Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet av en dom avses fullgörelse av de förpliktelser som parterna i ett mål har ålagts genom ett domstolsbeslut, dvs. att parterna vidtar de åtgärder som domen avser i syfte att verkställa den. Vissa beslut kräver ingen särskild verkställighet, såsom beslut om erkännande eller upphävande, ändring eller upprättande av ett rättsförhållande. Domen kan verkställas i god tro av parterna, dvs. utan verkställighetsåtgärder. Om den person mot vilken domen har avkunnats inte följer domen i god tro har borgenären rätt att hos domstolen ansöka om utfärdande av en exekutionstitel och överlämna den till en exekutionstjänsteman.

Exekutionstjänstemannen är en av staten bemyndigad person som på borgenärens begäran kan vidta verkställighetsåtgärder för att verkställa en dom som inte har verkställts i god tro.

Verkställigheten av domar regleras i avsnitt VI i Litauens civilprocesslag (verkställighetsförfarande) och genom justitieministerns beslut nr 1R-352 av den 27 oktober 2005 om godkännande av anvisningar för verkställighet av domar (beslut nr 1R-352). Särskilda regler för verkställighet av domar kan också fastställas i andra rättsakter.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domar verkställs av exekutionstjänstemän.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

En exekutionstitel som utfärdats på grundval av ett domstolsbeslut överlämnas till en exekutionstjänsteman av den person som har rätt att göra detta, dvs. borgenären eller dennes ombud. Om exekutionstiteln överlämnas till exekutionstjänstemannen av borgenärens ombud krävs det enligt lag att ombudets rättigheter genom överlåtelse fastställs i en fullmakt som har utfärdats och formaliserats i enlighet med lagen, dvs. fullmakter som överlämnas av fysiska personer måste styrkas genom en notariell åtgärd, medan ombud för en juridisk person också kan erhålla en fullmakt från den berörda juridiska personens organ. Om exekutionstiteln överlämnas till exekutionstjänstemannen av en advokat eller dennes biträde måste även advokaten eller biträdet förse exekutionstjänstemannen med ett skriftligt avtal som har ingåtts med klienten eller någon annan handling som beskriver dennes rättigheter och skyldigheter och deras omfattning. Exekutionstitlar för indrivning av pengar översänds till exekutionstjänstemännen via informationssystemet för exekutionstjänstemän enligt det förfarande som fastställs i beslut nr 1R-352: pro rata till alla exekutionstjänstemän som är verksamma inom verksamhetsområdet, med beaktande av de kategorier av exekutionstitlar som anges i beslut nr 1R-352 och de belopp som ska drivas in, och med säkerställande av att varje ny exekutionstitel för indrivning från samma gäldenär tilldelas den exekutionstjänsteman som redan verkställer indrivningen från den gäldenären, såvida inte den nya exekutionstiteln inte gäller den berörda exekutionstjänstemannens verksamhetsområde. Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av exekutionstiteln, eller omedelbart vid brådskande verkställighet, ska exekutionstjänstemannen kontrollera om det finns några uppenbara skäl att inte godta exekutionstiteln och inleda verkställighetsförfarandet.

3.2 Huvudförutsättningar

Exekutionstiteln kan överlämnas till exekutionstjänstemannen av borgenären eller dennes ombud, eller av den myndighet eller tjänsteman som har utfärdat den. Om gäldenären är en fysisk person verkställer exekutionstjänstemannen exekutionstiteln på grundval av personens bostad, arbetsplats eller var dennes tillgångar finns. Om gäldenären är en juridisk person verkställer exekutionstjänstemannen exekutionstiteln vid gäldenärens säte eller där dennes tillgångar finns.

Exekutionstiteln måste lämnas in inom den preskriptionstid som gäller. Exekutionstitlar som grundar sig på domar kan lämnas in för att verkställas inom fem år från den dag då domen i fråga vann laga kraft. Tidsfristen för att lämna in exekutionstitlar för domar som är omedelbart verkställbara börjar löpa från och med den första dagen efter det att domen har meddelats.

Exekutionstiteln anses vara godtagen för verkställighet när borgenären betalar de administrativa kostnaderna för verkställighetsförfarandet till exekutionstjänstemannen. Beroende på den enskilda borgenärens ekonomiska situation kan exekutionstjänstemannen helt eller delvis avstå från att kräva att verkställighetsavgiften ska betalas eller skjuta upp betalningen till dess att verkställighetsförfarandet har avslutats.

4 Verkställighetsåtgärder

Verkställighetsåtgärderna omfattar

 1. utmätning av gäldenärens medel, tillgångar eller egendom,
 2. utmätning av gäldenärens egendom och medel som innehas av andra personer,
 3. förbud för andra personer att överföra pengar eller egendom till gäldenären eller att fullgöra andra förpliktelser gentemot denne,
 4. förverkande av handlingar som styrker gäldenärens rättigheter,
 5. utmätning av gäldenärens lön, pension, bidrag eller annan inkomst,
 6. förverkande av viss egendom tillhörande gäldenären som avses i domen och överföring av denna till borgenären,
 7. förvaltning av gäldenärens tillgångar och användning av de inkomster som erhålls på detta sätt för att ersätta borgenären,
 8. skyldighet för gäldenären att fullgöra något eller att följa ett förbud,
 9. kvittning av genfordran,
 10. andra åtgärder som föreskrivs i lag.

Flera verkställighetsåtgärder kan tillämpas samtidigt.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Om gäldenären är en fysisk person kan följande tillgångar bli föremål för verkställighet:

 • Inteckningar och tillgångar som ställts som säkerhet i händelse av utmätning till förmån för inteckningsinnehavaren eller innehavaren av säkerheten.
 • Tillgångar, äganderätter, värdepapper, lön, bidrag eller andra inkomster eller lös egendom som tillhör gäldenären.
 • Fast egendom som tillhör gäldenären.
 • Jordbruksmark som tillhör gäldenären, om gäldenärens huvudsakliga verksamhet är jordbruk.
 • Gäldenärens bostad.

Om gäldenären är en juridisk person kan följande tillgångar bli föremål för verkställighet:

 • Inteckningar och tillgångar som ställts som säkerhet i händelse av utmätning till förmån för inteckningsinnehavaren eller innehavaren av säkerheten.
 • Tillgångar, äganderätter, värdepapper, färdiga produkter (varor) som tillhör gäldenären samt annan lös och fast egendom som inte direkt används eller är lämplig för direkt användning i produktionen, med undantag för administrativa lokaler.
 • Andra tillgångar.
 • Fast egendom som är nödvändig för produktionen samt råvaror och förnödenheter, maskiner, utrustning och andra kapitalvaror som används direkt i produktionen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärderna och verkställighetsförfarandena varierar beroende på om verkställigheten är av ekonomisk art eller inte och beroende på vad som ska utmätas (medel, inkomster eller andra tillgångar som tillhör gäldenären).

Om en betalningsskyldighet ska verkställas och medel som gäldenären har hos kreditinstitut, betalningsinstitut och/eller institut för elektroniska pengar ska utmätas utfärdar exekutionstjänstemannen i samband med utmätningen en order via informationssystemet för kontantrestriktioner till dessa institut i syfte att begränsa de medel som gäldenären har tillgång till eller ta gäldenärens medel i anspråk för att täcka fordran och verkställighetskostnaderna.

Om exekutionstjänstemannen konstaterar att gäldenärens medel eller andra tillgångar innehas av tredje part (exekutionstjänstemannen har rätt att ta del av denna information samt information om huruvida tredje part är skyldig att ersätta gäldenären eller överföra andra tillgångar till denne) utmäts dessa medel.

Om verkställigheten gäller utmätning av gäldenärens inkomst, överlämnar exekutionstjänstemannen exekutionstiteln till gäldenärens arbetsgivare eller annan person som betalar gäldenären. Gäldenärens lön och motsvarande ersättning dras av i den utsträckning som krävs för att täcka den utestående skulden.

Om verkställigheten avser utmätning av gäldenärens tillgångar beslagtas dessa och säljs. Gäldenärens tillgångar får inte utmätas om gäldenären bevisar för exekutionstjänstemannen att pengarna kan drivas in genom ett lagligt avdrag från dennes inkomst inom sex månader eller, vid utmätning av gäldenärens senaste bostad, inom arton månader. Gäldenärens bostad kan endast utmätas om det belopp som ska drivas in överstiger 4 000 euro. På begäran av gäldenären eller dennes familjemedlemmar får domstolen, efter det att en lägenhet eller ett hus har blivit föremål för utmätning för att driva in utestående skulder för energiräkningar, kommunala tjänster eller andra tjänster, besluta att den senaste lägenheten, det senaste huset eller del därav där personerna i fråga behöver bo inte får utmätas. Domstolen kan därvid ta hänsyn till den ekonomiska situationen och intressena hos barn, personer med funktionsnedsättning och missgynnade personer.

Utmätning av en gäldenärs tillgångar är ett tillfälligt förbud eller en tillfällig begränsning av äganderätten eller enskilda delar av äganderätten (förvaltning, användning eller förfogande).

Utmätningen kan utföras av en domstol eller exekutionstjänsteman.

Domstolen utmäter egendomen genom ett beslut som innebär att tillfälliga skyddsåtgärder vidtas. Beloppet av de medel eller tillgångar som utmäts får inte överstiga fordrans belopp. Domstolen kan upphäva ett sådant beslut på begäran av de berörda parterna eller, i vissa förutbestämda fall, på eget initiativ. Om domstolen avslår ett överklagande förblir de tillfälliga skyddsåtgärderna i kraft till dess att domen vinner laga kraft. Om överklagandet bifalls efter det att de tillfälliga skyddsåtgärderna har tillämpats gäller de tillfälliga skyddsåtgärderna till dess att domen verkställs.

Den exekutionstjänsteman som verkställer en exekutionstitel måste vid utmätning av gäldenärens egendom underteckna utmätningsbeslutet. En exekutionstjänsteman får endast återkalla ett utmätningsbeslut om denne har genomfört utmätningen. En exekutionstjänsteman får i princip inte utmäta mer av gäldenärens tillgångar än vad som krävs för att täcka den utestående skulden och verkställighetskostnaderna.

Med realisering av tillgångar avses tvångsförsäljning av tillgångar som tillhör gäldenären eller säkerhetsställaren genom auktion via företag som handlar med eller omvandlar tillgångar, genom överföring till borgenären, genom försäljning till en köpare som gäldenären föreslår eller på annat sätt. Beroende på skälen till utmätningen och vilken typ av tillgångar det rör sig om säljs de utmätta tillgångarna av en exekutionstjänsteman, den statliga skatteinspektionen eller mäklare och företag som är verksamma inom offentlig handel med värdepapper, i enlighet med det förfarande som fastställs i lag.

Fast egendom som tillhör gäldenären och andra lagligt registrerade tillgångar med ett värde som överstiger 2 000 euro samt annan lös egendom med ett enhetsvärde som överstiger 30 000 euro säljs på auktion. Övriga tillgångar kan säljas på annat sätt. Auktionsförsäljningen genomförs elektroniskt.

Gäldenären har rätt att hitta en köpare för de tillgångar som ska säljas innan auktionen inleds. Om gäldenären hittar en köpare före auktionen säljs tillgångarna till denne. Tillgångarna får inte säljas till den köpare som gäldenären har hittat för ett belopp som understiger det värde som anges i utmätningsbeslutet. De får dock säljas för ett lägre belopp om detta räcker för att täcka fordran och verkställighetskostnaderna i sin helhet.

I och med försäljningen av tillgångarna upphör utmätningen av dessa.

Om det finns exekutionstitlar som avser gäldenärens och borgenärens genfordringar kvittar exekutionstjänstemannen beloppen i enlighet med det fastställda förfarandet. Om det är möjligt att driva in hela beloppet genom kvittning i enlighet med det fastställda förfarandet vidtas inga andra verkställighetsåtgärder. Kvittning kan inte användas i underhållsförfaranden.

De särskilda krav som gäller för verkställighet av förpliktelser som är icke-monetära fastställs i lag.

Vid verkställighet av en dom om överföring av vårdnaden om ett barn utför exekutionstjänstemannen verkställighetsåtgärden i närvaro av den person som ska få vårdnaden om barnet och en företrädare för det organ som har i uppgift att försvara barnets rättigheter. Det måste säkerställas att barnets rättigheter försvaras.

Om gäldenärens föremål enligt domstolsbeslutet överlåts till borgenären beslagtar exekutionstjänstemannen dem och överför dem till borgenären.

Endast de personer som anges i exekutionstiteln får flytta in i (eller avhysas från) bostäder i enlighet med domen. Vid behov kan polis tillkallas.

Om en dom där gäldenären åläggs att fullgöra eller upphöra med vissa handlingar som inte gäller överföring av tillgångar eller medel inte verkställs upprättar exekutionstjänstemannen en rapport om detta. Rapporten skickas därefter till distriktsdomstolen på verkställighetsorten, som i sin tur beordrar att de konsekvenser som anges i domen ska tillämpas (dvs. om svaranden inte har verkställt domen inom den fastställda tidsfristen har käranden rätt att utföra de berörda handlingarna eller vidta åtgärder för att säkerställa att handlingarna upphör på svarandens bekostnad och samtidigt driva in de nödvändiga kostnaderna från svaranden). Om konsekvenserna inte har fastställts i domen fattar domstolen beslut om ändring av villkoren för verkställighet av domen.

Om endast svaranden kan fullgöra eller upphöra med de handlingar som avses i domen och denne underlåter att följa domen kan svaranden åläggas ett vite till förmån för käranden och en ny tidsfrist för att följa domen kan fastställas. Betalning av vitet befriar inte gäldenären från skyldigheten att fullgöra eller upphöra med de handlingar som avses i domen.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Exekutionstitlar som grundar sig på domar kan lämnas in för att verkställas inom fem år från den dag då domen i fråga vann laga kraft. Tidsfristen för att lämna in exekutionstitlar för domar som är omedelbart verkställbara börjar löpa från och med den första dagen efter det att domen har meddelats. Exekutionstitlar avseende återinsättning i tjänst får lämnas in för verkställighet inom en månad från och med dagen efter det att domen har meddelats.

Beroende på beslutet i fråga, om periodiska betalningar begärs, är exekutionstitlar giltiga hela den period under vilken betalningarna ska genomföras, och tidsfristen för ansökan om verkställighet börjar löpa varje dag då en betalningsperiod löper ut.

Särskilda tidsfrister kan fastställas för verkställighet av andra tjänstemäns eller myndigheters beslut.

Om tidsfristen för att lämna in en exekutionstitel förlängs av skäl som domstolen anser är viktiga får domstolen förnya förlängningen, utom vid undantag som föreskrivs i lag.

Verkställighetsåtgärder som vidtas av en exekutionstjänsteman förblir i kraft till dess att de upphävs av exekutionstjänstemannen i fråga. Om ett överklagande inges mot lagligheten hos de åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit och domstolen anser att överklagandet är välgrundat eller delvis välgrundat, kan de vidtagna åtgärderna, eller en del av dem, upphävas av den domstol som prövar överklagandet.

Utmätning av tillgångar eller andra tillfälliga skyddsåtgärder som tillämpas av domstolen förblir i kraft till dess att de upphävs (eller ersätts av annan åtgärd), har tillämpats av domstolen eller, i händelse av överklagande, har upphävts av en högre domstol.

I och med försäljningen av tillgångarna upphör utmätningen av dessa.

Se svaret under punkt 3.2.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande av de åtgärder som har vidtagits av exekutionstjänstemän får inges inom 20 dagar från den dag då käranden fick eller borde ha fått kännedom om utförandet eller vägran att utföra åtgärden i fråga, men inte senare än 90 dagar från den dag då åtgärden i fråga utfördes. Överklagandet inges till den berörda exekutionstjänstemannen. Exekutionstjänstemannen måste behandla överklagandet inom 5 arbetsdagar. Om exekutionstjänstemannen helt eller delvis vägrar att bifalla överklagandet skickas överklagandet, tillsammans med exekutionstjänstemannens beslut, vidare till den distriktsdomstol inom vars domkrets exekutionstjänstemannens kontor är beläget.

De åtgärder som domstolen har vidtagit kan upphävas eller ändras av samma domstol eller överklagas till en högre domstol.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Se svaret under punkt 3.2.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.