Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Enligt § 232.1 i lag nr 160/2015, tvistemålsprocesslagen (Civilný sporový poriadok), innebär verkställighet fullgörelse av en förpliktelse som beslutats av domstol. I beslutet anges om det är direkt och omedelbart verkställbart med hjälp av rättsliga åtgärder. Med undantag av mål som rör minderåriga regleras verkställighet i civilrättsliga ärenden av lag nr 233/1995 om exekutionstjänstemän och verkställighetsförfaranden (om ändring av vissa lagar), i dess ändrade lydelse (lagen om verkställighet) (Exekučný poriadok). Enligt denna lag är det endast ett beslut som förklarats verkställbart som kan utgöra en exekutionstitel. I lagen om verkställighet definieras ett verkställbart domstolsavgörande som en exekutionstitel om det beviljar en rättighet, fastställer en skyldighet eller påverkar tillgångar. I § 45 i lagen om verkställighet anges även andra exekutionstitlar som kan ligga till grund för verkställighet, däribland exekutionstitlar från andra länder och notariehandlingar.

Verkställighet av beslut i mål som rör minderåriga regleras av andra bestämmelser och omfattas inte av lagen om verkställighet. Sådan verkställighet omfattas av § 370 och följande paragrafer i lag nr 161/2015, lagen om processen vid icke-tvistemål (Civilný mimosporový poriadok). Denna lagstiftning är tillämplig på verkställighet av beslut

– som rör vårdnaden om en minderårig, besöksrättigheter eller andra förpliktelser gentemot den minderårige än betalningsförpliktelser,

– en minderårigs återvändande från utlandet i händelse av olovligt bortförande eller kvarhållande,

– om någon särskild lagstiftning eller en internationell konvention som Slovakien är part i, och innebär en skyldighet att verkställa en överenskommelse eller en bestyrkt handling som reglerar vårdnaden om en minderårig, besöksrättigheter eller andra förpliktelser gentemot den minderårige än betalningsförpliktelser.

I det efterföljande görs därför en åtskillnad mellan verkställighet enligt lagen om verkställighet och verkställighet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Verkställighet enligt lagen om verkställighet

Verkställigheten utförs av en exekutionstjänsteman. Denna är en person som utsetts av staten och som är bemyndigad att genomföra ett verkställighetsförfarande. Genomförandet av ett verkställighetsförfarande betraktas som myndighetsutövning. Verkställigheten utförs av en exekutionstjänsteman som bemyndigats av en domstol. Domstolen fördelar ärenden genom att utfärda ett verkställighetstillstånd till enskilda exekutionstjänstemän. Urvalet sker slumpvis med hjälp av teknik och programvara som godkänts av ministeriet så att fördelningen av ärenden inte påverkas. Exekutionstjänstemännen förtecknas på följande webbplats: http://www.ske.sk/. Distriktsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) är behörig domstol i verkställighetsförfaranden, dvs. ansökningar om verkställighet ska enbart riktas till denna domstol, oavsett var borgenären eller gäldenären är bosatta eller har hemvist. I huvudsak tilldelar domstolen ett ärende till en exekutionstjänsteman vid den regionala domstol i vars domsaga gäldenären har hemvist.

Verkställighet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Verkställighet av ett beslut i ett mål som rör en minderårig kan endast utföras av domstol. Den domstol som har territoriell behörighet är i huvudsak den domstol i vars domsaga den minderåriga har hemvist. Hemvisten fastställs i samförstånd med föräldrarna eller på något annat lagligt sätt. Om man inte vet vilken domstol som har territoriell behörighet, eller denna inte kan ingripa tillräckligt snabbt, fattar domstolen i vars domsaga den minderårige för närvarande är bosatt beslut om verkställighet och utför verkställigheten. Den domstol som har territoriell behörighet i fråga om verkställighet av en brådskande åtgärd är den domstol som beslutade att åtgärden skulle vidtas. Om ett beslut om en brådskande åtgärd meddelas av en appellationsdomstol har domstolen i första instans territoriell behörighet. Den domstol som har territoriell behörighet i fråga om verkställighet av ett beslut om återbördande av ett barn som befinner sig i utlandet efter ett olovligt bortförande eller kvarhållande är domstolen i första instans.

Beslutet verkställs därför av domaren själv. Domaren kan dock bemyndiga en tjänsteman vid domstolen att hantera återbördandet av den minderårige. Vid verkställandet av beslutet har den bemyndigade tjänstemannen vid domstolen enligt lag samma befogenheter som domaren.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Förfarandet enligt lagen om verkställighet

Enligt § 48 i lagen om verkställighet ska den berättigade parten (dvs. borgenären enligt en exekutionstitel, den person som i ett verkställbart beslut beviljas betalning av en fordran) inge en ansökan om verkställighet om den förpliktade parten (gäldenären) inte frivilligt rättar sig efter det verkställbara beslutet. Verkställighetsförfaranden inleds därför som svar på en ansökan från en part som med stöd av exekutionstiteln har rätt att begära betalning av en fordran.

Som påpekades ovan inges en ansökan om verkställighet till distriktsdomstolen i Banská Bystrica på elektronisk väg, dvs. det särskilda e-formulär som finns på ministeriets webbplats används, och ansökan skickas till domstolens e-brevlåda. Ansökan måste vara godkänd, annars avvisas den. Om borgenären eller hans eller hennes ombud inte har en aktiverad e‑brevlåda kan en ansökan om verkställighet inges via valfri exekutionstjänsteman. I så fall fungerar exekutionstjänstemannen fram till dess att verkställighet beviljas som en bemyndigad företrädare för borgenären vid delgivning. Som kompensation för detta har exekutionstjänstemannen rätt till ett arvode och ersättning för sina omkostnader. Detta belopp och hur det ska beräknas fastställs av ministeriet i en allmänt tillämplig lag. En ansökan om verkställighet måste innehålla uppgifter om följande:

a) Den domstol som ansökan riktas till.

b) Borgenären och gäldenären, om den sistnämnde är part i förfarandet.

c) Borgenärens ombud, och om ansökan inges av flera borgenärer deras gemensamma ombud (i enlighet med skyldigheten att utse ett gemensamt ombud).

d) Exekutionstjänstemannen, om ansökan om verkställighet inges via en exekutionstjänsteman.

e) Den exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten, och som ger borgenären rätt att inge en ansökan om verkställighet mot gäldenären. Vid rättsligt övertagande krävs en redogörelse av de faktiska omständigheter som ligger till grund för övertagandet.

f) En redogörelse av de viktigaste faktiska omständigheterna och uppgifter om borgenärens relation till gäldenären, om verkställigheten ska utföras med stöd av en exekutionstitel som erkänner en fordran mot gäldenären (som är en fysisk person) till följd av en växel eller ett skuldebrev. Detta gäller även om rätten att inge en ansökan om verkställighet har fastställts genom en serie endosseringar.

g) Fordran. Om det rör sig om en penningfordran bör denna delas in i huvudfordran, återkommande engångsposter, kapitaliserade engångsposter, avtalsvite och borgenärens verkställighetskostnader.

h) Borgenärens bankkonto, till vilket betalningarna ska göras.

i) Borgenärens e-postadress för elektronisk kommunikation med exekutionstjänstemannen, om borgenären inte själv har en aktiverad e-brevlåda.

j) En förklaring från borgenären om att ett villkor eller ömsesidig förpliktelse är uppfylld om den prestation som exekutionstiteln ålägger gäldenären att fullgöra är knuten till uppfyllandet av ett villkor eller en ömsesidig förpliktelse, och bevis som styrker detta.

k) En förklaring från borgenären om att förpliktelsen enligt exekutionstiteln inte frivilligt har fullgjorts. Om en del av förpliktelsen inte har fullgjorts ska detta anmälas den dag ansökan om verkställighet inges.

l) Datumet för ingivandet av ansökan.

Följande ska bifogas ansökan om verkställighet:

a) En kopia på exekutionstiteln och vid behov bekräftelse på dess verkställbarhet. Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett förfarande rörande en fordran behöver inte bifogas.

b) En handling som fastställer ett rättsligt övertagande. Om ett rättsligt övertagande har fastställs genom lag eller i bolagsregistret (Obchodný register) räcker det att hänvisa till dessa.

c) En handling av vilken det framgår att ett villkor eller en ömsesidig förpliktelse har fullgjorts, om detta krävs enligt exekutionstiteln.

d) Ett konsumentavtal och alla andra avtalshandlingar som är kopplade konsumentavtalet, inklusive handlingar som konsumentavtalet hänvisar till, om detta rör verkställighet som grundas på en exekutionstitel som erkänner en fordran till följd av ett konsumentavtal. Detta gäller inte om exekutionstiteln är ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett förfarande rörande en fordran.

Om verkställighet söks på grundval av en exekutionstitel från ett annat land måste borgenären även bifoga handlingar som svarar mot den typen av exekutionstitel (§ 48.5 i lagen om verkställighet).

Efter att domstolen har tagit emot en ansökan om verkställighet granskar domstolen ansökan. Om ansökan uppfyller de lagstadgade kraven beviljar domaren ansökan och ger en exekutionstjänsteman i uppdrag att utföra verkställigheten.

Förfarandet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Parterna i mål om verkställighet av ett beslut är den minderårige, och de personer som anges som borgenär och gäldenär i exekutionstiteln. Om gäldenären inte frivilligt rättar sig efter exekutionstiteln kan borgenären ansöka om verkställighet av beslutet. Enligt lagen om processen vid icke-tvistemål får domstolen emellertid inleda förfaranden på eget initiativ (ex officio). Beslutet kan verkställas när ett beslut om verkställighet har meddelats, och verkställigheten kan inledas utan att beslutet delges parterna. Genom verkställandet av beslutet tar domstolen den minderårige från den person som den minderårige enligt beslutet inte bör vistas hos, och ser till att den minderårige överlämnas till den person som den minderårige enligt beslutet ska anförtros till, eller den person till vilken beslutet beviljar umgängesrätt med den minderårige under en begränsad period, eller en person som har fått tillåtelse att ta emot en minderårig som olovligen bortförts eller kvarhållits.

3.2 Huvudförutsättningar

Verkställighetsförfaranden enligt lagen om verkställighet

Villkoren för att inleda ett verkställighetsförfarande enligt lagen om verkställighet är att det finns en exekutionstitel, att det har ingetts en ansökan om verkställighet och att en domstolsavgift har betalats (16,50 euro). Domstolsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan inges. Avgiften kan endast betalas genom postanvisning eller banköverföring. Faktureringen av denna avgift sker automatiskt. Domstolen meddelar inte att avgiften ska betalas. Om avgiften inte har betalats inom 15 dagar från ingivandet av ansökan avvisas ansökan. Detta gäller inte om borgenären är befriad från att betala domstolsavgifter och domstolen i så fall underrättar borgenären om detta.

Efter det att fullgörelsen av en annan förpliktelse än en betalningsförpliktelse har inletts kan borgenärens exekutionstjänsteman begära en förskottsbetalning för att täcka kostnaderna för förfarandet. Detta gäller inte om borgenären är befriad från att betala domstolsavgifter. Om borgenären inte gör den förskottsbetalning som borgenären har begärt inom den tidsfrist som exekutionstjänstemannen har angett (minst 15 dagar), meddelar exekutionstjänstemannen att verkställigheten har skjutits upp.

Enligt lagen om verkställighet är en exekutionstitel ett verkställbart domstolsavgörande om det bekräftar en rättighet, ålägger en skyldighet eller har följder för egendom. En exekutionstitel kan även utgöras av

a) ett beslut som fattats av Europeiska unionens organ,

b) en exekutionstitel från ett annat land som är verkställbar i Slovakien,

c) en notariehandling som rör en rättslig förpliktelse och som anger den berättigade parten (borgenären) och den förpliktade parten (gäldenären), den rättsliga grunden samt föremålet och tidpunkten för den berörda transaktionen, om gäldenären har godkänt notariehandlingens verkställbarhet,

d) ett verkställbart beslut i ett skiljedomsförfarande, inklusive en förlikning inom ramen för ett sådant förfarande,

e) ett beslut om arv,

f) ett verkställbart beslut av en offentlig förvaltningsmyndighet eller en regional myndighet, inklusive ett föreläggande om att betala böter som inte betalades på stället,

g) en kostnadsberäkning och besked avseende utestående skatter och avgifter, samt förlikningar som godkänts av behörigt organ,

h) ett verkställbart beslut och besked avseende utestående avgifter till systemet för social trygghet, socialförsäkringssystemet, pensionssystemet och det offentliga sjukförsäkringssystemet,

i) ett annat verkställbart beslut, meddelande om utestående belopp eller godkänd förlikning som kan verkställas enligt lag,

j) en handling som utfärdats enligt gällande lagstiftning i en annan EU-medlemsstat, om handlingen rör indrivning av medel enligt den relevanta lagstiftningen,

k) meddelande om att verkställigheten skjuts upp och en anmodan att ersätta kostnaderna för förfarandet,

l) en exekutionstitel som anges i relevant lagstiftning.

Verkställighetsförfaranden enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Det enda villkoret för verkställighet av ett beslut är själva exekutionstiteln, eftersom domstolen får inleda förfaranden på eget initiativ. Domstolen får förordna om verkställighet av beslutet på eget initiativ, och förfarandet för att verkställa en brådskande åtgärd förordnas alltid på domstolens eget initiativ. Borgenären betalar inte någon domstolsavgift för ansökan eftersom dessa förfaranden är befriade från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Tillgångar som kan bli föremål för verkställighet enligt lagen om verkställighet

Om det avgörande som ska verkställas gäller betalning av ett penningbelopp, kan verkställighet ske i form av

a) utmätning av lön eller andra inkomster,

b) åläggande att erlägga ett penningbelopp,

c) försäljning av lösöre,

d) försäljning av värdepapper,

e) försäljning av fast egendom,

f) försäljning av näringsverksamhet,

g) ett beslut om att tillfälligt dra in ett körkort.

Om verkställigheten avser indrivning av ett belopp som, utan engångsposterna, den dag ansökan om verkställighet delgavs inte överstiger 2 000 euro (verkställighet av mindre fordringar) kan verkställigheten inte utföras genom att sälja den fastighet där gäldenären har sin permanenta eller tillfälliga bostad. Detta påverkar inte rätten att pantsätta fastigheten. Verkställighet för att driva in underhåll betraktas inte som verkställighet av en mindre fordran.

Verkställighet genom försäljning av den fastighet i vilken gäldenären har sin permanenta eller tillfälliga bostad får endast utföras efter domstolens godkännande om det pågår flera verkställighetsförfaranden mot gäldenären för att driva in belopp som tillsammans överstiger 2 000 euro, och exekutionstjänstemannen kan styrka att fordran inte kan drivas in på något annat sätt. En ansökan om försäljning av ovannämnda fastighet kan inges av den exekutionstjänsteman som tog ut den första panträtten i fastigheten, och även, med denna exekutionstjänstemans skriftliga medgivande, av en exekutionstjänsteman som senare tar ut en panträtt i fastigheten.

Om det avgörande som ska verkställas gäller någon annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp, är verkställighetsmetoden beroende av den ålagda förpliktelsens natur. Verkställigheten kan ske i form av

a) avhysning,

b) bortförande eller förstörelse av egendom på gäldenärens bekostnad,

c) uppdelning av gemensam egendom,

d) utförande av arbeten och tjänster.

Ett verkställighetsförfarande får inte påverka tillgångar och rättigheter som enligt lagen om verkställighet inte är föremål för verkställighet, eller som är undantagna verkställighet, eller som det inte är tillåtet att verkställa. Verkställighet får därför endast utföras på panträtter om borgenären är panträttshavare, eller om panträttshavaren samtycker till verkställigheten. Verkställighet får endast utföras inom ramen för den fordran som förtecknas i beslutet om beviljande av verkställighet och ersättning för kostnaderna i förfarandet. Detta gäller inte om verkställigheten utförs genom försäljning av lösöre som inte kan delas upp, eller försäljning av fast egendom om gäldenären inte har tillräckligt med andra tillgångar som skulle kunna fullgöra fordran.

Följande tillgångar kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

a) Fast egendom som ägs av staten och förvaltas av en förvaltare enligt särskild lagstiftning, med undantag av fast egendom som står under tillfällig förvaltning enligt särskild lagstiftning.

b) Statliga budgetintäkter, pengar på en statligt finansierad organisations transaktionskonto och fordringar till följd av de rättsliga förhållanden som gett upphov till intäkterna.

c) Värdepapper som ägs av staten, och statens aktieinnehav i juridiska personer.

d) Pengar avsedda att täcka statens budgetunderskott och statsskulden.

e) Andra statliga tillgångar, enligt vad som anges i särskild lagstiftning.

Andra statliga tillgångar och tillgångar i Slovakiens bank för export och import (Exportnoimportná banka Slovenskej republiky) är inte föremål för verkställighet om de har undantagits från verkställighet med motiveringen att de är nödvändiga för att fullgöra statens åligganden, eller för ett allmännyttigt ändamål, eller att tillgångarna i banken för export och import är nödvändiga för att fullgöra bankens åligganden. I så fall får en ansökan om att undanta poster från verkställighet inges inom 60 dagar från delgivningen av meddelandet om inledandet av verkställigheten. Verkställighet som rör sådana statliga tillgångar får endast avse statliga tillgångar som förvaltas av en förvaltare av statliga tillgångar, vars verksamhet ligger till grund för borgenärens fordran.

Verkställighet av beslut enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Domstolen tar den minderårige från den person som den minderårige enligt beslutet inte bör vistas hos, och ser till att den minderårige överlämnas till den person som den minderårige enligt beslutet ska anförtros till, eller den person till vilken beslutet beviljar umgängesrätt med den minderårige under en begränsad period, eller en person som har fått tillåtelse att ta emot en minderårig som olovligen bortförts eller kvarhållits. Domaren kan bemyndiga en tjänsteman vid domstolen att hantera avlägsnandet av den minderårige. Vid verkställandet av beslutet har den bemyndigade tjänstemannen vid domstolen enligt lag samma befogenheter som domaren.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

När verkställigheten inleds underrättar exekutionstjänstemannen borgenären och gäldenären om att förfarandet har inletts och hur det kommer att gå till, om detta kan fastställas (innan en exekutionstitel har utfärdats), och anmodar gäldenären att betala fordran. Underrättelsen om inledandet av verkställigheten inkluderar kostnaderna för förfarandet om förpliktelsen fullgörs inom 15 dagar från delgivningen av underrättelsen, och kostnaderna för förfarandet efter det att perioden på 15 dagar efter delgivningen av underrättelsen har löpt ut om gäldenären inte har fullgjort förpliktelsen inom denna frist.

Effekter av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts

Rutinmässiga rättshandlingar

Efter delgivning av en underrättelse om att ett verkställighetsförfarande har inletts får gäldenären endast utföra sådana rutinmässiga rättshandlingar inom ramen för vad som mot bakgrund av fordrans storlek och betydelse rimligen kan krävas av gäldenären. För en juridisk person eller enskild näringsidkare är rutinmässiga rättshandlingar sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att utföra deras arbete eller affärsverksamhet. För fysiska personer är rutinmässiga rättshandlingar sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att säkerställa att deras grundläggande behov och behoven för dem som de är skyldiga att betala underhåll för tillgodoses.

Framför allt följande handlingar anses inte utgöra rutinmässiga rättshandlingar:

a) Bildandet av ett företag, ett kooperativ eller en juridisk person.

b) Förvärv eller överföring av aktier i ett företag, ett kooperativ eller en juridisk person.

c) Överlåtelse eller leasing av fast egendom, eller belastning av egendomen med en tredjepartsrätt.

d) Utförandet av en rättshandling utan skälig ersättning.

Avyttring av tillgångar som är föremål för verkställighet

Efter delgivning av en underrättelse om att ett verkställighetsförfarande har inletts är det inte möjligt att avyttra tillgångar som är föremål för verkställighet utan förhandsgodkännande från exekutionstjänstemannen, med undantag av rutinmässiga rättshandlingar. Avyttringar i strid med detta förbud påverkar inte en rättshandlings giltighet, men rättshandlingen saknar rättsverkan för borgenären. Borgenärens fordran kan därför betalas genom att verkställa det som gått förlorat, utan att det är nödvändigt att bestrida rättshandlingen om denna rör avyttring av tillgångar till förmån för de personer som anges i § 42a.3 och 42a.4 i civillagen (Občiansky zákonník), som kände till eller måste ha känt till verkställighetsförfarandet om de iakttagit vederbörlig omsorg.

Kvittning av fordringar

Efter att verkställighetsförfarandet har inletts bortser man från ensidig kvittning av gäldenärens fordran mot borgenären, om inte sådan kvittning är tillåten enligt en exekutionstitel som kan ligga till grund för verkställighet till förmån för borgenären.

Effekter av betalning av en fordran

Efter att ett verkställighetsförfarande har inletts anses en fordran endast vara betald om exekutionstjänstemannen mottar det belopp som gäldenären är skyldig att betala. Om en del av fordran betalas innan delgivningen av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts måste borgenären utan dröjsmål informera exekutionstjänstemannen om detta.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Det finns inte någon yttersta tidsgräns för hur länge dessa åtgärder gäller.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Uppskov av verkställighet och avbrytande av verkställighet enligt lagen om verkställighet

Gäldenären kan skjuta upp verkställigheten genom att begära uppskov med verkställigheten (exekutionstjänstemannen utfärdar ett meddelande om uppskov med verkställigheten). Uppskov kan begäras av framför allt följande skäl:

a) En särskild handling (vylučovacia žaloba) har ingetts, eller förfaranden pågår för att fastställa äganderätt, om de tillgångar som är föremål för verkställighet berörs.

b) Gäldenären (som är en fysisk person) har ingett en ansökan om avbetalning, och denna har beviljats.

c) Gäldenären (som är en fysisk person) har ansökt om uppskov med verkställigheten och har förklarat att han eller hon utan egen förskyllan befinner sig i en situation där omedelbar verkställighet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för gäldenären eller hans eller hennes familj.

d) Gäldenären i samband med verkställighet för att driva in underhåll har fullgjort sina underhållsskyldigheter, inklusive betalat borgenären och exekutionstjänstemannens kostnader, har ansökt om uppskov med verkställigheten och har förklarat att han eller hon frivilligt kommer att fortsätta att betala reguljärt underhåll via exekutionstjänstemannen.

e) Gäldenären, som har ansökt om att verkställigheten ska avbrytas, har ställt en säkerhet motsvarande värdet på fordran genom att sätta in detta belopp på ett särskilt konto som exekutionstjänstemannen har öppnat för detta ändamål.

Gäldenären kan även ansöka om att verkställigheten ska avbrytas av följande skäl:

a) Omständigheter efter utfärdandet av exekutionstiteln har resulterat i att fordran inte längre existerar.

b) Exekutionstiteln har upphävts.

c) Enligt relevant lagstiftning finns det grunder med stöd av vilka en exekutionstitel från ett annat land inte får erkännas eller verkställas, om inte exekutionstiteln kunde ha tillämpats tidigare i förfarandet.

d) Det finns andra faktorer som hindrar verkställigheten av exekutionstiteln.

Gäldenären får endast inge ansökningar med suspensiv verkan till exekutionstjänstemannen inom 15 dagar från delgivningen av underrättelsen om att verkställighetsförfarandet har inletts. I ansökningar om uppskov med verkställigheten som inges senare (som inte har suspensiv verkan) får gäldenären endast åberopa faktorer som har uppstått efter utgången av den perioden. I senare ansökningar om uppskov med verkställigheten får gäldenären endast åberopa faktorer som har uppstått sedan den tidigare ansökan om uppskov med verkställigheten ingavs. Begränsningarna i de två första meningarna gäller inte om det även finns faktorer som gör att gäldenären utan egen förskyllan inte kunde ansöka tidigare. Om borgenären samtycker till att verkställigheten avbryts utfärdar exekutionstjänstemannen ett meddelande om att verkställigheten har avbrutits. Detta delges parterna i förfarandet och domstolen. I annat fall inger borgenärens exekutionstjänsteman inom fem arbetsdagar från det att tidsfristen för att svara löpte ut en ansökan om att avbryta förfarandet till den domstol som ska pröva ansökan. Till ansökan bifogas exekutionstjänstemannens utlåtande och borgenärens eventuella utlåtande.

Med undantag av de lagstadgade undantag som anges i lagen om verkställighet kan i princip inga ”överklaganden” inges mot beslut som exekutionstjänstemannen och domstolen fattar i ett senare skede av verkställighetsförfarandet.

Verkställighet av beslut enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Överklaganden får inges mot ett beslut om verkställighet av ett beslut och mot ett beslut om att vägra verkställighet av ett beslut. Ett överklagande av ett beslut om verkställighet av ett beslut får endast göras med stöd av att exekutionstiteln inte kan verkställas, eller att omständigheter har uppkommit sedan exekutionstiteln utfärdades som har resulterat i att förpliktelsen har upphört. Ett överklagande mot ett beslut om verkställighet av ett beslut utgör inte ett hinder för en domstol i första instans att verkställa beslutet.

En domstol får på eget initiativ skjuta upp verkställigheten av ett beslut om den minderåriges liv, hälsa eller utveckling allvarligt hotas av verkställigheten. Om ett beslut från ett annat land har överklagats i det land där det meddelades kan en domstol skjuta upp verkställigheten av beslutet till dess att överklagandet har avgjorts. En domstol kan även skjuta upp verkställigheten av ett beslut om detta krävs enligt särskild lagstiftning.

En domstol kan även på eget initiativ avbryta förfarandet för att verkställa ett beslut om

a) exekutionstiteln ännu inte har blivit verkställbar,

b) exekutionstiteln har upphävts sedan beslutet om verkställighet meddelades (om exekutionstiteln har ändrats får domstolen fortsätta verkställa beslutet enligt den ändrade exekutionstiteln),

c) domstolen har förklarat att beslutet inte får verkställas eftersom det finns ett annat skäl till varför beslutet inte kan verkställas,

d) det har uppkommit omständigheter efter utfärdandet av exekutionstiteln som resulterat i att förpliktelsen har upphört,

e) förpliktelsen har fullgjorts,

f) beslutet har verkställts.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Se punkterna 4 och 5. Exekutionstjänstemannen är ansvarig för att man använder en verkställighetsmetod som står i proportion till den förpliktelse som verkställs, och där värdet på gäldenärens utmätta tillgångar motsvarar värdet på förpliktelsen. Verkställighet får endast utföras inom ramen för den fordran som förtecknas i beslutet om beviljande av verkställighet och ersättning för kostnaderna i förfarandet. Detta gäller inte om verkställigheten utförs genom försäljning av lösöre som inte kan delas upp, eller försäljning av fast egendom om gäldenären inte har tillräckligt med andra tillgångar som skulle kunna fullgöra fordran.

En domstol måste även avslå en ansökan om verkställighet om

a) ansökan eller exekutionstiteln strider mot lagen om verkställighet,

b) det finns skäl att avbryta verkställigheten,

c) antingen borgenären eller gäldenären inte är den lagliga efterträdaren till den person som anges i exekutionstiteln,

d) verkställighet söks med stöd av en exekutionstitel som utfärdats i ett förfarande där det fanns en fordran till följd av en växel eller ett skuldebrev och det har visat sig att fordran uppkom i samband med ett konsumentavtal där ingen hänsyn togs till de oacceptabla avtalsvillkoren, eller begränsningen på eller förbudet mot att använda sig av en växel eller ett skuldebrev, eller det faktum att avtalet stred mot allmän moral, och detta hade en inverkan på fordran,

e) exekutionstiteln utfärdades i ett förfarande där det inte gick att bestrida eller ompröva oacceptabla avtalsvillkor, och förekomsten av ett oacceptabelt avtalsvillkor påverkar den verkställda fordran som uppkom i samband med ett konsumentavtal,

f) verkställigheten ska utföras grundat på en skiljedom som meddelats i en konsumenttvist, och

1. skiljedomen i konsumenttvisten uppfyller inte de villkor som anges i särskild lagstiftning,

2. skiljedomen i konsumenttvisten utfärdades inte av en skiljeman som vid tidpunkten för skiljedomsförfarandet var förtecknad i förteckningen över skiljemän med befogenhet att avgöra konsumenttvister,

3. skiljedomen i konsumenttvisten utfärdades inte av en etablerad skiljedomstol som vid tidpunkten för skiljemannafarandet hade tillstånd att avgöra konsumenttvister,

4. skiljedomen i konsumenttvisten uppfyller inte de särskilda villkor som anges i särskild lagstiftning eller kan inte verkställas,

g) ansökan innehåller en fordran avseende återkommande engångsposter och har ingetts mer än tre år efter att exekutionstiteln förklarades verkställbar och utan att gäldenären har anmodats att betala skulden under de tre senaste månaderna innan ansökan om verkställighet ingavs, eller utan att det har ingåtts något avtal med gäldenären om avbetalning av den fordran som exekutionstiteln avser under de tre år som gått sedan exekutionstiteln förklarades verkställbar,

h) verkställighet söks med stöd av en exekutionstitel som utgörs av en notariehandling som inte uppfyller de lagstadgade kraven, eller den skyldighet som anges strider mot lagen eller mot allmän moral,

Under tiden verkställighetsförfarandet pågår har domstolen rätt att be exekutionstjänstemannen inkomma med förklaringar eller rapporter om hur det går i enskilda verkställighetsärenden som exekutionstjänstemannen har tilldelats, och exekutionstjänstemannen är skyldig att tillhandahålla domstolen dessa inom den föreskrivna tidsfristen. Domstolen kan även på eget initiativ byta ut exekutionstjänstemannen vid upprepat eller allvarligt åsidosättande av en skyldighet som anges i lagen om verkställighet eller i domstolens beslut. Innan domstolen fattar sitt beslut om att byta ut exekutionstjänstemannen ska den höra parterna i förfarandet och exekutionstjänstemannen och beakta deras yttranden.

Om verkställigheten sker genom utmätning av lön eller andra inkomster får ett visst basbelopp inte dras av från gäldenärens månadslön eller annan inkomst. Regeringen fastställer genom förordning hur detta basbelopp ska beräknas. Om verkställigheten avser underhåll till ett minderårigt barn är det basbelopp som inte får dras av från gäldenärens månadslön 70 procent av det basbelopp som definierades i första meningen. Om verkställigheten avser en person som arbetar utomlands, och vars lön beräknas med hjälp av en lönekoefficient eller liknande metod, definieras metoden för att beräkna basbeloppet på samma sätt och i samma förhållande som denna lön.

Banktillgodohavanden på upp till 165 euro och banktillgodohavanden som gäldenären uttryckligen förklarar är avsedda för att betala anställdas löner är inte föremål för verkställighet genom utmätning av banktillgodohavanden. Om gäldenären har flera bankkonton omfattar undantaget endast tillgodohavanden på upp till 165 euro på det första av dessa konton.

Föremål som tillhör gäldenären och som denne behöver för att täcka sina och sin familjs materiella behov eller för att utföra sitt arbete eller bedriva sin näringsverksamhet, eller andra föremål vars försäljning skulle strida mot allmän moral, får inte vara föremål för verkställighet.

Följande föremål får inte vara föremål för verkställighet:

a) Vanliga kläder, underkläder och skor.

b) Viktiga hushållsartiklar, till exempel gäldenärens och familjemedlemmarnas sängar, ett bord, en stol för var och en av familjemedlemmarna, ett kylskåp, en spis, en ugn, en varmvattenberedare, bränsle, en tvättmaskin, täcken och sängkläder, grundläggande köksutrustning och en radio.

c) Husdjur, med undantag av djur som ingår i näringsverksamhet.

d) Föremål som gäldenären använder i sitt arbete eller i sin näringsverksamhet, upp till ett värde av 331,94 euro.

e) Medicinska hjälpmedel och andra föremål som svaranden behöver på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.

f) Föremål för vilkas införskaffande svaranden har beviljats offentliga bidrag enligt särskild lagstiftning, ekonomiskt understöd som beviljats enligt särskild lagstiftning som kompensation för en allvarlig funktionsnedsättning och ekonomiskt stöd för att skydda barn som beviljats enligt särskild lagstiftning.

g) Ett motorfordon som gäldenären (som är en fysisk person) behöver för privata transporter och för att tillgodose de behov som en fysisk person med svår funktionsnedsättning har och de behov som gäldenärens familj eller andra medlemmar i hushållet har.

h) Förlovnings- och vigselringar.

i) Kontanter upp till 165 euro.

j) Läroböcker och leksaker.

Andra föremål som det görs undantag för i verkställighetsförfarandet är föremål som tillhör en enskild näringsidkare som bedriver jordbruksverksamhet, om utmätning av dessa skulle försämra förutsättningarna att odla jorden på ett godtagbart sätt eller riskera att kontinuiteten i produktionen av spannmål eller djurhållningen blir lidande i strid med den relevanta lagstiftningen, samt avelsdjur, dvs. mjölkkor, kvigor, avelstjurar, avelssuggor, avelsgaltar, tackor och avelsbaggar.

Gäldenärens andelar i en pensionsfond är inte föremål för verkställighet, och inte heller de av gäldenärens andelar i en tilläggspensionsfond som motsvarar det belopp arbetsgivaren har betalat in för gäldenären och avkastningen på deras investeringar.

Gäller från och med den 1 april 2017

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.