas mot.

Verkställigheten utförs framför allt av exekutionstjänstemän (dikastikoí epidótes), som är fast anställda statstjänstemän vid domstolarna. För att påskynda verkställighetsförfarandet har privata företag sedan 1996 anförtrotts uppdraget att delge handlingar i tvistemål. Exekutionstjänstemännen kan därför helt inrikta sig på verkställigheten av domar.

3.2 Huvudförutsättningar

Vid verkställighet av en dom mellan parter i Cypern varierar kriterierna beroende på vad det är för mål som det är fråga om. Det måste finnas ett domstolsavgörande som ger upphov till en förpliktelse, och svaranden måste ha vägrat eller underlåtit att betala det fastställda beloppet.

Kriterierna för ett beslut om verkställighet av en utländsk dom anges i regel i det relevanta avtalet. En vanlig förutsättning är att svaranden vederbörligen måste ha underrättats om förfarandet mot honom eller henne i utlandet.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Till de föremål som kan bli föremål för verkställighet hör bland annat banktillgodohavanden, aktier, registrerade fordon och fast egendom. Mycket personliga föremål som svaranden behöver för sitt uppehälle eller sin yrkesutövning får inte utmätas.

Verkställighetsåtgärderna inkluderar

 • beslut om utmätning och försäljning (éntalma katáschesis kai pólisis) av lös egendom
 • beslut om frånhändande (éntalma parádosis) av lös egendom (om den lösa egendomen var föremål för åtgärden, t.ex. åtgärd vid avtalsbrott i samband med ett hyrköpsavtal, föremål för ett hyrköpsavtal)
 • skingringsförbud hos tredje man (för att utmäta tillgångar hos tredje man) (éntalma katáschesis eis cheíras trítou)
 • beslut om betalning av en i en dom fastställd skuld genom månadsvisa delbetalningar
 • beslut om avdrag (diátagma apokopís) på gäldenärens månadslön (som delges arbetsgivaren för verkställighet)
 • beslut om frånhändande av (éntalma parádosis katochís) fast egendom
 • beslut om försäljning (éntalma pólisis) av fast egendom
 • beslut om överlämnande av fast egendom till en opartisk person (mesengýisi) (utfärdas på begäran av gäldenären, så länge domstolen är övertygad att intäkterna från den fasta egendomen kan täcka den i domen fastställda skulden, räntor och övriga kostnader)
 • avgift för fast egendom (epivárynsi) i och med att domen registreras på egendomen
 • konkursförfarande
 • upplösning av bolag.

Vid ett beslut om betalning av underhåll inbegriper verkställigheten en möjlighet att meddela ett beslut om kvarstad (fylakistiríou éntalma) mot gäldenären.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Gäldenären, och varje berörd tredje man, är skyldig att rätta sig efter den dom som innehåller beslutet om verkställighet. Om gäldenären vägrar eller underlåter att utföra de handlingar som anges i beslutet om verkställighet kan han eller hon åtalas för att inte ha rättat sig efter ett domstolsavgörande och riskerar fängelsestraff.

Den bank som delges ett beslut om skingringsförbud hos tredje man är skyldig att frysa tillgångarna på relevant konto, om inte banken har skäl att bestrida detta. I så fall måste banken vända sig till den domstol som meddelade beslutet och motivera varför beslutet inte bör gälla.

Alla beslut som inte bestrids vinner laga kraft och har samma rättsverkan som en dom.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställighetsåtgärder är giltiga i sex månader från den dag de meddelades. Den dom där verkställighetsåtgärderna fastställdes är giltig i sex år från den dag den meddelades. Om verkställigheten inte har utförts inom den perioden kan domstolen förnya domen enligt artikel 40D.8 i civilprocesslagen.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Beroende på ärendet är det möjligt att vidta rättsliga åtgärder, t.ex. för att skjuta upp verkställighet eller att stryka en registrering i registret.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

För att skydda gäldenären får personliga tillhörigheter som är nödvändiga för en persons uppehälle eller yrkesutövning inte vara föremål för verkställighet.

När gäldenären är ett statligt eller offentligt organ kan verkställighet inte omfatta följande: föremål och utrustning avsedda för ett syfte som är väsentligt för allmänheten, däribland utrustning som tillhör armén och säkerhetsstyrkorna, föremål av konstnärlig, arkeologisk, kulturell, religiös och historisk betydelse samt reservera v utländsk valuta.

Ett beslut om utmätning och försäljning av lös egendom ska verkställas mellan soluppgång och solnedgång.

Egendom som har beslagtagits (förutom pengar eller värderpapper) får inte säljas förrän efter minst tre dagar efter dagen som följer på beslagtagandet, såvida den inte utsätts för slitage eller om ägaren begär detta skriftligen. Fram till det att försäljningen genomförts ska egendomen placeras på en lämplig plats eller omhändertas av en lämplig person.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 02/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.