Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Om gäldenären inte frivilligt följer en dom kan käranden framtvinga detta. Detta kallas utsökning.

För att en dom ska kunna verkställas måste den innehålla ett verkställighetsbeslut och i vederbörlig ordning ha överlämnats av ett exekutionsbiträde eller delgetts.

Verkställigheten av en dom skjuts upp en vecka från den dag domen meddelades och/eller genom tillgripande av rättsmedel, utom då beslutet är interimistiskt verkställbart.

Utsökning används vanligtvis för att driva in penningfordringar, men kan även användas för att verkställa utförandet av en handling.

Om en person har förpliktats att betala ett penningbelopp inriktas verkställighetsåtgärden på gäldenärens tillgångar och betraktas som utmätning.

Det finns dock andra mer specifika verkställighetsåtgärder: utmätning av gäldenären tillhöriga fordringar (saisie-arrêt), utmätning av oskördad gröda (saisie-brandon), utmätning av avkastning, utmätning av fast egendom, utmätning för hyresfordran (saisie-gagerie), utmätning för hotellägares m. fl. fordran hos gäster och resande (saisie foraine), utmätning för pantfordran samt återställande av rubbad besittning (saisie-revendication), införsel i lön, utmätning av fartyg i inlandssjöfart, utmätning av flygplan och utmätningsbeskrivning i samband med skydd av immateriella rättigheter.

De oftast använda utmätningsformerna i Luxemburg är utmätning av gäldenären tillhöriga fordringar och vanlig utmätning.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionsbiträden har exklusiv behörighet att verkställa domar som har förklarats verkställbara av en luxemburgsk domstol enligt luxemburgsk rätt eller av en domstol i en annan medlemsstat enligt EU-lagstiftningen på privaträttens område, verkställbara uppgörelser till följd av medling på privaträttens område och andra verkställbara handlingar eller exekutionstitlar.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

 • Domar som meddelats och handlingar som upprättats i Luxemburg

Dessa är verkställbara i Luxemburg utan något krav på officiellt godkännande eller godkännande i form av s.k. pareatis. Detta gäller även om de verkställs utanför domkretsen för den domstol som har meddelat domen eller utanför det territorium där handlingen upprättades.

Delgivning av handlingen eller domen till exekutionsbiträdet innebär ett godkännande av alla typer av verkställighet, med undantag av utmätning av fast egendom och frihetsberövande.

 • Utländska avgöranden som omfattas av ett fördrag eller EU-lagstiftning som kräver ett exekvaturförfarande

Domar på privaträttens område som meddelats i utlandet och som är verkställbara i det landet och som, enligt villkoren i

 • Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i dess lydelse enligt konventionerna om nya medlemsstaters tillträde till den konventionen,
 • Luganokonventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område,
 • konventionen av den 29 juli 1971 mellan Storhertigdömet Luxemburg och Republiken Österrike om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område,
 • fördraget av den 24 november 1961 mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg om domstols behörighet, om konkurs och om giltighet och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, så länge detta är i kraft,
 • eller Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet,

uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med de formkrav som anges i artiklarna 680–685 i den nya civilprocesslagen.

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och som är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med den förordningen.

Genom förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, även kallad den omarbetade Bryssel I-förordningen, upphävdes förordning (EG) nr 44/2001. Förordning (EG) nr 44/2001 ska dock fortfarande tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts, officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och rättshandlingar som har godkänts eller ingåtts före den 10 januari 2015, och som omfattas av tillämpningsområdet för den förordningen.

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och som är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med den förordningen.

Domar som meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet av den 23 november 2007 – i den mening som avses i avsnitt 2 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet – och som uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med den förordningen.

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt rådets förordning (EU) 2016/1103 (om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden) och rådets förordning (EU) 2016/1104 (om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap) uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med förordningarna (EU) 2016/1103 och (EU) 2016/1104.

 • Utländska avgöranden som omfattas av EU-lagstiftning om avskaffande av exekvatur

Den 12 december 2012 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, även kallad den omarbetade Bryssel I-förordningen. Enligt artikel 36 i den förordningen ska en dom som meddelats i en medlemsstat erkännas i övriga medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas (avskaffande av exekvatur). Denna förordning har tillämpats i alla EU-medlemsstater sedan den 10 januari 2015 i enlighet med de villkor som anges i den förordningen.

Avgöranden som meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet av den 23 november 2007 – i den mening som avses i avsnitt 2 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet – ska erkännas i Luxemburg utan att något särskilt förfarande behöver användas och utan att det ges någon möjlighet att motsätta sig erkännandet.

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 (om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur) uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, erkänns och verkställs i enlighet med den förordningen.

Domar som meddelats i en EU-medlemsstat och är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande eller förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, i dess ändrade lydelse, uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, erkänns och verkställs i enlighet med dessa förordningar.

3.2 Huvudförutsättningar

Ingen utmätning av lös eller fast egendom får genomföras utan att en exekutionstitel har utfärdats enligt luxemburgsk rätt, och exekutionstiteln måste avse en förfallen och obestridd fordran. Om den förfallna skulden inte består av ett penningbelopp ska, efter utmätning, uppskov med betalningen av skulden beviljas för alla efterföljande förfaranden till dess att en värdering har genomförts.

Domar som ålägger tredje man (eller någon annan person för dennes räkning) att lämna ifrån sig egendom, stryka en hypoteksregistrering, göra en betalning eller utföra någon annan prestation, får endast verkställas av eller mot denne tredje man – även sedan fristen för invändningar eller överklaganden har löpt ut – om kärandens advokat har intygat vilket datum domen delgavs den förpliktade parten, och om domstolens registrator har intygat frånvaron av invändning eller överklagande.

Om det av intyget framgår att invändning eller överklagande ej ingetts är konkursförvaltare, förvarare samt övriga berörda personer skyldiga att följa den domen.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

 • Egendom som får utmätas

Endast lös och fast egendom som gäldenären äger får utmätas, inte egendom som tillhör tredje man. Det är dock inte särskilt viktigt vem som förfogar över gäldenärens egendom vid tidpunkten för utmätningen. Därför är det möjligt att utmäta egendom som förvaras i tredje mans lokaler.

 • Egendom som inte får utmätas

I artikel 728 i den nya civilprocesslagen anges att följande egendom inte får utmätas, utöver de tillgångar som enligt särskild lagstiftning inte är utmätningsbara:

 • Tillgångar som enligt luxemburgsk rätt är fast egendom på grund av sitt syfte.
 • Lös egendom som exempelvis en sovplats, kläder, möbler för att förvara dem i, en tvättmaskin och bord och stolar som gör det möjligt för en familj att samlas till gemensamma måltider.

Oavsett borgenärens kapacitet får dessa tillgångar inte utmätas. Detta gäller även om det är staten som är borgenär. Undantag görs för vissa skulder som förtecknas på ett uttömmande sätt i lagstiftningen.

För att förhindra att borgenären utmäter alla tillgångar som gäldenären behöver för sin försörjning anges i den storhertigliga förordningen hur stor del av lön, pensioner och avkastning som får utmätas. I lagstiftningen anges regler för utmätning av skyddade regelbundna inkomster (lön, avkastning, pensioner). Sådana regelbundna inkomster får inte utmätas i sin helhet, utan endast upp till en viss gräns, som fastställs i enlighet med de spann som anges i den storhertigliga förordningen. Gäldenärer får därför behålla ett förbehållsbelopp.

 • Partiell uppgörelse (cantonnement)

Partiella uppgörelser syftar till att skydda utmätningsgäldenären mot följderna av att inte ha full tillgång till sina tillgångar. Det gör det möjligt för domstolen att begränsa de belopp som utmäts.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Från det ögonblick egendomen tas i mät förlorar gäldenären sin rätt att avyttra den. Utmätningen ger emellertid inte utmätningsborgenären någon företrädesrätt. Att gäldenären har förlorat sin förfoganderätt innebär att gäldenären inte får sälja, överlåta eller ta ut ett hypotekslån på den utmätta egendomen. Utmätt egendom får omedelbart avlägsnas. Gäldenären förblir ägare fram till tvångsförsäljningen utan att vara i besittning av egendomen. Rent praktiskt förändras inte situationen, däremot i rättslig mening.

Om utmätningsgäldenären vidtar åtgärder som innebär att förbudet mot att förfoga över tillgångarna överträds är dessa åtgärder inte bindande för utmätningsborgenären.

Begränsningen i rätten att förfoga över tillgångar är därmed endast relativ, i den mening att begränsningen endast gäller till förmån för utmätningsborgenären. De andra borgenärerna tvingas fortfarande godta att gäldenärens tillgångar kan fluktuera. Det är emellertid lätt för dem att ta del i den utmätning som det redan har fattats beslut om.

Förbudet mot att fritt förfoga över tillgångarna är första steget i förfarandet för att sälja tillgångarna. Egendomen placeras under domstolens kontroll. Därmed fyller vanlig utmätning framför allt en skyddsfunktion.

Vad gäller utmätning av gäldenären tillhöriga fordringar måste det specificeras att denna form av utmätning gör att all kontroll över hela den utmätta skulden försvinner, oavsett värde. Den tredje man som är föremål för utmätningen kan emellertid deponera ett tillräckligt stort belopp (partiell uppgörelse).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Exekutionstitlar som utfärdas enligt luxemburgsk rätt upphör inte att gälla efter en viss tid.

Ett godkännande från handelsdomstolens ordförande att belägga egendom med kvarstad förfaller om skyddsåtgärden inte vidtas inom den tidsfrist som anges i beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det går att invända mot eller överklaga kvarstadsbeslut som meddelats av ordföranden i en handelsdomstol.

Vid vanlig utmätning kan gäldenären åberopa verkställighetshinder (action en difficulté d'exécution) eller motsätta sig försäljningen av de utmätta tillgångarna.

Tredje man kan också motsätta sig försäljning av utmätta tillgångar och ansöka om att de ska undantas till dennes förmån.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Enligt artikel 590 i den nya civilprocesslagen kan en gäldenär blockera ett interimistiskt beslut om verkställighet som har fattats på andra än i lag föreskrivna grunder. Gäldenären kan för detta ändamål lämna in en ansökan om förbud mot interimistisk verkställighet till appellationsdomstolen. Enligt artikel 647 i handelslagen (Code de commerce) gäller ett sådant förbud endast i civilrättsliga ärenden och inte i handelsrättsliga ärenden.

I artikel 703.2 i den nya civilprocesslagen fastställs förfarandet för en partiell uppgörelse (cantonnement). Partiella uppgörelser syftar till att skydda utmätningsgäldenären mot följderna av att inte ha full tillgång till sina tillgångar. Det gör det möjligt för domstolen att begränsa de belopp som utmäts.

För att förhindra att borgenären utmäter alla tillgångar som gäldenären behöver för sin försörjning anges i den storhertigliga förordningen hur stor del av lön, pensioner och avkastning som får utmätas. I lagstiftningen anges regler för utmätning av skyddade regelbundna inkomster (lön, avkastning, pensioner). Sådana regelbundna inkomster får inte utmätas i sin helhet, utan endast upp till en viss gräns, som fastställs i enlighet med de spann som anges i den storhertigliga förordningen. Gäldenärer får därför behålla ett förbehållsbelopp.

Länkar

http://www.legilux.lu

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.