Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet i tvistemål och handelsrättsliga mål innebär att en gäldenärs tillgångar används för att betala den fordran som anges i exekutionstiteln eller att gäldenären åläggs att genomföra en leverans eller att utföra alternativt avstå från att utföra en viss åtgärd.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionstjänstemän (kohtutäiturid) – kontaktuppgifter till exekutionstjänstemän finns här.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Ett domstolsbeslut verkställs under följande omständigheter:

1) Efter det att beslutet vunnit laga kraft.

En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas på något annat sätt än genom ett resningsförfarande (teistmismenetlus). Om en dom överklagas och prövningstillstånd ges skjuts lagakraftvinnandet upp. Om en dom endast delvis överklagas vinner den del av domen som inte omfattas av överklagandet laga kraft. Om en dom överklagas i en del som inte rör fastställandet av rättegångskostnaderna vinner inte heller den del av domen där storleken på rättegångskostnaderna fastställs laga kraft. Om inte annat föreskrivs i lag är en dom som vunnit laga kraft bindande för deltagarna i förfarandet i den utsträckning som saken har avgjorts vad gäller det yrkande som framställdes i käromålet eller genkäromålet, efter prövning av de omständigheter som låg till grund för talan.

En dom verkställs efter ansökan från käranden.

2) Innan beslutet vunnit laga kraft om domstolen förklarat att domen ska verkställas omedelbart.

En dom som förklarats omedelbart verkställbar verkställs innan den vinner laga kraft. Domstolen förklarar en dom omedelbart verkställbar antingen i själva domen eller i ett separat beslut.

Domar verkställs med stöd av en exekutionstitel.

En exekutionstitel i tvistemål och handelsrättsliga mål kan vara något av följande:

 • Domar och domstolsbeslut i tvistemål som vunnit laga kraft eller som ska verkställas omedelbart.
 • Beslut som fattats av främmande staters domstolar och som erkänts eller som kan verkställas utan erkännande.
 • Beslut som fattats av skiljenämnder som verkar permanent i Estland och beslut från andra skiljedomstolar som förklarats verkställbara.
 • Beslut som fattats av en arbetstvistsnämnd (töövaidluskomisjon) eller hyresnämnd (üürikomisjon) och som vunnit laga kraft.

En uttömmande förteckning över exekutionstitlar finns i § 2 i lagen om verkställighetsförfarandet (täitemenetluse seadustik).

Om en exekutionstitel inte frivilligt efterlevs kan ett verkställighetsförfarande inledas efter ansökan från käranden.

Fordringar med stöd av de exekutionstitlar som föreskrivs i lag verkställs enligt lagen om verkställighetsförfarandet. Exekutionstitlar verkställs av exekutionstjänstemän, om inte annat föreskrivs i lag.

 • En exekutionstjänsteman vidtar verkställighetsåtgärder efter ansökan från käranden och med stöd av en exekutionstitel. En exekutionstjänsteman vidtar även verkställighetsåtgärder utan ansökan från käranden om exekutionstiteln utgörs av ett beslut om betalning av exekutionstjänstemannens avgift eller ett föreläggande om betalning av verkställighetskostnaderna, samt i de andra fall som föreskrivs i lag.
 • En verkställighetsakt upprättas för varje verkställighetsärende. I denna anges i kronologisk ordning alla verkställighetsåtgärder som vidtagits och alla meddelanden som sänts. De handlingar som mottagits och utfärdats av en exekutionstjänsteman inom ramen för verkställighetsärendet eller kopior av dessa handlingar sparas i verkställighetsakten.
 • Om villkoren för att inleda ett verkställighetsförfarande är uppfyllda översänder exekutionstjänstemannen ett verkställighetsmeddelande till gäldenären. Verkställighetsförfarandet anses ha inletts när gäldenären mottar verkställighetsmeddelandet.
 • En exekutionstjänsteman ska överlämna verkställighetsmeddelandet till en gäldenär och ge deltagarna i verkställighetsförfarandet en underrättelse om utmätning av egendom, en auktionsrapport, information om exekutionstjänstemannens beslut om klagomål som inkommit mot hans eller hennes åtgärder och andra handlingar som föreskrivs i lag.
 • Om ingen frist för frivillig verkställighet av en exekutionstitel anges i lag eller har beslutats av domstol fastställer exekutionstjänstemannen en sådan frist. Fristen får inte vara kortare än 30 dagar, om inte annat föreskrivs i lagen om verkställighetsförfarandet. Med kärandens medgivande får exekutionstjänstemannen fastställa en längre frist än 30 dagar för frivillig verkställighet av en exekutionstitel.

En exekutionstjänsteman är skyldig att omedelbart vidta alla åtgärder som lagen tillåter för att få en exekutionstitel verkställd, samla in den information som behövs för verkställighetsförfarandet och förklara för deltagarna i förfarandet vilka rättigheter och skyldigheter de har.

 • En exekutionstjänsteman får skjuta upp en verkställighetsåtgärd på grundval av en ansökan från käranden eller ett domstolsbeslut, eller när den person som vidtar verkställighetsåtgärden byts ut.
 • På grundval av ansökan från en gäldenär kan en domstol avbryta ett verkställighetsförfarande eller utöka eller skjuta upp verkställigheten om det skulle vara orättvist mot gäldenären att fortsätta förfarandet. I så fall måste hänsyn tas till kärandens intressen och andra omständigheter, inbegripet gäldenärens familjesituation och ekonomiska situation.

3.2 Huvudförutsättningar

Förutsättningar för att verkställa en exekutionstitel:

 1. Ett domstolsutslag som har vunnit laga kraft eller ett beslut från en arbetstvistsnämnd eller hyresnämnd som har vunnit laga kraft och som åtföljs av en notering om att det har vunnit laga kraft godkänns för verkställighet. Ingen notering om att ett beslut har vunnit laga kraft bifogas beslut som ska verkställas omedelbart.
 2. Om ett föremål till sin natur är sådant att det endast är avsett att användas av en av makarna presumeras det tillhöra den make som på grund av föremålets natur förväntas använda det.
 3. Det är tillåtet att ansöka om utmätning av egendom som tillhör makar gemensamt med samtycke från den make som inte är gäldenär om det finns en exekutionstitel enligt vilken båda makarna ska uppfylla skyldigheten. En kärande får begära att gemensam egendom delas upp och att en ansökan om utmätning riktas mot den del av egendomen som tillhör gäldenären. I händelse av verkställighet mot makarnas gemensamma egendom i verkställighetsförfaranden med avseende på den ena makens egendom presumeras det att den make som inte är gäldenär har gett sitt samtycke till förmån för käranden. Den aktuella egendomen kan tas i beslag och säljas. Presumtionen om samtycke gäller inte för fast egendom som ägs av den make som inte är gäldenär, dennes inkomst eller pengar på ett bankkonto som öppnats i dennes namn. Den make som inte är gäldenär informeras om beslaget av den egendom som avses i denna paragraf och får information om möjligheten att invända mot ett beslut.
 4. För att ansöka om utmätning av egendom som ägs av ett handelsbolag måste det finnas en exekutionstitel som gäller för samtliga delägare.
 5. Verkställighetsförfaranden som pågår vid en gäldenärs dödsfall fortsätter gentemot gäldenärens dödsbo, om inte annat föreskrivs i lag.
 6. Om en exekutionstitel även gäller för den rättsliga efterträdaren till den kärande eller gäldenär som anges i exekutionstiteln godtar exekutionstjänstemannen exekutionstiteln som verkställbar om övertagandet av rättigheterna är styrkt genom ett domstolsutslag, ett utdrag ur ett offentligt register eller en notariehandling. Detsamma gäller verkställighet av ett domstolsbeslut gentemot ägaren till ett omtvistat föremål om föremålet har bytt händer sedan domstolsbeslutet fattades.
 7. Om en fordran som omfattas av en exekutionstitel förfaller när en viss frist löper ut, en förfallodag inträder eller ett villkor uppfylls, får verkställighetsåtgärder vidtas efter att en sådan frist har löpt ut, en sådan förfallodag har inträtt eller ett sådant villkor har uppfyllts.
 8. Om ett verkställighetsförfarande är beroende av att käranden ställer en säkerhet får förfarandet endast inledas om det finns en skriftlig försäkran om att säkerheten ställts och en kopia av handlingen har delgetts gäldenären eller delges gäldenären tillsammans med verkställighetsmeddelandet.
 9. Om verkställighet av en exekutionstitel är beroende av att käranden samtidigt fullgör en förpliktelse gentemot gäldenären får exekutionstjänstemannen inte inleda verkställighetsförfarandet förrän käranden har fullgjort sin förpliktelse eller, om käranden eller exekutionstjänstemannen har erbjudit gäldenären att käranden ska fullgöra förpliktelsen, förrän gäldenären utan skälig motivering har avslagit erbjudandet eller av andra skäl dröjt med att godkänna fullgörandet.
 10. Om käranden behöver ett arvsintyg eller någon annan handling som krävs för tvångsvis verkställighet (utsökning) får käranden, i gäldenärens ställe, begära att en notarie eller ett förvaltningsorgan ska utfärda handlingen. I så fall måste käranden kunna uppvisa exekutionstiteln.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Fast och lös egendom samt gäldenärens sakrättsligt skyddade rättigheter kan mätas ut. Om skulden har uppstått till följd av underlåtelse att betala underhållsbidrag får en domstol under verkställighetsförfarandet tillfälligt upphäva vissa av gäldenärens rättigheter och tillstånd som utfärdats till gäldenären eller förbjuda utfärdandet av sådana tillstånd.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Utmätning av lös egendom:

Om en ansökan om utmätning av lös egendom beviljas beslagtas och säljs egendomen. Gäldenären får inte längre förfoga över den egendom som utmätts. Kärandens fordran samt vite för betalningsförsening och andra accessoriska fordringar i den omfattning som anges i exekutionstiteln betalas med intäkterna från försäljningen. Lös egendom utmäts inte om intäkterna från försäljningen av egendomen endast antas täcka verkställighetskostnaderna. En exekutionstjänsteman överför de medel som till följd av utsökning har utmätts från gäldenärens tillgångar och satts in på exekutionstjänstemannens officiella bankkonto (nedan kallade verkställighetsintäkter). Medlen överförs till käranden inom tio arbetsdagar från mottagandet.

Om en ekonomisk fordran riktas mot en statlig eller lokal myndighet framställs betalningskravet i form av en penningfordran. Om en penningfordran inte har fullgjorts inom en skälig tidsperiod riktas betalningskravet mot föremål.

Från och med tidpunkten för utmätningen har käranden en panträtt i den utmätta egendomen. En panträtt i de utmätta tillgångarna ger käranden samma rättigheter som en panträtt som grundas på ett avtal eller en lagstadgad panträtt, om inte annat föreskrivs i lag.

En exekutionstjänsteman säljer de utmätta tillgångarna på en offentlig elektronisk eller muntlig auktion. Vid en sådan auktion får förköpsrätt inte utövas. På begäran av en kärande eller en gäldenär kan exekutionstjänstemannen sälja de utmätta tillgångarna på annat sätt än via muntlig eller elektronisk auktion om auktionen har misslyckats eller det antas att tillgången inte kan säljas på en auktion eller om de förväntade intäkterna från utauktionerandet av tillgången är betydligt mindre än de förväntade intäkterna från försäljningen av tillgångarna på annat sätt.

En exekutionstjänsteman fördelar intäkterna från försäljningen av tillgångarna mellan käranden och övriga personer som har rätt att erhålla sådana intäkter i den ordning som panträtterna erhölls eller i enlighet med ett avtal mellan kärandena. Det belopp som återstår efter att verkställighetskostnaderna och fordringarna har betalats återbetalas till gäldenären. Om intäkterna inte är tillräckliga för att täcka samtliga fordringar och kärandena inte kan nå en överenskommelse om hur medlen ska fördelas fördelar en exekutionstjänsteman intäkterna mellan de kärande som deltar i verkställighetsförfarandet i enlighet med en fördelningsplan. Verkställighetskostnaderna dras av från de intäkter som ska fördelas enligt fördelningsplanen.

Utmätning av fast egendom:

Om en ansökan om utmätning av fast egendom beviljas beslagtas eller säljs egendomen eller ställs egendomen under tvångsförvaltning. I så fall täcks kärandens fordran med medel från intäkterna från tvångsförvaltningen. En fast egendom kan utmätas för att få in pengar till betalning av en fordran om gäldenären är registrerad i fastighetsregistret som ägare till den fasta egendomen eller om gäldenären är universalarvinge till den ägare som är registrerad i fastighetsregistret. Utmätning av fast egendom omfattar också föremål som omfattas av en inteckning.

För att kunna utmäta fast egendom registrerar exekutionstjänstemannen den fasta egendomen och därtill hörande föremål och andra föremål som omfattas av en inteckning, förbjuder avyttring av dessa och registrerar detta förbud i fastighetsregistret. Utmätt fast egendom förblir i gäldenärens ägo och gäldenären kan förvalta och använda den inom gränserna för normal förvaltning, om inte egendomen är föremål för tvångsförvaltning. Gäldenären får inte längre förfoga över den egendom som utmätts. Om, vid utmätning av fast egendom, utmätningen även utsträcks till att gälla lös egendom får gäldenären förfoga över sådan lös egendom inom ramen för vanlig förvaltning. Fast egendom säljs antingen på en exekutiv auktion eller av gäldenären under en exekutionstjänstemans överinseende. I det sistnämnda fallet måste kärandens förhandsgodkännande inhämtas.

Fast egendom omfattas av tvångsförvaltning på grundval av en ansökan från en exekutionstjänsteman, en kärande eller en gäldenär. En tvångsförvaltare har rätt att ta fast egendom i beslag på grundval av ett avgörande i vilket han eller hon utses till förvaltare. En förvaltare har rätt och är skyldig att utföra alla transaktioner och handlingar som krävs för att bevara den fasta egendomens skick och vidta de åtgärder som krävs för den normala förvaltningen av den fasta egendomen. Tvångsförvaltningen upphör genom ett beslut från en exekutionstjänsteman efter att kärandens fordran har täckts.

En exekutionstjänsteman fördelar intäkterna från försäljningen och tvångsförvaltningen av fast egendom mellan kärandena och andra personer som är berättigade till sådana intäkter på grundval av sin rangordning i fastighetsregistret och i den ordning egendomen utmättes eller på grundval av en överenskommelse mellan parterna. Verkställighetskostnaderna dras av från de verkställighetsintäkter som ska fördelas enligt fördelningsplanen.

Utmätning som avser äganderätter:

En gäldenärs kontotillgodohavande kan utmätas. Det aktuella kreditinstitutet upplyser exekutionstjänstemannen om huruvida det finns något konto. Kontotillgodohavandet beläggs med kvarstad på grundval av ett kvarstadsbeslut och i den utsträckning som anges i beslutet. Ett belopp motsvarande det belopp som belagts med kvarstad i enlighet med kvarstadsbeslutet överförs från gäldenärens konto till exekutionstjänstemannens officiella bankkonto om exekutionstiteln är ett domstolsavgörande som syftar till att säkra en annan typ av fordran än fordran på underhåll för barn som tagits i upp i domstolsförhandling. Om det inte finns tillräckligt mycket pengar på gäldenärens konto vid kvarstadsbeläggandet anses alla medel som kommer in på kontot därefter också vara belagda med kvarstad till dess att den utestående summan är betald. Pengar som kommer in på kontot efter kvarstadsbeläggandet överförs till exekutionstjänstemannens officiella konto till dess att kvarstadsbeslutet har verkställts. Om en exekutionstjänsteman har skickat ett kvarstadsbeslut gällande gäldenärens konto till ett kreditinstitut för verkställande gäller detta kvarstadsbeslut också alla eventuella nya konton som gäldenären öppnar. Ett kredit- och betalinstitut kan vägra att öppna ett konto för en gäldenär som har ett befintligt konto för vilket samma institut verkställer ett kvarstadsbeslut som utfärdas av en exekutionstjänsteman

Värdepapper får utmätas. För att utmäta de värdepapper som förtecknas i § 2 i lagen om det estniska värdepappersregistret (väärtpaberite keskregistri seadus) meddelar en exekutionstjänsteman registerföraren att denne ska registrera ett förbud mot avyttring av rättigheter och skyldigheter. Ett värdepapper utmäts från och med frysningen av värdepappret i registret. En exekutionstjänsteman säljer värdepapper i enlighet med bestämmelserna om utmätning av lös egendom. Exekutionstjänstemannen har rätt att registrera ett registrerat värdepapper i köparens namn och att inge de ansökningar som krävs för detta i gäldenärens ställe. Exekutionstjänstemannen måste uppvisa en växel, en check eller en betalningsgaranti om detta är tillåtet enligt värdepappret.

En andel i ett privat aktiebolag får utmätas. Om en andel i ett privat aktiebolag inte har förts in i det register som förs av värdepapperscentralen (väärtpaberite keskregister) anses andelen utmätt i enlighet med förfarandet för utmätning av lös egendom. En exekutionstjänsteman underrättar det privata aktiebolagets styrelse om utmätningen. Exekutionstjänstemannen säljer andelar i ett privat aktiebolag i enlighet med bestämmelserna för utmätning av lös egendom. Den exekutionstjänsteman som sålt andelarna måste senast två dagar efter auktionen skicka ett meddelande om överlåtelsen till handelsregistrets registerförare (äriregister) i det format som fastställts av ansvarigt ministerium.

Utöver ovanstående kan ett betalningskrav även avse ekonomiska förpliktelser som utförs till förmån för tredje man, en medlem i en bostadsrättsförening, vissa av delägarna i en delägd egendom, en oförytterlig rättighet och andra äganderätter.

Begränsade rättigheter vid en underhållsskuld till barn:

Om en gäldenär under tre månader från det att ett verkställighetsförfarande för att driva in en underhållsskuld har inletts regelbundet har underlåtit att betala underhållsbidrag till ett barn, och en exekutionstjänsteman inte har lyckats driva in underhållsskulden från gäldenärens tillgångar, får en domstol, med kärandens medgivande och på grundval av en ansökan från exekutionstjänstemannen och efter att först ha varnat gäldenären, förordna att följande rättigheter och tillstånd ska dras in på obegränsad tid:

 • Jakträttigheter.
 • Rätten att framföra motorfordon.
 • Vapenlicenser och tillstånd att förvärva vapen.
 • Rätten att framföra fritidsbåtar och personliga vattenfarkoster.
 • Fiskelicens.

Domstolen får, på samma villkor, förklara att följande handlingar som innehas av gäldenären är ogiltiga och förbjuda att de utfärdas under en tidsperiod om upp till två år:

 1. Estniskt pass.
 2. Främlingspass.
 3. Resedokument för flyktingar.
 4. Provisorisk resehandling.
 5. Sjöfartsbok.
 6. Intyg om tjänstgöring på fartyg.
 7. Diplomatpass.

Om domstolen på grundval av denna paragraf begränsar en av gäldenärens rättigheter, skjuter upp hans eller hennes auktorisation, eller båda, eller återkallar ett dokument som innehas av honom eller henne måste den också genom samma domstolsbeslut förbjuda beviljandet av samma rättighet, godkännande eller dokument, eller alla dessa. Domstolen får samtidigt begränsa flera av de rättigheter som förtecknas i denna paragraf, göra flera godkännanden ogiltiga eller ogiltigförklara flera dokument och förbjuda att de utfärdas.

Genom ett domstolsavgörande återinförs en gäldenärs rättigheter eller tillstånd och blir det åter möjligt för gäldenären att på nytt beviljas en rättighet, ett tillstånd eller ett dokument. Detta sker efter ansökan från gäldenären och om

 • gäldenären har betalat underhållsbidrag till barn i minst tre månader,
 • gäldenären har kommit överens med käranden om en betalningsplan och hållit denna i minst tre efter varandra följande månader,
 • nekandet att återinföra en rättighet eller att åter tillåta beviljande av en rättighet skulle vara orättvist mot gäldenären,
 • skyldigheten att betala underhållsbidrag till barn har löpt ut.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Preskriptionsfristen för fordringar som erkänns i en dom som vunnit laga kraft och för fordringar som har sin grund i en förlikning inför domstol eller någon annan exekutionstitel är tio år. Preskriptionsfristen börjar löpa när domen vinner laga kraft eller någon annan exekutionstitel utfärdas, men inte innan fordran förfaller till betalning.

Preskriptionsfristen för en fordran som avser återkommande skyldigheter, med undantag av fordringar som avser underhållsskyldighet gentemot barn, är tre år för varje enskild skyldighet oavsett den rättsliga grunden för fordran. Preskriptionsfristen börjar löpa vid slutet av det kalenderår under vilket den fordran som avser skyldigheten förfaller till betalning. Preskriptionsfristen för en fordran som avser underhållsskyldighet gentemot barn är tio år för varje enskild skyldighet.

Verkställighetsförfaranden som pågår vid en gäldenärs dödsfall fortsätter gentemot gäldenärens dödsbo, om inte annat föreskrivs i lag.

Innan fristen för att avsäga sig delägarskap i dödsbo eller godta arv löper ut kan verkställighetsförfaranden gällande en fordran på dödsboet endast avse dödsboet. I så fall får inget betalningskrav som rör arvingens personliga förpliktelser riktas mot dödsboet.

Om en exekutionstitel även gäller för den rättsliga efterträdaren till den kärande eller gäldenär som anges i exekutionstiteln godtar exekutionstjänstemannen exekutionstiteln som verkställbar om övertagandet av rättigheterna är styrkt genom ett domstolsutslag, ett utdrag ur ett offentligt register eller en notariehandling. Detsamma gäller verkställighet av ett domstolsbeslut gentemot ägaren till ett omtvistat föremål om föremålet har bytt händer sedan domstolsbeslutet fattades.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Den som deltar i ett verkställighetsförfarande kan inge klagomål till en exekutionstjänsteman gällande ett beslut eller exekutionstjänstemannens agerande i samband med verkställandet av en exekutionstitel eller underlåtelse att utföra en verkställighetsåtgärd inom tio dagar från den dag då klaganden blev medveten om eller borde ha varit medveten om respektive beslut eller åtgärd, om inte annat föreskrivs i lag.

En deltagare i ett verkställighetsförfarande kan överklaga exekutionstjänstemannens beslut gällande ett klagomål till den distriktsdomstol som är behörig på den ort där exekutionstjänstemannens kontor är beläget inom tio dagar från det att beslutet meddelats. Det går inte att överklaga en exekutionstjänstemans beslut eller åtgärder till domstol utan att först ha ingett ett klagomål till exekutionstjänstemannen.

Domares beslut i verkställighetsförfaranden kan överklagas, om inte annat föreskrivs i lag.

Deltagare i verkställighetsförfaranden kan även överklaga en distriktsdomstols avgörande om indragning av en rättighet och tillfälligt upphävande av ett tillstånd som utfärdats till en gäldenär och om förbud mot att bevilja honom eller henne en rättighet eller ett tillstånd i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik). En regiondomstols avgörande av ett överklagande som ingetts mot en distriktsdomstols avgörande kan också överklagas.

En gäldenär får väcka en talan mot en kärande för att få en förklaring om utsökning med stöd av en exekutionstitel avskriven, i synnerhet på grund av att fordran täckts, skjutits upp eller kvittats. Att talan bifalls påverkar inte exekutionstitelns giltighet eller laga kraft. Sådana klagomål kan endast tas upp till sakprövning om de skäl som ligger till grund för klagomålen uppstår efter att domstolsavgörandet har vunnit laga kraft. En sådan talan får väckas fram till avslutandet av verkställighetsförfarandet (§ 221 i lagen om verkställighetsförfarandet).

En tredje man som har en rättighet till en tillgång som är föremål för utsökning som innebär ett hinder för utsökningen, särskilt äganderätt eller begränsad sakrätt, kan vid den domstol som är behörig på den ort där utsökningen sker ansöka om att utmätningen av egendomen ska hävas eller att utsökningen ska avskrivas av andra skäl.

Inom 30 dagar från mottagandet av en auktionsrapport får en deltagare i ett verkställighetsförfarande väcka talan vid domstol om ogiltigförklaring av auktionen, om egendom har sålts till en person som inte hade rätt att köpa egendomen eller om auktionen genomfördes på grundval av en ogiltig utmätning eller om något annat viktigt villkor för auktionen inte var uppfyllt. Om en auktion ogiltigförklaras får gäldenären i enlighet med § 80 i lagen om egendom (asjaõigusseadus) begära att köparen lämnar tillbaka det sålda föremålet eller, om detta inte går, väcka talan med stöd av bestämmelserna om obehörig vinst. En deltagare i ett verkställighetsförfarande kan med stöd av lagen om exekutionstjänstemän (kohtutäituri seadus) begära att en exekutionstjänsteman ersätter den skada som uppstått.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Genomförandet av verkställighetsförfarandet regleras av lagen om verkställighetsförfarandet. Begränsningar av utmätning av egendom anges i § 53.1. Enligt denna är det förbjudet att utmäta mer av en gäldenärs egendom än vad som krävs för att täcka en kärandes fordran och för att täcka verkställighetskostnaderna, om det inte är omöjligt att täcka kärandens fordran på annat sätt. En utmätning är ogiltig och saknar rättsverkan vid en materiell överträdelse av utmätningsbestämmelserna, särskilt om

 1. egendom utmäts utan en giltig exekutionstitel,
 2. inget verkställighetsmeddelande har delgetts gäldenären,
 3. egendom utmäts av en person som inte har rätt att göra detta,
 4. en gäldenär, i betydande utsträckning, inte har underrättats om hans eller hennes rätt i verkställighetsförfarandet och detta har medfört att gäldenärens rättigheter har åsidosatts (§ 55 i lagen om verkställighetsförfarandet).

Förteckningen över tillgångar som inte får utmätas anges i § 66 i lagen om verkställighetsförfarandet. Följande tillgångar får inte utmätas eller säljas under ett verkställighetsförfarande:

 1. En gäldenärs personliga föremål och hushållsutrustning, köksgeråd, kläder, sängkläder, sängar och andra föremål som används i hemmet och som behövs för att tillgodose hushållets behov, med hänsyn till storleken på gäldenärens skuld.
 2. Åtminstone en teknisk enhet med vars hjälp en gäldenär kan utöva den rätt att motta information som föreskrivs i § 44 första stycket i den estniska författningen (Eesti Vabariigi põhiseadus).
 3. En månads förbrukning av mat för gäldenären och hans familj och bränsle för att värma upp bostaden under en säsong, eller om sådana förnödenheter saknas vid tidpunkten för verkställigheten, och inköp av sådana förnödenheter inte säkerställs på något annat sätt, en tillräckligt stor summa pengar för att köpa sådana förnödenheter.
 4. Jordbruksutrustning, boskap, gödsel och primära jordbruksprodukter för en person som bedriver jordbruksverksamhet och som gäldenären eller hans eller hennes familj behöver för sin försörjning fram till nästa skörd.
 5. Föremål som är nödvändiga för en fysisk persons fortsatta ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet, anställning eller tjänsteförhållande.
 6. Böcker och andra föremål som en gäldenär eller hans eller hennes familj använder för studier eller trosutövning.
 7. Bokföring, privata papper, vigselringar, ordnar och utmärkelser som tillhör en gäldenär.
 8. Proteser, glasögon och annan medicinsk utrustning som är nödvändig på grund av en fysisk funktionsnedsättning och som gäldenären eller någon annan medlem av hans eller hennes familj använder.
 9. Föremål som behövs för begravning av en av gäldenärens familjemedlemmar.
 10. Museisamlingar i statliga museer, kommunala museer och museer som drivs av privaträttsliga juridiska personer och föremål som ingår i sådana samlingar, samt de samlingar och föremål tillhörande ett statligt museum som en stiftelse har beviljats nyttjanderätt till.
 11. Arkivhandlingar.
 12. Andra föremål vars utmätning strider mot lagen eller god moral.
 13. Statliga tillgångar som är föremål för begränsad handel och föremål som en statlig eller lokal myndighet i egenskap av gäldenär behöver för sin myndighetsutövning och vars överföring strider mot allmänintresset. Innan ett beslut fattas måste en företrädare för ett behörigt ministerium eller organ ges tillfälle att yttra sig.

De föremål som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ovan får utmätas om utsökning begärts av en säljare med stöd av en ekonomisk fordran med ett äganderättsförbehåll som säkerhet på grund av försäljningen av dessa föremål. De föremål i punkt 6 ovan som är nödvändiga för trosutövning får utmätas om de används på ett sätt som strider mot god moral eller är straffbara.

Enligt § 67 i lagen om verkställighetsförfarandet får husdjur inte utmätas. På begäran av en kärande får en domstol tillåta utmätning av ett djur som betingar ett högt värde om utmätningsförbudet kraftigt åsidosätter kärandens intressen och dessa intressen väger tyngre än djurskyddsintressena eller gäldenärens berättigade intressen.

Begränsningar för utmätning av lön anges i §§ 131 och 132 i lagen om verkställighetsförfarandet. Följande inkomster får inte utmätas:

 1. Statliga familjeförmåner.
 2. Sociala förmåner för personer med funktionsnedsättning.
 3. Sociala förmåner enligt lagen om social trygghet.
 4. Arbetslöshetsersättning, bidrag, transport- och bostadsförmåner och bidrag till nystartade företag som betalas via den estniska arbetslöshetsförsäkringskassan (Eesti Töötukassa).
 5. Ersättning för kroppsskada eller hälsobesvär, med undantag av ersättning för förlorad inkomst och ersättning för ideell skada.
 6. Ersättning vid arbetsoförmåga.
 7. Lagstadgat underhåll.
 8. Sjukförsäkringsförmåner i den mening som avses i lagen om sjukförsäkring (ravikindlustuse seadus), med undantag av förmåner vid tillfällig arbetsoförmåga.
 9. Statlig pension i den utsträckning som anges i lag.
 10. Stöd vid frigivning ur fängelse.
 11. Bidrag till förtryckt person som betalas på grundval av lagen om personer som förtrycks av ockupationsmakter (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Om utmätning av en gäldenärs övriga tillgångar inte har lett till och inte förväntas leda till att hela kärandens fordran täcks, och om det med tanke på typen av fordran och inkomstens storlek kan anses befogat med ytterligare utmätning, kan käranden begära att sådana inkomster som anges i punkterna 5–7 ovan ska utmätas. I förekommande fall ger exekutionstjänstemannen gäldenären tillfälle att yttra sig innan exekutionstjänstemannen fattar sitt beslut.

Inkomster utmäts inte om de är lägre än minimimånadslönen eller motsvarande andel av inkomsterna för en vecka eller en dag[1].

Om utmätning av en gäldenärs övriga tillgångar inte har lett till och inte förväntas leda till att hela fordran avseende underhåll till barn täcks får upp till halva den angivna inkomsten beläggas med kvarstad. Om det belopp som utmätts från gäldenärens inkomst för att driva in en fordran på barnunderhåll är mindre än hälften av det belopp som anges i punkt 1 i denna paragraf får upp till en tredjedel av gäldenärens inkomst utmätas.

Om verkställigheten med avseende på gäldenärens övriga tillgångar inte har lett till eller inte förväntas leda till att fordran täcks fullt ut, får upp till 20 procent av gäldenärens inkomster – om de är under det angivna beloppet – minus det nominella existensminimum som publiceras av Statistics Estonia utmätas varje månad. Det gäller oberoende av antalet verkställighetsåtgärder som pågår mot gäldenären. Inkomst kan inte utmätas om den ligger under det nominella existensminimum som publiceras av Statistics Estonia. Denna bestämmelse gäller inte för verkställighet av fordringar som avser underhåll till barn. Om gäldenären har personer i beroendeställning beräknas de 20 procenten på grundval av deras inkomst som återstår efter avdrag av både de belopp som inte kan beläggas med kvarstad för varje person i beroendeställning och det nominella existensminimum som publiceras av Statistics Estonia. Senast den 1 februari varje år publicerar Statistics Estonia det nominella existensminimum (i euro), baserat på uppgifterna för föregående år, i den officiella publikationen Official Announcements (Ametlikud Teadaanded).

Om en gäldenär, i enlighet med gällande lagstiftning, stöder en annan person eller betalar underhåll till den personen, ökar det belopp som inte får utmätas med en tredje av minimimånadslönen per person i beroendeställning om inte ett krav på betalning av underhåll till ett barn är föremål för utsökning. Av den inkomst som överstiger det belopp som inte får utmätas får upp till två tredjedelar av ett belopp motsvarande fem gånger minimimånadslönen och all inkomst som överstiger ett belopp motsvarande fem gånger minimilöner utmätas, förutsatt att det belopp som får utmätas inte överstiger två tredjedelar av den totala inkomsten (detta gäller inte om ett underhållskrav är föremål för utsökning).

Enligt § 133 i lagen om verkställighetsförfarandet ska en exekutionstjänsteman, på begäran av en gäldenär, inom tre arbetsdagar häva utmätningen av gäldenärens kontotillgodohavanden i den utsträckning som garanterar den del av gäldenärens inkomst som inte är föremål för utmätning (begränsningar enligt §§ 131 och 132 i lagen om verkställighetsförfarandet). Om mer än en månads inkomster överförs till en gäldenärs konto häver en exekutionstjänsteman, inom tre arbetsdagar och på begäran av gäldenären, utmätningen av kontotillgodohavandena i den utsträckning som garanterar den del av gäldenärens inkomst som inte är föremål för utmätning för varje förbetald månad i enlighet med de begränsningar som anges i §§ 131 och 132 i lagen om verkställighetsförfarandet. Om perioden för att använda den inkomst som överförts till gäldenärens konto inte kan fastställas garanterar en exekutionstjänsteman den del av gäldenärens inkomst som inte är föremål för utmätning i en månad. Till dess ett beslut har fattats om ovannämnda begäran får en exekutionstjänsteman avbryta överföringen av medel till en kärande från ett utmätt bankkonto och undanta kontot från utmätning i den utsträckning som krävs för att en gäldenär och hans eller hennes familjemedlemmar ska kunna försörja sig.

[1] Enligt § 1.1 i förordning nr 116 från republikens regering av den 9 december 2021 är per den 1 januari 2022 minimimånadslönen för heltidsanställning 654 euro minimitimlönen är 3,86 euro.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Senaste uppdatering: 17/08/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.