Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet innebär att få ett domstolsavgörande omsatt i praktiken.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Det beror på den ansökan som görs. En registrering av panträtt i fastighet görs t.ex. av direktören för fastighetsregistret efter att denna har mottagit en bestyrkt kopia av avgörandet tillsammans med ett intyg från den registeransvarige om att avgörandet inte har överklagats och tiden för att inge ett överklagande har löpt ut eller att avgörandet inte kan överklagas.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Enligt den allmänt tillämpliga lagstiftningen, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) (kapitel 12 i Maltas lagsamling), räknas följande som exekutionstitlar:

 • En domstolsskrivelse om fordran är säker, likvid och verkställbar och inte består av utförandet av en handling och om beloppet inte överstiger 25000 euro. Detta regleras i § 166A i lagen om organisation och civilprocess.
 • Domar och avgöranden från Maltas domstolar.
 • Avtal som mottagits av en notarius publicus i Malta, eller av någon annan statstjänsteman som är bemyndigad att motta sådana avtal, om avtalet avser en skuld som är säker, likvid och verkställbar och som inte består av utförandet av en handling.
 • Preliminär kostnadsberäkning över rättegångsavgifter och utlägg, till förmån för en advokat, en åklagare, en notarius publicus, en sakkunnig vid domstolen eller någon annan rättsexpert eller ett vittne om inte kostnadsberäkningen har bestridits med stöd av lagstiftningen.
 • Skiljedomar som registrerats hos Maltas skiljedomscentrum.
 • Växlar och skuldebrev.
 • Överenskommelser om medling som parterna i medlingen har förklarat verkställbara.
 • Beslut av tribunalen för konsumenttvister.

Det finns även en rad andra exekutionstitlar som härrör från särskild lagstiftning, t.ex. skattelagstiftningen.

3.1 Förfarandet

De handlingar som, beroende på omständigheterna, kan ligga till grund för utförandet av exekutionstitlarna är

 • beslut om utmätning av lös egendom,
 • beslut om utmätning av fast egendom,
 • beslut om utmätning av ett kommersiellt företag,
 • exekutiv auktion av lös eller fast egendom eller rättigheter knutna till lös egendom,
 • beslut om skingringsförbud hos tredje man,
 • beslut om avhysning eller vräkning från fast egendom,
 • beslut om tillfälligt frihetsberövande (warrant in factum),
 • beslut om beslagtagande av fartyg,
 • beslut om beslagtagande av flygplan,
 • beslut om tvångsförsäljning (warrant in procinctu).

Om en exekutionstitel utförs med stöd av § 166A ska den som ansöker om registrering av en domstolsskrivelse som klassificeras som en exekutionstitel till den registeransvarige vid domstolen överlämna en bestyrkt kopia på domstolsskrivelsen, inklusive bevis på delgivning, och en kopia på eventuella svar.

När det gäller andra exekutionstitlar varierar förfarandet beroende på deras karaktär. Se § 252 och följande paragrafer i lagen om organisation och civilprocess.

3.2 Huvudförutsättningar

Förutsättningarna varierar beroende på exekutionstitlarnas karaktär. Se § 252 och följande paragrafer i lagen om organisation och civilprocess.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Lös egendom kan bli föremål för verkställighet, däribland

 • aktier och andelar i kommersiella bolag,
 • tillstånd utfärdade av en behörig myndighet i enlighet med bestämmelser som fastställts av justitieministern,
 • försäkringsbrev,
 • kreditsäkerheter och immateriella och industriella äganderättigheter.

Följande tillgångar får dock inte bli föremål för verkställighet:

 • Kläder, sängkläder och sådan utrustning och möbler som anses nödvändiga för att gäldenären och dennes familj ska ha drägliga levnadsvillkor.
 • Personliga dokument och böcker som har anknytning till det yrke som utövas av gäldenären, hans fru eller hans barn.
 • Notarius publicus register och protokoll.
 • Verktyg och redskap som behövs för gäldenärens, hans frus eller hans barns undervisning i eller utövande av vetenskap eller humaniora.
 • Djur och verktyg som behövs för att bedriva jordbruk och frukt som inte plockats eller tagits upp ur marken.
 • Flygplan som exklusivt disponeras av staten för att tillhandahålla offentliga tjänster, inklusive posttjänster, med undantag av kommersiella tjänster.
 • Fartyg som chartrats av den maltesiska regeringen.
 • Liturgiska kläder eller kärl som används i en helgad kyrka eller föremål som tillhör en präst, en religiös orden eller dess medlemmar.
 • Vapen, ammunition, utrustning, instrument eller kläder som tillhör en medlem av Maltas polis- eller militärstyrka och som denne använder i tjänsten.

Fast egendom, kommersiella bolag, fartyg och flygplan kan utmätas.

Det är inte möjligt att ta följande tillgångar i anspråk genom införsel:

 • Lön (inklusive bonus, bidrag, övertid och andra löneförmåner).
 • Socialförsäkringsförmåner, pension, bidrag eller hjälp som anges i socialförsäkringslagen (Social Security Act) eller andra bidrag från regeringen till en pensionär.
 • Välgörenhetsbidrag eller donationer från regeringen.
 • Testamentarisk gåva som uttryckligen ska gå till underhåll, om gäldenären inte har några andra medel för sin försörjning och själva skulden inte avser underhåll.
 • Belopp som ska betalas i underhåll, oavsett om de beviljats av en domare på ämbetets vägnar (ex officio), eller genom en offentlig handling om själva skulden inte avser underhåll.
 • Pengar som har gjorts tillgängliga för gäldenären genom ett lån för att bygga, uppföra och underhålla hus som är avsedda att fungera som gäldenärens huvudsakliga bostad.
 • Övertrasseringsmöjligheter, med undantag av kreditkort utställda på företag som gäldenären driver.
 • Bankgarantier och remburser.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Effekterna är att exekutionstitlar verkställs, och därigenom erhåller en person den egendom som han eller hon enligt lag har rätt till.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Det beror på det enskilda fallet, men i regel är beslut om säkerhets- och verkställighetsåtgärder giltiga lika länge som den exekutionstitel som låg till grund för deras utfärdande är verkställbar. Ett skingringsförbud hos tredje man kan inte förlängas och gäller tills det upphävs av ett domstolsavgörande.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

En person mot vilken ett beslut om säkerhets- eller verkställighetsåtgärder riktas eller någon annan berörd person får vända sig till den domstol som utfärdade beslutet och begära att beslutet ska upphävas, antingen helt eller delvis. Ansökan ska meddelas motparten, som inom tio dagar ska överlämna ett svar med sina ståndpunkter. Domstolen ska avgöra ansökan efter att ha hört parterna. Ett överklagande av nämnda avgörande kan inges inom sex dagar från den dag avgörandet avkunnades vid offentligt sammanträde.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Domar som meddelas av överrätter kan bli verkställbara igen efter tio (10) år från och med den dag domen eller avgörandet kunde ha verkställts. Domar från underrätter eller domstolen för småmål kan bli verkställbara igen efter fem år. Exekutionstitlar i form av ett avtal vid en säkrad, likvid och verkställbar skuld, åtgärder enligt § 166A i kap. 12 i Maltas lagsamling, och växlar och skuldebrev kan bli verkställbara igen efter tre år. De blir verkställbara igen genom en ansökan till behörig domstol. Sökanden ska även efter att ha avlagt ed bekräfta den typ av skuld eller fordran för vilken verkställighet söks och att skulden eller delar av den fortfarande är utestående. Utöver detta gäller i dessa fall en preskriptionsfrist på trettio (30) år. Denna frist kan dock avbrytas genom ovannämnda ansökan.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 14/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.