Европейска съдебна мрежа по наказателноправни въпроси

Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси е мрежа от звена за контакт в държавите членки, които помагат за подобряване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси