Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas tvångsvis fullgörelse av ett domstolsavgörande eller annan exekutionstitel (skuldinstrument, officiella handlingar (atti publici) och bestyrkta privata handlingar för särskilda tjänster). I detta skede, dvs. under ett pågående rättsligt förfarande, kan de rättsliga myndigheterna ingripa om gäldenären inte frivilligt fullgör sina förpliktelser.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

De allmänna domstolarna är behöriga i verkställighetsärenden. Den ansökan om vägran av verkställighet som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I-förordningen (omarbetning)) ska också göras vid de allmänna domstolarna.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Att inneha en exekutionstitel är en förutsättning för att inleda ett verkställighetsförfarande. De olika typerna av exekutionstitlar anges i artikel 474 i civilprocesslagen. Det finns två olika typer av exekutionstitlar: exekutionstitlar som har meddelats av domstol och exekutionstitlar som inte har meddelats av domstol. Exekutionstitlar som har meddelats av domstol omfattar domar och domstolsavgöranden som meddelats under eller i slutet av en rättegång. Exekutionstitlar som inte har meddelats av domstol omfattar skuldinstrument, officiella handlingar och bestyrkta privata handlingar som parterna själva har upprättat.

3.1 Förfarandet

Verkställighetsförfarandet inleds när exekutionstiteln delges gäldenären. Exekutionstiteln måste vara den verkställbara kopian enligt artikel 475 i civilprocesslagen, och beslutet om verkställighet (precetto), som är ett föreläggande i vilket gäldenären åläggs att inom tio dagar rätta sig efter beslutet, och en varning om att underlåtenhet att rätta sig efter beslutet medför tvångsverkställighet enligt artikel 480 i civilprocesslagen. I artikel 480 tredje stycket föreskrivs att borgenären i exekutionstiteln ska uppge delgivningsadress i den kommun där den domstol som är behörig att besluta om verkställighet är belägen. Vid underlåtenhet att uppge delgivningsadress prövas överklaganden av beslutet om verkställighet vid domstolen på den ort där beslutet delgavs, och underrättelser delges borgenären på samma domstols kansli. När dessa formaliteter har slutförts kan verkställighetsförfarandet inledas. Det inleds med att exekutionstjänstemannen gör en utmätning. Innan utmätningen påbörjas måste exekutionstjänstemannen först visa upp de nödvändiga handlingar som nämns ovan. Utmätningen måste göras inom 90 dagar från den dag beslutet om verkställighet delgavs, dock inte tidigare än den tidsfrist som anges i det beslutet. Om så inte sker upphör beslutet om verkställighet att gälla (artikel 481). I detta skede av förfarandet måste parterna företrädas av ett juridiskt ombud.

Utmätningen blir ogiltig om överlåtelse eller försäljning inte begärs inom 45 dagar från avslutad utmätning.

Syftet med verkställighetsåtgärderna är att trygga den tvångsvisa verkställigheten av förpliktelser som inte fullgjorts med hjälp av rättsliga tvångsmedel. Verkställighet kan utföras både i form av indrivning av penningfordringar och genom förpliktelser om att överlämna lös egendom eller frigöra fast egendom och s.k. icke-fungibla (icke utbytbara) positiva förpliktelser.

3.2 Huvudförutsättningar

En förutsättning för att inleda ett verkställighetsförfarande är att man har en exekutionstitel som innehåller en rätt som är ”säker, likvid och förfallen till betalning” (certo, liquido ed esigibile) (artikel 474). Graden av säkerhet varierar beroende på exekutionstitel. Det är uppenbart att en dom i första instans (som är interimistiskt verkställbar) ger större säkerhet än ett skuldinstrument eller transaktioner som förtecknats i offentliga handlingar eller bestyrkta privata handlingar.

4 Verkställighetsåtgärder

Exekutionsdomstolen utfärdar olika typer av åtgärder, vanligtvis beslut (ordinanze), under förfarandet. Det handlar om allt från åtgärder som krävs för att fastställa reglerna för handläggningen av förfarandet till åtgärder som överlåter nyttjanderätt, t.ex. det dekret (decreto) som överlåter den utmätta egendomen till den person som köpte den på auktion eller som lämnade det högsta budet.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan bli föremål för verkställighet: a) lös egendom, b) fast egendom, c) gäldenärens fordringar och lös egendom som gäldenären förvarar i tredje mans lokaler, d) aktier i bolag.

Förpliktelser att överlämna lös egendom och frigöra fast egendom och fungibla (utbytbara) positiva och negativa förpliktelser kan också verkställas.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighet av penningfordringar inleds med utmätning och innebär att den gäldenär som är föremål för beslutet om verkställighet inte fritt kan förfoga över de utmätta pengarna. All användning av de pengarna blir därför ogiltig och kan inte användas för att förhindra verkställighet.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Åtgärderna är verkställighetsåtgärder med syfte att fullgöra fordringar. De kan därför inte användas som bevisning i utredningar.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Enligt den italienska rättsordningen kan gäldenären (och/eller tredje man som är föremål för verkställighet) överklaga handlingar och avgöranden med anknytning till verkställighetsförfarandet. Följande två typer av överklaganden kan inges:

– Överklagande av verkställighet (opposizione all’esecuzione) (artiklarna 615 och 616 i civilprocesslagen), om rätten att fortsätta verkställighetsförfarandet (eller borgenärens rätt att fortsätta verkställighetsförfarandet) bestrids.

– Överklagande av verkställbara handlingar (opposizione agli atti esecutivi) (artiklarna 617 och 618 i civilprocesslagen) om förfarandefel görs gällande (dvs. lagligheten i de handlingar som ligger till grund för verkställighetsförfarandet bestrids).

Överklaganden av verkställighet eller verkställbara handlingar som ingetts innan den tvångsvisa verkställigheten inleds definieras som överklaganden av ett beslut om verkställighet (precetto), eftersom de är en följd av den handling där den förestående verkställigheten meddelades. Överklaganden av beslut om verkställighet görs genom att ansöka hos den domstol som enligt de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen har materiell behörighet, behörighet när det gäller beloppet och territoriell behörighet.

Om verkställighet redan har inletts eller utmätningsbeslutet redan har delgetts ska överklagandet av verkställighet eller överklagandet av verkställbara handlingar göras genom särskild ansökan till exekutionsdomstolen.

Tredje män som gör gällande att de har sakrätter i den utmätta egendomen kan överklaga till exekutionsdomstolen fram till dess att egendomen säljs eller överlåts.

De bestämmelser som reglerar detta är artiklarna 615, 616, 617, 618 och 619 i civilprocesslagen.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Utöver de föremål som i särskild lagstiftning förklarats outmätbara får följande föremål inte utmätas:

1) Heliga föremål och föremål som används vid religionsutövning.

2) Vigselringar, kläder, hushållslinne, sängar, matbord och stolar, garderober, byråer, kylar, spisar och ugnar (både gasdrivna och elektriska), tvättmaskiner, hushålls- och köksartiklar och en möbel att förvara dem i, som räcker för att tillgodose gäldenärens och hans eller hennes familjs behov. I detta ingår dock inte möbler av betydande värde (med undantag av sängar), inklusive värdefulla antikviteter och föremål med ett bekräftat stort konstnärligt värde.

3) Livsmedel och bränsle som räcker för en månads bruk för gäldenären och de andra personer som nämns i föregående punkt.

Möbler (med undantag av sängar) av betydande värde (inklusive värdefulla antikviteter och föremål med ett bekräftat stort konstnärligt värde) undantas också.

Vapen och andra föremål som gäldenären behöver för att tillhandahålla en allmän tjänst, utmärkelser, brev, arkiv och familjedokument i allmänhet, samt manuskript, förutom om de ingår i en samling, får inte utmätas.

Enligt lagen kan inte heller bland annat följande statligt ägd egendom utmätas: tillgångar som inte kan avyttras som ägs av staten eller av något annat offentligt organ, egendom som omfattas av bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden, kyrkoinstitutioners egendom och religiösa byggnader.

En verkställighetsåtgärd kan inte genomföras om preskriptionstiden för fordran har löpt ut. Preskriptionstiderna varierar beroende på vilken rätt det är fråga om. Det är dock viktigt att påpeka att i bland fastställer lagen en annan preskriptionstid beroende på vilket instrument för att styrka fordran som ligger till grund för verkställigheten. Preskriptionstiden för en fordran som fastställts i ett domstolsavgörande är till exempel tio år, även om den lagstadgade preskriptionstiden för denna typ av fordran vanligtvis är kortare.

Lagstiftningen har nyligen ändrats så att domstolen på den plats där gäldenären har sin fasta eller tillfälliga vistelseort, sin hemvist eller sitt säte, på borgenärens begäran får tillåta att utmätning av egendom söks på elektronisk väg (artikel 492-a i civilprocesslagen, i dess lydelse enligt lagdekret nr 83 av den 27 juni 2015 (omvandlad, efter ändringar, till lag nr 132 av den 6 augusti 2015)). En möjlighet att dela upp betalningen har också införts i samband med verkställighetsåtgärder avseende lös egendom, som ett led i det praktiska omsättandet av åtgärder rörande utmätt egendom (conversione del pignoramento).

Länkar

Civilprocesslagen (474–482) PDF (64 Kb) it

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 22/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.