Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

I Slovenien regleras verkställighet i lagen om verkställighet och säkerställande av civilrättsliga fordringar (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Med verkställighet menas att en domstol med tvångsmedel verkställer en exekutionstitel och beslutar att en fordran ska fullgöras (dvs. att en gäldenär ska överlämna, utföra, avstå från att utföra eller tillåta något). Verkställighet av en penningfordran kan också medges grundat på en officiell handling. I familjerättsliga ärenden kan i undantagsfall verkställigheten även omfatta yrkanden om ändring av rättsförhållanden.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolar, särskilt de lokala domstolarna (okrajna sodišča), är behöriga att medge och genomföra verkställighet.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

En domstol medger verkställighet på grundval av en exekutionstitel.

Följande räknas som exekutionstitlar:

 • Ett verkställbart domstolsavgörande (dom eller skiljedom, beslut, betalningsföreläggande eller annat föreläggande från domstol eller skiljedomstol) och förlikning som ingåtts vid domstol.
 • En verkställbar notariehandling.
 • Andra verkställbara avgöranden eller handlingar som betraktas som exekutionstitlar enligt lag, ett ratificerat och offentliggjort internationellt avtal eller en EU-rättsakt som är direkt tillämplig i Slovenien.

För att en exekutionstitel ska kunna användas för verkställighet måste den innehålla uppgifter om borgenären och gäldenären samt om förpliktelsens föremål, art, omfattning och tid för fullgörande (artikel 21.1 i ZIZ). När exekutionstiteln är ett avgörande som inte fastställer någon tidsfrist för frivilligt fullgörande av förpliktelsen, fastställs tidsfristen av en domstol i beslutet om verkställighet.

3.1 Förfarandet

Verkställighetsförfaranden och förfaranden som avser säkerhetsåtgärder inleds på begäran av borgenären. Begäran kan göras direkt av borgenären, eftersom det inte är nödvändigt att företrädas av advokat. Vanligtvis inges sådana ansökningar om verkställighet via en advokat som har de juridiska kunskaper som krävs. En lokal domstol är behörig att pröva dessa ärenden. Trots bestämmelserna om territoriell behörighet ska ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling inges till den lokala domstolen i Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani), som prövar och fattar beslut om ansökningarna. För mer information om när det är möjligt eller nödvändigt att inge ansökningar om verkställighet på elektronisk väg, se faktabladet om automatiserad behandling av mål.

En domstolsavgift ska betalas när en ansökan om verkställighet, en invändning eller ett överklagande inges till domstolen. Domstolsavgiften ska betalas senast åtta dagar efter delgivningen av föreläggandet om betalning av domstolsavgiften.

Om domstolsavgiften inte betalas innan denna tidsfrist löper ut, och det inte finns några möjligheter att befrias från skyldigheten att betala avgiften, skjuta upp betalningen eller dela upp betalningen, anses ansökan ha återkallats.

När en domstol mottar en ansökan om verkställighet kontrollerar den att ansökan innehåller alla uppgifter som krävs och meddelar sedan ett beslut om verkställighet. I beslutet kan domstolen medge verkställighet, avslå ansökan om verkställighet (av sakliga skäl) eller avvisa ansökan om verkställighet (av formella skäl). Om verkställighet medges delger domstolen borgenären och gäldenären beslutet om verkställighet. Om verkställighet nekas delges endast gäldenären. Verkställighetsbeslut med förordnande av en exekutionstjänsteman, eller ett separat beslut om förordnande av en exekutionstjänsteman, delges exekutionstjänstemannen, tillsammans med kopior på alla handlingar som krävs för att utföra verkställigheten.

Domstolen kan medge verkställighet av en penningfordran med de metoder och avseende de föremål som anges i ansökan om verkställighet. Innan verkställighetsförfarandet avslutas får domstolen, på begäran av borgenären, medge verkställighet med andra metoder och avseende andra föremål.

Domstolen kan besluta om verkställighet med andra metoder än den metod som borgenären begärt om den alternativa metoden räcker för att betala fordran. Ett beslut om att avslå en borgenärs ansökan om verkställighet kan inte överklagas.

Verkställigheten får rättsverkan innan verkställighetsbeslutet vinner laga kraft, om inte annat föreskrivs i lag beträffande särskilda verkställighetsåtgärder. Betalning till borgenären får inte ske innan ett verkställighetsbeslut vinner laga kraft, förutom vid verkställighet som grundas på en exekutionstitel som avser gäldenärens banktillgodohavanden (verkställighet grundad på exekutionstitel), förutsatt att exekutionstiteln bifogas ansökan om verkställighet.

Domstolen förordnar en exekutionstjänsteman i de beslut om medgivande av verkställighet som kräver direkta verkställighetsåtgärder.

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemän är personer som genomför direkta verkställighets- och säkerhetsåtgärder (dvs. som genomför den faktiska verkställigheten och beslagtar egendom, fastställer säkerhet etc.). Exekutionstjänstemännen förordnas av justitieministern. Antalet exekutionstjänstemän och deras tjänstgöringsort fastställs av justitieministern på ett sådant sätt att det åtminstone finns en exekutionstjänsteman i varje distriktsdomstols (okrožno sodišče) domkrets, medan övriga exekutionstjänstemän fördelas bland distriktsdomstolarnas domkretsar i enlighet med antalet utsökningsärenden vid de lokala domstolarna i varje domkrets. I enskilda utsökningsärenden förordnas exekutionstjänstemännen genom domstolsbeslut. Borgenären har emellertid rätt att nominera en viss exekutionstjänsteman. I varje enskilt ärende får exekutionstjänstemannen utöva sin verksamhet i hela Slovenien. Exekutionstjänstemännen är offentliga tjänstemän som utövar en oberoende verksamhet.

Exekutionstjänstemännen är ansvariga för all eventuell skada som de åsamkar i samband med verkställigheten och säkerställandet av fordringar på grund av sitt agerande eller sin underlåtenhet att fullgöra lagstadgade skyldigheter, genomförandebestämmelser och domstolsförelägganden.

Vid grova försummelser kan en exekutionstjänsteman entledigas av justitieministern.

Verkställighetskostnader

Kostnaderna för verkställigheten betalas i första hand av borgenären. Borgenären måste också göra en förskottsinbetalning för att täcka kostnaderna för verkställighetsåtgärderna. Domstolen fastställer beloppets storlek och när det måste ha betalats. Om borgenären inte betalar någon säkerhet avbryter domstolen verkställigheten. Gäldenärer måste på borgenärens begäran ersätta borgenärens kostnader om dessa kostnader var nödvändiga för verkställigheten, inbegripet kostnaderna för genomsökning av gäldenärens egendom, och kostnader för förfaranden som domstolen inlett på eget initiativ (ex officio). Domstolen måste fatta beslut om kostnader inom åtta dagar från mottagandet av begäran.

För att säkra betalning för utfört arbete och indrivning av kostnader kan exekutionstjänstemannen anmoda borgenären att betala en säkerhet inom den tidsfrist och med det belopp som domstolen fastställt. Exekutionstjänstemannen måste personligen delge borgenären denna betalningsanmodan, som även måste innehålla en varning för vad konsekvenserna blir om säkerheten inte betalas i tid och om bevis på betalningen inte överlämnas till exekutionstjänstemannen.

Exekutionstjänstemannen måste även bifoga ett meddelande om sin rätt att begära att domstolen ska fatta beslut om säkerheten. Om borgenären inte godtar betalningsmetoden, tidsfristen eller säkerhetsbeloppet får borgenären inom åtta dagar från mottagandet av betalningsanmodan inge en begäran till exekutionstjänstemannen om att domstolen ska avgöra frågan. Exekutionstjänstemannen måste omgående översända denna begäran till domstolen, som måste fatta beslut inom åtta dagar från mottagandet av begäran.

Om borgenären inte betalar säkerheten på det sätt och inom den tidsfrist som exekutionstjänstemannen eller domstolen har fastställt, eller inte kan styrka att betalningen gjorts, underrättar exekutionstjänstemannen domstolen, som avbryter verkställigheten.

3.2 Huvudförutsättningar

Det första villkoret för att verkställighet ska kunna medges är att det finns en grund för verkställigheten. Detta kan vara en verkställbar exekutionstitel eller en offentlig handling i enlighet med lagstiftningen.

Domstolsavgörandens verkställbarhet:

Ett domstolsavgörande är verkställbart när det vinner laga kraft och när tidsfristen för frivilligt fullgörande av gäldenärens förpliktelser har löpt ut. Tidsfristen för frivilligt fullgörande av förpliktelserna börjar löpa dagen efter den dag avgörandet delgavs gäldenären. Domstolen får medge verkställighet av enbart en del av ett avgörande, när den delen vinner laga kraft.
Domstolen kan medge verkställighet på grundval av ett domstolsavgörande som ännu inte vunnit laga kraft om ett överklagande enligt lag inte innebär att verkställigheten avbryts.

Domstolsförlikningars verkställbarhet:

En förlikning vid domstol är verkställbar om fordran i förlikningen har förfallit till betalning. Fordrans löptid måste framgå av förlikningsprotokollet, en offentlig handling eller en handling som bestyrkts i enlighet med lagstiftningen. Om fordrans löptid inte framgår av ovannämnda handlingar framgår den av ett lagakraftvunnet avgörande i ett tvistemål där fordrans löptid fastställs.

Notariehandlingars verkställbarhet:

En notariehandling är verkställbar om gäldenären i handlingen godtog att den är direkt verkställbar och om den fordran som anges i notariehandlingen har förfallit till betalning. Fordrans löptid måste framgå av notariehandlingen, en offentlig handling eller en handling som bestyrkts i enlighet med lagstiftningen. Om fordrans löptid inte beror på att en viss tidsfrist löper ut, utan snarare på någon annan omständighet som anges i notariehandlingen, ska notarien meddela parterna vad som räcker som bevis på att fordran har förfallit, nämligen borgenärens skriftliga påminnelse till gäldenären om att fordran har förfallit, med angivelse av förfallodagen och bevis på att gäldenären har delgetts den skriftliga påminnelsen om att fordran har förfallit. Notarien ska meddela parterna att de kan bemyndiga notarien att underrätta gäldenären om fordrans löptid i stället för att överlämna bevis på att gäldenären har delgetts den skriftliga påminnelsen om att fordran har förfallit. Borgenärens skriftliga påminnelse eller notariens meddelande delges genom rekommenderat brev.

Det andra villkoret för att en domstol ska kunna medge verkställighet är att det inges en ansökan om verkställighet. Ansökan måste innehålla uppgifter om borgenären och gäldenären, inbegripet personuppgifter, en exekutionstitel eller offentlig handling, gäldenärens förpliktelse, medel och föremål för verkställigheten samt övriga uppgifter som krävs för att verkställigheten ska kunna genomföras (en ansökan om verkställighet som grundas på en offentlig handling ska också innehålla ett yrkande om att domstolen uppmanar gäldenären att betala fordran och tillhörande kostnader senast åtta dagar efter, eller vid tvister som rör växlar eller checkar senast tre dagar efter, delgivningen av beslutet). I ansökan om verkställighet måste gäldenären tydligt ange vilken exekutionstitel som ligger till grund för den verkställighet som söks och att en verkställbarhetsförklaring har utfärdats.

En fordran måste ha förfallit, och fristen för frivilligt fullgörande av förpliktelsen måste ha löpt ut (den frivilliga tidsfristen).

Gäldenären måste vara klart angiven i exekutionstiteln eller den offentliga handlingen. Gäldenärens namn och adress (eller säte) måste klart framgå av ansökan om verkställighet. I ansökan om verkställighet ska alla uppgifter som krävs för att identifiera gäldenären (och borgenären) anges. Vilka dessa uppgifter är skiljer sig åt beroende på om gäldenären och borgenären är fysiska personer, juridiska personer eller privatpersoner.

Gäldenären måste vara en existerande person och får inte vara död eller avregistrerad från handelsregistret. En ansökan om verkställighet som inges mot en icke existerande person ska avvisas. Om personen däremot upphör att existera under själva verkställighetsförfarandet ska förfarandet enligt lag avbrytas. Ingen särskild handling behöver i så fall utfärdas.

Gäldenären och borgenären måste dessutom uppfylla vissa förutsättningar (rättskapacitet) som också gäller i civilprocesser enligt bestämmelserna i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku), jämförda med artikel 15 i ZIZ.

4 Verkställighetsåtgärder

Målet med verkställighetsåtgärder är att borgenären ska få betalt för sin fordran.

Verkställighet som avser penningfordringar kan ske genom försäljning av fast eller lös egendom, överlåtelse av gäldenärens penningfordringar, inlösen av andra finansiella eller materiella rättigheter och värdepapper, försäljning av aktier eller överlåtelse av tillgångar hos ett institut med befogenhet att sköta betalningstransaktioner (dvs. en bank).

Verkställighet som avser andra förpliktelser än betalningsskyldighet kan ske genom utmätning och överlämnande av lös egendom, avhysning från och överlämnande av fast egendom, tillhandahållande av ersättningstjänster på gäldenärens bekostnad, föreläggande av vite, återinsättande av arbetstagare i arbete, fördelning av lös egendom, avgivande av viljeförklaringar eller omhändertagande av barn.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Ovannämnda verkställighetsåtgärder kan användas för alla typer av verkställighet (alla gäldenärens föremål och finansiella och materiella rättigheter), såvida de inte enligt lag är undantagna från verkställighet eller om verkställigheten är begränsad enligt lag (artikel 32 i ZIZ).

Följande får inte bli föremål för verkställighet:

 • Saker som inte är handelsvaror.
 • Mineraltillgångar och andra naturresurser.
 • Föremål, utrustning och andra saker som staten eller lokala myndigheter behöver för att kunna utföra sina uppgifter samt lös och fast egendom avsedd för landets försvar.
 • Föremål, utrustning och andra saker som är nödvändiga för gäldenärens utövande av offentliga befogenheter.
 • Andra saker och rättigheter som anges i lag (t.ex. underhållsbidrag till barn, strikt personliga tillhörigheter, socialbidrag, föräldrabidrag, barnbidrag, invaliditetsförmåner, mat, eldningsolja, arbets- och avelsdjur, ordnar, medaljer, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning samt jordbruksmark och byggnader för jordbruksverksamhet som behövs för den egna försörjningen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Huvudsyftet med alla verkställighetsåtgärder är betalning av borgenärens fordringar. Effekterna av en verkställighetsåtgärd beror på vilken typ av verkställighetsåtgärd som tillämpas.

VERKSTÄLLIGHET SOM AVSER PENNINGFORDRINGAR

 • Verkställighet som avser lös egendom genomförs genom utmätning och försäljning av den lösa egendomen. Borgenären får panträtt i de utmätta föremålen.
 • Verkställighet av gäldenärens penningfordringar genomförs genom utmätning och överlåtelse av fordringarna. Genom det beslut där utmätning av penningfordringar medges (utmätningsbeslutet) förbjuder domstolen gäldenärens gäldenär (sekundogäldenären) att betala fordran till gäldenären och gäldenären att driva in fordran, inklusive från den pant som ställts som säkerhet, eller realisera fordringarna på annat sätt. Utmätningen får effekt samma dag som utmätningsbeslutet delges sekundogäldenären. Genom den utmätning av gäldenärens fordringar som bemyndigats av domstolen, på borgenärens begäran, får borgenären panträtt i utmätta fordringar.
 • Verkställighet som avser gäldenärens banktillgodohavanden: Genom ett beslut om verkställighet som avser gäldenärens banktillgodohavanden beordrar domstolen banken att frysa alla gäldenärens konton, upp till det belopp som ska betalas enligt verkställighetsbeslutet, och, efter att det beslutet vunnit laga kraft, betala det beloppet till borgenären. Effekten av beslutet är utmätning och överföring för indrivning. När verkställighetsbeslutet vunnit laga kraft underrättar domstolen banken. Banken underrättar i sin tur domstolen så fort borgenären har fått betalt.
 • Verkställighet som avser en fordran som innebär att lös egendom beslagtas eller överlämnas eller att fast egendom beslagtas genomförs genom att den aktuella fordran utmäts och överlåts på borgenären, och sedan säljs. Effekten av överlåtelsen av gäldenärens utmätta fordran är att gäldenärens penningfordran överlåts.
 • Verkställighet som avser andra äganderätter eller andra materiella rättigheter genomförs genom utmätning av den aktuella rättigheten och inlösning av den lösa egendomen. Utmätningen får effekt samma dag utmätningsbeslutet delges gäldenären. I det verkställighetsbeslut där utmätningen medges förbjuder domstolen gäldenären att realisera rättigheten. När rättigheten utmäts får borgenären en panträtt i rättigheten.
 • Verkställighet som avser värdepapper: Verkställighet som avser värdepapper som är föremål för börshandel genomförs genom att värdepappren utmäts och borgenären betalas med medel från försäljningen. Utmätningen får effekt samma dag utmätningen registreras i det centrala värdepappersregistret.
 • Verkställighet som avser ägarandel i bolag genomförs genom registrering av ett beslut om verkställighet, försäljning av ägarandelen och betalning till borgenären med hjälp av medel från försäljningen. Genom verkställighetsbeslutet förbjuder domstolen en ägare att avyttra sin andel. Domstolen delger bolaget verkställighetsbeslutet och registrerar det i domstolens register. Genom registreringen får borgenären en panträtt i ägarandelen, som även behålls gentemot den person som senare förvärvar den andelen.
 • Verkställighet som avser fast egendom genomförs genom registrering av ett verkställighetsbeslut i fastighetsregistret, genom fastställande av den fasta egendomens värde, försäljning av egendomen och betalning till borgenären med hjälp av medel från försäljningen. Domstolen registrerar verkställighetsbeslutet avseende den fasta egendomen i fastighetsregistret. Genom registreringen får borgenären en panträtt i den fasta egendomen, som även behålls gentemot den person som senare förvärvar fastigheten. En borgenär som ansöker om verkställighet men som ännu inte har förvärvat en panträtt eller en markskuld genom registrering av ett verkställighetsbeslut, förvärvar rätt till betalning från den fasta egendomen före en person som senare förvärvar en panträtt eller en markskuld.

VERKSTÄLLIGHET SOM AVSER ANDRA FÖRPLIKTELSER ÄN BETALNINGSSKYLDIGHET

 • Förfarandet för att överlämna lös egendom genomförs genom att en exekutionstjänsteman tar föremålet från gäldenären och ger det till borgenären mot kvitto.
 • Förfarandet för att överlämna fast egendom genomförs genom att en exekutionstjänsteman ger borgenären besittningsrätt till den fasta egendomen efter att den tömts på personer och föremål. Avhysning från och överlämnande av den fasta egendomen får ske åtta dagar efter det att beslutet om verkställighet delgavs gäldenären.
 • Skyldigheten att utföra, tillåta eller avstå från att utföra en handling kan fullgöras i samarbete med en exekutionstjänsteman på det sätt som domstolen fastställt. På grundval av en exekutionstitel, enligt vilken gäldenären måste göra något som kan utföras av någon annan, sker verkställighet genom att domstolen bemyndigar gäldenären att antingen anförtro uppgiften till någon annan på gäldenärens bekostnad eller själv utföra uppgiften (ersättningstjänst på gäldenärens bekostnad). Om gäldenären enligt exekutionstiteln måste göra något som inte kan göras av någon annan fastställer domstolen, i beslutet om verkställighet, en lämplig tidpunkt för fullgörandet av denna förpliktelse, och bötfäller gäldenären om gäldenären inte fullgör förpliktelsen innan tidsfristen löper ut (böter för att framtvinga fullgörandet av en förpliktelse).
 • Återinsättandet av arbetstagare i arbete genomförs genom att domstolen, i beslutet om verkställighet, fastställer en lämplig tidsfrist för fullgörandet av förpliktelsen. I verkställighetsbeslutet utdömer domstolen även böter om gäldenären inte fullgör förpliktelsen inom tidsfristen.
 • Fördelningen av lös egendom kan ske genom att egendomen faktiskt rent fysiskt fördelas bland borgenärerna om en sådan fördelning fastställs i en exekutionstitel eller genom försäljning av egendomen.
 • Avgivandet av en viljeförklaring: Detta innebär en förpliktelse att lämna ett utdrag ur fastighetsregistret eller någon annan typ av viljeförklaring, på det sätt som fastställs i det domstolsavgörande som utgör en exekutionstitel. Förpliktelsen anses fullgjord när det avgörandet har vunnit laga kraft.
 • Verkställighet i ärenden som rör vårdnad om eller uppfostran av barn och personliga kontakter med barn genomförs genom att domstolen i ett verkställighetsbeslut fastställer att en person måste överlämna ett barn. Domstolen fastställer en tidsfrist inom vilken barnet måste överlämnas eller beslutar att barnet omedelbart måste överlämnas. Genom verkställighetsbeslutet åläggs den person som anges i exekutionstiteln, den person vars vilja överlämnandet av barnet är beroende av, och den person som befinner sig tillsammans med barnet när beslutet meddelas, att fullgöra sin skyldighet att överlämna barnet. I verkställighetsbeslutet fastställer domstolen att skyldigheten att överlämna barnet gäller alla personer som befinner sig tillsammans med barnet när verkställigheten utförs.

En exekutionsdomstol kan bötfälla en gäldenär som handlar i strid med domstolens avgörande, t.ex. undanhåller, skadar eller förstör sin egendom, agerar på ett sätt som kan åsamka borgenären oersättlig skada eller skada som är svår att reparera, hindrar en exekutionstjänsteman från att vidta verkställighets- eller säkerhetsåtgärder, handlar i strid med beslut om säkerställande av fordringar, hindrar en sakkunnig i dennes arbete eller ett betalningsinstitut, hindrar en arbetsgivare eller någon annan exekutor av verkställighetsbeslutet från att vidta verkställighetsåtgärder, eller hindrar eller förbjuder besiktning och värdering av fast egendom.

Om gäldenären vid tidpunkten för överlåtelsen eller inteckningen handlar i strid med verkställighetsbeslutet och avyttrar sin egendom är avyttringen endast giltig om den skedde mot vederlag och motparten vid tidpunkten för överlåtelsen eller inteckningen handlade i god tro (dvs. inte visste eller kunde veta att gäldenären inte hade rätt att avyttra sin egendom).

En gäldenär som i syfte att undvika betalning till en borgenär förstör, skadar, överlåter eller undanhåller en del av sin egendom och därigenom åsamkar borgenären skada är straffrättsligt ansvarig och kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.

En bank är på domstolens begäran skyldig att tillhandahålla alla upplysningar och handlingar som visar huruvida och på vilket sätt banken har rättat sig efter domstolens verkställighetsbeslut och hur den lagstadgade förmånsordningen har efterlevts. Banken är också skyldig att till borgenären och domstolen lämna upplysningar om gäldenärens bankkonton. På grundval av ett verkställighetsbeslut är banken också skyldig att blockera så mycket av gäldenärens tillgodohavanden att det täcker de förpliktelser som följer av beslutet och att utbetala detta belopp till borgenären.

Om en bank i strid med domstolens beslut underlåter att blockera, överföra eller betala ut förfallna belopp kan domstolen besluta att banken, och inte gäldenären själv, ska betala dessa belopp till borgenären. Banken är då också gentemot borgenären ansvarig för den skada som kan uppstå på grund av att den inte har rättat sig efter verkställighetsbeslutet eller har brutit mot lagens bestämmelser om upplysningsplikt, förmånsordning och fullgörandet av de skyldigheter som anges i verkställighetsbeslutet.

En arbetsgivare kan genom verkställighetsbeslut åläggas att i form av en klumpsumma eller genom regelbundna betalningar betala borgenären de belopp som skulle ha betalats ut till gäldenären i form av lön. Gäldenären har trots det rätt att varje månad behålla ett belopp motsvarande minst 76 % av minimilönen. Om en arbetsgivare i strid med domstolens beslut inte innehåller och betalar ut förfallna belopp till borgenären får domstolen på begäran av borgenären besluta att arbetsgivaren, och inte gäldenären själv, ska betala dessa belopp med hjälp av sina egna tillgångar. Arbetsgivaren är då också gentemot borgenären ansvarig för den skada som kan uppstå på grund av att arbetsgivaren inte har rättat sig efter verkställighetsbeslutet.

En gäldenärs gäldenär (sekundogäldenär) är skyldig att meddela huruvida denne erkänner den utmätta fordringen och till vilket belopp samt huruvida förpliktelsen att betala fordran är förbunden med andra förpliktelser. En sekundogäldenär som inte yttrar sig om detta eller lämnar oriktiga upplysningar är ansvarig för den skada som borgenären kan åsamkas.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Giltighetstiden för enskilda verkställighetsåtgärder som domstolen beslutar om beror på typ av åtgärd. Verkställighetsförfarandet (och effekterna av ett beslut som medger verkställighet) avslutas i regel när borgenärens fordringar har betalats. Om verkställighetsförfarandet inte kan genomföras på grund av rättsliga eller faktiska hinder måste det avbrytas. Detta innebär att alla verkställighetsåtgärder ogiltigförklaras, förutsatt att det inte påverkar rättigheter som förvärvats av tredje man (t.ex. köpare av utmätt lös egendom). Borgenären kan ansöka om att verkställigheten ska uppskjutas i högst ett år. I så fall fortsätter verkställighetsbeslutet att gälla även i de fall då gäldenären saknade tillgångar när beslutet meddelades (och det därför förelåg materiella hinder för betalning av borgenärens fordran).

Om gäldenären vid utmätningen saknar medel på sina bankkonton eller inte förfogar över sina medel eftersom de är bundna, är banken skyldig att bevara verkställighetsbeslutet i sitt register under ett år och betala borgenären när medel kommer in på gäldenärens konto eller när gäldenären får rätt att förfoga över sina medel. Under denna tid får verkställigheten inte avbrytas.

Om en exekutionstjänsteman vid utmätning av lös egendom inte finner något som kan bli föremål för verkställighet eller om de utmätta föremålen inte räcker till för att betala borgenärens fordringar, eller exekutionstjänstemannen inte kan verkställa utmätningen på grund av att gäldenären inte är närvarande eller inte ger tillträde till lokalerna, får borgenären inom tre månader från dagen för det första utmätningsförsöket ansöka om en ny utmätning. Under denna tid får verkställigheten inte avbrytas.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Gäldenären, borgenären, tredje man med en sådan rätt till föremålet som förhindrar verkställighet samt köpare i samband med försäljning av saken har alla rätt att överklaga exekutionsdomstolens beslut.

Det vanligaste rättsmedlet mot ett beslut i första instans är ett överklagande. I undantagsfall kan en invändning mot ett beslut om verkställighet inges av gäldenären eller en tredje man med en sådan rätt till föremålet som hindrar verkställighet. En invändning måste vara berättigad. I invändningen eller överklagandet måste gäldenären eller tredje man redogöra för de faktiska omständigheterna och vad som talar för att invändningen är berättigad (gäldenärens invändning). Borgenären har rätt att bemöta invändningen inom åtta dagar. Ett beslut om en invändning kan överklagas.

Alla som visar att de sannolikt har en sådan rätt till föremålet i fråga att verkställighet inte är möjlig kan invända mot verkställighetsbeslutet och begära att domstolen ska förklara att det föremålet inte kan bli föremål för verkställighet (tredje mans invändning). Invändningar får göras fram till dess att verkställighetsförfarandet avslutas. Om borgenären inte bemöter en invändning inom tidsfristen eller förklarar att han eller hon inte motsätter sig invändningen, avbryter domstolen helt eller delvis verkställigheten. Om borgenären inom tidsfristen förklarar att han eller hon motsätter sig invändningen, avvisar domstolen invändningen. Den part som gjorde invändningen kan inom 30 dagar från det att beslutet att avvisa invändningen – på grund av en invändning från borgenären eller på grund av att invändningen ansågs ogrundad – vinner laga kraft inge en stämningsansökan för att fastställa huruvida det aktuella föremålet kan bli föremål för verkställighet.

Överklaganden och invändningar ska lämnas till den domstol som meddelade verkställighetsbeslutet. Invändningar avgörs i regel av samma domstol som meddelade verkställighetsbeslutet och överklaganden av domstol i andra instans. Ett beslut i ett överklagande kan inte överklagas.

Överklaganden och invändningar ska lämnas in senast åtta dagar efter delgivningen av domstolens beslut i första instans. Invändningar får i undantagsfall även lämnas in efter det att denna tidsfrist har löpt ut, fram till dess att verkställighetsförfarandet har avslutats. De måste i så fall grundas på en omständighet som hänför sig till själva fordringen och som uppstod först efter det att beslutet blev verkställbart och därför inte kunde göras gällande inom den ursprungliga tidsfristen.

Överklaganden och invändningar leder inte till att verkställigheten skjuts upp. Borgenären får dock i regel inte sin betalning förrän verkställighetsbeslutet har vunnit laga kraft. Borgenären får endast betalas innan ett verkställighetsbeslut vinner laga kraft om verkställigheten grundas på en exekutionstitel som avser gäldenärens banktillgodohavanden (verkställighet grundat på exekutionstitel). En förutsättning är att exekutionstiteln bifogas ansökan om verkställighet. Detta gäller dock inte i handelsrättsliga ärenden där exekutionstiteln inte behöver bifogas.

I ett verkställighetsförfarande finns det endast begränsade möjligheter att tillgripa extraordinära rättsmedel. Ett avgörande i andra instans om avslag på en begäran om verkställighet får överklagas om villkoren i civilprocesslagen är uppfyllda. Om inte annat föreskrivs i lag är förnyad prövning i form av resning inte tillåten.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Föremål och rättigheter som är nödvändiga för att tillgodose de grundläggande levnadsbehoven hos gäldenären och personer som gäldenären enligt lag har försörjningsplikt för, eller som är nödvändiga för gäldenärens yrkesutövning, får inte bli föremål för verkställighet som avser penningfordringar och säkerhet som ställts för sådana fordringar. Vissa av dessa föremål får endast i begränsad omfattning bli föremål för verkställighet.

Länkar

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://pisrs.si/

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 22/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.