Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet i civilrättsliga ärenden avses verkställighet (utsökning) av en förpliktelse som förordnats av en domstol eller av direkt verkställbara utsökningsgrunder. I de flesta fall rör det sig om indrivning av skulder. En annan viktig utsökningsåtgärd är vräkning, dvs. en skyldighet att flytta ut ur en byggnad eller en del av en byggnad. Verkställigheten kan även grundas på en skyldighet att överföra vissa tillgångar till en annan part, en skyldighet att vidta en viss åtgärd eller ett föreläggande om förbud mot att vidta en viss åtgärd. Utmätningar och säkerhetsåtgärder som domstolen förordnat om kan också bli föremål för verkställighet. Utsökningsverket i Finland är ett ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som självständigt och oberoende sköter de uppgifter som i lagen föreskrivits för utsökningsverksamheten.

Verkställighet i ärenden som rör lagstiftning beträffande barn

I ärenden som rör lagstiftning beträffande barn innebär verkställighet att domstolsavgöranden genomförs, t.ex. att barn överlämnas. En överenskommelse som bekräftats av de sociala myndigheterna kan också ligga till grund för utsökningen. Observera att umgängesrätten i Finland är en rättighet som tillkommer barnen, inte föräldrarna. Verkställighet av ett domstolsbeslut om vårdnad om barn och/eller umgängesrätt regleras av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996). Denna lag är även tillämplig på verkställighet av interimistiska förordnanden. Verkställighet utförs även i enlighet med denna lag om en dom eller ett beslut som meddelats utomlands ska verkställas i Finland enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003.

En utmätningsman kan verkställa ett vårdnadsbeslut om mindre än tre månader har förflutit från det vårdnadsbeslutet meddelades. I annat fall måste verkställigheten av beslutet sökas hos domstol. Domstolen får endast avslå en ansökan om verkställighet om verkställigheten skulle strida mot barnets bästa. Vid verkställighet av vårdnadsbeslut ålägger domstolen, vid äventyr av vite, den andra parten att överlämna barnet till käranden. Ett beslut om hämtning av barnet från en viss plats kan också meddelas. Vid verkställighet av beslut om umgänge åläggs den andra parten att tillåta besök och att vidta andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att möjliggöra besöken.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Utsökningsverkets kontaktuppgifter finns på dess webbplats på finska, svenska och engelska.

I Finland är utmätningsmän statliga tjänstemän. Käranden kan inte välja vilken enhet som ska ansvara för verkställigheten eller vilken utmätningsman som ska handlägga ärendet: myndigheten avgör själv i vilken ordning ärendena ska handläggas.

Utsökningsverkets verksamhetsenheter ansvarar för verkställigheten.

De flesta skuldindrivningsärenden hanteras elektroniskt av den riksomfattande enheten för basverkställighet, vilket gör det onödigt att träffa gäldenärerna personligen.

Myndighetens fem regionala verksamhetsenheter för omfattande verkställighet ansvarar inom sina respektive områden bland annat för försäljningen av utmätt egendom samt övriga mer krävande verkställighetsuppgifter.

Den riksomfattande enheten för specialverkställighet sköter verkställighetsuppgifter som kräver mycket utredningar och tid. Den samarbetar nära med andra myndigheter och bidrar till bekämpningen av den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Utsökning inleds när käranden ansöker om utsökning och vid behov bifogar en kopia av utsökningsgrunden. Käranden behöver inte betala någon avgift i förskott.

Mer information om ansökningsförfarandet på finska, svenska och engelska.

Ansökningar om verkställighet kan inges elektroniskt med hjälp av följande onlinetjänst: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Verkställighet kan också begäras via en traditionell skriftlig ansökan eller ett elektroniskt meddelande:

Finska kärande:

På finska: https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

På svenska: https://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

Ansökningsformulär för utländska kärande (på engelska): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Ansökningar via e-post från utlandet: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Anvisningar för att skicka ett säkert e-postmeddelande (på engelska): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html


Utmätningsmän är skyldiga att rätta sig efter domar och andra lagstadgade utsökningsgrunder och får inte ifrågasätta deras innehåll. För att ett utsökningsförfarande ska inledas måste käranden ha en lagstadgad utsökningsgrund, och svaranden ålagts att fullgöra en förpliktelse. Utmätningsmän kontrollerar att skulden inte har upphört att existera sedan domen meddelades, exempelvis på grund av att den har betalats eller på grund av att den preskriberats. Den rätt till betalning som tillkommer innehavare av säkerheter (t.ex. ett hypotek) omfattas av en separat bestämmelse.

3.2 Huvudförutsättningar

I civil- och handelsrättsliga ärenden är det i regel en dom eller annat avgörande i allmän domstol som utgör grunden för utsökningen. Ingen särskild exekutionstitel behövs från domstolen. Allmänna domstolar är i första instans tingsrätter och som besvärsinstanser hovrätter och högsta domstolen. En skiljedom kan också ligga till grund för utsökning. I praktiken är också underhållsavtal som har styrkts av en behörig kommunal myndighet en vanlig utsökningsgrund. Däremot kan inte handlingar som upprättats endast mellan privatpersoner vara grund för utsökning i Finland.

Domar som har överklagats kan verkställas om käranden ställer den säkerhet som utmätningsmannen kräver för eventuell skada som svaranden kan lida. Käranden får dock inte tillgång till några medel förrän både utsökningsgrunderna och eventuella utmätningar har vunnit laga kraft.

De viktigaste bestämmelserna om verkställighet av domar som meddelats utanför Finland finns i EU-lagstiftningen (t.ex. Bryssel I-förordningen [nr 44/2001] och Bryssel IIa-förordningen [nr 2201/2003]) och konventionen om erkännande och verkställighet av domar i Norden. Ytterligare information om gränsöverskridande verkställighet finns på justitieministeriets webbplats på finska, svenska och engelska.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

När ett utsökningsförfarande inleds underrättas gäldenären om detta och mottar en betalningsuppmaning. Om gäldenären inte följer betalningsuppmaningen och inte själv kontaktar utsökningskontoret beträffande betalningen inleder utsökningskontoret en utredning av gäldenärens inkomst och tillgångar på grundval av registeruppgifter.

Att ställa frågor till banker är en viktig del av utredningsarbetet. För det mesta utmäts lön och banktillgodohavanden. I stället för att utmäta en del av den regelbundet utbetalade lönen kan en återbetalningsplan upprättas. Åtgärder för att fastställa gäldenärens inkomster och tillgångar, samt ytterligare utredningar, regleras i lag. Utmätningsmän ges stora befogenheter i lagen, som gör att de kan komma åt information om gäldenärers ekonomiska situation via olika register. Utmätningsmän är också skyldiga att leta efter tillgångar som tillhör gäldenären. Utsökningsåtgärder ska vidtas utan onödigt dröjsmål. Om gäldenären har en regelbunden lön går t.ex. den första utbetalningen till borgenären inom ungefär två månader efter att förfarandet inleddes. Gäldenären kan överklaga beslutet, men indrivningen av medel avbryts inte såvida inte detta beslutas av domstol.

I ansökan kan full verkställighet eller begränsad utsökning begäras. Borgenärer kan även begära att Utsökningsverket bevakar en skuld under två år, genom passivregistrering, om skulden inte kan drivas in med en gång. Det är inte nödvändigt att anlita en advokat eller en juridisk rådgivare i utsökningsärenden.

Alla lösa och fasta tillgångar som tillhör gäldenären och som inte skyddas eller omfattas av undantag kan utmätas. Även rättigheter, fordringar och föremål av ekonomiskt värde kan utmätas. Om borgenären har ansökt om begränsad utsökning mäter man bara ut egendom som inte behöver omvandlas till pengar. Om utmätta tillgångar behöver likvideras säljs de vanligtvis på exekutiv auktion. Sådana auktioner kungörs normalt i lokaltidningar och online.

Länkar till försäljningskungörelser:

https://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (på finska och svenska)

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Den finska utsökningsbalken innehåller även en särskild bestämmelse enligt vilken en häradsfogde får fatta beslut om att förbigå konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Ett påstående om att tillgångar tillhör en utomstående förhindrar inte utmätning av tillgången, om

  1. det konstateras att den utomståendes ställning grundar sig på ett förmögenhetsarrangemang eller annat arrangemang vars rättsliga form inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller syfte, med beaktande av att gäldenären har en bestämmanderätt som är jämförbar med en ägares och kan vidta åtgärder som är jämförbara med dem som en ägare kan vidta samt de fördelar gäldenären har fått av arrangemanget och andra liknande faktorer, och
  2. en sådan rättslig form uppenbart används i syfte att undvika utsökning eller att hålla egendomen utom räckhåll för borgenärerna och
  3. kärandens fordran sannolikt inte annars kan indrivas hos gäldenären inom skälig tid.

Utmätning får dock inte förrättas om utomstående som deltar i arrangemanget gör det sannolikt att utmätningen kan kränka deras verkliga rätt. Utmätningsmannen ska på lämpligt sätt höra gäldenären och den utomstående samt vid behov käranden, om inte detta kännbart försvårar verkställigheten.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Inledandet av verkställighetsförfarandet ger vissa effekter, men det är utmätning som har betydande rättsverkningar. Så snart en tillgång har utmätts får gäldenären inte förstöra, förfoga över eller pantsätta de utmätta tillgångarna eller fatta andra beslut om tillgångarna till nackdel för borgenären. En åtgärd i strid med detta förbud är utan verkan mot borgenären. En förvärvare eller annan utomstående kan dock förvärva godtrosskydd. Utmätningsmän har omfattande tillgång till information, inte bara från gäldenären utan även från utomstående, såsom banker. Så snart en bank har informerats om att en gäldenärs medel har frysts får banken inte frigöra medel från gäldenärens konto till någon annan än utmätningsmannen. Betalning av en fordran eller löner i strid mot detta föreläggande är ett brott.

Till följd av försäljningen av tillgångar under verkställighetsförfarandet ändras äganderätten till egendom. Intäkterna från försäljningen överförs till käranden så snart som möjligt.

Tillgångar utmäts upp till det belopp som behövs för att betala skulden till käranden. Om verkställighet har sökts av flera borgenärer eller om de utmätta tillgångarna t.ex. omfattas av hypotek delas intäkterna upp mellan borgenärerna i den prioriteringsordning som anges i lagstiftningen. De statliga utsökningsavgifterna tas vanligtvis ut av gäldenären. Om utsökningen misslyckas måste borgenären betala en liten administrativ avgift. På samma sätt tas en avgift ut av borgenären för överföringen av medel. Ingen avgift tas ut i underhållsärenden och betalningen av underhållsbidraget prioriteras. De betalningar som överförs till käranden kan variera från månad till månad beroende på variationer i gäldenärens inkomst och skuldbeloppet.

Mer information om utsökningsavgifter på finska, svenska och engelska.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Enligt lagstiftningen ska utmätningsmän utföra sina arbetsuppgifter snabbt, effektivt och utan onödiga dröjsmål. Om gäldenären saknar tillgångar eller inkomst som kan utmätas återförvisas ärendet till borgenären med en förklaring om att utmätning inte kan ske på grund av att full betalning inte har influtit för en fordran (medellöshetshinder), gäldenärens vistelseort inte heller är känd (medellöshets- och oanträffbarhetshinder) eller något annat separat angivet indrivningshinder. I sådana situationer fastställs alltid uppgifter om inkomst och tillgångar med hjälp av de viktigaste registren. Utsökningsförfarandet avslutas men borgenären får begära utsökning vid ett senare tillfälle. I så fall utreds gäldenärens ekonomiska situation på nytt. Käranden får t.ex. ansöka om verkställighet av ett beslut genom att inom den fastställda tidsfristen inge en ny ansökan för att säkerställa utmätning från en källa som t.ex. gäldenärens skatteåterbäring. Käranden får också begära att skulden förs in i passivregistret. Om det under utredningen av ett annat ärende visar sig att gäldenären har inkomst eller tillgångar, eller att gäldenären erhåller skatteåterbäring, ska en skuld som förts in i passivregistret beaktas i utsökningsförfarandet. Passivregistreringen gäller i två år räknat från den dag intyget om medellöshetshinder utfärdades.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Utmätningsmannens utsökningsåtgärder eller beslut får överklagas av var och en vars rättigheter påverkas av åtgärden eller beslutet. Överklaganden lämnas in till tingsrätten. Överklaganden ska inges inom tre veckor, normalt räknat från den dag beslutet utfärdades eller den dag den berörda parten delgavs beslutet.

Ingivandet av ett överklagande avbryter i regel inte utsökningsförfarandet, om inte domstolen beslutar annorlunda. Om överklagandet godkänns upphäver eller ändrar domstolen utmätningsmannens beslut. I vissa fall får utmätningsmän själva rätta uppenbara fel.

Om det för att avgöra ett argument eller krav som framställts i samband med utsökning krävs omfattande muntlig bevisupptagning kan det bli nödvändigt att avgöra ärendet i en tvistemålsdomstol (utsökningstvist).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Lagstiftningen innehåller bestämmelser om förbud mot utsökning, t.ex. av sociala skäl. Ett flertal sociala förmåner kan inte utmätas. Om gäldenären är en fysisk person kan utmätningen inte avse föremål, förmåner och rättigheter som separat föreskrivits i lag. Dessutom får tillgångar inte utmätas om, med hänsyn till värdet på tillgångarna och andra omständigheter, käranden eller kärandena endast skulle erhålla ett försumbart belopp efter betalning av verkställighetskostnader, utmätningsmannens arvode och skulder till följd av tillgångarna.

Den andel av gäldenärens inkomst och tillgångar som enligt lag är skyddad mot utmätning måste alltid beaktas i samband med verkställighetsåtgärder och betalningsplaner. Det är detta belopp som täcker levnadskostnaderna. Huvudregeln är att högst en tredjedel av en gäldenärs nettolön får utmätas. Vilka andelar av inkomsten och tillgångarna som är skyddade, med exempel, anges på Utsökningsverkets webbplats på finska, svenska och engelska.

En utsökningsgrund enligt vilken en fysisk person har förelagts en betalningsskyldighet är verkställbar under 15 år (utsökningsgrundens preskriptionstid). Preskriptionstiden är 20 år om den i utsökningsgrunden nämnda borgenären är en fysisk person eller om fordran grundar sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts till fängelse eller samhällstjänst.

Preskriptionstiden för penningskulder enligt avtal med en fysisk person är 20 eller 25 år. Preskriptionstiden tillämpas oavsett om det finns grund för att driva in fordran. Bestämmelsen gäller endast fysiska personers penningskulder. En penningskuld preskriberas senast 20 år efter det att skulden förföll till betalning. Preskriptionstiden är 25 år om borgenären är en fysisk person.

Om en fysisk person också har grund för att driva in en penningfordran på grundval av ett avtal tillämpas den preskriptionstid som upphör först.

En dom eller annan utsökningsgrund kan inte längre verkställas om den rätt som denna ger upphov till förfaller på grund av att skulden har betalats eller preskriberats, eller av någon annan orsak.

Mer information finns här:

Utsökningsverkets webbplats på finska, svenska och engelska.

Justitieministeriets webbplats – Verkställighet av domar på finska, svenska och engelska.

Utsökningsbalken på finska och svenska.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 08/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.