På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är den rättsliga åtgärd som används för att tvinga en person att följa ett domstolsavgörande.

Nordirland har sitt eget system för verkställighet av domar. I de andra common law-systemen verkställs domar genom separata domstolsbeslut. I Nordirland verkställs däremot domar som avser indrivning av pengar, varor och egendom av en central förvaltningsmyndighet, Enforcement of Judgments Office (nedan kallad exekutionsmyndigheten), som har både förvaltnings- och rättskipningsuppgifter.

Exekutionsmyndigheten inrättades 1971 och sedan 1979 är det Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) som ansvarar för verksamheten. Myndighetens befogenheter och verksamhet regleras i Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 (nedan kallad 1981 års förordning) och Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (SR 1981/147).

Följande verkställighetsmetoder kan användas:

Avbetalningsföreläggande (Instalments Order) – Denna metod innebär att det i domen fastställda beloppet ska betalas i avbetalningar. Förutsättningen är att exekutionsmyndigheten konstaterar att gäldenären har eller kommer att ha medel att betala hela beloppet eller delar av beloppet inom rimlig tid.

Utmätning av lön (Attachment of Earnings Order) – Denna verkställighetsåtgärd riktar sig till gäldenärens arbetsgivare. Denne ska regelbundet dra en del gäldenärens lön och betala denna till exekutionsmyndigheten i stället. Utmätning av lön skiljer sig från de flesta andra verkställighetsåtgärder genom att exekutionsmyndigheten inte kan besluta om den utan en ansökan från borgenären.  Exekutionsmyndigheten kan även avbryta utmätningen om den konstaterar att gäldenären frivilligt kommer att genomföra betalningarna till myndigheten.

Utmätning (Order of Seizure) – Denna verkställighetsåtgärd innebär att exekutionsmyndigheten beslagtar och säljer en del av gäldenärens tillgångar. Exekutionsmyndigheten övertar vård och besittning av tillgångarna och de öronmärks för den borgenär som har ansökt om utmätning.

Tvångssäkerhet i fast egendom (Order Charging Land) – Denna verkställighetsåtgärd används oftast för stora skulder och som regel tillsammans med andra former av verkställighet. Beslutet om tvångssäkerhet innebär i sig ingen indrivning av skulden. Borgenären måste ta hand om försäljningen av den fasta egendomen genom att inge en ansökan om verkställighet till domstolen. Enligt 1981 års förordning kan även annan egendom bli föremål för tvångssäkerhet.

Tredjemansbetalning till särskild förvaltare (Order Appointing Receiver och Order Under the Crown Proceedings Act) – Denna verkställighetsåtgärd innebär att pengar som en tredje man är skyldig gäldenären regelbundet överförs till en särskild förvaltare som använder pengarna till att betala av gäldenärens skuld. Exempel på inkomster som är lämpliga att ta i anspråk på detta sätt är hyra, arrende och avkastning från fast egendom, avkastningsränta enligt testamente eller pengar som någon enligt avtal är skyldig en egenföretagare eller betalningar till följd av ett civilrättsligt anspråk gentemot en annan person eller ett företag.

Utmätning av medel hos tredje man (Attachment of Debts Order eller Garnishee Order) – Denna verkställighetsåtgärd innebär att en person som i sin tur är skyldig gäldenären pengar (dvs. gäldenärens gäldenär, eller garnishee) betalar pengarna direkt till eller till förmån för borgenären. Det ger borgenären en viss säkerhet och utmätningen kan avse både skulder som förfallit till betalning och framtida skulder.

Återställande av egendom till rätt ägare (Orders for Delivery of Possession of Land) – En dom om rätten till fast egendom verkställs genom att exekutionsmyndigheten avhyser (vräker) den person som innehar egendomen utan rätt, oavsett om denne var svarande i målet eller inte.

Återtagande av lös egendom (Order for Delivery of Goods) – En dom om återtagande av lös egendom verkställs genom att egendomen beslagtas av exekutionsmyndigheten och överlämnas till borgenären.  Detta ska inte förväxlas med utmätning eftersom egendomen inte säljs.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House

23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Varje person som har en dom som ska verkställas kan mot avgift ansöka hos exekutionsmyndigheten om verkställighet. Före ansökan måste ett meddelande om att borgenären har för avsikt att ansöka om verkställighet skickas till gäldenären. Om gäldenären inte fullgör sin betalningsskyldighet enligt domen inom tio dagar efter meddelandet kan borgenären gå vidare med verkställigheten. En preliminär ansökan kan göras i ärenden där den totala skulden överstiger 3 000 pund. Detta gör det möjligt för borgenären att få egendomen belagd med kvarstad och rätt till en redogörelse för gäldenärens tillgångar så att borgenären kan fatta beslut om huruvida det är meningsfullt att gå vidare med verkställigheten eller inte.

Så snart exekutionsmyndigheten har mottagit en ansökan utfärdar den ett kvarstadsbeslut som innebär att viss angiven egendom (med några få undantag, t.ex. möbler och husgeråd) förklaras vara i myndighetens vård och besittning och inte får avyttras. Beslutet delges gäldenären personligen. Kvarstadsbeslutet upphör inte att gälla förrän det i domen angivna beloppet har betalats, eller ansökan om verkställighet återkallas.

Nästa steg i verkställigheten är att gäldenären måste lämna upplysningar om sina tillgångar. Detta är av avgörande betydelse för verkställigheten. En gäldenär är skyldig att lämna de upplysningar om sina tillgångar som exekutionstjänstemannen begär. Gäldenären förhörs i hemmet eller kallas till förhör hos myndigheten.

Exekutionstjänstemannen överlämnar en rapport till sina överordnade (exekutionsdomaren, Master – se nedan – eller chefsexekutionstjänstemannen, Chief Enforcement Officer), som fattar ett preliminärt beslut om verkställighetsansökan. Endast exekutionsdomaren får fatta beslut om utmätning av lös egendom och medel hos tredje man samt om tredje mans betalning till en förvaltare. Myndigheten bedömer gäldenärens ekonomiska och andra relevanta omständigheter och fattar beslut om det bästa sättet att verkställa domen, eller huruvida domen överhuvudtaget kan verkställas. Beslutet delges parterna, som kan lämna synpunkter. Om parterna inte invänder mot beslutet fastställs det, i annat fall sätts ärendet upp för förhandling inför exekutionsdomaren.

Exekutionstjänstemännens ställning, uppgifter och befogenheter

Exekutionsmyndigheten leds av en hög tjänsteman som har ställning som exekutionsdomare (Master). Myndighetens personal består av en chefsexekutionstjänsteman och exekutionstjänstemän med ansvar för ett särskilt område, samt exekutionstjänstemän som arbetar i ett särskilt distrikt i Nordirland.

Exekutionsmyndighetens befogenheter anges i 1981 års förordning. Av särskild betydelse är befogenheten att besluta om de olika verkställighetsåtgärder som beskrivits ovan. Myndigheten har också ytterligare befogenheter för att underlätta verkställighet. Dit hör att besluta om kvarstad, att kalla och förhöra vittnen, att förhöra gäldenärer om vilka medel de har tillgång till, inklusive förhör av tredje man (som kan ha upplysningar om en gäldenärs medel och tillgångar), och att ta emot pengar som har drivits in i samband med verkställighet av dom.

Exekutionsmyndigheten får också avslå en ansökan om verkställighet. Grunderna för avslag anges inte i 1981 års förordning, men som regel är det fråga om att sökanden inte har rätt att få domen verkställd. Om en dom inte kan verkställas inom rimlig tid kan exekutionsmyndigheten utfärda ett intyg om att domen inte är verkställbar. Myndigheten har också omfattande befogenheter att stoppa verkställigheten, antingen helt eller på vissa villkor.

Användning av advokater eller andra jurister

Vid förhandlingar inför exekutionsdomaren får parterna och varje person som berörs av verkställigheten närvara personligen eller via ett ombud eller en advokat (solicitor).

Verkställighetsavgifter

Verkställighetssystemet i Nordirland finansieras med avgifter som betalas av användarna. Avgifterna finns angivna i del 1 i Schedule to the Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996 (i dess ändrade lydelse) (SR 1996/101). De varierar beroende på det belopp som domen gäller. Aktuell information om avgifterna finns också på Nordirlands domstolsverks webbplats.

3.2 Huvudförutsättningar

Vilka typer av domar som kan verkställas av exekutionsmyndigheten framgår av 1981 års förordning. Dit hör följande:

 • Betalningsdomar, inklusive domar från alla domstolsinstanser i Nordirland, domar som meddelats utanför Nordirland och registrerats i Nordirland och vissa EU-rättsliga domar som meddelats rörande skulder eller skadestånd samt vissa domar från special- och skiljedomstolar.
 • Domar som gäller rätt till fast egendom, främst inteckningshavares rätt att låta utmäta fast egendom. Det kan emellertid även röra sig om privata eller offentliga hyresvärdar.
 • Domar som gäller rätt till lös egendom.
 • Domar som förelägger en person att betala pengar till domstolen eller att vidta en åtgärd inom viss tid samt domar mot företag.
 • I följande fall har exekutionsmyndigheten begränsad befogenhet att verkställa domar:
 • Om en dom bara kan verkställas med tillstånd från domstol måste myndigheten först få ett sådant tillstånd.
 • Om verkställighet har avbrutits eller uppskjutits kan en ansökan om verkställighet inte beviljas förrän beslutet om avbrott eller uppskov har upphävts.
 • Om mer än sex år har gått sedan domen blev verkställbar kan den inte verkställas. Efter denna period måste en ansökan om tillstånd att verkställa domen inges till exekutionsdomaren.
 • En dom mot en person under annat namn eller annan beteckning än dennes egen kräver domstols tillstånd för verkställighet.

Vilken verkställighetsmetod som ska användas bestäms av exekutionsmyndigheten. En borgenär kan inte bestämma att domen ska verkställas på ett visst sätt.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Lön och annan ersättning kan utmätas. Det belopp som dras av beräknas med hänsyn till ett ”normalavdrag” och ett skyddsbelopp. Normalavdraget är det avdrag som exekutionsmyndigheten anser är skäligt för att fullgöra gäldenärens betalningsansvar enligt domen. Skyddsbeloppet är ett belopp som exekutionsmyndigheten anser inte bör överskridas med hänsyn till gäldenärens resurser och behov.

Fyra olika kategorier egendom kan utmätas:

 • Lös egendom i vilken gäldenären har ett intresse som kan omsättas i pengar.
 • Gäldenärens kontanter, växlar, obligationer, skuldebrev och andra säkerheter för pengar.
 • Livförsäkring till vilken gäldenären är ensam förmånstagare.
 • Lös egendom som tillhör gäldenärens make, om domen avser skulder för föremål som har skaffats eller tjänster som har utförts för gäldenärens och dennes familjs bruk eller räkning. Detsamma gäller om domen avser hyra eller andra kostnader för familjens bostad.

Till egendom som inte kan utmätas (s.k. beneficieegendom) hör kläder, möbler, sänglinne och andra nödvändiga husgeråd, verktyg och andra arbetsredskap som behövs för gäldenärens yrkesverksamhet upp till ett värde av 200 pund, egendom som gäldenären innehar för någon annans räkning och egendom som innehas av en förvaltare som utsetts av domstol.

Tvångssäkerhet kan beviljas i fast egendom och rättigheter avseende fast egendom. Med rättigheter avseende fast egendom avses alla typer av rättsligt skyddade intressen i fast egendom, bland annat servitut, äganderätt, nyttjanderätt och panträtt. Beslut om tvångssäkerhet kan även användas för andra typer av egendom, särskilt medel och ekonomiska intressen i statliga myndigheter och offentliga företag, obligationer, medel som förvaltas av domstol och andelar i privata bolag.

Utmätning kan ske av pengar som en kund eller klient till gäldenären är skyldig för utförda tjänster och också av pengar som gäldenären har på bank- eller bosparkonto.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Exekutionsmyndighetens beslut har samma verkningar som ett beslut från High Court. Om ett beslut om verkställighet inte följs kan flera olika påföljder tillgripas:

 • Fängelse i upp till sex veckor vid vägran att göra avbetalningar enligt ett avbetalningsföreläggande eller annan betalningsvägran (artikel 107 i 1981 års förordning).
 • Möjlighet att ge en person tillträde till fast egendom som tillhör den mot vilken domen meddelades, att uppbära och beslagta hyra, arrende och annan avkastning från egendomen och att beslagta annan egendom och behålla den tills beslutet följs.

Vägran att följa exekutionsmyndighetens beslut kan hänvisas till High Court, som får behandla detta som domstolstrots.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

En betalningsdom är verkställd när det belopp som anges i domen har betalats. Det innebär att alla andra beslut om domens verkställighet upphör att gälla. När en dom om att egendom ska återställas till den rätte ägaren har verkställts, kan ytterligare verkställighetsåtgärder bara vidtas för att kräva in kostnaderna för detta.

Både en borgenär och en gäldenär kan ansöka till exekutionsmyndigheten om att ett verkställighetsbeslut ska upphävas, ogiltigförklaras eller ändras. Förhandling kan hållas i sådana fall.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Chefsexekutionstjänstemannens beslut kan överklagas till myndighetens högste chef, exekutionsdomaren (Master).

Exekutionsmyndighetens beslut kan överklagas till High Court om förutsättningarna i artikel 140 i 1981 års förordning är uppfyllda. Överklagandet kan gälla både sak- och rättsfrågor. Överklagande kan i andra fall göras till appellationsdomstolen (Court of Appeal), men bara i rättsfrågor. I artikel 140 nämns bara en enda verkställighetsåtgärd för betalningsdomar, nämligen utmätning av lön. Det finns ingen generell rätt att överklaga ett avslag på en begäran om att en viss typ av verkställighetsåtgärd ska användas.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Ett antal begränsningar för verkställighet anges i artikel 17 i 1981 års förordning och även i regel 5 i Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981.  Begränsningarna avser ett flertal olika scenarion där verkställighet söks.  Syftet med begränsningarna är att skydda gäldenären från olika situationer, bland annat (men inte begränsade till) följande:

a) Om domstolens tillstånd måste inhämtas innan verkställigheten inleds.

b) Om domstolen har avbrutit eller skjutit upp verkställigheten av domen och detta utgör hinder för att inge en ansökan om verkställighet till exekutionsmyndigheten.

c) Om ansökan om verkställighet inges mer än sex år från det att domen blev verkställbar.  I så fall ska borgenären inhämta myndighetens tillstånd att verkställa domen innan en ansökan inges. Exekutionsdomaren fattar beslut i frågan.

d) En ansökan om verkställighet godtas inte om det har gått mer än 12 år sedan domen blev verkställbar.

e) Om fler än en ansökan inges om verkställighet av samma dom.  Om fler än en ansökan inges ska borgenären inhämta chefsexekutionstjänstemannens tillstånd innan ytterligare ansökningar inges om verkställighet av samma dom.

f) Om borgenären har överlåtit en fordran till en tredje man efter att domen har meddelats.

g) Om domstolen har infört ett villkor i domen som inte har uppfyllts och detta utgör hinder för att inge en ansökan om verkställighet till exekutionsmyndigheten.

h) Om en ansökan om verkställighet godkänns samtidigt som det har meddelats ett beslut om att avbryta verkställigheten enligt regel 103.  Exekutionsdomarens tillstånd måste inhämtas innan en ansökan om verkställighet inges.

i) Om en ansökan om verkställighet godkänns samtidigt som det har meddelats ett beslut om att avbryta verkställigheten på grund av insolvens enligt artikel 14.1.

Om exekutionsmyndigheten har intygat att en dom är verkställbar (artiklarna 19–21 i 1981 års förordning) kan intyget upphävas (på begäran av borgenären). Denna möjlighet gäller dock bara i 12 år från det att intyget om verkställbarhet utfärdades.

I artikel 16 i Limitations (Northern Ireland) Order 1989 anges att verkställighet av domar (och indrivning av ränta) inte ska inledas om det har gått sex år sedan domen blev verkställbar.  Exekutionsdomaren vid exekutionsmyndigheten tar hänsyn till detta vid handläggningen av en ansökan om verkställighet som är mer än sex år gammal (se punkt d ovan).

Länkar

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nordirlands domstolsverk)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 25/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.