Om nätverket

Det EJN (på straffrättens område) är ett nätverk av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsstater som utsetts bland olika centralmyndigheter och andra behöriga myndigheter, med särskilt ansvar inom området för straffrättsligt samarbete.

Nätverket har i uppgift att underlätta det straffrättsliga samarbetet, genom att ge rättslig och praktisk vägledning och bistå vid skapandet av direkta förbindelser mellan nationella behöriga myndigheter. Nätverkets kontaktpunkter är också involverade i och främjar anordnandet av utbildningar i straffrättsligt samarbete.

nätverkets webbplats finns elektroniska verktyg som underlättar samarbete och annan praktisk information, bland annat om samarbete med länder och rättsliga nätverk utanför EU.

Nätverket administreras av ett sekretariat, som finns vid Eurojust i Haag. Den nuvarande ordföranden för nätverkets sekretariat är Ola Löfgren.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.