Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas att en materiell förpliktelse med en exekutionstitel tvångsvis fullgörs av behöriga statliga organ. Följande tvångsmedel finns:

 • Tvångsvis frånhändande av lösöre
 • Avhysning
 • Utmätning
 • Frihetsberövande
 • Böter
 • Tvångsförvaltning
 • Förklaring under ed

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enligt [den nya] civilprocesslagen (artiklarna 927–931 i civilprocesslagen) utförs verkställighet av en bemyndigad person som med stöd av en bestyrkt kopia av exekutionstiteln (Apógrafo) meddelar beslutet om verkställighet till en exekutionstjänsteman. I beslutet anges hur verkställigheten ska gå till och om möjligt vad verkställigheten avser. Vid utmätning utses en notarie i den region där utmätningen ska verkställas till auktionsförrättare. Verkställighetsbeslutet ska dateras och undertecknas av borgenären eller dennes ombud. Om inte annat anges ger beslutet rätt att utföra alla verkställighetsåtgärder.

Den exekutionstjänsteman som mottar den bestyrkta kopian av exekutionstiteln och verkställighetsbeslutet har befogenhet att ta emot betalning och lämna skriftliga kvitton. Exekutionstjänstemannen har även rätt att lämna ifrån sig den bestyrkta kopian om alla delar av förpliktelsen har fullgjorts. Exekutionstjänstemannen kan även godta en delbetalning. I så fall måste han eller hon lämna ett kvitto och anteckna detta på den bestyrkta kopian. En delbetalning gör inte att verkställighetsförfarandet avbryts.

Exekutionstjänstemannen har rätt att vid behov gå in gäldenärens bostad eller andra lokaler som tillhör gäldenären, öppna dörrar och undersöka vad som finns därbakom, och öppna stängda möbler, förråd eller containrar. Exekutionstjänstemannen kan begära hjälp (handräckning) från brottsbekämpande myndigheter (vanligtvis polisen), som är skyldiga att bistå exekutionstjänstemannen.

Om gäldenären gör motstånd under verkställigheten får exekutionstjänstemannen tillgripa tvångsmedel och begära hjälp från brottsbekämpande myndigheter (vanligtvis polisen).

Exekutionstjänstemannen upprättar en rapport för varje steg i verkställighetsförfarandet. Om verkställigheten inte utfördes upprättar exekutionstjänstemannen en rapport med skälen till detta. För varje brott som begås under verkställigheten ska exekutionstjänstemannen upprätta en rapport och överlämna denna till behörig åklagare.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

En exekutionstitel är en offentlig handling som bekräftar en fordran och som gör det möjligt för innehavaren att framtvinga gäldenärens fullgörande av fordran. De villkor som måste vara uppfyllda är att det finns en exekutionstitel och att fordran är välgrundad.

3.1 Förfarandet

Verkställighet betraktas som en del av domstolsförfarandet snarare än som en administrativ åtgärd. Syftet med förfarandet är att garantera rättsligt skydd. Varje ansökan till verkställighetsorganen och varje verkställighetsåtgärd är processhandlingar. Förutsättningarna för verkställighet är följande:

 • De verkställande organen är behöriga.
 • Parten har rättslig handlingsförmåga.
 • Processbehörighet.
 • Rätt att företräda en part.
 • Rättmätigt intresse.
 • Partsbehörighet.
 • En befintlig exekutionstitel.
 • En befintlig fordran som kan fullgöras genom verkställighet.

Såväl domstolsavgöranden som andra typer av beslut kan ligga till grund för verkställighet, och det är inte alltid nödvändigt att ge in en ansökan om verkställighet till domstolen. Följande exekutionstitlar finns:

 • Lagakraftvunna domar av grekiska domstolar
 • Grekiska domstolars beslut om interimistisk verkställighet
 • Skiljedomar
 • Grekiska domstolars protokolluppgifter om överenskomna eller fastställda rättegångskostnader
 • Notariehandlingar
 • Betalningsförelägganden som utfärdats av en grekisk domstol
 • Beslut om avhysning från hyrd fastighet
 • Utländska exekutionstitlar som erkänts som verkställbara
 • Beslut och handlingar som enligt lag är exekutionstitlar.

Verkställighetsorganen kan delas in i direkta och indirekta organ. Den sökande borgenären kan välja ett direkt organ bland a) exekutionstjänstemän, som är oavlönade statstjänstemän med uppgift att utmäta föremål i gäldenärens besittning, utmäta fartyg, flygplan eller fast egendom som tillhör gäldenären, genomföra direkt verkställighet, verkställa beslut om gripande av gäldenärer eller förbereda auktioner, b) notarier, eller fredsdomare som ersätter dessa, behöriga att verkställa frivilliga auktioner eller tvångsauktioner med gäldenärers utmätta tillgångar, fördela överskottet och upprätta en inventarieförteckning. Med indirekta organ avses polis, militär och vittnen som ger bistånd om gäldenären sätter sig till motvärn i samband med verkställigheten. Alla ovan nämnda organ har tjänsteansvar, dvs. kan ställas till svars för tjänstefel i yrkesutövningen.

Själva verkställighetsbeslutet utfärdas av den person som har rätt verkställa det, dvs. käranden, eller dennes ombud. Denne kan, men behöver inte, vara en advokat. Baskostnaderna för verkställighet är följande:

 • Exekutionstjänstemannens verkställighetsarvode: 53 euro för fordringar upp till 590 euro, 53 euro plus en extra avgift på 2,5 procent av beloppet för fordringar på 591–6 500 euro och 53 euro plus en extra avgift på 1 procent av beloppet för fordringar på 6 500 euro eller mer (dock högst 422 euro) för varje utmätt fastighet, fartyg eller flygplan.
 • Exekutionstjänstemannens arvode för förberedelser för en auktion, förnyad auktion eller inventarieförteckning vid utmätning: 53 euro för fordringar upp till 590 euro, 2 procent av beloppet för fordringar på 591–6 500 euro och 1 procent av beloppet för fordringar på 6 501 euro eller mer (dock högst 210 euro).
 • Auktionsförrättarens arvode: 30 euro.
 • Exekutionstjänstemannens arvode för annan verkställighetsåtgärd: 240–400 euro, enligt överenskommelse mellan denne och klienten.
 • Arvode för exekutionstjänstemannens vittnen: 30 euro per vittne, och 60 euro om vittnet är en exekutionstjänsteman.
 • Misslyckas verkställigheten halveras exekutionstjänstemannens ovan angivna arvoden.
 • Vid förrättning på annan plats än exekutionstjänstemannens tjänsteställe tar denne ut en kilometeravgift på 0,50 euro för sina och vittnenas transporter.
 • Särskild avgift för exekutionstjänstemannen i proportion till verkställighetens svårighetsgrad, enligt överenskommelse mellan denne och klienten (belastar aldrig den som är föremål för verkställigheten).

3.2 Huvudförutsättningar

Följande materiella villkor måste vara uppfyllda för att verkställighetsåtgärder ska vidtas:

 • Att det finns ett rättmätigt intresse, dvs. föreligger behov av verkställighet och det rättsliga skydd som detta erbjuder.
 • Att fordran är välgrundad.

Vid tillämpningen av lagen om verkställighet ska borgenärernas respektive gäldenärernas eller tredje mans motstridiga intressen jämkas samman. Domstolen tillämpar följande kriterier vid beslut om verkställighetsåtgärder:

 • En snabb och billig gottgörelse av borgenärerna.
 • Skydd av gäldenärens person och rättmätiga intressen i allmänhet.
 • Borgenärens och gäldenärens enighet om att bästa möjliga auktionsresultat bör uppnås,
 • Skyddandet av tredje mans intressen.

4 Verkställighetsåtgärder

Föremålet för verkställigheten kan vara gäldenärens egendom och/eller dennes person. Verkställighetsåtgärderna genomförs av behöriga organ och leder direkt eller indirekt till att fordringarna fullgörs genom statliga ingripanden. Följande typer av tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Lös egendom som gäldenären eller borgenären disponerar över eller tredje man som är villig att överlämna den.
 • Gäldenärens sakrätt till någon annans lösa egendom.
 • Pengar.
 • Penningfordringar som den som är föremål för verkställigheten har på tredje man.
 • Fast egendom som gäldenären äger eller har sakrätt till.
 • Fartyg.
 • Flygplan.
 • Immateriella rättigheter, patent, filmrättigheter.

Följande kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Föremål för gäldenärens och dennes familjs personliga bruk.
 • Mat och bränsle som gäldenären och dennes familj behöver.
 • Medaljer, minnessaker, manuskript, brev, familjearkiv och litteratur för arbetsbruk.
 • Böcker, musikinstrument, konstverk.
 • Verktyg, maskiner, böcker eller andra föremål som är nödvändiga för att ägaren ska kunna utföra sitt arbete.
 • Lättfördärvliga varor.
 • Andelar i enkla bolag.
 • Lagstadgat underhållsstöd.
 • Lön, pension eller försäkringsförmåner.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenären och tredje man är skyldiga att rätta sig efter verkställighetsbeslutet. Vid eventuellt motstånd kan exekutionstjänstemannen svara med att tillgripa tvångsmedel och samtidigt tillkalla ordningsmakten. Denne kan också anlita två myndiga vittnen eller ytterligare en exekutionstjänsteman. Om gäldenären inte rättar sig efter beslutet kan följande ske:

 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som lika gärna kan utföras av tredje man, kan borgenären själv vidta åtgärden på gäldenärens bekostnad.
 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som inte kan utföras av tredje man utan är helt beroende av gäldenärens initiativ, ska domstolen förelägga gäldenären att vidta åtgärden. Om gäldenären trots detta inte agerar kan domstolen besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.
 • Om gäldenären är skyldig att avstå från eller att godta en viss åtgärd kan domstolen, om gäldenären inte rättar sig efter detta, besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.

Inget av ovanstående påverkar borgenärens rätt att kräva skadestånd enligt tillämpliga materiella bestämmelser för skador som denne åsamkats genom gäldenärens försummelser. En gäldenär har i princip möjlighet att överlåta en tillgång. Efter ett beslut om utmätning inträder dock ett förbud mot överlåtelse, och en eventuell rättshandling av det slaget blir ogiltig såväl gentemot den som har begärt utmätningen, som gentemot de borgenärer som har anmält fordringar.

Om verkställigheten avser gäldenärens banktillgodohavanden är banken inte skyldig att underrätta borgenären om den exakta storleken på dessa. Om ett beslut om utmätning i gäldenärens penningfordringar delges en bank innebär detta dock att det utmätta beloppet inte får disponeras och att eventuella transaktioner blir ogiltiga gentemot den som begärt utmätningen. Banken ska senast åtta dagar efter delgivningen av utmätningsbeslutet meddela om det belopp som anges i beslutet finns tillgängligt (i form av penningtillgodohavanden på bankkonto). Om medlen räcker för att tillgodose sökandens krav, ska banken utbetala penningbeloppet till denne.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

I princip föreskrivs inga tidsfrister för den sökande. Det finns visserligen vissa tidsbegränsningar, men då är det snarare fråga om tidsspann utanför vilka vissa typer av rättshandlingar inte kan vidtas med bindande verkan än om bindande tidsfrister. Det anges inte någon särskild tidpunkt efter vilken sökanden inte längre kan vidta åtgärder. Föreskrifter om att olika åtgärder ska vidtas under en viss period efter utmätning eller inför en auktion ändrar i grunden inte på detta system. För att förhindra att förfarandet drar ut alltför mycket på tiden finns det dock en definitiv tidsfrist på ett år, varefter utmätning eller andra åtgärder inte får åberopas med stöd av ett och samma beslut. En auktion får heller inte hållas med stöd av ett utmätningsbeslut som har upphävts av domstol för att denna tidsfrist inte hållits.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det enda tillgängliga rättsmedlet i verkställighetsförfaranden är en ansökan om upphävande av en tredskodom. Den som är föremål för verkställighet, eller en borgenär med berättigat intresse, kan inge en sådan ansökan inom 15 dagar från den första verkställighetsåtgärden, om invändningen gäller exekutionstitelns eller de rättegångsförberedande förfarandenas giltighet. Om invändningen gäller verkställighetsåtgärdernas giltighet (från den första fram till den sista åtgärden) kan ansökan ges in ända fram till den sista verkställighetsåtgärden. Om invändningen avser den sista åtgärdens giltighet, kan ansökan inges inom sex månader från att denna vidtagits. En ansökan om upphävande av tredskodom kan även inges av tredje man med rätt till föremålet för verkställighetsåtgärden, förutsatt att denna rätt kan göras gällande utan särskild tidsfrist mot den person som verkställighetsåtgärden riktar sig mot. Behörig domstol är domstolen på den plats där verkställigheten ska äga rum, närmare bestämt fredsdomstolen [eirinodíkeio], om denna fattat beslutet, annars förstainstansdomstolen (en domare) [monomelés protodíkeio]. Ingivandet av en ansökan om upphävande av tredskodom medför inte i sig att verkställigheten skjuts upp. Domstolen kan dock efter särskild ansökan, med eller utan säkerhet, besluta om uppskjutande av verkställigheten. Detta meddelas verkställighetsorganen, som då inte kan vidta någon verkställighetsåtgärd om det inte särskilt medges i beslutet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Följande begränsningar för verkställighet finns, särskilt vad gäller utmätt egendom: Följande egendom får inte utmätas: a) egendom med direkta skador, b) andelar i enkla bolag, c) fordringar avseende underhåll till följd av bestämmelser i lag eller testamente, liksom fordringar avseende makars bidrag till familjens behov, d) fordringar avseende löner, pensioner eller försäkringsförmåner, såvida det inte finns en utestående fordran avseende underhåll till följd av bestämmelser i lag eller testamente, eller en fordran avseende makars bidrag till familjens behov, då halva egendomen får utmätas, med beaktande av de belopp som gäldenären har mottagit, omfattningen av de skyldigheter att bidra till familjens försörjning som äktenskapet har skapat och antalet borgenärer, e) varje form av EU-stöd eller subventioner som förvaltas av OPEKEPE som tredje man, till dess de sätts in på borgenärernas bankkonto eller på annat sätt betalas till dessa. Undantaget i punkt 2 d gäller även när betalningen görs genom att sätta in pengar på ett bankkonto som tillhör gäldenären. Undantaget gäller endast i den utsträckning saldot på kontot, under perioden från och med beslutet om verkställighet till och med dagen för betalningen, inte överstiger beloppet på den fordran som är undantagen verkställighet.

Dessutom har gäldenären rätt att överklaga verkställighetsförfarandet med hjälp av följande två rättsmedel:

a) Ansökan om invändning enligt artikel 933 i civilprocesslagen. I denna föreskrivs följande: En invändning från en person som är föremål för verkställighet och från en borgenär med ett rättmätigt intresse, som rör exekutionstitelns giltighet, verkställighetsförfarandet eller fordran, kan endast göras genom att en anmäla en invändning till fredsdomstolen (om denna har utfärdat exekutionstiteln) eller förstainstansdomstolen med en domare (i alla övriga fall). Om flera olika invändningar inges separat måste den registeransvarige se till att alla invändningar identifieras och behandlas vid samma domstolsförhandling. Ytterligare invändningsgrunder kan endast anmälas genom särskild ansökan till kansliet hos den domstol som anmälan riktas till. Dessa redovisas i en rapport som överlämnas till den andra parten senast åtta (8) dagar före förhandlingen. Förhandlingen om invändningen ska hållas senast sextio (60) dagar efter anmälan och kallelsen delges svaranden tjugo (20) dagar före förhandlingen. Behörig domstol är fredsdomstolen på den plats där verkställigheten ska äga rum om andra verkställighetsåtgärder följer på det delgivna beslutet. I annat fall är behörig domstol den domstol som anges i artikel 584. Om exekutionstiteln är en dom eller ett betalningsföreläggande kan invändningarna enligt artiklarna 330 respektive 633.2 c inte prövas i sak i den mån samma sak redan anses ha prövats (res judicata). Fordran kan endast bestridas skriftligen eller vid domstol. Beslut om invändningar ska meddelas inom sextio (60) dagar från förhandlingen.

b) Enligt artikel 1000 i civilprocesslagen har gäldenären rätt att begära att en auktion mot honom skjuts upp. Begäran måste inges minst femton (15) arbetsdagar före dagen för auktionen. På gäldenärens begäran kan den domstol som avses artikel 933, vid prövning av målet i enlighet med de förfaranden som anges artikel 686 och följande artiklar, framför allt skjuta upp auktionsförfarandet i upp till sex (6) månader från det ursprungliga auktionsdatumet om borgenären inte löper risk att skadas och det är rimligt att förvänta sig att gäldenären betalar borgenären inom denna period eller att, om denna frist löper ut, auktionen kommer att ge större vinst. Ett avgörande i frågan ska meddelas senast kl. 12.00 den sista måndagen före auktionen, och uppskjutandet ska alltid beviljas under förutsättning att a) alla kostnader för att förrätta auktionen betalas (vilka beräknas i avgörandet), och b) minst en fjärdedel av skulden till den person som förrättar auktionen betalas. Det avgörande som skjuter upp auktionen ska förmedlas till auktionsförrättaren samma dag som det meddelas. Betalningen ska ske senast kl. 10.00 samma dag som auktionen. Om ingen betalning görs förrättas auktionen som vanligt.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 14/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.