Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet i civilrättsliga ärenden, inklusive i handelsärenden, regleras i den polska civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego) av den 17 november 1964 (Polens författningssamling 2021, nr 1805).

Verkställighet (utsökning) innebär att en behörig myndighet med stöd av en exekutionstitel använder i lagen föreskrivna tvångsmedel för att framtvinga betalning av en skuld till en borgenär. Ett verkställighetsförfarande inleds när en ansökan om verkställighet inges.

En exekutionstitel ligger till grund för verkställigheten. Exekutionstiteln är i regel ett verkställighetsbeslut försett med en verkställbarhetsförklaring (artikel 776 i civilprocesslagen). En verkställbarhetsförklaring krävs inte för vissa domstolsavgöranden som meddelas på medlemsstatsnivå eller för de förlikningar eller officiella handlingar som avses i artikel 1153.4 i civilprocesslagen. Om dessa domar, förlikningar och officiella handlingar uppfyller ovannämnda villkor utgör de en exekutionstitel som borgenärer kan använda sig av för att rikta en direkt ansökan till verkställighetsorganet.

Två typer av myndigheter deltar i verkställighetsförfaranden:

 • Domstolsorgan som handlägger ansökningar om verkställbarhetsförklaring avseende exekutionstitlar (domstolsordförande, distriktsdomstol (sąd rejonowy), regiondomstol (sąd okręgowy) och appellationsdomstol).
 • Verkställighetsorgan som deltar i själva verkställighetsförfarandet (distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän) (artikel 758 i civilprocesslagen).

Parterna i förfarandet för att erhålla verkställbarhetsförklaringen och i själva verkställighetsförfarandet är gäldenären och borgenären.

I polsk lag skiljer man mellan följande verkställighetsförfaranden:

Verkställighet av penningfordringar avseende

 • rörliga tillgångar
 • ersättning för arbete
 • banktillgodohavanden
 • andra fordringar
 • andra äganderätter
 • fastigheter
 • fartyg

Verkställighet av icke penningfordringar avseende

 • tvångsförvaltning
 • försäljning av ett företag eller en gård
 • utbetalning av underhåll. Domstolen förser på eget initiativ (ex officio) exekutionstiteln med en verkställbarhetsförklaring. I så fall delges borgenären exekutionstiteln ex officio. Om underhåll har förordnats kan den domstol i första instans som prövade målet på eget initiativ begära att ett verkställighetsförfarande ska inledas. Begäran inges till behörigt verkställighetsorgan. En exekutionstjänsteman gör på eget initiativ en undersökning för att fastställa gäldenärens inkomster, tillgångar och hemvist. Vid en resultatlös undersökning vidtar polisen, på begäran av exekutionstjänstemannen, lämpliga åtgärder för att fastställa gäldenärens hemvist och arbetsplats. Undersökningen ska genomföras minst var sjätte månad. Om det av undersökningen inte går att fastställa gäldenärens inkomster eller tillgångar begär exekutionstjänstemannen att domstolen ska beordra gäldenären att lämna ut uppgifter om sina tillgångar. Om gäldenären är mer än sex månader sen med betalningen begär exekutionstjänstemannen på eget initiativ att det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) ska föra upp gäldenären på förteckningen över gäldenärer på obestånd (insolventa gäldenärer). Underlåtenhet att utföra verkställighetsåtgärden utgör inte skäl för att avbryta förfarandet.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enligt artikel 758 i civilprocesslagen har distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän som handlar för deras räkning befogenhet att handlägga verkställighetsärenden.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Enligt artikel 803 i civilprocesslagen tjänar en exekutionstitel, om inte annat föreskrivs, som grund för verkställighet av hela fordran avseende alla gäldenärens olika typer av tillgångar. Den verkställande myndigheten har inte rätt att undersöka huruvida den exekutionstitel som omfattas av denna skyldighet är giltig och kan tillämpas.

I regel förs en verkställbarhetsförklaring in i exekutionstiteln.

Enligt artikel 777 i civilprocesslagen betraktas följande som exekutionstitlar:

 1. En lagakraftvunnen dom, eller dom som inte vunnit laga kraft men som ska verkställas omedelbart, och förlikningar i domstol.
 2. Ett lagakraftvunnet beslut, eller beslut som inte vunnit laga kraft men som ska verkställas omedelbart, som meddelats av en domstolsnotarie (referendarz sądowy).
 3. Andra domar, förlikningar och rättsinstrument, som enligt lag ska verkställas genom verkställighet på rättslig väg.
 4. En notariehandling i vilken en gäldenär frivilligt rättar sig efter en verkställighetsåtgärd som ålägger honom eller henne att betala ett penningbelopp, eller överlämna vissa typer av föremål i den mängd som anges i handlingen, under förutsättning att det i notariehandlingen fastställs en frist för när denna förpliktelse ska ha fullgjorts eller vad som krävs för att verkställighet ska ha skett.
 5. En notariehandling i vilken en gäldenär frivilligt rättar sig efter en verkställighetsåtgärd som ålägger honom eller henne att betala det belopp som anges i handlingen eller fastställts genom en indexeringsklausul, och där det i notariehandlingen anges vad krävs för att denna förpliktelse ska anses ha fullgjorts och den frist inom vilken borgenären måste ansöka om att en verkställbarhetsförklaring ska föras in notariehandlingen.
 6. Den notariehandling som nämns i punkterna 4 och 5, i vilken den person som inte är en personlig gäldenär och vars egendom, fordran eller rätt säkerställs genom inteckning eller pantsättning, frivilligt har rättat sig efter verkställighetsåtgärden mot den intecknade eller pantsatta egendomen för att fullgöra den säkrade borgenärens penningfordran.

En gäldenärs förklaring om att denne frivilligt godtar verkställigheten kan även göras i en separat notariehandling.

Enbart lagakraftvunna domstolsavgöranden försedda med en verkställbarhetsförklaring eller omedelbart verkställbara avgöranden (efter att en myndighet på eget initiativ eller på ansökan från endera parten i förfarandet har beslutat om omedelbar verkställbarhet) kan utgöra exekutionstitlar. En notariehandling anses motsvara en exekutionstitel om den uppfyller villkoren i civilprocesslagen och bestämmelserna om notarieverksamhet.

Andra exekutionstitlar är utdrag ur förteckningen över fordringar i konkursmål, lagakraftvunnen förlikning med bank, beslut om fördelning av belopp erhållet genom utmätning och försäljning av fast egendom, exekutionstitel grundad på banklagen (dock först efter det att en domstol har försett den med en verkställbarhetsförklaring), domar som meddelats av utländska domstolar och förlikningar som ingåtts inför dessa, efter det att en polsk domstol har förklarat dem verkställbara. Domar som meddelats av utländska domstolar i civilrättsliga ärenden som är verkställbara genom verkställighet på rättslig väg betraktas som exekutionstitlar efter det att en polsk domstol har förklarat dem verkställbara. En verkställbarhetsförklaring avges om den berörda domen är verkställbar i ursprungslandet och det inte finns några hinder av den typ som anges i artikel 1146.1 och 1146.2.

3.1 Förfarandet

Exekutionstiteln ligger till grund för att inleda ett verkställighetsförfarande. Den domstol i första instans som prövar målet för in verkställbarhetsförklaringen i de exekutionstitlar som utfärdas av en domstol (artikel 781.1 i civilprocesslagen).

Ansökningar om införandet av en verkställbarhetsförklaring prövas av domstolen så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter det att de ingetts till behörigt organ (artikel 781.1 i civilprocesslagen). En verkställbarhetsförklaring förs på eget initiativ in i exekutionstitlar som utfärdats i förfaranden som har inletts, eller kunde ha inletts, på eget initiativ. Vid ett betalningsföreläggande som utfärdats efter en elektronisk stämningsansökan för domstolen på eget initiativ in en verkställbarhetsförklaring omedelbart efter det att föreläggandet vunnit laga kraft (artikel 782 i civilprocesslagen).

Huvudregeln är att verkställighetsåtgärder kan vidtas på begäran. I förfaranden som kan inledas på eget initiativ kan verkställighetsförfarandet inledas på eget initiativ efter en begäran av den domstol i första instans som prövar målet till den behöriga domstolen eller till en exekutionstjänsteman (artikel 796.1 i civilprocesslagen).

En begäran om att inleda ett verkställighetsförfarande kan inges av borgenären till behörig domstol eller till en exekutionstjänsteman som är knuten till den domstolen. En sådan begäran kan även göras av andra behöriga myndigheter (en domstol eller den allmänna åklagarmyndigheten i ärenden som rör verkställighet av böter, ekonomiska påföljder, domstolsavgifter och rättegångskostnader som ska betalas till staten).

Huvudregeln är att en begäran om att inleda ett verkställighetsförfarande ska göras skriftligen. En exekutionstitel ska bifogas begäran.

Bestämmelser om indrivning av avgifter och avgifternas storlek regleras i lagen om exekutionstjänstemän och verkställighet (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) av den 29 augusti 1997 (Polens författningssamling nr 133, punkt 882, i ändrad lydelse). Enligt artikel 43 i den lagen tar exekutionstjänstemannen ut ett en avgift för att verkställa domstolsbeslutet och andra handlingar som anges i lagen.

Följande avgifter tas ut:

 1. För att verkställa ett föreläggande om betalning av en penningfordran eller ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel är avgiften två procent av värdet på fordran, dock minst tre procent av den genomsnittliga månadslönen och högst fem gånger detta belopp. Avgiften betalas av borgenären i samband med ansökan om verkställighet av ett betalningsföreläggande eller ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel. Om avgiften inte betalas när ansökan inges anmodar exekutionstjänstemannen borgenären att görs så inom sju dagar. Exekutionstjänstemannen avvaktar med verkställigheten av betalningsföreläggandet eller det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel till dess att avgiften har erlagts.
 2. I ärenden som rör verkställighet av penningfordringar tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift av gäldenären som motsvarar 15 procent av den verkställda fordran, dock minst en tiondel och högst trettio gånger den genomsnittliga månadslönen. Om fordran verkställs med hjälp av banktillgodohavanden, lön, socialförsäkringsförmåner eller betalningar enligt de bestämmelser som reglerar arbetsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadens institutioner, arbetslöshetsersättning, prestationsbaserad lön, stipendier eller utbildningsbidrag, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift motsvarande åtta procent av värdet på den verkställda fordran, dock minst en tjugondel och högst tio gånger den genomsnittliga månadslönen.
 3. I ärenden som rör verkställighet av penningfordringar till följd av att ett verkställighetsförfarande avbrutits, på begäran av borgenären eller med stöd av artikel 824.1.4 i civilprocesslagen, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift av gäldenären motsvarande fem procent av värdet på den utestående fordran, dock minst en tiondel av den genomsnittliga månadslönen och högst tio gånger detta belopp. Om genomförandet av verkställighetsförfarandet har avbrutits på grund av en begäran från borgenären innan gäldenären underrättades om verkställighetsförfarandet, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift motsvarande en tiondel av den genomsnittliga månadslönen.
 4. För verkställighet av annan fordran än penningfordran och beslut om föreläggande avseende annan fordran än penningfordran måste borgenären betala en preliminär avgift på 10 procent av den genomsnittliga månadslönen. Den slutliga avgiften motsvarar 20 procent av den genomsnittliga månadslönen och ska betalas för erhållandet av äganderätt till en fastighet och avlägsnandet av rörliga tillgångar från denna (kommersiella företag och industriföretag är skyldiga att betala en avgift för varje rum som utgör företagets lokaler), utnämning av en förvaltare för fastigheten eller affärsverksamheten och en tillsynsman för att se till fastigheten, avlägsnandet av varor eller personer från lokalerna, mot betalning av en separat avgift för varje rum, beslag av varor.

3.2 Huvudförutsättningar

En verkställighetsåtgärd vidtas efter en ansökan från borgenären. Till denna ska en verkställbarhetsförklaring bifogas. Ansökan ska innehålla namnet på gäldenären och en beskrivning av hur verkställigheten ska gå till, dvs. ange de aktuella äganderätterna. Vid verkställighet av fordringar som rör fast egendom måste även uppgifter ur fastighetsregistret anges. Vid verkställighet som rör rörliga tillgångar behövs inte någon detaljerad beskrivning av varje rörlig tillgång, eftersom verkställigheten gäller alla gäldenärens rörliga tillgångar.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Alla föremål och all utrustning som utgör en del av gäldenärens tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. Det kan t.ex. röra sig om lös egendom, fast egendom, ersättning för arbete, banktillgodohavanden, en del av en fastighet, fartyg och gäldenärens övriga fordringar och äganderätter.

Artiklarna 829–831 i civilprocesslagen innehåller vissa begränsningar av vilka typer av föremål eller utrustning som inte kan bli föremål för verkställighet. Enligt dessa bestämmelser får följande föremål eller utrustning inte utmätas: Personliga föremål och hushållsutrustning, sängkläder, underkläder och de vardagskläder som gäldenären och hans familj rimligen kan anses behöva under en månad, samt sådana kläder som gäldenären kan behöva i sin yrkesutövning. En månads förbrukning av mat och bränsle för gäldenären och hans familj. Verktyg och andra redskap som är nödvändiga för eget förvärvsarbete och råvaror för en veckas produktion, med undantag av motorfordon.

Utöver civilprocesslagen finns det även andra nationella bestämmelser som definierar vilka typer av fordringar som är undantagna från utmätning och omfattningen av sådana undantagsbestämmelser (i arbetsmarknadslagen (Kodeks pracy) definieras t.ex. i vilken utsträckning ersättning för arbete kan utmätas).

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Om inte annat föreskrivs ligger exekutionstiteln till grund för verkställigheten av hela fordran avseende gäldenärens tillgångar.

Gäldenärer har rätt att förvalta sina tillgångar om inte domstolen beslutar att de ska fråntas denna rätt.

När ett verkställighetsförfarande avseende lös egendom har inletts utmäter exekutionstjänstemannen egendomen och upprättar en förteckning över den utmätta egendomen. Effekten av utmätningen är att förvaltningen av den utmätta fastigheten inte påverkar det fortsatta förfarandet, och ett verkställighetsförfarande avseende den utmätta fastigheten kan även inledas mot köparen. Om det finns starka skäl får emellertid exekutionstjänstemannen när som helst under förfarandet överlåta kontrollen över de utmätta rörliga tillgångarna på en annan person, som även kan vara borgenären.

Om en verkställighetsåtgärd inleds avseende fast egendom anmodar exekutionstjänstemannen först gäldenären att betala skulden inom två veckor, och om så inte sker upprättar exekutionstjänstemannen en beskrivning och värdering av egendomen. Förvaltning av fastigheten efter utmätning påverkar inte det fortsatta förfarandet. Köparen kan delta i förfarandet som gäldenär.

Om gäldenären är skyldig att avstå från att vidta en viss åtgärd eller inte får lägga sig i åtgärder som borgenären vidtagit bötfäller domstolen, på begäran av borgenären, gäldenären om denne underlåter att iaktta denna skyldighet. Gäldenärer som underlåter att betala böterna riskerar fängelsestraff.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Civilprocesslagen föreskriver ingen tidsgräns för att inge ansökningar om verkställighet. Enligt polsk lag förfaller alla fordringar som har fastställts i en lagakraftvunnen dom från en domstol eller ett annat organ som utsetts att pröva sådana mål, eller i en skiljedom, eller fordringar som har fastställts genom en förlikning i domstol eller skiljedomstol, eller en förlikning som gjorts inför en medlare och godkänts av domstolen, efter tio år. Detta gäller även om preskriptionstiden för sådana fordringar är kortare (artikel 125.1 i civillagen (Kodeks cywilny)). Om den fordran som godkänns omfattar periodiska förpliktelser kommer alla framtida fordringar med avseende på periodiska förpliktelser att omfattas av en preskriptionstid på tre år.

Ansökningar om verkställighet prövas av behörigt organ för att fastställa om de uppfyller de formella kraven och kriterierna för att kunna prövas i sak. Underlåtenhet att följa särskilda krav kan resultera i att ansökan avslås eller att verkställighetsförfarandet inte kan genomföras.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

De parter som deltar i förfarandet kan överklaga domstolens beslut att föra in en verkställbarhetsförklaring i ett domstolsavgörande.

Följande rättsmedel kan tillgripas i verkställighetsförfaranden:

 • En invändning mot en åtgärd som exekutionstjänstemannen vidtagit. (Invändningen ska inges till distriktsdomstolen och gäller även handlingar som exekutionstjänstemannen underlåtit att utföra. Invändningen kan inges av en part i förfarandet eller den person vars rättigheter har kränkts eller äventyrats av att exekutionstjänstemannen har utfört eller underlåtit att utföra en sådan handling. En sådan invändning måste inges senast en vecka efter den dag handlingen utfördes eller parten eller personen fick kännedom om underlåtenheten att handla.)
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om att föra in en verkställbarhetsförklaring (artikel 795 i civilprocesslagen – tidsfristen för att inge överklagandet beräknas, i borgenärens fall, från och med den dag borgenären erhöll exekutionstiteln eller beslutet om nekad verkställighet utfärdades, eller i gäldenärens fall, från och med dagen för delgivningen av meddelandet om att ett verkställighetsförfarande hade inletts).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande i vilken ett europeiskt betalningsföreläggande förklaras verkställbart (artikel 795.5 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om det samtidigt pågår både ett administrativt förfarande och ett domstolsförfarande om verkställighet i samma ärende.
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om att skjuta upp eller avbryta ett förfarande (artikel 828 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om begränsning av verkställighet (artikel 839 i civilprocesslagen).
 • Ett domstolsavgörande om begränsning av verkställighet och ett överklagande av det beslutet (artikel 839 i civilprocesslagen).
 • Åtgärder som gäldenären vidtagit för att bestrida verkställighetsåtgärder (artiklarna 840–843 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om ersättning av tillsynsmannens utgifter (artikel 859 i civilprocesslagen).
 • Överklagande av ett domstolsavgörande om inventarieförteckning och värdering i samband med utmätning.
 • En muntlig invändning till tillsynsorganet mot åtgärder som en exekutionstjänsteman vidtagit under en auktion (artikel 986 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om tilldelning av kontrakt (artikel 997 i civilprocesslagen).
 • Invändningar mot den planerade fördelningen av de belopp som återvunnits genom verkställigheten (inom två veckor från underrättelsen till det verkställighetsorgan som utarbetade fördelningsplanen (artikel 998 i civilprocesslagen)).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om invändningar mot fördelningsplanen (artikel 1028 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande som ålägger en gäldenär att överklaga ett domstolsavgörande om undantag från utmätning i verkställighetsförfaranden som berör statskassan (artikel 1061.2 i civilprocesslagen).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Enligt artikel 829 i civilprocesslagen får följande inte utmätas:

 1. Personliga föremål och hushållsutrustning, sängkläder, underkläder och de vardagskläder som gäldenären och hans familj rimligen kan anses behöva under en månad, samt sådana kläder som gäldenären kan behöva i sin yrkesutövning.
 2. En månads förbrukning av mat och bränsle för gäldenären och hans familj.
 3. En ko eller två getter eller tre får (som gäldenären och hans familj behöver för att få drägliga levnadsvillkor) samt foder och strö som räcker till nästa skörd.
 4. Verktyg och andra redskap som är nödvändiga för eget förvärvsarbete och råvaror för en veckas produktion, med undantag av motorfordon.
 5. Om gäldenären har fast arbete och regelbundet erhåller en fast lön – ett belopp som motsvarar den part av ersättningen som inte omfattas av utmätning under perioden fram till nästa utbetalningsdag, och – i det fall gäldenären inte har fast arbete – pengar som behövs för att försörja gäldenären och hans familj under två veckor.
 6. Utrustning och läroböcker som behövs för studier, privata papper, utmärkelser, föremål för trosutövning samt vardagsföremål som bara kan försäljas till ett pris betydligt under värdet och som för gäldenären representerar ett betydande bruksvärde.
 7. Medel på det konto som anges i artikel 36.4a.25 i lagen om organiserandet av marknaden för mjölk och mejeriprodukter av den 20 april 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Polens författningssamling 2013, punkterna 50 och 1272).
 8. De läkemedel enligt lagen om läkemedel av den 6 september 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Polens författningssamling 2008, nr 45, punkt 271, i dess ändrade lydelse) som krävs för att under tre månader driva en hälso- och sjukvårdsenhet enligt bestämmelserna i sjukvårdslagstiftningen och den medicinska utrustning som krävs för att säkerställa driften enligt lagen om medicinsk utrustning av den 20 maj 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Polens författningssamling nr 107, punkt 679, 2011/102, punkt 586, och 2011/113, punkt 657).
 9. Föremål eller utrustning som behövs på grund av ett funktionshinder hos gäldenären eller en eller flera av hans eller hennes familjemedlemmar.

Enligt artikel 831.1 får följande inte utmätas:

 1. Pengar och naturaförmåner avsedda att täcka utgifter och resor i tjänsten.
 2. Pengar som utbetalats av staten för speciella syften (stipendier och understöd), såvida inte fordran uppkommit i samband med genomförandet av dessa syften eller som en följd av skyldighet att betala underhåll.
 3. Medel från program som finansieras av de fonder som anges i artikel 5.1.2 och 5.1.3 i lagen om offentliga finanser av den 27 augusti 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Polens författningssamling 2013, punkterna 885, 938 och 1646), om inte den verkställda fordran fastställdes för att genomföra det projekt som dessa medel har anslagits för.
 4. Oförytterliga rättigheter, om det inte i en överenskommelse har fastställts att dessa kan överlåtas, och en annan juridisk person kan verkställa de tillhandahållna tjänsterna eller anförtros utövandet av denna rättighet.
 5. Personliga försäkringsförmåner och fastighetsförsäkringsersättning, inom de av finansministern och justitieministern i lag angivna gränserna. Detta gäller inte verkställighetsåtgärder för att betala fordringar till följd av underhållsskyldighet.

Socialbidrag enligt lagen om socialbidrag av den 12 mars 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Polens författningssamling 2013, punkt 182, i dess ändrade lydelse).

Pengar som ska betalas till gäldenären från statsbudgeten eller den nationella hälso- och sjukvårdsfonden för tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdsförmåner enligt lagen om offentligt finansierad hälso- och sjukvård av den 27 augusti 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Polens författningssamling 2008/164, punkt 1027, i dess ändrade lydelse), innan sådana förmåner upphör, till ett belopp motsvarande 75 procent av varje utbetalning, om det inte rör sig om fordringar från gäldenärens anställda eller vårdleverantörer i den mening som avses i artikel 5.41 a och b i lagen om offentligt finansierad hälso- och sjukvård av den 27 augusti 2004.

Enligt artikel 833.1 i civilprocesslagen kan ersättning för arbete verkställas på det sätt som anges i arbetsmarknadslagen av den 26 juni 1974 (Polens författningssamling 2020, punkt 1320). Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även arbetslöshetsersättning, prestationsbaserad lön, stipendier och utbildningsbidrag som kan betalas ut enligt de bestämmelser som reglerar sysselsättningsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadens institutioner.

Enligt artikel 871.1 i arbetsmarknadslagen får inga avdrag göras på följande belopp:

 1. Den minimilön som fastställts i separata bestämmelser, och som ska betalas till heltidsanställda personer, efter avdrag för sociala avgifter och innehållande av källskatt, minus de belopp som verkställts genom exekutionstitlar för att fullgöra andra fordringar än underhållsutbetalningar.
 2. 75 procent av den ersättning som anges i punkt 1 – efter avdrag för kontanta förskottsutbetalningar som beviljats den anställde.
 3. 90 procent av den ersättning som anges i punkt 1 – efter avdrag av de böter som föreskrivs i artikel 108 i arbetsmarknadslagen.

Om den anställde arbetar deltid ska beloppen minskas i förhållande till antalet arbetade timmar.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 08/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.