Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Bestämmelserna om verkställighet fastställs i artiklarna 622–913 i civilprocesslagen. Verkställighetsförfarandet utgör det andra skedet i civilrättsliga förfaranden och syftar främst till att säkerställa ett faktiskt utövande av den rättighet som erkänns genom ett domstolsbeslut/en annan verkställbar handling. Genom att tillgripa ett verkställighetsförfarande kan en borgenär som innehar en rättighet som erkänts genom ett domstolsbeslut/en annan verkställbar handling tvinga gäldenären att fullgöra de gäldenärsrelaterade skyldigheter som han/hon vägrat fullgöra frivilligt.

I den rumänska civilprocesslagen fastställs en förteckning över direkta och indirekta verkställighetsåtgärder.

Direkta verkställighetsåtgärder är sådana som avser föremålet för den fordran som fastställts i den verkställbara handlingen, närmare bestämt utmätning av lös egendom (artiklarna 892–894 i civilprocesslagen), utmätning av fast egendom (artiklarna 895–901 i civilprocesslagen) och verkställighet av en skyldighet att vidta en viss åtgärd eller avstå från att vidta en viss åtgärd (artiklarna 902–913 i civilprocesslagen, inbegripet särskilda bestämmelser om verkställighet av domar som rör minderåriga – artiklarna 909–913) och artikel 1527 och efterföljande artiklar i civillagen. I fråga om verkställighet av skyldigheter att vidta en viss åtgärd, görs det i lagen åtskillnad mellan en skyldighet som även kan fullgöras av en annan person än gäldenären och en skyldighet avseende personlig anknytning (intuitu personae).

Med indirekta verkställighetsåtgärder avses medel för att erhålla sådan betalning som är föremål för den verkställbara handlingen genom tvångsförsäljning av gäldenärens egendom. Exempel på indirekta verkställighetsåtgärder är utmätning av pengar eller indrivning (följt av försäljning) av egendom. En annan åtgärd är indrivning av allmänna intäkter från fast egendom.

Skyldigheter som kan bli föremål för verkställighet är skyldigheter att göra betalningar, överlåta egendom eller nyttjandet av denna, riva eller tömma byggnader/plantager/anläggningar eller avstå vårdnad av barn och fastställa en plan för boende och umgängesrätt.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolsbeslut och andra verkställbara handlingar verkställs av en exekutionstjänsteman (executor judecătoresc) vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där den fasta egendomen finns om det rör sig om verkställighet avseende fast egendom/växande gröda och om det rör sig om direkt verkställighet i fråga om fast egendom. Tvångsindrivning av lös egendom och direkt verkställighet av lös egendom verkställs av den exekutionstjänsteman vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären har sin hemvist/sitt säte eller där egendomen finns. Om gäldenären har sin hemvist/sitt säte utomlands är samtliga exekutionstjänstemän behöriga.

Beslutet om kvarstad verkställs på borgenärens begäran av en exekutionstjänsteman vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären eller en tredje part som är föremål för kvarstaden har sin hemvist/sitt säte. Om en fysisk eller juridisk persons bankkonton har belagts med kvarstad har den exekutionstjänsteman behörighet vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären har sin hemvist/sitt säte eller där den bank vid vilken gäldenären öppnade sitt konto har sitt huvudkontor/sin filial. Om gäldenären har flera öppna bankkonton ligger behörigheten att belägga samtliga konton med kvarstad hos den exekutionstjänsteman som finns på någon av de orter där bankkontona har öppnats. Verkställighetsdomstolen är den distriktsdomstol (judecătorie) inom vars jurisdiktion gäldenären har sin hemvist/sitt säte det datum då ärendet hänskjuts till verkställighetsdomstolen. Om gäldenären inte har sin hemvist/sitt säte i Rumänien ligger behörigheten hos den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion borgenären har sin hemvist/sitt säte och, om hemvisten/sätet inte finns i Rumänien, hos den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den exekutionstjänsteman som tilldelats befogenheter av borgenären har sitt säte.

Verkställighetsdomstolen handlägger ansökningar om verkställighetsförklaringar, överklaganden av verkställighetsåtgärder och alla andra frågor som uppstår under verkställandet, förutom sådana som enligt lag omfattas av andra domstolars eller organs jurisdiktion.

Stämpelavgiften för ansökningar om verkställighetsförklaringar är 20 RON för varje verkställbar handling (regeringens brådskande dekret nr 80/2013 om juridisk stämpelavgift, enligt efterföljande ändringar och tillägg).

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet kan endast genomföras enligt ett domstolsbeslut (slutgiltiga domar och preliminära verkställbara beslut) eller en annan skriftlig handling som enligt lag betraktas som en verkställbar handling (giltiga notariehandlingar, skuldförbindelser, skiljedomar osv.).

Så snart som personen i fråga har mottagit borgenärens ansökan om verkställighet, ser exekutionstjänstemannen till att ansökan registreras. Exekutionstjänstemannen utfärdar, genom ett beslut, en verkställighetsförklaring utan att kalla parterna. Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att behörig exekutionstjänsteman använder sig av alla de verkställighetsåtgärder som finns till förfogande för att utöva hans eller hennes rättigheter, antingen samtidigt eller efter vartannat, inbegripet rätten till verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet och omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Inlagor kan delges av exekutionstjänstemannen antingen personligen eller via delgivningsmännen och, i annat fall, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om sammankallande och delgivning av inlagor.

Så snart exekutionstjänstemannen har mottagit verkställighetsansökan ska han eller hon se till att ansökan registreras och att verkställighetsärendet inleds eller, i tillämpliga fall, vägra inleda verkställighetsförfarandet och förklara skälen till denna vägran. Fordringsägaren underrättas omedelbart om ett sådant beslut. Om exekutionstjänstemannen vägrar inleda verkställighetsförfarandet får borgenären, inom 15 dagar från anmälningsdagen, inge ett klagomål till den verkställande domstolen.

Inom högst tre dagar från det att ansökan registrerats, ska exekutionstjänstemannen begära en verkställighetsförklaring från den verkställande domstolen och till denna domstol inge borgenärens ansökan, den verkställbara handlingen, begärd beslutsform och bevis på erlagd juridisk stämpelavgift, i form av vederbörligen styrkta kopior.

Ansökan om en verkställighetsförklaring handläggs inom högst sju arbetsdagar från det att den registrerats hos domstolen genom ett beslut som fattas inom stängda dörrar utan att parterna sammankallas. Avgörandet kan skjutas upp i högst 48 timmar, och beslutet måste motiveras inom högst sju dagar från avgörandet.

Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att den exekutionstjänsteman som begärde förklaringen, antingen samtidigt eller efter vartannat, ska använda sig av alla de lagstadgade verkställighetsåtgärder som finns tillgängliga för att utöva hans eller hennes rättigheter, inbegripet rätten till verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet och omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Domstolen kan endast avslå ansökan om verkställighetsförklaring om ansökan omfattas av en jurisdiktion tillhörande ett annat verkställighetsorgan än det som ansökan i själva verket ingavs till, om beslutet eller, i tillämpliga fall, handlingen inte är någon verkställbar handling, om handlingen (annan än domstolsbeslutet) inte uppfyller samtliga formella krav, om fordran är osäker, obestridd och förfallen till betalning, om gäldenären åtnjuter immunitet mot verkställighet, om handlingen innehåller bestämmelser som inte kan respekteras genom verkställighet och om andra hinder föreligger.

Ett beslut varigenom domstolen godtar ansökan om verkställighetsförklaring kan inte överklagas men omprövas om verkställigheten i sig bestrids. Ett beslut varigenom en ansökan om verkställighetsförklaring förkastas får endast överklagas av borgenären och då inom 15 dagar från det att beslutet anmäldes.

Ett verkställighetsbeslut med följande lydelse läggs till i den sista delen av beslutet om verkställighetsförklaring:

”Vi, Rumäniens president,

ger härmed exekutionstjänstemän befogenheter och i uppdrag att verkställa den exekutionstitel (ange identifieringsuppgifter för exekutionstiteln) för vilken detta beslut om verkställighetsförklaring utfärdats. Vi uppdrar åt offentligrättsliga verkställighetsorgan att främja ett omgående och effektivt genomförande av alla verkställighetsåtgärder och åt åklagare att säkerställa förenlighet med exekutionstiteln enligt lag. (Infoga underskrift av domarpanelens ordförande och av domstolens kansli.)”

Den nationella sammanslutningen av exekutionstjänstemän (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) fastställer och uppdaterar, med justitieministeriets godkännande, minimiavgifterna för de tjänster som exekutionstjänstemän utför. Justitieministeriet fastställde följande minimi- och maximiavgifter för utförd verksamhet genom dekret nr 2550/2006 av den 14 november 2006:

Anmälan och delgivning av rättegångshandlingar – 20–400 RON

Direkta verkställighetsåtgärder

  • Avhysning: 150–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person
  • Avstående från vårdnad av barn eller fastställande av barns boende: 50–1 000 RON
  • Umgängesrätt till barnet – 50–500 RON
  • Besittningstagande, fastställande av fastighetsgränser, servitut, överlåtelse av egendom osv.: 60–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person
  • Tömning av anläggningar eller byggnader: 150–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Indirekta verkställighetsåtgärder

Minimiavgift

Maximiavgift

För fordringar under 50 000 RON, 10 % av beloppet och under 75 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 RON.

10 % för fordringar upp till 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 1 175 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON och 5 500 RON plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 6 300 RON plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Utmätning

För fordringar under 50 000 RON, 10 % av beloppet och under 75 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 RON.

10 % för fordringar upp till 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 1 175 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON och 5 500 RON plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 RON.

För fordringar som överstiger 100 000 RON, 6 300 RON plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Protest när det gäller växlar, reverser eller checkar: 150–400 RON

Konstaterande av faktiska föreliggande omständigheter och inventering av egendom: 100–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Försäljning på auktion av den egendom som omfattas av domstolens beslut: 150–2 200 RON

Beslagtagande (”precautionary seizure”): 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Beslagtagande (”judicial seizure”) 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Kvarstad: 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Registrering av ett erbjudande i verkligt värde: 50–350 RON

Konfiskation: 10 % av intäkterna (lägsta arvode) – 10 % av intäkterna (högsta arvode)

Konsultation i samband med upprättande av verkställighetshandlingar: 20–200 RON

3.2 Huvudförutsättningar

Se svar på fråga 2.1.

Borgenären och gäldenären kan komma överens om att verkställighetsåtgärden helt/delvis ska vidtas enbart gentemot gäldenärens penningintäkter, att den egendom som omfattas av indrivning säljs enligt överenskommelse eller att fordran ska betalas med andra tillåtliga medel enligt lag.

Vid beslut som fattas av en utländsk domstol krävs ett ytterligare förfarande, i lämpliga fall, nämligen ett beslut om verkställighetsförklaring (exekvatur).

Gäldenärens inkomster och egendom kan omfattas av verkställighet om de kan indrivas, men bara i den utsträckning som är nödvändig för att verkställa borgenärens rättigheter. Egendom som omfattas av särskilda försäljningsordningar kan endast indrivas med beaktande av villkoren i lagen.

Vad beträffar gäldenären gäller ett särskilt villkor, nämligen att verkställighetsförfaranden endast får inledas om gäldenären vederbörligen kallats för respektive verkställighet. Det finns även andra bestämmelser gällande gäldenärer, exempelvis att verkställighetsåtgärder mot omyndiga gäldenärer eller myndiga gäldenärer som saknar rättskapacitet endast får inledas förutsatt att det finns en förmyndare eller förvaltare.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens inkomster, inbegripet allmänna intäkter från byggnader, banktillgodohavanden, lös och fast egendom osv., kan bli föremål för verkställighet. Se svar på fråga 1.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Den lösa egendom som ägs av gäldenären eller innehas av tredje part ska utmätas efter det att den identifierats. På exekutionstjänstemannens begäran kan utmätningen registreras i handelsregistret (registrul comerţului), i det elektroniska fastighetsarkivet (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), i arvsregistret (registrul succesoral) vid notariekammaren (camera notarilor publici) eller i andra offentliga register. Från det att egendomen utmätts har gäldenären inte längre tillgång till denna under verkställighetsperioden. Om gäldenären bryter mot denna bestämmelse kan han eller hon straffas med rättsliga böter, förutom om gärningen utgör ett brott. Om det förfallna beloppet inte betalas, kommer exekutionstjänstemannen att sälja den utmätta egendomen vid en auktion, genom direktförsäljning eller på något annat sätt som är tillåtet enligt lag (artikel 730 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

Det som omfattas av utmätningen är summan av de pengar, säkerheter eller andra immateriella lösa tillgångar som kan indrivas eller innehas av tredje part på gäldenärens vägnar eller som tredje part kommer att vara skyldig honom eller henne i framtiden inom det nuvarande rättsförhållandet. Alla utmätta pengar och tillgångar fryses från den dag då utmätningsföreläggandet har skickats till den tredje part som är föremål för utmätningen. Från frysningen fram tills det att de skyldigheter som anges i den verkställbara handlingen har fullgjorts fullt ut, ska den tredje part som är föremål för utmätning inte göra några betalningar eller vidta någon åtgärd som kan minska värdet på de frysta tillgångarna. Om den tredje part som är föremål för utmätning inte fullgör sina skyldigheter i fråga om utmätningen, får den borgenär som ansöker om betalning, gäldenären eller exekutionstjänstemannen underrätta den verkställande domstolen så att utmätningen godkänns. Det slutgiltiga godkännandebeslutet har samma verkningar som en tilldelning av fordran och utgör en verkställbar handling gentemot den tredje part som är föremål för utmätning. Efter att utmätningen har godkänts ska den tredje part som är föremål för utmätning deponera eller betala ett belopp inom de beloppsgränser som uttryckligen anges i godkännandebeslutet. Om tredje part inte fullgör dessa skyldigheter kan en verkställighetsåtgärd vidtas gentemot den tredje part som är föremål för utmätning utifrån godkännandebeslutet (artikel 780 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

När det gäller verkställighet avseende fast egendom inleder exekutionstjänstemannen försäljningen efter det att verkställighetsförklaringen delgetts och registrerats i fastighetsregistret (artikel 812 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Åtgärderna upphör sex månader från den dag då överensstämmelse med en verkställighetsåtgärd uppnåtts (artikel 696 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen), om borgenären inte har vidtagit några andra utmätningsåtgärder under denna period.

Preskriptionstiden är tre år (artikel 705 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande kan inges gentemot befintliga verkställighetsåtgärder; den verkställbara handlingen kan överklagas på grund av bristande tydlighet i fråga om dess innebörd, syfte eller tillämpning. Om verkställighetsåtgärden vidtas enligt ett domstolsbeslut kan gäldenären inte bestrida den genom att anföra skäl som rör de faktiska/rättsliga omständigheter som han eller hon skulle ha kunnat ta upp under rättegången inför domstolen i första instans eller genom att överklaga själva domen. Samma part kan inte inge ett nytt överklagande på grund av omständigheter som förelåg det datum då det första överklagandet gjordes.

Behörig domstol är den verkställande domstolen eller, om det rör sig om ett förtydligande av den verkställbara handlingens innebörd, syfte eller tillämpning, den domstol som utfärdade den dom som ska verkställas.

Överklagandet kan inges inom 15 dagar från den dag

  • då den som överklagar fick kännedom om verkställighetsbeslutet,
  • då den berörda parten informerades om beslutet om utmätning,
  • då gäldenären mottog stämningen eller då han eller hon fick kännedom om det första verkställighetsbeslutet.

Överklagande för förtydligande av den verkställbara handlingens innebörd, syfte eller tillämpning kan inges när som helst inom preskriptionstiden för rättigheten att begära en verkställighetsåtgärd. Ett överklagande varigenom en tredje part hävdar äganderätt/annan sakrätt avseende den utmätta egendomen kan inges inom 15 dagar från försäljningen/överföringen av egendomen. Även om tredje part inte lämnar in överklagandet inom ovannämnda tidsfrist ska detta inte hindra honom eller henne från att utöva sina rättigheter genom en separat ansökan.

Om domstolen godkänner överklagandet av verkställighet ska den, i tillämpliga fall, annullera det verkställighetsbeslut som överklagas eller besluta om en ändring, annullering eller upphävande av verkställigheten i sig, om annullering eller förtydligande av den verkställbara handlingen eller om genomförande av en verkställighetsåtgärd efter avslag. Om överklagandet avslås kan den som överklagat bli skyldig att, till följd av en ansökan, betala ersättning för de skador som uppkommit genom att verkställandet försenats och, om överklagandet har ingetts i ond tro, åläggas att betala böter.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Viss egendom omfattas inte. När det gäller lös egendom utgörs detta av föremål för personligt bruk eller hushållsföremål som är nödvändiga för gäldenärens och hans eller hennes familjs försörjning, religiösa föremål, föremål som är oumbärliga för personer med funktionsnedsättning och som är avsedda för vård av sjuka, livsmedel som är nödvändiga för gäldenären och hans eller hennes familj i tre månaders tid och, om gäldenären enbart livnär sig på jordbruk, de livsmedel som behövs fram till nästa skörd, djur avsedda att bidra till försörjningen och det foder som behövs till dessa djur fram till nästa skörd, det bränsle som gäldenären och hans eller hennes familj behöver för tre vintermånader, personliga brev eller familjebrev, fotografier och tavlor osv.

Dessutom kan gäldenärens lön/pension endast utmätas till högst hälften av hans eller hennes nettomånadslön, i fråga om belopp som ska betalas till följd av underhållsskyldighet, och till högst en tredjedel av nettomånadslönen för andra slags skyldigheter.

Om inkomsten från arbete eller summan av de belopp som regelbundet betalats till gäldenären för att säkerställa hans eller hennes försörjning uppgår till mindre än den nationella nettominimilönen kan utmätning endast göras på det belopp som överstiger halva minimilönen.

Det finns en kategori inkomster som undantas verkställighet, vilken består av statliga bidrag och barnbidrag, ersättning för vård av sjuka barn, föräldrapenning, dödsfallsförmåner, statliga stipendier, dagersättning osv.

Se även svar på fråga 4.3.

Relevanta länkar

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.