O Európskej justičnej sieti

EJS (pre trestné veci) je sieť zložená z kontaktných osôb určených ústrednými a ďalšími príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ, ktoré majú osobitnú zodpovednosť v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.

Úlohou EJS (pre trestné veci) je zjednodušiť justičnú spoluprácu v trestných veciach poskytovaním právneho poradenstva a praktických rád a pomáhať pri vytváraní priamych kontaktov medzi príslušnými národnými orgánmi. Kontaktné osoby EJS (pre trestné veci) sa takisto podieľajú na organizácii a propagácii školení o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Na webovej stránke EJS (pre trestné veci) sú k dispozícii elektronické nástroje na zjednodušenie spolupráce, ako aj ďalšie praktické informácie vrátane informácií o spolupráci s krajinami a justičnými sieťami mimo EÚ.

EJS (pre trestné veci) spravuje sekretariát, ktorý sídli v priestoroch Eurojustu v Haagu. Súčasným vedúcim sekretariátu EJS (pre trestné veci) je pán Ola Löfgren.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.