Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Bestämmelserna om verkställighet fastställs i artiklarna 622–914 i civilprocesslagen. Verkställighetsförfarandet utgör det andra skedet i civilrättsliga förfaranden och syftar främst till att säkerställa ett faktiskt utövande av den rättighet som erkänns genom ett domstolsbeslut eller en annan exekutionstitel. Genom att tillgripa ett verkställighetsförfarande kan en borgenär som innehar en rättighet som erkänts genom ett domstolsbeslut/en exekutionstitel tvinga gäldenären att fullgöra de relaterade skyldigheterna som den senare vägrat fullgöra frivilligt.

I den rumänska civilprocesslagen fastställs en förteckning över direkta och indirekta verkställighetsåtgärder.

Direkta verkställighetsåtgärder är sådana som avser föremålet för en skyldighet i enlighet med verkställighetsbeslutet, dvs. beslagtagande av lös egendom (artiklarna 893–895 i civilprocesslagen), beslagtagande av fast egendom (artiklarna 896–902 i civilprocesslagen) och verkställighet av en skyldighet att utföra eller avstå från att utföra en viss åtgärd (artiklarna 903–914 i civilprocesslagen, inbegripet särskilda bestämmelser om verkställighet av domar som rör minderåriga – artiklarna 910–914) och artikel 1527 och efterföljande artiklar i civillagen. När det gäller verkställighet av skyldigheter att utföra en viss åtgärd finns det en rättslig skillnad mellan en skyldighet som även kan fullgöras av en annan person/enhet än gäldenären och en intuit personae-skyldighet.

Indirekt verkställighet avser sätten att erhålla en summa pengar som är föremål för ett verkställighetsbeslut genom tvångsförsäljning av gäldenärens egendom. Exempel på indirekta verkställighetsåtgärder är kvarstad på pengar eller beslagtagande (följt av försäljning) av egendom. En annan åtgärd är beslagtagande av allmänna intäkter från fast egendom.

Skyldigheter som ofta är föremål för verkställighet är betalningsskyldigheter, överlåtelse av en tillgång eller överlåtelse av dess användning, rivning av en byggnad/övergivande av en odling/upphörande med arbete eller skyldigheter avseende fastställande av vårdnad om barn och barns boende och överenskommelser om umgänge.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolsbeslut och andra exekutionstitlar verkställs av en exekutionstjänsteman (executor judecătoresc) som tjänstgör vid den appellationsdomstol i vars domkrets den fasta egendomen finns om det rör sig om beslagtagande av fast egendom/växande gröda och om det rör sig om direkt verkställighet i fråga om fast egendom. Beslagtagande av lös egendom och direkta verkställighetsåtgärder som rör lös egendom genomförs av en exekutionstjänsteman som tjänstgör vid den appellationsdomstol i vars domkrets gäldenärens hemvist/säte eller den berörda egendomen finns. Om gäldenären har sin hemvist/sitt säte utomlands är samtliga exekutionstjänstemän behöriga.

Tillgångar beläggs med kvarstad på grundval av borgenärens ansökan, av en exekutionstjänsteman vars kontor är beläget i domkretsen för den appellationsdomstol där den gäldenär eller tredje part som är föremål för kvarstaden har sin hemvist/sitt säte. Om en fysisk eller juridisk persons bankkonton har belagts med kvarstad har den exekutionstjänsteman behörighet vars kontor är beläget i domkretsen för den appellationsdomstol där gäldenären har sin hemvist/sitt säte eller där det kreditinstitut vid vilken gäldenären öppnade kontot eller kontona i fråga har sitt huvudkontor/sin filial. Om gäldenären har flera bankkonton ligger behörigheten att belägga samtliga konton med kvarstad hos en exekutionstjänsteman på någon av de orter där bankkontona öppnades. Verkställighetsdomstolen är den distriktsdomstol (judecătorie) inom vars domkrets gäldenären har sin hemvist/sitt säte det datum då ärendet hänskjuts till verkställighetsorganet. Om gäldenären inte har sin hemvist/sitt säte i Rumänien ligger behörigheten hos den distriktsdomstol inom vars domkrets borgenären har sin hemvist/sitt säte och, om hemvisten/sätet inte finns i Rumänien, hos den distriktsdomstol inom vars domkrets den exekutionstjänsteman som tilldelats befogenheter av borgenären har sitt säte.

Verkställighetsdomstolen handlägger ansökningar om verkställighetsförklaringar, ansökningar mot verkställighet och alla andra frågor som uppstår under verkställandet, förutom sådana som enligt lag omfattas av andra domstolars eller organs jurisdiktion.

Stämpelavgiften för ansökningar om verkställighetsförklaringar är 20 rumänska leu för varje exekutionstitel (regeringens brådskande dekret nr 80/2013 om juridisk stämpelavgift, i dess ändrade lydelse).

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet kan endast genomföras enligt ett domstolsbeslut (slutgiltiga domar och preliminära verkställbara beslut) eller en annan skriftlig handling som enligt lag betraktas som en exekutionstitel (giltiga notariehandlingar, skuldförbindelser, skiljedomar osv.).

Efter att ha mottagit en ansökan om verkställighet från en borgenär ser exekutionstjänstemannen till att den registreras. Exekutionstjänstemannen utfärdar ett beslut om en verkställighetsförklaring utan att kalla parterna. Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att behörig exekutionstjänsteman använder sig av alla de verkställighetsåtgärder som finns till förfogande för att utöva hans eller hennes rättigheter, antingen samtidigt eller efter vartannat, inbegripet rätten till ersättning för verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet och omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Inlagor kan delges av exekutionstjänstemannen antingen personligen eller via delgivningsmännen och, i annat fall, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om sammankallande och delgivning av inlagor.

Så snart exekutionstjänstemannen har mottagit verkställighetsansökan ska han eller hon se till att ansökan registreras och att verkställighetsärendet inleds eller, i tillämpliga fall, vägra inleda verkställighetsförfarandet och förklara skälen till denna vägran. Borgenären underrättas omedelbart om ett sådant beslut. Om exekutionstjänstemannen vägrar inleda verkställighetsförfarandet får borgenären, inom 15 dagar från anmälningsdagen, inge ett klagomål till den verkställande domstolen.

Inom högst tre dagar från det att ansökan registrerats ska exekutionstjänstemannen begära en verkställighetsförklaring från den verkställande domstolen och till denna domstol inge borgenärens ansökan, den verkställbara handlingen, beslutet och bevis på erlagd juridisk stämpelavgift, i form av vederbörligen styrkta kopior.

Beslut om ansökan om en verkställighetsförklaring fattas inom högst sju arbetsdagar från det att ansökan registrerats hos domstolen genom ett avgörande som fattas inom stängda dörrar utan att parterna sammankallas. Avgörandet kan skjutas upp i högst 48 timmar och måste motiveras inom högst sju dagar från att det fattats.

Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att den exekutionstjänsteman som begärde förklaringen, antingen samtidigt eller efter vartannat, ska använda sig av alla de lagstadgade verkställighetsåtgärder som finns tillgängliga för att utöva hans eller hennes rättigheter, inbegripet rätten till ersättning för verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet. Den omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Domstolen kan endast avslå ansökan om verkställighetsförklaring om ansökan omfattas av ett annat verkställighetsorgans jurisdiktion, om beslutet eller, i tillämpliga fall, handlingen inte är en exekutionshandling, om handlingen (annan än domstolsbeslutet) inte uppfyller samtliga formella krav, om fordran är osäker, obestridd och förfallen till betalning, om gäldenären åtnjuter immunitet mot verkställighet, om beslutet innehåller bestämmelser som inte kan upprätthållas eller om andra hinder föreligger.

Ett avgörande varigenom domstolen beviljar ansökan om verkställighetsförklaring inte kan överklagas men omprövas om verkställigheten i sig bestrids. Ett avslag på en sådan ansökan om verkställighetsförklaring får endast överklagas av borgenären, inom 15 dagar efter delgivningen.

Nationella förbundet för exekutionstjänstemän (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) fastställer och uppdaterar minimiavgifterna för exekutionstjänstemännens tjänster, med förbehåll för justitieministeriets godkännande. Justitieministeriet fastställde följande minimi- och maximiavgifter för utförd verksamhet genom dekret nr 2550/2006 av den 14 november 2006, i dess ändrade lydelse:

Anmälan och delgivning av rättegångshandlingar: 20–400 rumänska leu

Direkta verkställighetsåtgärder

  • Avhysning: 150–2 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 5 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person
  • Verkställande av vårdnad om barn eller fastställande av barns boende: 50–1 000 rumänska leu
  • Verkställande av umgängesrätt till barnet: 50–500 rumänska leu
  • Verkställande av återtagande av besittning, fastställande av fastighetsgränser, servitut, överlåtelse av tillgångar osv.: 60–2 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 5 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person
  • Verkställande av upphörande med arbete/rivning av en byggnad: 150–2 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 5 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person

Indirekta verkställighetsåtgärder

Minimiavgift

Maximiavgift

För fordringar under 50 000 rumänska leu, 10 % av beloppet och under 75 rumänska leu plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 rumänska leu.

För fordringar upp till 50 000 rumänska leu, 10 %.

För fordringar över 50 000 men under 80 000 rumänska leu, 1 175 rumänska leu plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 rumänska leu, 5 000 rumänska leu plus upp till 3 % av det belopp som överstiger 50 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 rumänska leu, 1 775 rumänska leu plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 rumänska leu, 5 900 rumänska leu plus upp till 2 % av det belopp som överstiger 80 000 rumänska leu.

För fordringar över 100 000 rumänska leu, mellan 2 500 rumänska leu plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 rumänska leu och 5 500 rumänska leu plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 rumänska leu.

För fordringar över 100 000 rumänska leu, 6 300 rumänska leu plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 rumänska leu.

Kvarstad

Minimiavgift

Maximiavgift

För fordringar under 50 000 rumänska leu, 10 % av beloppet och under 75 rumänska leu plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 rumänska leu.

För fordringar upp till 50 000 rumänska leu, 10 %.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 rumänska leu, 1 175 rumänska leu plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 rumänska leu, 5 000 rumänska leu plus upp till 3 % av det belopp som överstiger 50 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 rumänska leu, 1 775 rumänska leu plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 rumänska leu.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 rumänska leu, 5 900 rumänska leu plus upp till 2 % av det belopp som överstiger 80 000 rumänska leu.

För fordringar över 100 000 rumänska leu, mellan 2 500 rumänska leu plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 rumänska leu och 5 500 rumänska leu plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 rumänska leu.

För fordringar över 100 000 rumänska leu, 6 300 rumänska leu plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 rumänska leu.

Efter utebliven betalning av en växel, ett skuldebrev eller en check: 150–400 rumänska leu

Konstaterande av faktiska föreliggande omständigheter och inventering av tillgångar: 100–2 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 5 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person

Försäljning vid en offentlig auktion av en tillgång som är föremål för en lagenlig uppdelning: 150–2 200 rumänska leu

Beslagtagande: 100–1 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 2 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person

Förvarstagande: 100–1 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 2 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person

Kvarstad: 100–1 200 rumänska leu om gäldenären är en fysisk person, 2 200 rumänska leu om gäldenären är en juridisk person

Registrering av ett erbjudande: 50–350 rumänska leu

Förverkande: 10 % av intäkterna (lägsta arvode) – 10 % av intäkterna (högsta arvode)

Konsultation i samband med upprättande av verkställighetshandlingar: 20–200 rumänska leu

3.2 Huvudförutsättningar

Se svar på fråga 2.1.

Borgenären och gäldenären kan komma överens om att verkställighetsåtgärden helt/delvis ska vidtas enbart gentemot gäldenärens penningintäkter, att de beslagtagna tillgångarna ska säljas enligt ömsesidig överenskommelse eller att fordran ska betalas med andra tillåtliga medel enligt lag.

Vid beslut som fattas av en utländsk domstol krävs ett ytterligare förfarande, i lämpliga fall, nämligen ett beslut om verkställighetsförklaring (exekvatur).

Gäldenärens inkomster och tillgångar kan omfattas av verkställighet om de kan beslagtas, men bara i den utsträckning som är nödvändig för att verkställa borgenärens rättigheter. Tillgångar som omfattas av en särskild försäljningsordning kan endast beslagtas med beaktande av villkoren i lagen.

Vad beträffar gäldenären gäller ett särskilt villkor, nämligen att verkställighetsförfaranden endast får inledas om gäldenären vederbörligen kallats för respektive verkställighet. Det finns även andra bestämmelser gällande gäldenärer, exempelvis att verkställighetsåtgärder mot omyndiga gäldenärer eller myndiga gäldenärer som saknar rättskapacitet endast får inledas förutsatt att det finns en förmyndare eller förvaltare.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens inkomster, inbegripet allmänna intäkter från fast egendom, banktillgodohavanden, lös och fast egendom osv., kan bli föremål för verkställighet. Se svar på fråga 1.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Lös egendom som ägs av gäldenären eller innehas av tredje part ska beslagtas efter det att de identifierats. På exekutionstjänstemannens begäran kan beslagtagandet registreras i handelsregistret (registrul comerţului), i det elektroniska arkivet för säkerheter i lös egendom (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), i arvsregistret (registrul succesoral) vid notariekammaren (camera notarilor publici) eller i andra offentliga register. Från det att tillgångar har beslagtagits har gäldenären inte längre tillgång till dem under verkställighetsperioden. Om gäldenären bryter mot denna bestämmelse kan han eller hon straffas med rättsliga böter, förutom om gärningen utgör ett brott. Om det förfallna beloppet inte betalas kommer exekutionstjänstemannen att sälja den beslagtagna egendomen vid en offentlig auktion, genom direktförsäljning eller på något annat sätt som är tillåtet enligt lag (artikel 731 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

Det som omfattas av kvarstad är summan av de pengar, säkerheter eller andra immateriella lösa tillgångar som tredje part är skyldig gäldenären eller som innehas av tredje part på gäldenärens vägnar eller som tredje part kommer att vara skyldig tredje part är skyldig gäldenären i framtiden inom det nuvarande rättsförhållandet. Alla pengar och tillgångar som är belagda med kvarstad blir frysta från den dag kvarstadsföreläggandet översänds till tredje part som är föremål för kvarstaden. Från frysningen fram tills det att de skyldigheter som anges i verkställighetsbeslutet har fullgjorts fullt ut får den tredje part som är föremål för kvarstaden inte göra några betalningar eller vidta någon åtgärd som kan minska värdet på de frysta tillgångarna. Om den tredje part som är föremål för kvarstad inte fullgör sina skyldigheter i fråga om kvarstaden får den borgenär som ansöker om betalning, gäldenären eller exekutionstjänstemannen hänskjuta ärendet till den verkställande domstolen så att kvarstaden godkänns. Det slutliga godkännandebeslutet fungerar som en överlåtelse av fordran och utgör ett verkställighetsbeslut mot den tredje part som är föremål för kvarstaden. Efter att kvarstaden har godkänts ska den tredje part som är föremål för kvarstaden deponera eller betala ett belopp inom de beloppsgränser som uttryckligen anges i godkännandebeslutet. Om dessa skyldigheter inte fullgörs kommer en verkställighetsåtgärd att vidtas gentemot den tredje part som är föremål för kvarstaden utifrån godkännandebeslutet (artikel 781 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

Exekutionstjänstemannen säljer fast egendom som är föremål för verkställighet om gäldenären inte betalar sin skuld, efter att verkställbarhetsförklaringen har delgetts och registrerats i fastighetsregistret (artikel 813 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Detta ska ske senast sex månader efter att tidsfristen för efterlevnad av eventuella verkställighetsåtgärder löpt ut (artikel 697 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen), om borgenären inte har vidtagit andra åtgärder under denna tid.

Preskriptionstiden är tre år (artikel 706 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande kan inges gentemot befintliga verkställighetsåtgärder; verkställighetsbeslutet kan överklagas på grund av bristande tydlighet i fråga om dess innebörd, syfte eller tillämpning. Om verkställigheten sker enligt ett domstolsbeslut kan inte gäldenären bestrida den genom att åberopa faktiska eller rättsliga skäl som gäldenären kunde ha anfört vid förfarandet i förstainstansdomstolen eller i appellationsdomstolen.

Om verkställigheten sker enligt ett annat verkställighetsbeslut än ett domstolsbeslut får även skäl som rör de faktiska eller rättsliga omständigheterna för kärnan i de rättigheter som fastställs i exekutionstiteln åberopas i överklagandet mot verkställigheten, såvida det inte i lagen föreskrivs ett rättsmedel som upplöser verkställighetsbeslutet, exempelvis en åtgärd enligt allmän lag.

Samma part kan inte inge ett nytt överklagande på grund av omständigheter som förelåg det datum då det första överklagandet gjordes.

Behörig domstol är den verkställande domstolen eller, om det rör sig om ett förtydligande av verkställighetsbeslutets innebörd, syfte eller tillämpning, den domstol som utfärdade den dom som ska verkställas.

Överklagandet kan inges inom 15 dagar från den dag

  • då den som överklagar fick kännedom om verkställighetsbeslutet,
  • då den berörda parten informerades om beslutet om kvarstaden,
  • då gäldenären mottog stämningen eller då han eller hon fick kännedom om den första verkställighetsåtgärden.

Överklagande för förtydligande av verkställighetsbeslutets innebörd, syfte eller tillämpning kan inges när som helst inom preskriptionstiden för rättigheten att begära verkställighet. Ett överklagande varigenom en tredje part hävdar äganderätt/annan sakrätt avseende den beslagtagna tillgången kan inges inom 15 dagar från försäljningen/tvångsöverlåtelsen av tillgången. Även om tredje part inte lämnar in överklagandet inom ovannämnda tidsfrist ska detta inte hindra honom eller henne från att utöva sina rättigheter genom en separat ansökan.

Om domstolen godkänner överklagandet av verkställighet ska den, i tillämpliga fall, annullera det verkställighetsbeslut som överklagas eller besluta om en ändring, annullering eller upphävande av verkställigheten i sig, om annullering eller förtydligande av exekutionstiteln eller om genomförande av en verkställighetsåtgärd efter avslag. Om överklagandet avslås kan den som överklagat bli skyldig att, till följd av en ansökan, betala ersättning för de skador som uppkommit genom att verkställandet försenats och, om överklagandet har ingetts i ond tro, åläggas att betala böter.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Viss egendom omfattas inte. Följande lösa egendom omfattas inte: föremål för personligt bruk/hushållsföremål som är nödvändiga för gäldenärens och hans eller hennes familjs vardag, religiösa föremål, föremål som är oumbärliga för personer med funktionsnedsättning eller avsedda för vård av sjuka, livsmedel för i tre månaders tid som gäldenären och dennes familj behöver och, om gäldenären enbart bedriver jordbruksverksamhet, de livsmedel som behövs fram till nästa skörd, djur som bidrar till försörjningen och det foder som behövs till dessa djur fram till nästa skörd, det bränsle som gäldenären och hans eller hennes familj behöver för tre vintermånader, personliga brev eller släktbrev, fotografier och tavlor osv.

Dessutom kan gäldenärens lön/pension bli föremål för utmätning på upp till endast hälften av en sådan nettoinkomst per månad i samband med underhållsskyldigheter, och upp till en tredjedel för andra typer av skyldigheter.

Om inkomsten från arbete eller summan av de belopp som regelbundet betalats till gäldenären för att säkerställa hans eller hennes försörjning uppgår till mindre än den nationella nettominimilönen kan utmätning endast göras på det belopp som överstiger halva minimilönen.

Inkomstkategorier som är uteslutna från verkställighet: statliga förmåner och barnbidrag, betalningar för vård av sjukt barn, moderskapsförmåner, dödsfallsförmåner, statliga studiebidrag, dagtraktamenten osv.

Se även svar på fråga 4.3.

Relevanta länkar

https://www.executori.ro https://www.just.ro

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 08/08/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.