Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Det finns ingen exakt definition av verkställighet i Irland. Praktiskt innebär det att ge verkan åt en dom eller ett domstolsbeslut. För att en sådan verkställighetsåtgärd ska kunna genomföras krävs i normala fall tillstånd av domstol.

Nedan beskrivs de vanligare typerna av verkställighet av civil- och affärsrättsliga avgöranden i Irland:

Utmätning (execution)

Här är det fråga om utmätning av gäldenärens egendom. Domstolen meddelar ett beslut på gäldenärens begäran om att utmätningsmannen (County Registrar eller Sheriff om det rör sig om Dublin och Cork) ska utmäta egendom till ett värde som motsvarar skulden (inklusive eventuella rättegångskostnader). Egendomen får därefter säljas för betalning av skulden.

Registrering (registration)

En dom kan offentliggöras genom registrering i domsregistret i High Court (Register of Judgments in the High Court). Registret innefattar samtliga domar, oberoende av om de meddelats i distriktsdomstolen, grevskapsdomstolen eller High Court, som borgenären har begärt ska registreras. Gäldenärens namn och adress samt uppgifter om domen offentliggörs i vissa dagstidningar och handelspublikationer, exempelvis Stubbs Gazette. Dessutom registreras dessa uppgifter av kreditinstitut, och en obetald skuld kan påverka gäldenärens kreditvärdighet.

Edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning genom beslut av domstol (Judgment Mortgage Affidavit)

Borgenären har möjlighet att avge en edsvuren försäkran som med domstolens godkännande kan användas för att belasta gäldenärens egendom med en tvångsinteckning. Intäkter från försäljning av egendomen ska, med hänsyn till eventuella andra prioriterade fordringar, användas för att reglera skulden innan de ges till gäldenären. Ytterligare en möjlig åtgärd är att ansöka om utmätning (well charging order) och försäljning av egendomen.

Skuldreglering genom avbetalning/frihetsberövande (instalment orders/commital orders)

En ansökan kan ges in till distriktsdomstolen om att denna ska besluta om skuldreglering genom avbetalning i enlighet med 1926–2009 års lagar om verkställighet av domstolsbeslut (Enforcement of Court Orders Acts 1926 to 2009). En domare fastställer avbetalningsbeloppen med hänsyn till gäldenärens tillgångar. Frihetsberövande kan endast användas mot fysiska personer och inte mot juridiska personer, det vill säga företag. Underlåtelse att följa ett beslut om skuldreglering kan leda till en ansökan om frihetsberövande. Detta innebär i själva verket att man kan få fängelse om man har råd att betala en skuld men vägrar att göra detta.

Införsel på lön (attachment of earnings)

En borgenär kan ansöka om att avdrag ska göras direkt från gäldenärens lön. Detta innebär att betalning överförs direkt från gäldenärens arbetsgivare till borgenären.

Betalning från tredje man (garnishee order)

Om borgenären känner till att en tredje man har en skuld till gäldenären, kan han eller hon ansöka om att domstolen ska ålägga denna tredje man att betala ett visst belopp direkt till honom eller henne. Det är upp till domstolen att avgöra om ansökan ska beviljas eller inte.

Förvaltare genom legal utmätning (Receiver by Equitable Execution)

Denna åtgärd innebär att domstolen utser en förvaltare (receiver) av till exempel intäkterna från en försäljning av gäldenärens egendom i syfte att reglera skulden. Det är upp till domstolen att avgöra om en förvaltare ska utses.

Det bör noteras att det är borgenären och hans eller hennes juridiska rådgivare som avgör vilken verkställighetsmetod som ska användas. Domstolsverket (Courts Service) förespråkar inget särskilt alternativ. Förteckningen är inte uttömmande, utan det är endast de vanligast förekommande förfarandena som tas upp.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Om det rör sig om en nationell dom kan det vara nödvändigt att få tillstånd från den domstol som meddelade domen för att få den verkställd (se ovan). I vissa fall, som vid utmätning och registrering av en dom, krävs ingen ansökan inför domstol. En ansökan om verkställighet kan då göras till berört domstolskansli (court office).

Om det rör sig om domar som meddelatsdats i andra EU-medlemsstater är det High Court som är behörig domstol. Om det rör sig om regelbundet underhåll som godkänts som en europeisk exekutionstitel i andra EU-medlemsstater är dock distriktsdomstolen behörig.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Rättsliga beslut och vissa beslut av icke-rättslig karaktär är verkställbara. Liksom domstolsbeslut inkluderar dessa avgöranden i summariska ärenden som registrerats av en utmätningsman (Registrar) vid High Court eller en utmätningsman vid grevskapsdomstolen (County Registrar).

Ofta krävs tillstånd från den domstol som meddelade domen för att få domen verkställd (se ovan). I vissa fall, som vid utmätning och registrering av en dom, krävs dock ingen ansökan inför domstol. Tillståndet kan då utfärdas av domstolskansliet.

Om det rör sig om domar som meddelats i andra jurisdiktioner och som ska verkställas enligt EU:s förordningar är det High Court som är behörig domstol. (Om det rör sig om regelbundet underhåll som intygats vara en europeisk exekutionstitel är distriktsdomstolen behörig.) De uppgifter som avses i förordning (EG) nr 44/2001 (som ersatts med förordning (EU) nr 1215/2012 som är tillämplig på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015) har delegerats till den särskilda ämbetsman som handlägger processfrågor vid High Court (Master of the High Court). Vidare kan man vid en öppen förhandling ansöka om verkställighetsförklaring av en dom i Irland och att ett verkställighetsbeslut därpå ska fattas.

En dom som intygats vara en europeisk exekutionstitel som utfärdas enligt förordning (EG) nr 805/2004 erkänns och har samma verkan som en dom från High Court och verkställs därefter. Behörig domstol för att verkställa regelbundet underhåll som intygats vara en europeisk exekutionstitel är distriktsdomstolen. De nationella bestämmelserna för detta förfarande finns i förordning nr 274 från 2011.

Om det rör sig om en dom som meddelats i fråga om en obestridd fordran som ska verkställas i en annan EU-medlemsstat, är det den domstol som meddelade domen som har behörighet när det gäller ansökningar som rör verkställandet enligt förordning (EG) nr 805/2004 om europeiska exekutionstitlar.

Ansökan om verkställighet av en dom görs i regel hos domstolen (eller domstolskansliet) av en rättstillämpare, men borgenären måste inte ha något juridiskt ombud. Alla domstolsansökningar måste göras av en lokal rättstillämpare. Ansökningar per post godtas inte. Vissa ansökningar till domstolskanslier, såsom ansökningar om utmätning, registrering och certifiering av domar för en edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning genom beslut av domstol, får dock göras per post. Information om praxis och förfaranden kan fås från avdelningen för domar (Judgments Section) vid High Court på HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

De avgifter som tas ut av domstolsverket är minimala. De aktuella avgifterna anges under fliken Fees Ordersdomstolsverkets webbplats. Eventuella advokatkostnader är en fråga mellan borgenärerna och deras juridiska ombud. Domstolen kan besluta om befrielse från alla eller vissa av de kostnader som uppstår till följd av verkställighetsförfarandet.

3.2 Huvudförutsättningar

Avsnitt 15 i 1926 års lag om verkställighet av domstolsbeslut som ersatts med avsnitt 1 i domstolslag nr 2 från 1986 (Enforcement of Court Orders Act 1926 (as substituted by Section 1 of the Courts (No. 2) Act 1986) föreskriver att om en skuld inte betalats till följd av ett domstolsbeslut eller dekret, kan borgenären inge en stämningsansökan till distriktsdomstolen för att gäldenären ska närvara vid distriktsdomarens prövning av hans eller hennes medel. En verkställighetsansökan måste inges inom sex år från det att domstolsbeslutet eller dekretet meddelades. Borgenären måste lägga fram bevis för den ursprungliga skulden, och gäldenären måste fylla i en sammanställning av sina ekonomiska medel. Enligt avsnitt 16 i 1926 års lag, ändrad genom avsnitt 9 i 1986 års lag, får bevisning åberopas och korsförhör göras av gäldenären eller borgenären. Ett verkställighetsbeslut kan fortsätta gälla i 12 år från den dag då relevant domstolsbeslut eller dekret meddelades.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Alla slags tillgångar kan bli föremål för verkställighet, med undantag för färskvaror eller varor som gäldenären har i konsignation.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Om en part inte respekterar ett domstolsbeslut kan den bli föremål för påföljder på grund av ohörsamhet. De påföljder som en domstol kan tillgripa inkluderar böter eller fängelse fram tills det att ohörsamheten upphör. Det finns därför ingen gräns för under hur lång tid en person kan hållas fängslad. Detta gäller även tredje man som inte respekterar villkoren i ett domstolsbeslut.

Det bör noteras att avsnitt 20 i 1926 års lag om verkställighet av domstolsbeslut (Enforcement of Court Orders Act 1926) föreskriver att ett fängelsestraff för en gäldenär för bristande efterlevnad av ett beslut om skuldreglering genom avbetalning inte innebär att skulden eller någon del av denna regleras eller annulleras och att borgenären inte kan vidta andra åtgärder för att driva in skulden.

Banker och andra finansinstitut har samma skyldigheter som övriga parter att följa domstolsbeslut. I situationer som inte specifikt tas upp i ett domstolsbeslut bör hänsyn tas till lagstiftning och förordningar om personuppgifter som sådana institutioner innehar, till exempel 1988 års lag om uppgiftsskydd (Data Protection Act 1988).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I vissa beslut ska det alltid anges under hur lång tid parten i fråga måste följa villkoren i beslutet, men så är inte alltid fallet. En dom är giltig i tolv år, men vissa verkställighetsåtgärder som kan beviljas har tidsfrister som finns angivna i domstolsbestämmelser eller lagstiftning. Ett exempel är verkställighetsbeslut från High Court som är giltiga i ett år efter utfärdandet. Efter denna period måste ett nytt verkställighetsbeslut fattas.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande gäller i de flesta fall inte själva den verkställighetsåtgärd som godkänts av domstolskansliet utan själva domen eller beslutet som åtgärden grundar sig på. En berörd part kan vända sig till högre instans för överprövning av domen eller beslutet. Tidsfristerna för överklagande varierar enligt följande:

  • Distriktsdomstol till grevskapsdomstol: 14 dagar från domen eller beslutet.
  • Grevskapsdomstol till High Court: 10 dagar från beslutet.
  • Master of the High Court till High Court: 6 dagar från den dag då beslutet fattades eller, om beslutet fattades ex parte, 6 dagar från tillkännagivandet av beslutet eller, om beslutet förkastades, 6 dagar från förkastandet (en månad från delgivningen av beslutet om det rör sig om verkställighet av en utländsk dom enligt förordning (EG) nr 44/2001).
  • High Court till appellationsdomstol: antingen 10 eller 28 dagar från den dag då beslutet fattades, beroende på ärendets natur.
  • High Court eller appellationsdomstol till högsta domstol: 28 dagar från beslutet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

En dom är giltig i tolv år, och inga åtgärder kan inledas till följd av en dom tolv år efter den dag då domen blev verkställbar. Dessutom har tidsfrister angetts i domstolsbestämmelser eller lagstiftning för vissa verkställighetsåtgärder som kan beviljas. Ett exempel är verkställighetsbeslut från High Court som är giltiga i ett år efter utfärdandet. Efter denna period måste ett nytt verkställighetsbeslut fattas. Ytterligare ett exempel är att domstolen måste ge sitt samtycke till ett verkställighetsbeslut från High Court om mer än sex år har gått sedan det verkställbara domstolsbeslutet fattades.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 13/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.