På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är en av domstol godkänd åtgärd för att tvinga betalningsskyldiga (gäldenärer) att följa ett domstolsavgörande.

Enligt rättssystemet i England och Wales är det fordringsägaren (borgenären) som helt och hållet avgör valet av verkställighetsmetod.

Borgenären måste vid valet av verkställighetsmetod ta hänsyn till

 • om det är troligt att gäldenären kommer att betala sin skuld och eventuella domstolsavgifter,
 • om gäldenären är skyldig andra personer pengar eller har andra betalningsdomar emot sig,
 • om gäldenären har egendom eller tillgångar som kan utmätas och säljas på exekutiv auktion,
 • om gäldenären förvärvsarbetar,
 • om gäldenären har andra inkomster, till exempel från investeringar,
 • om gäldenären har ett bankkonto, bosparkonto eller annat konto,
 • om gäldenären äger fast egendom (en bostad), eller
 • om någon annan är skyldig gäldenären pengar.

I det följande kommer vi att beskriva olika typer av verkställighetsåtgärder. Borgenärer bör välja den åtgärd som har bäst utsikt att ha framgång, det vill säga som sannolikt gör att de får sina pengar.

En domstol kan aldrig garantera att en borgenär får sina pengar, och en domstolsavgift tas ut för alla åtgärder. Domstolen lägger visserligen domstolsavgiften till gäldenärens övriga skuld, men domstolen kan inte återbetala avgiften till borgenären om gäldenären inte betalar. Mer information finns i en broschyr om verkställighetsförfaranden.

Allmän information för borgenärer finns i guiden Make a court claim for money.

Allmän information för gäldenärer finns i följande guider:

County court judgments for debt

Respond to a court claim for money

Make a court claim for money

Följande verkställighetsmetoder kan användas:

Utmätning av egendom (taking control of goods, tidigare kallat distraint/execution)

Utmätning av egendom innebär att ägodelar tas i anspråk för att senare eventuellt säljas på auktion för att täcka en fordran.

Innan en utmätning av egendom kan verkställas måste en ansökan om ett utmätningsbeslut inges till domstolen. Beslutet är bara av värde om svaranden har

 • tillräckligt med ägodelar, på den adress som borgenären har angett, som kan säljas på exekutiv auktion, eller
 • kontanta medel som täcker hela det belopp som anges i beslutet (så att tvångsförsäljning av ägodelar kan undvikas).

För att domstolen ska fatta ett utmätningsbeslut krävs att svaranden har

 • underlåtit att betala det belopp som krävs, eller
 • är i dröjsmål med minst en avbetalning.

Exekutionsbiträdena (bailiffs) får inte beslagta och sälja all egendom som tillhör svaranden. Viss egendom är undantagen, till exempel föremål som är nödvändiga för hushållets skötsel, arbetsredskap samt egendom som är köpt på avbetalning eller hyrs. Exekutionsbiträdena utmäter inte heller svarandens egendom om den inte är värd tillräckligt för att täcka skulden efter det att utmätningskostnaderna betalats. Vid försäljning på exekutiv auktion får man ofta bara in en bråkdel av det verkliga värdet. Dessutom kan svarandens egendom redan ha beslagtagits enligt ett annat utmätningsbeslut.

Mer information om utmätningsbeslut finns på justitieministeriets webbplats.

Utmätning av lön

Denna verkställighetsåtgärd innebär att en domstol beslutar att ett bestämt belopp ska dras från gäldenärens lön samma dag som den utbetalas. Pengarna överförs direkt till borgenären.

Gäldenärerna måste ha anställning för att utmätning av lön ska kunna ske. De kan inte vara arbetslösa eller egenföretagare. Domstolen kan inte heller besluta om utmätning av lön om gäldenärens levnadsomkostnader är större än inkomsten. I så fall måste domstolen fatta ett beslut om att betalningen ska ske i form av små avbetalningar.

Mer information om utmätning av lön finns på justitieministeriets webbplats.

Beslut om tvångssäkerhet (charging order), inklusive försäljnings- och stoppförelägganden

Ett beslut om tvångssäkerhet (charging order) hindrar gäldenären från att göra sig av med tillgångar (till exempel fast egendom eller värdepapper) utan att betala skulden till borgenären. Borgenären får betalt antingen när gäldenären säljer egendomen eller ur dödsboet när gäldenären dör. Två andra typer av domstolsbeslut kan bli aktuella i samband med denna verkställighetsåtgärd. För det första ett försäljningsföreläggande, där domstolen kan tvinga fram försäljning av fast egendom som är belastad med tvångssäkerhet. För det andra ett stoppföreläggande, som hindrar gäldenären från att göra sig av med fast egendom i syfte att kringgå ett beslut om tvångssäkerhet.

Mer information om beslut om tvångssäkerhet finns på justitieministeriets webbplats.

Utmätning av bankmedel för tredje mans räkning (third party debt orders, tidigare kallade garnishee proceedings)

Denna verkställighetsåtgärd innebär att gäldenärens bankkonton fryses efter beslut från domstol. Ett belopp som täcker skulden överförs därefter automatiskt till borgenären. Om bankmedlen inte räcker till för att täcka hela skulden överförs det som finns.

Mer information om utmätning av bankmedel för tredje mans räkning finns på justitieministeriets webbplats.

Det finns en video som ger mer information.

Konkursförfaranden

Om skulden uppgår till mer än 5 000 pund kan borgenären ansöka hos domstol om att gäldenären ska försättas i konkurs. Ansökan kan göras både hos en grevskapsdomstol (county court) och hos High Court. Detta kan dock bli dyrt.

Upplysningsförelägganden (tidigare kallade muntliga förhör)

Detta är egentligen ingen verkställighetsåtgärd, men gör det möjligt att förhöra en gäldenär om hans eller hennes tillgångar, så att borgenären kan fatta ett välgrundat beslut om vilken verkställighetsåtgärd som är lämpligast.

Mer information om upplysningsförelägganden finns på justitieministeriets webbplats.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

High Court, grevskapsdomstolarna eller magistrates’ court är behöriga att förordna om verkställighet i England och Wales. High Court och grevskapsdomstolarna meddelar domar och magistrates’ courts utfärdar beslut om betalningsansvar till lokala myndigheter.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Både avgöranden från domstol och andra avgöranden kan verkställas. Det är inte alltid nödvändigt att inge en ansökan om ett verkställighetsbeslut till en domstol. Förfarandet för utmätning av egendom kan tillämpas på obetalda hyror, skatter, tull punktskatter och parkeringsböter utan att ett förhandsgodkännande från domstolen behövs.

Både grevskapsdomstolarna och High Court är behöriga att förordna om verkställighet i mål som de har avdömt. Ett exekutionsbiträde vid en grevskapsdomstol får däremot inte verkställa domar som gäller mer än 5 000 pund (förutom vid verkställighet av ett avtal enligt konsumentkreditlagen (Consumer Credit Act 1974), som endast kan verkställas av grevskapsdomstolarna). Domar från grevskapsdomstolar som gäller mer än 5 000 pund måste överföras till High Court för att verkställas av ett exekutionsbiträde där. Exekutionsbiträden vid High Court får inte verkställa domar som gäller mindre än 600 pund.

Det finns ett förfarande där borgenärer kan välja att överföra domar som gäller belopp på mellan 600 och 5 000 pund från grevskapsdomstolarna till High Court för verkställighet. Observera att utmätning av lön inte kan begäras i High Court. Sådana ärenden måste hänskjutas till en grevskapsdomstol.

Om ett betalningskrav har framförts via Money Claim Online kan en ansökan om utmätningsbeslut också göras online.

Exekutionstjänstemännens ställning, uppgifter och befogenheter

 • Exekutionsbiträden vid High Court (tidigare kallade sheriffer) – Sedan den 1 april 2004 är det exekutionsbiträden vid High Court som verkställer domar. Dessa är yrkesmän som utses av lordkanslern (justitieministern) för att verkställa domar inom ett visst postdistrikt. De måste uppfylla höga lämplighetskrav, bland annat när det gäller kvalifikationer, ekonomisk redbarhet och medlemskap i en branschförening. De måste också åta sig att handlägga olika sorters ärenden, att iaktta ett korrekt uppförande och att underkasta sig disciplinregler. Exekutionsbiträden vid High Court kan verkställa domar från grevskapsdomstolar om ärendet gäller mer än 600 pund och borgenären väljer att överföra ärendet till High Court för verkställighet.
 • Exekutionsbiträden vid grevskapsdomstolarna (bailiffs) är anställda av domstolsverket (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) och därmed offentliganställda tjänstemän. De verkställer domar och beslut som meddelats och registrerats vid grevskapsdomstolarna. De verkställer utmätning och återtar fast och lös egendom. Dessutom har de andra uppgifter som personlig delgivning av handlingar och häktningsbeslut.
 • Auktoriserade exekutionsbiträden är privata exekutionsbiträden som auktoriserats av en domare i en grevskapsdomstol. Vid utmätning för hyra beslagtas hyresgästens egendom av hyresvärden som ersättning för utebliven hyra, utan att domstol involveras. Auktoriserade exekutionsbiträden får också driva in andra typer av skulder enligt en rad andra lagar, t.ex. kommunalskatt för privatpersoner och företag.
 • Magistrates’ Courts: Civila exekutionstjänstemän ansvarar för verkställighet av beslut från Magistrates’ court. De kan utmäta och sälja varor för att driva in en skuld till följd av ett bötesstraff eller ett straff i form av samhällstjänst. De kan även verkställa beslut om gripande, anhållande, häktning och beslagtagande från Magistrates’ court enligt en rad olika bestämmelser, inklusive bestämmelser om verkställighet av böter och samhällstjänst. Vissa Magistrates’ court kan välja att anlita auktoriserade exekutionsbiträden för att utföra verkställighetsåtgärderna.

Användning av advokater eller andra jurister

Borgenären måste inte anlita en advokat eller annan jurist för att ansöka om verkställighet.

Verkställighetsförfaranden kan dock vara komplicerade, särskilt i High Court. Borgenärer kan därför behöva rådgivning från en advokat, ett rättscenter (law centre) eller en byrå för rådgivning till medborgarna (Citizens Advice Bureau).

Verkställighetsavgifter

Domstolsavgifterna för de olika verkställighetsåtgärderna varierar. Som redan påpekats läggs avgiften till gäldenärens skuld, men domstolen kan inte betala tillbaka avgiften till borgenären om denne inte lyckas få betalt. Mer information om verkställighetsavgifter finns på justitieministeriets webbplats.

3.2 Huvudförutsättningar

I England och Wales är det som sagt borgenären som själv bestämmer vilken verkställighetsåtgärd som ska användas. Seriösa borgenärer som har en giltig dom från domstol men ändå inte har fått betalt får verkställa domen på det sätt de anser lämpligast. Så länge det finns en giltig dom och en korrekt ansökan har gjorts är domstolen skyldig att respektera borgenärens val av verkställighetsmetod.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan bli föremål för verkställighet:

 • Banktillgodohavanden genom utmätning av bankmedel för tredje mans räkning.
 • Materiell lös egendom genom utmätning av egendom.
 • Registrerade fordon genom utmätning av egendom.
 • Fast egendom genom tvångssäkerhet.
 • Lön genom utmätning av lön.

Exekutionsbiträdet får bara beslagta egendom som ägs av svaranden eller som svaranden äger tillsammans med andra.  Följande egendom får inte utmätas:

a) Föremål eller utrustning (t.ex. verktyg, böcker, telefoner, datorutrustning och fordon) som gäldenären behöver för sitt arbete eller sin affärsverksamhet, sin näringsverksamhet, sitt yrke, sina studier eller sin utbildning. Det totala värdet på de föremål eller den utrustning som omfattas av detta undantag får dock inte överstiga 1 350 pund.

b) De kläder, sängkläder, möbler, hushållsgeråd, föremål och förnödenheter som gäldenären och övriga medlemmar av hushållet rimligen kan behöva för sitt och dagliga bruk. Detta inbegriper (men begränsas inte till) –

i) spis eller mikrovågsugn,

ii) kylskåp,

iii) tvättmaskin,

iv) ett tillräckligt stort matsalsbord och tillräckligt antal stolar för gäldenären och alla medlemmar av hans eller hennes hushåll,

v) tillräckligt med sängar och sängkläder för gäldenären och alla medlemmar av hans eller hennes hushåll,

vi) en fast telefon, eller om bostaden saknar en fast telefonlinje, en mobiltelefon eller IP-telefon som gäldenären och en medlem av hans eller hushåll kan använda,

vii) varje föremål eller utrustning som rimligen kan behövas för –

medicinsk behandling av gäldenären eller någon medlem av hans eller hennes hushåll,

en trygg bostad eller

en säker bostad (t.ex. ett larmsystem) eller säkerhet i bostaden,

viii) tillräckligt med lampor eller spisar eller andra ljus- eller uppvärmningsanläggningar för att uppfylla gäldenärens hushålls grundläggande uppvärmnings- och belysningsbehov, och

ix) varje föremål eller utrustning som rimligen kan behövas för att ta hand om –

en person under 18 år,

en person med funktionsnedsättning, eller

en äldre person.

c) Servicehundar (inklusive ledarhundar för synskadade och hörselskadade och hundar för personer med funktionsnedsättning), fårhundar, vakthundar eller husdjur.

d) Ett fordon med ett giltigt handikapptillstånd eftersom det används för, eller på goda grunder kan antas användas för, att transportera personer med funktionsnedsättning.

e) Ett fordon (oavsett om det är offentligägt eller inte) som används av, eller på goda grunder kan antas användas av, polisen, brandkåren eller ambulanssjukvården. och

f) Ett fordon med giltig märkning från den brittiska läkarföreningen eller någon annat akutsjukvårdsmärkning eftersom det används för, eller på goda grunder kan antas användas för, akutsjukvård.

Egendom som beslagtas måste kunna inbringa pengar på exekutiv auktion. Exekutionsbiträdena utmäter inte egendom som de tror inte kommer att inbringa några större summor efter det att utmätnings- och försäljningsavgifterna är betalda.

Vid utmätning av lön tar domstolen hänsyn till hur mycket gäldenären behöver för mat, hyra eller amorteringar, andra nödvändiga utgifter samt för att betala sina ordinarie räkningar, t.ex. elräkningen. Detta kallas existensminimum. Om gäldenären tjänar mer än existensminimum kan den överskjutande delen av lönen utmätas.

Vid utmätning av bankmedel för tredje mans räkning kan en gäldenär som inte får ta ut pengar från sitt bank- eller bosparkonto ansöka till domstol om att pengar ska betalas ut till en eller flera bestämda personer, om gäldenären eller hans eller hennes familj har ekonomiska problem och svårt att klara kostnaderna för sitt uppehälle.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Både gäldenären själv och en tredje man som inte följer domstolens beslut kan dömas för domstolstrots. Straffen kan bestå i en muntlig ursäkt till domaren vid en offentlig förhandling, böter eller i de allvarligaste fallen av fängelse i högst 14 dagar.

Banker har en viss begränsad skyldighet att lämna upplysningar och frysa bankkonton. Om en bank delges ett beslut om utmätning av bankmedel för tredje mans räkning för en av sina kunder är banken inte skyldig att avslöja hur mycket pengar det finns på kontot. Banken behöver bara uppge att det inte finns några pengar på kontot, att det inte finns tillräckligt med pengar för att täcka skulden men att en del av skulden kan betalas eller att det finns tillräckligt med pengar för att betala hela skulden. Stränga regler om skydd av personuppgifter avgör vilken övrig information banken får lämna.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I alla beslut om verkställighet anges en tidsfrist för att lämna upplysningar eller följa domstolens beslut. Där anges också alltid de strängaste påföljder som kan bli aktuella om man inte följer beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

De verkställighetsåtgärder som kräver domstolsbeslut (tvångssäkerhet, utmätning av lön och utmätning av bankmedel för tredje mans räkning) sker i två etapper. I den första etappen är handläggningen helt skriftlig och gäldenären är inte alls involverad. Innan man övergår till den andra och slutliga etappen måste det emellertid hållas en förhandling som gäldenären kallas till. Då har gäldenären möjlighet att komma med invändningar och förklara varför den planerade verkställighetsåtgärden inte bör användas. Slutförhandlingen hålls vid samma domstol som behandlade ansökan från början (såvida inte något annat uttryckligen yrkas). Parterna delges i god tid kallelse till förhandlingen. Det måste alltid gå en viss tid mellan den första etappen, delgivningen av kallelsen till förhandling och själva förhandlingen så att gäldenären (och direkt berörda utomstående, till exempel en bank vid utmätning av bankmedel) kan förbereda sitt försvar. Om datumet för förhandlingen inte passar parterna kan de få förhandlingen uppskjuten till ett datum som passar dem båda. I så fall gäller beslutet tillfälligt, men det blir inte slutligt förrän förhandlingen har hållits.

För beslut om tvångssäkerhet gäller att borgenären måste delge gäldenären ett tillfälligt beslut. Om gäldenären inte invänder mot det tillfälliga beslutet blir det slutligt utan att en förhandling behövs, såvida inte domaren beslutar att en förhandling måste hållas. Gäldenären måste svara domstolen inom 10 dagar från delgivningen. Om gäldenären invänder mot det tillfälliga beslutet, eller om domaren överför ärendet, överförs målet till den domstol som meddelade den ursprungliga domen och ett förhandlingsdatum fastställs. Både borgenären och gäldenären ska närvara vid förhandlingen.

Domstolens beslut kan inte överklagas. Under rätt omständigheter kan ett överklagande eller en begäran om att upphäva domen inges. Dessa får dock endast avse den ursprungliga dom som gav borgenären rätt att begära verkställighet. Domstolen kan endast återkalla verkställighetsprocessen om överklagandet bifalls eller domen upphävs. Om en invändning mot domen inges efter det att en domstol har beviljat en borgenärs begäran om verkställighet kan ett beslut skjutas upp efter ansökan till domstolen. Exekutionsbiträden får inte utmäta egendom men de måste fortsätta att förteckna den egendom som senare kan utmätas och säljas.

Domstolen kan inte vägra verkställighet om borgenären lämnat in en korrekt ansökan om verkställighet. Borgenären behöver därför inte ges någon möjlighet att överklaga beslut om verkställighet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Ett utmätningsbeslut är tidsbegränsat. Beslutet gäller i 12 månader och kan förlängas i ytterligare 12 månader genom domstolsbeslut.

Vid utmätning av egendom måste gäldenärer förvarnas sju dagar före verkställigheten så att de ges möjlighet att betala skulden och eventuella kostnader innan exekutionsbiträdet kan ta egendomen i anspråk. Domstolen kan besluta att förkorta denna period om det finns bevis för att gäldenären kommer att flytta tillgångar för att undvika verkställighet.

Om gäldenären är en privatperson får exekutionsbiträdet inte beslagta ägodelar före kl. 6.00 eller efter kl. 21.00.

Ett exekutionsbiträde får inte gå in i en lokal för att utmäta egendom om ett barn eller en utsatt person (oavsett om det rör sig om mer än en eller en kombination av båda) är den enda personen som befinner sig i den lokal där egendomen finns.

Om gäldenären är en utsatt person kan avgiften eller avgifterna för verkställigheten av utmätningen av egendomen inte återbetalas om inte exekutionsbiträdet före avlägsnandet av egendomen har gett gäldenären en skälig möjlighet att få stöd och råd.

Länkar

Ministry of Justice (justitieministeriet)

Civil Enforcement Association (exekutionsbiträdenas branschorganisation)

High Court Enforcement Officers Association (sammanslutning för exekutionstjänstemän knutna till High Court)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 22/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.