På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är en av domstol godkänd åtgärd för att tvinga betalningsskyldiga (gäldenärer) att följa ett domstolsavgörande. Det kommer helt an på fordringsägaren (borgenären) att välja verkställighetsmetod.

Borgenären måste vid valet av verkställighetsmetod ta hänsyn till

 • om det är troligt att gäldenären kommer att betala sin skuld och eventuella domstolsavgifter,
 • om gäldenären är skyldig andra personer pengar eller har andra betalningsdomar emot sig,
 • om gäldenären har egendom eller tillgångar som kan utmätas och säljas på exekutiv auktion,
 • om gäldenären förvärvsarbetar,
 • om gäldenären har andra inkomster, till exempel från investeringar,
 • om gäldenären har ett bankkonto, bosparkonto eller annat konto,
 • om gäldenären äger fast egendom (en bostad), eller
 • om någon annan är skyldig gäldenären pengar.

I det följande kommer vi att beskriva olika typer av verkställighetsåtgärder. Borgenärer bör välja den åtgärd som har bäst utsikt att ha framgång, det vill säga som sannolikt gör att de får sina pengar.

En domstol kan aldrig garantera att en borgenär får sina pengar, och en domstolsavgift tas ut för alla åtgärder. Domstolen lägger visserligen domstolsavgiften till gäldenärens övriga skuld, men domstolen kan inte återbetala avgiften till borgenären om gäldenären inte betalar.

Följande verkställighetsmetoder kan användas:

Utmätning av egendom

Utmätning innebär att tvistemålsdomstolars domar verkställs genom att egendom tas i beslag. Innan utmätningen kan verkställas måste en ansökan om ett utmätningsbeslut inges till domstolen. Beslutet är bara av värde om svaranden har

 • tillräckligt med egendom, på den adress som borgenären har angett, som kan säljas på exekutiv auktion, eller
 • kontanta medel som täcker hela det belopp som anges i beslutet (så att tvångsförsäljning av egendom kan undvikas).

För att domstolen ska fatta ett utmätningsbeslut krävs att svaranden har

 • underlåtit att betala det belopp som krävs, eller
 • är i dröjsmål med minst en avbetalning.

Exekutionsbiträdena (bailiffs) får inte beslagta och sälja all egendom som tillhör svaranden. Viss egendom är undantagen, till exempel föremål som är nödvändiga för hushållets skötsel, arbetsredskap samt egendom som är köpt på avbetalning eller hyrs. Exekutionsbiträdena utmäter inte heller svarandens egendom om den inte är värd tillräckligt för att täcka skulden efter det att utmätningskostnaderna betalats. Vid försäljning på exekutiv auktion får man ofta bara in en bråkdel av det verkliga värdet. Dessutom kan svarandens egendom redan ha beslagtagits enligt ett annat utmätningsbeslut.

Utmätning av bankmedel för tredje mans räkning

En borgenär kan ansöka hos Högsta domstolen (Supreme Court) om att en tredje mans skuld till svaranden ska betalas till borgenären i stället. I praktiken används denna metod för att utmäta medel som svaranden har på sina bankkonton. Om bankmedlen inte räcker till för att täcka hela skulden överförs det som finns.

Insolvensförfaranden

Om skulden uppgår till mer än 750 pund kan borgenären ansöka hos domstol om att gäldenären ska försättas i konkurs. Ansökan ska göras till Högsta domstolen. Detta kan dock bli dyrt.

Judgment Summons

Inom ramen för Högsta domstolens behörighet i småmål (fordringar upp till 10 000 pund) kan en fordringsägare ansöka om en s.k. judgment summons (kallelse att inställa sig i domstolen för förhör under ed om varför en skuld inte har betalats). Domstolen kan sedan besluta att skulden ska betalas i form av avbetalningar. Betalningsunderlåtelse kan i vissa fall leda till fängelse.

Upplysningsföreläggande

Detta är egentligen ingen verkställighetsåtgärd, men gör det möjligt att förhöra gäldenärer om deras tillgångar, så att borgenären kan fatta ett välgrundat beslut om vilken verkställighetsåtgärd som är lämpligast.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Högsta domstolen är behörig för verkställighet i Gibraltar.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Högsta domstolen (inklusive dess avdelning för småmål) är behörig att förordna om verkställighet i mål som den har avdömt.

I Gibraltar är exekutionsbiträden (bailiffs) anställda av domstolen och därmed offentliganställda tjänsteman. De verkställer domar och beslut som meddelats och registrerats i domstolarna. De verkställer utmätning och återtar fast och lös egendom. Dessutom har de andra uppgifter som personlig delgivning av handlingar och häktningsbeslut.

Användning av advokater eller andra jurister

Borgenären måste inte anlita en advokat eller annan jurist för att ansöka om verkställighet.

Förutom vid Högsta domstolens småmålsavdelning kan verkställighetsförfaranden dock vara komplicerade. Borgenärer kan därför behöva rådgivning från en advokat (solicitor) eller en byrå för rådgivning till medborgarna (Citizens Advice Bureau) innan de inleder ett verkställighetsförfarande.

Verkställighetsavgifter

Domstolsavgifterna för de olika verkställighetsåtgärderna varierar. Som redan påpekats läggs avgiften till gäldenärens skuld, men domstolen kan inte betala tillbaka avgiften till borgenären om denne inte lyckas få betalt. För mer information om vilka avgifter som tas ut, kontakta Högsta domstolens kansli (Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tfn (+350) 200 75608).

3.2 Huvudförutsättningar

I Gibraltar är det som sagt borgenären som själv bestämmer vilken verkställighetsåtgärd som ska användas. Seriösa borgenärer som har en giltig dom från domstol men ändå inte har fått betalt får verkställa domen på det sätt de anser lämpligast. Så länge det finns en giltig dom och en korrekt ansökan har gjorts är domstolen skyldig att respektera borgenärens val.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan bli föremål för verkställighet:

 • Bankmedel genom utmätning av bankmedel för tredje mans räkning.
 • Materiell lös egendom genom utmätning.
 • Fast egendom genom tvångssäkerhet.

Det finns ingen uttömmande förteckning över vilken slags egendom som är undantagen från utmätning. Det finns dock riktlinjer. Exekutionsbiträdet får bara beslagta egendom som ägs av svaranden eller som svaranden äger tillsammans med andra.

Egendom som beslagtas måste kunna inbringa pengar på exekutiv auktion. Exekutionsbiträdena utmäter inte egendom som de tror inte kommer att inbringa några större summor efter det att utmätnings- och försäljningsavgifterna är betalda.

Följande egendom får inte utmätas:

 • Föremål som gäldenären behöver för sitt arbete eller sin affärsverksamhet, till exempel verktyg eller fackböcker.
 • Föremål som behövs för gäldenärens och hans hushålls dagliga bruk, till exempel kläder och sänglinne.
 • Föremål som leasas eller hyrs (däribland bilar).
 • Egendom som redan har beslagtagits enligt ett annat utmätningsbeslut.
 • Utrustning som inte tillhör gäldenärens eget företag (t.ex. leasade kontorsmöbler, maskiner och fordon).

Vid utmätning av bankmedel för tredje mans räkning kan en gäldenär som inte får ta ut pengar från sitt bank- eller bosparkonto ansöka till domstol om att pengar ska betalas ut till en eller flera bestämda personer, om gäldenären eller hans eller hennes familj har ekonomiska problem och svårt att klara kostnaderna för sitt uppehälle.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Både gäldenären själv och en tredje man som inte följer domstolens beslut kan dömas för domstolstrots. Straffen kan bestå i en muntlig ursäkt till domaren vid en offentlig förhandling, böter eller i de allvarligaste fallen av fängelse i högst 14 dagar.

Banker har en viss begränsad skyldighet att lämna upplysningar och frysa bankkonton. Om en bank delges ett beslut om utmätning av bankmedel för tredje mans räkning för en av sina kunder är banken inte skyldig att avslöja hur mycket pengar det finns på kontot. Banken behöver bara uppge att det inte finns några pengar på kontot, att det inte finns tillräckligt med pengar för att täcka skulden men att en del av skulden kan betalas eller att det finns tillräckligt med pengar för att betala hela skulden. Stränga regler om skydd av personuppgifter avgör vilken övrig information banken får lämna.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I alla beslut om verkställighet anges en tidsfrist för att lämna upplysningar eller följa domstolens beslut. Där anges också alltid de strängaste påföljder som kan bli aktuella om man inte följer beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

De verkställighetsåtgärder som kräver domstolsbeslut (tvångssäkerhet och utmätning av bankmedel för tredje mans räkning) sker i två etapper. I den första etappen är handläggningen helt skriftlig och gäldenären är inte alls involverad. Innan man övergår till den andra och slutliga etappen måste det emellertid oavsett metod hållas en förhandling som gäldenären kallas till. Då har gäldenären möjlighet att komma med invändningar och förklara varför den planerade verkställighetsåtgärden inte bör användas. Parterna delges i god tid kallelse till förhandlingen. Det måste alltid gå en viss tid mellan den första etappen, delgivningen av kallelsen till förhandling och själva förhandlingen så att gäldenären (och direkt berörda utomstående, till exempel en bank vid utmätning av bankmedel för tredje mans räkning) kan förbereda sitt försvar. Om datumet för förhandlingen inte passar parterna kan de få förhandlingen uppskjuten till ett datum som passar dem båda. I så fall gäller beslutet tillfälligt, men det blir inte slutligt förrän förhandlingen har hållits.

Domstolens beslut kan inte överklagas. Under rätt omständigheter kan ett överklagande eller en begäran om att upphäva domen inges. Dessa får dock endast avse den ursprungliga dom som gav borgenären rätt att begära verkställighet. Domstolen kan endast återkalla verkställighetsprocessen om överklagandet bifalls eller domen upphävs. Om en invändning mot domen inges efter det att en domstol har beviljat en borgenärs begäran om verkställighet kan ett beslut skjutas upp efter ansökan till domstolen. Exekutionsbiträden får inte utmäta egendom men de måste fortsätta att förteckna den egendom som senare kan utmätas och säljas.

Domstolen kan inte vägra verkställighet om borgenären lämnat in en korrekt ansökan om verkställighet. Borgenären behöver därför inte ges någon möjlighet att överklaga beslut om verkställighet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Ett utmätningsbeslut är tidsbegränsat. Beslutet gäller i 12 månader och kan förlängas i ytterligare 12 månader genom domstolsbeslut.

Vid utmätning av egendom måste gäldenärer underrättas om att dem tillhörig egendom har beslagtagits och att de har fem dagar på sig att ingå ett avtal med exekutionsbiträdena om att äganderätten till egendomen överförs till dem men att den inte avlägsnas (avtal om walking possession). Avtalet ger gäldenären rätt att tillsvidare behålla egendomen. Om gäldenären inte undertecknar avtalet inom fem dagar kan exekutionsbiträdena avlägsna egendomen och sälja den på exekutiv auktion.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 14/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.