Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet i civilrättsliga ärenden avses tvångsvis verkställighet (utsökning) av en förpliktelse som förordnats av en domstol eller annan myndighet. I de flesta fall rör det sig om indrivning av skulder. En annan viktig utsökningsåtgärd är vräkning, dvs. en skyldighet att flytta ut ur en byggnad eller en del av en byggnad. Verkställigheten kan även grundas på en skyldighet att överföra vissa tillgångar till en annan part, en skyldighet att vidta en viss åtgärd eller ett föreläggande om förbud mot att vidta en viss åtgärd. Dessa typer av skyldigheter och förelägganden verkställs med hjälp av tvångsvisa åtgärder eller viten, beroende på omständigheterna i den enskilda fallet. Utmätningar och säkerhetsåtgärder som domstolen förordnat om kan också bli föremål för verkställighet. I Finland ansvarar Utsökningsverket för indrivning av skulder. Detta är en statlig myndighet. Utsökningsverksamheten är oberoende rättsskipning och de lokala utsökningsverken fattar sina beslut på ett oberoende och opartiskt sätt.

Verkställighet i ärenden som rör lagstiftning beträffande barn

I ärenden som rör lagstiftning beträffande barn innebär verkställighet att domstolsavgöranden genomförs, t.ex. att barn överlämnas. En överenskommelse som bekräftats av de sociala myndigheterna kan också ligga till grund för utsökningen. En annan viktig aspekt är att i Finland är umgängesrätten en rättighet som tillkommer barnen, inte föräldrarna. Verkställighet av ett domstolsbeslut om vårdnad om barn och/eller umgängesrätt regleras av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996). Denna lag är även tillämplig på verkställighet av interimistiska förordnanden. Verkställighet utförs även i enlighet med denna lag om en dom eller ett beslut som meddelats utomlands ska verkställas i Finland enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003.

En utmätningsman kan verkställa ett vårdnadsbeslut om mindre än tre månader har förflutit från det vårdnadsbeslutet meddelades. I annat fall måste verkställigheten av beslutet sökas hos domstol. En domstol får endast avslå en ansökan om verkställighet om verkställigheten skulle strida mot barnets bästa. Vid verkställighet av vårdnadsbeslut ålägger domstolen, vid äventyr av vite, den andra parten att överlämna barnet till käranden. Ett beslut om hämtning av barnet kan också meddelas. Vid verkställighet av beslut om umgänge åläggs den andra parten att tillåta besök och att vidta andra åtgärder för att förverkliga sådana beslut.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

I Finland ansvarar de lokala utsökningsverken för verkställigheten. Behörigt lokalt utsökningsverk fastställs på grundval av gäldenärens hemvist. Om uppgifter om gäldenärens hemvist i Finland saknas kan ansökan om verkställighet inges till valfritt utsökningskontor, t.ex. utsökningsverket i Helsingfors. Även om ansökningar görs till lokala utsökningsverk omfattar deras behörighet hela Finland.

Kontaktuppgifterna till de lokala utsökningsverken hittar du här.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

För att utsökning ska inledas krävs att borgenären inger en skriftlig ansökan om utsökning och anger grunderna för utsökningen. Borgenären behöver inte betala någon avgift i förskott. (Ett formulär för ansökan om utsökning finns på rättsväsendets webbplats.

Utmätningsmän är skyldiga att verkställa domar och andra lagstadgade utsökningsgrunder och kan inte ifrågasätta deras innehåll. För att ett utsökningsförfarande ska inledas måste borgenären ha en lagstadgad utsökningsgrund, och gäldenären ålagts att fullgöra en förpliktelse. Utmätningsmän måste kontrollera att skulden inte har upphört att existera sedan domen meddelades, antingen på grund av att den har betalats eller på grund av att den preskriberats. Den rätt till betalning som tillkommer innehavare av säkerheter (t.ex. ett hypotek) omfattas av en separat bestämmelse.

3.2 Huvudförutsättningar

I civil- och handelsrättsliga ärenden är det i regel en dom eller annat avgörande i allmän domstol som utgör grunden för utsökningen. Ingen särskild exekutionstitel behövs. Allmänna domstolar är i första instans tingsrätten och som besvärsinstanser hovrätten och högsta domstolen. En skiljedom kan också ligga till grund för utsökning. I praktiken är också underhållsavtal som har styrkts av en kommunal myndighet en ofta förekommande utsökningsgrund. Däremot kan inte handlingar som upprättats endast mellan privatpersoner vara grund för utsökning i Finland.

Domar som har överklagats kan verkställas, om borgenären ställer den säkerhet som utmätningsmannen kräver för eventuell skada som gäldenären kan lida. Borgenären får dock inte betalt förrän både utsökningsgrunderna och eventuella utmätningar har vunnit laga kraft.

De viktigaste bestämmelserna om verkställighet av domar som meddelats utanför Finland finns i EU-lagstiftningen (t.ex. Bryssel I-förordningen (nr 44/2001) och Bryssel IIa-förordningen (nr 2201/2003)) och konventionen om erkännande och verkställighet av domar i Norden.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

När ett utsökningsförfarande inleds underrättas gäldenären om detta och mottar en betalningsuppmaning. Om gäldenären inte följer betalningsuppmaningen och inte själv tar kontakt beträffande betalningen av utsökningsavgiften inleds utsökningen med en utredning av gäldenärens inkomst och tillgångar som grundas på registeruppgifter.

Att ställa frågor till banker är en viktig del av utredningsarbetet. För det mesta utmäts lön och banktillgodohavanden. I stället för att utmäta en del av den regelbundet utbetalade lönen kan man komma överens om en betalningsplan. Åtgärder för att fastställa gäldenärens inkomster och tillgångar, samt ytterligare utredningar, regleras i lag. Utmätningsmän ges stora befogenheter i lagen, som gör att de kan komma åt information om gäldenärers ekonomiska situation via en mängd olika register. Utmätningsmän är också skyldiga att leta efter tillgångar som tillhör gäldenären. Utsökningsåtgärder ska vidtas utan onödigt dröjsmål. Om gäldenären har en regelbunden inkomst går t.ex. den första utbetalningen till borgenären inom två månader från inledandet av förfarandet. Gäldenären kan överklaga beslutet men indrivningen av medel avbryts inte såvida inte en domstol beslutar annorlunda.

I ansökan kan full verkställighet eller begränsad utsökning begäras. Borgenärer kan även be verkställighetsmyndigheter att bevaka en skuld under två år, genom s.k. passivregistrering, om skulden inte kan drivas in med en gång. Det är inte nödvändigt att anlita en advokat eller en juridisk rådgivare i utsökningsärenden.

Alla lösa och fasta tillgångar som tillhör gäldenären och som inte skyddas eller omfattas av undantag kan utmätas. Även rättigheter, fordringar och föremål av ekonomiskt värde kan utmätas. Om borgenären har ansökt om begränsad utsökning, mäter man bara ut egendom som inte behöver omvandlas till pengar. Om utmätta tillgångar behöver likvideras säljs de vanligtvis på exekutiv auktion. Sådana auktioner kungörs i lokaltidningar och online.

Länkar till försäljningskungörelser:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Den finska utsökningsbalken innehåller även en särskild bestämmelse enligt vilken en chef för ett utsökningsverk (häradsfogde) kan fatta beslut om att förbigå konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Ett påstående om att tillgångar tillhör en utomstående förhindrar inte utmätning av tillgången, om

  1. det konstateras att den utomståendes ställning grundar sig på ett förmögenhetsarrangemang eller annat arrangemang vars rättsliga form inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller syfte, med beaktande av att gäldenären har en bestämmanderätt som är jämförbar med en ägares och kan vidta åtgärder som är jämförbara med dem som en ägare kan vidta samt de fördelar gäldenären har fått av arrangemanget och andra motsvarande omständigheter, och
  2. en sådan rättslig form uppenbart används i syfte att undvika utsökning eller att hålla egendomen utom räckhåll för borgenärerna och
  3. sökandens fordran sannolikt inte annars kan indrivas hos gäldenären inom skälig tid.

Utmätning får dock inte förrättas om en utomstående som deltar i arrangemanget gör det sannolikt att utmätningen kränker hans verkliga rätt. Utmätningsmannen ska på lämpligt sätt höra gäldenären och den utomstående samt vid behov borgenären, om inte detta kännbart försvårar verkställigheten.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Inledandet av verkställighetsförfarandet ger vissa effekter men utmätning har betydande rättsverkningar. Så snart en tillgång har utmätts får gäldenären inte förstöra, förfoga över eller pantsätta de utmätta tillgångarna eller fatta andra beslut om tillgångarna till nackdel för borgenären. En åtgärd i strid med detta förbud är utan verkan mot borgenären. En förvärvare eller annan utomstående kan dock förvärva godtrosskydd. Utmätningsmän har omfattande tillgång till information, inte bara från gäldenären utan även från utomstående, såsom banker. Så snart en bank har informerats om att en gäldenärs medel har frysts får banken inte frigöra medel från gäldenärens konto till någon annan än utmätningsmannen. Betalning av en fordran eller löner i strid mot detta föreläggande är ett brott.

Till följd av försäljningen av tillgångar under verkställighetsförfarandet ändras äganderätten till egendom. Intäkterna från försäljningen överförs till borgenären så snart som möjligt.

Tillgångar utmäts upp till det belopp som behövs för att betala skulden till borgenären. Om verkställighet har sökts av flera borgenärer eller om de utmätta tillgångarna t.ex. omfattas av hypotek delas intäkterna upp mellan borgenärerna i den prioriteringsordning som anges i lagstiftningen. De statliga utsökningsavgifterna tas vanligtvis ut av gäldenären. Om utsökningen misslyckas måste borgenären betala en liten administrativ avgift. På samma sätt tas en avgift ut av borgenären för de medel som ska överföras. Ingen avgift tas normalt ut i underhållsärenden och betalningen av underhållsbidraget prioriteras. De betalningar som överförs till borgenären kan variera från månad till månad beroende på variationer i gäldenärens lön och skuldbelopp.

Mer om information om utsökningsavgifter finns på här.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I enlighet med lagstiftningen är utmätningsmän skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter snabbt, effektivt och utan onödiga dröjsmål. Om gäldenären saknar tillgångar eller inkomst som kan utmätas återförvisas ärendet till borgenären med en förklaring om att utmätning inte kan ske på grund av att full betalning inte har influtit för en fordran (medellöshetshinder), gäldenärens vistelseort inte heller är känd (medellöshets- och oanträffbarhetshinder) eller något annat separat angivet indrivningshinder. I varje situation måste uppgifter om inkomst och tillgångar alltid fastställas med hjälp av de viktigaste registren. Utsökningsförfarandet avslutas men borgenären får begära att utsökningen ska börja om senare, och i så fall utreds gäldenärens ekonomiska situation på nytt. Borgenären får t.ex. ansöka om verkställighet av ett beslut genom att inom den fastställda tidsfristen inge en ny ansökan, för att säkerställa utmätning från en källa som t.ex. gäldenärens skatteåterbäring. Borgenären får också begära att skulden ska antecknas i det s.k. passivregistret. Om det under utredningen av ett annat ärende visar sig att gäldenären har inkomst eller tillgångar, eller att gäldenären erhåller skatteåterbäring, ska en skuld som antecknats i passivregistret beaktas i utsökningsförfarandet. Passivregistreringen är i kraft två år räknat från datumet för intyget om medellöshetshinder.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Utmätningsmannens utsökningsåtgärder och beslut kan överklagas av var och en som påverkas av åtgärden eller beslutet. Överklaganden prövas av tingsrätten. Överklaganden ska inges inom tre veckor från den dag beslutet utfärdades eller den dag den berörda parten delgavs beslutet.

Ingivandet av ett överklagande skjuter i regel inte upp utsökningsförfarandet, om inte domstolen beslutar annorlunda. Om överklagandet bifalls upphäver eller ändrar domstolen utmätningsmannens beslut. I vissa fall kan utmätningsmän själva rätta uppenbara fel.

Om det för att avgöra ett argument eller krav som framställts i samband med utsökning krävs omfattande muntlig bevisupptagning kan det bli nödvändigt att avgöra ärendet i en tvistemålsdomstol (utsökningstvist).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Lagstiftningen innehåller bestämmelser om förbud mot utsökning, t.ex. av sociala skäl. Ett flertal sociala förmåner kan inte utmätas. Om gäldenären är en fysisk person ska föremål, förmåner och rättigheter som separat föreskrivits i lag undantas från utmätning. Dessutom får tillgångar inte utmätas om, med hänsyn till värdet på tillgångarna och andra villkor, borgenären eller borgenärerna endast skulle erhålla ett mindre belopp efter betalning av verkställighetskostnader, utsökningsavgifter och skulder till följd av tillgångarna.

Den andel av gäldenärens inkomst som enligt lag är skyddad mot utmätning måste alltid beaktas i samband med utmätnings- och betalningsplaner. Detta belopp måste undantas utmätning så att gäldenären kan täcka sina levnadskostnader. Huvudregeln är att högst en tredjedel av en gäldenärs nettolön kan utmätas. Den skyddade delen av inkomsten, tillsammans med exempel, anges på här.

En utsökningsgrund enligt vilken en fysisk person har förelagts en betalningsskyldighet, är verkställbar i 15 års tid (utsökningsgrundens tidsfrist). Tidsfristen är 20 år, om den i utsökningsgrunden nämnda borgenären är en fysisk person eller om en ersättningsfordran grundar sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts till fängelse, övervakningsstraff eller samhällstjänst. En dom eller annan utsökningsgrund kan inte verkställas om den rätt som denna ger upphov till förfaller på grund av att skulden har betalats eller preskriberats, eller av någon annan orsak.

För mer information se

https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index.html

https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/sv/

http://www.finlex.fi/sv/laki/kaannokset/2007/en20070705

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 14/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.