Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas tvångsvis fullgörande av en förpliktelse enligt en exekutionstitel, dvs. även mot den berörda personens vilja. Om den som förpliktelsen gäller inte frivilligt rättar sig efter det verkställbara domstolsavgörandet kan borgenären söka verkställighet hos en domstol eller hos en exekutionstjänsteman.

Domstolen fattar beslut om och utför all verkställighet med undantag av exekutionstitlar som verkställs i förvaltnings- eller skattemål. I civilrättsliga ärenden kan borgenären alltså alltid inleda ett förfarande vid domstol.

Borgenären kan även vända sig till en exekutionstjänsteman. En exekutionstjänsteman verkställer en dom med bemyndigande från domstol. Undantag görs för följande domar:

 • domar om vårdnaden av en minderårig
 • domar om skydd mot våld i hemmet
 • domar från Europeiska unionens institutioner
 • utländska domar.

En ansökan om verkställighet får emellertid inges om verkställigheten ska genomföras enligt en dom om underhåll till en minderårig eller enligt en utländsk dom, om en verkställbarhetsförklaring utfärdades i enlighet med direkt tillämplig EU-lagstiftning, ett internationellt fördrag eller ett beslut om erkännande.

Verkställighet av en dom via domstol regleras i §§ 251–351a i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse. Vid verkställighet av domar på familjerättens område gäller emellertid §§ 492–513 i lag nr 292/2013, om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse.

Verkställighet av en dom via en exekutionstjänsteman regleras främst av §§ 35–73 i lag nr 120/2001, om exekutionstjänstemän och exekutiv verksamhet (utsökningslagen), i dess ändrade lydelse. En exekutionstjänsteman som är knuten till en domstol utför även sitt arbete i enlighet med civilprocesslagen, framför allt när det gäller vilka metoder som används för att verkställa en dom.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Rent allmänt är domstolen på den ort där svaranden har hemvist behörig att fatta beslut om verkställighet och att verkställa en dom (§ 252.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse). Undantag från denna regel fastställs i § 252 i civilprocesslagen.

För närmare detaljer om den allmänna domstol som har territoriell behörighet, se ”Huvudregeln för territoriell behörighet” (del 3.2.1 i faktabladet ”Vilket lands domstol är behörig? – Tjeckien”).

Verkställigheten kan utföras av domstolar och exekutionstjänstemän som domstolarna har utsett. Distriktsdomstolen är enligt § 45 i lag nr 120/2001 om exekutionstjänstemän och exekutiv verksamhet (utsökningslagen), i dess ändrade lydelse, den exekutionsdomstol som har materiell behörighet på området. Den exekutionsdomstol som har territoriell behörighet är den domstol i vars domsaga svaranden har sin hemvist, sin vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd, sitt säte etc. Frågan om behörighet diskuteras mer ingående i ovannämnda paragraf i civilprocesslagen.

För närmare detaljer, se också frågan ”Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?”

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet av en dom

Ett verkställighetsförfarande kan inledas efter en ansökan från borgenären, om svaranden (nedan kallad gäldenären) underlåter att frivilligt fullgöra de förpliktelser som han eller hon åläggs i den verkställbara domen. Även utan en ansökan kan domstolen, i enlighet med lag nr 292/2013 om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse, fatta beslut om att vissa interimistiska beslut ska verkställas, t.ex. beslut om skydd mot våld i hemmet.

En dom kan endast verkställas om den innehåller namnet på borgenären och gäldenären, en definition av omfattningen och innehållet i den förpliktelse som ansökan om verkställighet avsåg och fastställandet av en tidsfrist då förpliktelsen måste ha fullgjorts. Om en dom inte innehåller fastställandet av en tidsfrist då förpliktelsen måste ha fullgjorts utgår man från att den förpliktelse som avses i domen ska fullgöras inom tre dagar och, vid avhysning, inom femton dagar från det att domen vinner laga kraft. Om förpliktelsen enligt domen ska fullgöras av mer än en gäldenär, och om den kan delas upp, måste förpliktelsen till lika stor del fullgöras av alla gäldenärer – om inte annat anges i domen.

Vid en ansökan om verkställighet behöver borgenären inte företrädas av en advokat.

I en ansökan om verkställighet av en dom rörande betalningsskyldighet måste borgenären ange vilken verkställighetsmetod som ska användas och andra lagstadgade förutsättningar. En ansökan om verkställighet måste åtföljas av en kopia av domen och en verkställbarhetsförklaring. Den domstol som prövade ärendet i första instans ska förse domen med denna verkställbarhetsförklaring. En kopia av domen behöver inte bifogas om ansökan om verkställighet inges till den domstol som prövade ärendet i första instans.

Beslut fattas alltid i form av beslut om verkställighet.

En domstol fattar i regel beslut om verkställighet utan att höra svaranden.

I Tjeckien tas en domstolsavgift ut i samband med domstolsförfaranden (se lag nr 549/1991 om domstolsavgifter, i dess ändrade lydelse). I motiverade fall tillåter lagen undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

Verkställighetsförfaranden

Verkställigheten genomförs av den exekutionstjänsteman som borgenären angett i ansökan om verkställighet. Handlingar som utförs av en exekutionstjänsteman betraktas som handlingar utförda av en exekutionsdomstol.

Ett verkställighetsförfarande inleds efter en ansökan från borgenären eller efter en ansökan från en annan person som kan visa att en rättighet från en dom överläts på eller överfördes till honom eller henne. Förfarandet inleds samma dag ansökan inges till exekutionstjänstemannen. Exekutionstjänstemannen får inte börja inventera och säkra gäldenärens tillgångar innan en domstol har bemyndigat exekutionstjänstemannen och beslutat om verkställighet.

En ansökan om verkställighet måste innehålla följande uppgifter:

 • En uppgift om den exekutionstjänsteman som ska leda genomförandet av verkställigheten (en förteckning över exekutionstjänstemän finns på webbplatsen för den tjeckiska kammaren för exekutionstjänstemän (Exekutorská komora České republiky). Exekutionstjänstemän har inte en lokalt definierad behörighet – varje exekutionstjänsteman kan verka var som helst i Tjeckien).
 • En uppgift om vad ansökan avser och syftet med ansökan.
 • En uppgift om deltagarna i förfarandet, dvs. borgenären, eller den person som tilldelats en rättighet genom domen, och gäldenären. För fysiska personer innebär detta deltagarnas förnamn, efternamn, hemvist, eller vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd, och i förekommande fall deltagarnas id-nummer eller födelsedatum, och för juridiska personer företagsnamnet eller handelsnamnet, företagets säte och organisationsnumret.
 • En uppgift om exakt vilken exekutionstitel det rör sig om.
 • Den förpliktelse som verkställigheten avser, och information om huruvida, och i förekommande fall i vilken omfattning, gäldenären har fullgjort den förpliktelse som ska fullgöras.
 • I förekommande fall en uppgift om den bevisning som borgenären grundade sin rätt att söka verkställighet på.
 • En namnunderskrift.

Exekutionstiteln i original eller en kopia av exekutionstiteln måste bifogas ansökan om verkställighet, tillsammans med en verkställbarhetsförklaring eller en kopia av notariehandlingen som medger verkställighet, om inte exekutionstiteln utfärdades av exekutionsdomstolen. Det organ som utfärdade exekutionstiteln avger en verkställbarhetsförklaring. Vid förlikningar och avtal tillhandahålls verkställbarhetsförklaringen av det organ som godkände dem.

3.2 Huvudförutsättningar

Ett beslut om verkställighet av en dom kan fattas med stöd av en exekutionstitel, om en förpliktelse inte frivilligt har fullgjorts.

Som exekutionstitel räknas

 • ett verkställbart domstolsavgörande som tillerkänner en rättighet, ålägger en skyldighet eller rör tillgångar,
 • en dom av en domstol eller ett annat utredande, lagförande eller beslutsfattande organ, som tillerkänner en rättighet eller rör tillgångar,
 • en verkställbar skiljedom,
 • en notariehandling som medger verkställighet och som upprättats i enlighet med relevant lagstiftning,
 • en verkställbar dom och andra exekutionstitlar från en offentlig myndighet,
 • andra verkställbara beslut, godkända uppgörelser och handlingar som enligt lag kan bli föremål för verkställighet.

Om en exekutionstitel inte fastställer någon tidsfrist för när en förpliktelse måste ha fullgjorts utgår man ifrån att den förpliktelse som avses i domen ska fullgöras inom tre dagar och, vid avhysning, inom femton dagar från det att domen vinner laga kraft.

Rättslig verkställighet

Domstolen på den ort där svaranden har hemvist har rätt att meddela och verkställa en dom, att utföra en domstols uppgifter innan den fattar beslut om verkställighet och deklaration av tillgångar, om inte annat föreskrivs i § 252 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse.

Verkställighet får endast beordras i den utsträckning som begärdes av borgenären och som, i enlighet med domen, är tillräckligt för att fullgöra förpliktelsen gentemot honom eller henne (§ 263.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

En domstol avslår en ansökan om verkställighet om det redan av ansökan framgår att de eventuella intäkterna inte räcker för att täcka kostnaderna för verkställigheten (§ 264.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Verkställighetsförfaranden

En exekutionstjänsteman genomför verkställigheten med bemyndigande från domstol, med undantag av de domar som anges ovan (punkt 1).

En exekutionstjänsteman som mottar en ansökan om verkställighet begär – senast femton dagar efter det att ansökan ingavs – exekutionsdomstolens bemyndigande att genomföra verkställigheten. Om alla i lag föreskrivna förutsättningar är uppfyllda meddelar domstolen sitt bemyndigande inom femton dagar. Om de i lag föreskrivna förutsättningarna för att genomföra verkställigheten inte är uppfyllda ger domstolen exekutionstjänstemannen instruktioner om att helt eller delvis avslå eller avvisa ansökan om verkställighet, eller att avbryta verkställighetsförfarandet. Sådana instruktioner är bindande för exekutionstjänstemannen.

Distriktsdomstolen är den exekutionsdomstol som har materiell behörighet på området.

Den exekutionsdomstol som har territoriell behörighet är den domstol i vars domsaga gäldenären, om denne är en fysisk person, har sin hemvist eller sin vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd. Om gäldenären är en juridisk person är den domstol som har territoriell behörighet domstolen i den domsaga där gäldenären har sitt säte. Om gäldenären är en fysisk person som inte har hemvist eller fast bosättning i Tjeckien, eller om en gäldenär som är en juridisk person inte har sitt säte i Tjeckien, är den domstol som har territoriell behörighet den domstol i vars domsaga gäldenären har tillgångar.

Vissa undantag till bestämmelserna om territoriell behörighet anges i lag nr 292/2013 om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse, t.ex. i § 511.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Både lös och fast egendom, rättigheter och andra tillgångar kan, med några undantag, bli föremål för verkställighetsåtgärder.

Enligt §§ 321–322 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, får följande inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Föremål vars försäljning är förbjuden enligt särskild lagstiftning, eller som inte omfattas av verkställighet enligt särskild lagstiftning.
 • Föremål som gäldenären äger och som gäldenären behöver för att tillgodose sina och sin familjs materiella behov, eller för sin yrkesutövning, liksom andra föremål vars försäljning skulle strida mot den allmänna moralen (med detta avses i synnerhet vanliga kläder, hushållsutrustning, vigselringar och andra liknande föremål, läkemedel och andra föremål som gäldenären behöver på grund av sjukdom eller fysisk nedsättning, kontanter upp till ett belopp motsvarande dubbla existensminimum för en enskild person enligt särskild lagstiftning, samt djur som inte främst hålls i ekonomiskt syfte utan som husdjur).
 • Om gäldenären är en entreprenör, föremål som han eller hon behöver i sin affärsverksamhet (detta gäller inte om föremålen har pantsatts för att betala en fordran till borgenären).
 • Teknisk utrustning som gäldenären, i enlighet med särskild lagstiftning, använder för att registrera investeringar eller lagra dokument som rör uppgifterna i dessa register, och också teknisk utrustning som i enlighet med särskild lagstiftning tillhandahåller uppgifter om ägarna av investeringsinstrument.
 • Föremål som gäldenären förvärvat som ersättningstillgångar (detta gäller inte om gäldenären har rätt att fritt förfoga över dessa föremål eller om verkställigheten rör betalning av en avliden persons skulder eller skulder kopplade till förvaltningen av föremål som förvärvats som ersättningstillgångar).

Borgenären kan också alltid ansöka om en nedskrivning av värdet på de föremål som räknas upp ovan, om dessa förvärvades av en gäldenär som – genom en uppsåtlig brottslig gärning – orsakade skador i form av otillbörlig vinst, om borgenären är den person som lidit skada av brottet.

Följande får inte heller bli föremål för verkställighet:

 • Fordringar som avser pengar från en uppgörelse som enligt ett försäkringsbrev ska betalas ut av ett försäkringsbolag, om pengarna från uppgörelsen ska användas för att bygga en ny eller reparera en befintlig byggnad.
 • Sociala kontantförmåner, försörjningsstöd, statligt socialstöd, hyresbidrag och statliga engångsutbetalningar av socialstöd och fosterhemsförmåner.
 • Fordringar som gäldenären förvärvat som ersättningstillgångar. Detta gäller inte om gäldenären har rätt att fritt förfoga över dessa fordringar eller om verkställigheten rör betalning av en testators skulder eller skulder kopplade till förvaltningen av föremål som förvärvats som ersättningstillgångar.
 • Endast två femtedelar av de fordringar från fysiska personer som är entreprenörer och som uppkommer från deras affärsverksamhet kan bli föremål för verkställighet. Om det finns en ansökan om verkställighet som rör prioriterade fordringar kan dock tre femtedelar av dessa bli föremål för fordringar.
 • Endast två femtedelar av fordringar som avser royalties kan bli föremål för verkställighet om gäldenären är upphovsman. Om det finns en ansökan om verkställighet som rör prioriterade fordringar kan dock tre femtedelar av dessa bli föremål för fordringar (detsamma gäller fordringar som härrör från utövande konstnärers upphovsrättigheter och från upphovsrättigheter som tillkommer upphovsmän till industriell egendom).

I denna förteckning anges de grundläggande begränsningarna när det gäller nedskrivning av värdet på tillgångar genom verkställighet. Civilprocesslagen innehåller vissa ytterligare begränsningar, t.ex. i § 267b.

Metoden för nedskrivning av värdet på makars tillgångar anges i § 262a.1 och 262a.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, och i § 42 i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. Beslut om verkställighet avseende tillgångar som utgör en del av makars gemensamma tillgångar (giftorättsgods) kan också fattas för betalning av en skuld som endast den ena maken har dragit på sig under eller före äktenskapet. I samband med ett beslut om verkställighet betraktas även följande tillgångar som en del av gäldenärens och gäldenärens makas eller makes giftorättsgods: tillgångar som inte utgör en del av giftorättsgodset enbart på grund av ett domstolsbeslut om frysning av makarnas tillgångar, eller minskning av deras värde, eller på grund av att värdet på makarnas tillgångar minskade genom avtal, eller genom att en separat metod för att beräkna tillgångarnas värde tillämpades, eller på grund av att ursprunget till makarnas tillgångar fastställdes genom avtal från och med dagen för upplösningen av äktenskapet.

Beslut om verkställighet genom utmätning av gäldenärens makas eller makes lön eller annan inkomst, utmätning av gäldenärens makas eller makes banktillgodohavanden, utmätning av annan penningfordran från gäldenärens maka eller make eller utmätning av andra tillgångar från gäldenärens maka eller make kan fattas vid indrivning av en skuld som utgör en del av makarnas tillgångar.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Rättslig verkställighet:

Betalningen av en penningfordran kan ske genom införsel i lön, utmätning, förvaltning av fast egendom, försäljning av lös egendom och fast egendom, utmätning av en tillverkningsanläggning och pantsättning av fast egendom (§ 258.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Verkställighet som avser fullgörandet av en annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp beror på förpliktelsens karaktär. Verkställigheten kan genomföras genom avhysning, avlägsnande av egendom, uppdelning av gemensam egendom, slutförandet av arbeten och andra åtgärder (§ 258.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Vid en pantsatt fordran kan verkställigheten genomföras genom försäljning av en ställd säkerhet. Verkställigheten kan genomföras genom försäljning av rörliga och fasta tillgångar, gemensam egendom och gemensamma uppsättningar egendom som ställts som säkerhet, genom pantsättning av en ekonomisk fordran som ställts som säkerhet och genom pantsättning av andra äganderätter som ställts som säkerhet (§ 258.3 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Efter att en verkställighet har förts in i registret över inledda verkställighetsförfaranden gör en exekutionstjänsteman en bedömning av hur verkställigheten bör genomföras, och utfärdar eller upphäver ett beslut om verkställighet rörande vilka tillgångar som bör omfattas av verkställighet. Med ett beslut om verkställighet menas ett beslut om att genomföra verkställigheten på ett av de sätt som anges i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. I beslutet om verkställighet måste exekutionstjänstemannen välja en verkställighetsmetod som inte är uppenbart olämplig. Den metod som väljs får framför allt inte vara oproportionell i förhållande till storleken på gäldenärens skuld och priset på det föremål med vars hjälp gäldenärens skuld ska drivas in.

Verkställighet genom ett betalningsföreläggande kan genomföras genom införsel i lön och annan inkomst, genom beslagtagande, försäljning av lös och fast egendom, beslagtagande av en tillverkningsanläggning och genom exekutionstjänstemannens pantsättning av fast egendom, förvaltning av fast egendom eller genom indragning av körkort.

Verkställighet som avser fullgörandet av en annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp beror på förpliktelsens karaktär. Sådan verkställighet kan genomföras genom avhysning, avlägsnandet av egendom, uppdelning av gemensam egendom, slutförandet av arbeten och andra åtgärder.

Verkställighet genom försäljning av en ställd säkerhet kan genomföras för en pantsatt fordran genom försäljning av rörliga och fasta tillgångar som ställts som säkerhet.

Ett förbud mot avyttring av tillgångar finns i § 44a och § 47.5 i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. Om inte exekutionstjänstemannen beslutar annat får gäldenären, efter delgivningen av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts, inte avyttra sina tillgångar, däribland fastigheter och egendom som ingår i makarnas gemensamma tillgångar (giftorättsgods), med undantag av normal affärs- och driftverksamhet, tillgångar som behövs för att tillgodose de grundläggande försörjningsbehoven för gäldenären och de personer som han eller hon har försörjningsplikt för, och bevarande och förvaltning av tillgångar. Varje rättshandling som innebär att gäldenären åsidosätter denna skyldighet är ogiltig. En rättshandling anses dock giltig om ingen invändning mot dess giltighet görs av exekutionstjänstemannen, borgenären eller en registrerad borgenär för att säkerställa att en verkställd fordran fullgörs. De rättsliga effekterna av en invändning mot giltigheten börjar från och med det att rättshandlingen träder i kraft, om beslutet om verkställighet eller något annat uttryck för exekutionstjänstemannens, borgenärens eller den registrerade borgenärens vilja delges alla parter i den rättshandling mot vilken exekutionstjänstemannen, borgenären eller den registrerade borgenären ingav en invändning om ogiltighet.

Gäldenären får inte överlåta tillgångar som är föremål för ett beslut om verkställighet till en annan person, eller belasta eller avyttra dem på något annat sätt. Varje rättshandling som innebär att gäldenären åsidosätter denna skyldighet är ogiltig.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Dessa åtgärder pågår fram till dess att verkställigheten avbryts, fordran, de komponenter som ingår i fordran och kostnaderna för verkställigheten har drivits in etc. Ett beslut om att häva förbudet mot avyttring av tillgångar fattas om gäldenären hos exekutionstjänstemannen deponerar ett belopp som motsvarar det belopp som ska drivas in, kostnaderna för verkställigheten samt borgenärens kostnader.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí:

Under verkställigheten av en dom är det möjligt att inge ett överklagande i enlighet med de allmänna bestämmelserna om överklaganden i civilprocesslagen. Gäldenären måste inge sitt överklagande inom 15 dagar från delgivningen av den skriftliga kopian av domen. Överklagandet ska inges till den domstol mot vars beslut överklagandet riktas. Om ett överklagande inges av en person som har rätt att inge överklaganden, och inges inom den föreskrivna tidsfristen, vinner domen inte laga kraft innan en appellationsdomstol har avgjort överklagandet (se även § 254 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Under verkställigheten av en dom är det enligt lag inte möjligt att skjuta upp handläggningen av förfarandet och underlåta att iaktta tidsfristen. Det går inte heller att väcka en talan om att återuppta verkställigheten. Däremot är det möjligt att väcka talan om ogiltigförklaring. En sådan talan får dock bara väckas om den avser ett slutligt beslut från appellationsdomstolen och appellationsdomstolen antingen biföll överklagandet eller avslutade överklagandeförfarandet, eller fastställde eller ändrade ett beslut från en domstol i första instans i vilket denna avslog ett överklagande på grund av försening (se även § 229.4 och § 254.2 i civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Rätten att förfoga över tillgångar som inte får bli föremål för verkställighet kan åberopas mot borgenären genom en ansökan om att undanta sådana tillgångar från verkställighet i enlighet med § 267.1 i civilprocesslagen.

Rätten att förfoga över tillgångar som ingår i makars gemensamma tillgångar (giftorättsgods), eller som i beslutet om verkställighet betraktas som en del av gäldenärens och hans eller hennes makes giftorättsgods, även om den fordran som ska drivas in inte kan fullgöras med hjälp av dessa tillgångar, kan åberopas i tillämpliga delar genom en sådan ansökan (§ 267.2 i civilprocesslagen).

För att bestrida giltigheten hos, storleken på eller rangordningen mellan någon av de borgenärsfordringar som registrerats för fördelning av tillgångar eller som på annat sätt fullgjorts under verkställandet av domen, måste också en särskild ansökan inges, i enlighet med de metoder som i lag föreskrivs för nedskrivning av värdet på tillgångar (§ 267a i civilprocesslagen).

En deltagare i förfarandet får invända mot vissa domstolsbeslut. Gäldenären får t.ex. invända mot inventeringsförteckningen över tillgångar, invända mot rapporten om förvaltningen av en tillverkningsanläggning eller invända mot godtagandet av en fordran.

Sist men inte minst får gäldenären under ett verkställighetsförfarande ansöka om uppskov eller uppskjutande av verkställigheten av en dom. Uppskov eller uppskjutande av verkställigheten av en dom regleras av civilprocesslagen och utsökningslagen (särskilt §§ 266, 268 och 269 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, och §§ 54, 55 och 55a i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse).

Överklagande i ett verkställighetsförfarande

En exekutionstjänstemans beslut kan överklagas i de fall som anges i utsökningslagen (se § 55c).

En exekutionstjänstemans beslut om en ansökan om ta bort ett föremål från en förteckning i enlighet med § 267 i civilprocesslagen kan överklagas till exekutionsdomstolen inom 30 dagar från meddelandet av exekutionstjänstemannens beslut om att inte, varken helt eller delvis, bevilja ansökan om att ta bort föremålet från förteckningen. De rörliga tillgångar som är upptagna i förteckningen får inte säljas under perioden från och med ingivandet av ansökan om att ta bort föremålet från förteckningen till och med utgången av denna tidsfrist, och så länge det aktuella förfarandet pågår.

En deltagare i förfarandet kan invända mot ett beslut där han eller hon förpliktas att ersätta kostnaderna för förfarandet inom åtta dagar från det att beslutet meddelades.

För uppskov eller avbrytande av verkställighet, se ”Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí” ovan.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Efter ett beslut om verkställighet (§§ 44 ff i utsökningslagen) gäller förbudet mot avyttring av tillgångar inte gäldenärens normala affärs- och driftverksamhet, tillgångar som behövs för att tillgodose gäldenärens grundläggande försörjningsbehov och försörjningsbehoven för de personer som han eller hon har försörjningsplikt för samt bevarandet och förvaltningen av tillgångar. Gäldenären kan dessutom ansöka hos exekutionstjänstemannen om att avyttringsförbudet inte ska gälla vissa av hans eller hennes tillgångar. I en sådan ansökan måste gäldenären visa att hans eller hennes återstående tillgångar klart och otvivelaktigt räcker för att täcka den fordran som ska drivas in, inklusive borgenärens kostnader och kostnaderna för förfarandet.

På uppmaning från en exekutionstjänsteman som är knuten till en domstol, som måste innehålla uppgifter om fristen för att betala fordran och eventuella följder vid underlåtenhet att betala, kan gäldenären också få en nedsättning av både beloppet i den fordran som är föremål för indrivning och depositionsavgiften. Förbudet mot avyttring av tillgångar (§ 44a.1 och § 46.6 i lagen om verkställighet) upphör att gälla när den fordran som är föremål för indrivning och depositionsavgiften har betalats. I annat fall genomför exekutionstjänstemannen verkställigheten.

Vid avhysning från en lägenhet eller annan fastighet där han eller hon bor skyddas gäldenären framför allt av § 65 i den tjeckiska justitieministerns dekret nr 37/1992, om distriktsdomstolars och regionala domstolars rättegångsregler, i dess ändrade lydelse av den 23 december 1991. Enligt denna artikel får en avhysning inte genomföras om exekutionstjänstemannen – när han eller hon ska utföra en avhysning från en fastighet, en byggnad, en lägenhet eller ett rum – upptäcker att den person som ska avhysas är sängliggande på grund av sjukdom, eller är en kvinna som nyss fött barn eller som befinner sig i ett sent skede av sin graviditet, och avhysningen utgör en allvarlig hälsorisk för denna person. Om exekutionstjänstemannen inte har fått något läkarintyg som bekräftar detta, eller om exekutionstjänstemannen tvivlar på att en sådan bekräftelse är korrekt, ska exekutionstjänstemannen begära ett utlåtande från en medicinsk specialist.

Vissa föremål som tillhör gäldenären undantas från utmätning enligt civilprocesslagen, se även frågan ”Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?”.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 28/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.